PDA

View Full Version : A: Jahweh of Satan?Die Ou Man
13th June 2008, 09:34
Van wie het die Israel priesterdom sy opdragte gekry, van JHWH (Jahweh), Satan of van albei? Of het hulle self nie altyd geweet nie.

Let op die onderstaande stuk teenstrydigheid in die Bybel.11 Samuel 24 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-4&book=2SA&chapter=24&version=0&GO=Wys)

1 EN die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesę: Gaan tel Israel en Juda.

2 Toe sę die koning vir Joab, die leërowerste, wat by hom was: Trek tog rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot Berséba, en tel julle die volk, sodat ek die getal van die volk kan weet.


World English Bible (http://worldebible.com/2_samuel/24.htm)

1 Again the anger of Yahweh was kindled against Israel, and he moved David against them, saying, "Go, number Israel and Judah."

2 The king said to Joab the captain of the army, who was with him, "Now go back and forth through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number the people, that I may know the sum of the people."

Die skrywer van die bostaande gedeelte vertel dat Jahweh die aanhitser was. Let egter op die onderstaande weergawe van dieselfde insident.1 Kronieke 21 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=1CH&chapter=21&version=0&GO=Wys)

1 TOE het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.

2 En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesę: Gaan tel Israel van Berséba tot Dan, en bring vir my berig, dat ek hulle getal kan weet.


World English Bible (http://worldebible.com/1_chronicles/21.htm)

1 Satan stood up against Israel, and moved David to number Israel.

2 David said to Joab and to the princes of the people, "Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring me word, that I may know the sum of them."

Nou het Dawid die spesifieke opdrag van Satan gekry. Wie was Dawid se opdraggewer? Was dit nou Satan of Jahweh?

'n Ernstige implikasie van hierdie verwarring is dat Jahweh en Satan dalk dieselfde wese kan wees.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
13th June 2008, 17:18
In Levítikus 1 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=LEV&chapter=1&version=0&GO=Wys) gee Jahweh breedvoerige opdragte aangaande brandoffers wat aan hom geoffer moet word.Die Brandoffer

1 EN die HERE het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesę:

2 3 As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die HERE kan vind.

5 4 En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lę, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen.

6 Dan moet hy die brandoffer afslag en dit in sy stukke verdeel.

7 En die seuns van Aäron, die priester, moet vuur op die altaar neersit en hout op die vuur reglę.

8 Ook moet die seuns van Aäron, die priesters, die stukke, die kop en die vet reglę op die hout wat op die altaarvuur is.

9 Maar die binnegoed en die pote moet hy met water was, en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
Levítikus 3 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-6&book=LEV&chapter=3&version=0&GO=Wys)

Die Dankoffer

1 EN as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die HERE bring.

2 En hy moet sy hand op die kop van sy offer lę en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aäron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.

3 Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die HERE bring: die vet wat oor die binnegoed lę, en al die vet wat aan die binnegoed is,

4 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer -- by die niere moet hy dit wegneem.

5 En die seuns van Aäron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.


9 Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die HERE bring: die hele vetstert -- naby die stuitjie moet hy dit wegneem -- en die vet wat oor die binnegoed lę, en al die vet wat aan die binnegoed is,

10 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer -- by die niere moet hy dit wegneem.

11 En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die HERE.

Levítikus 4 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-5&book=LEV&chapter=4&version=0&GO=Wys)Die Sondoffer

4 en hy moet die bul bring na die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die HERE, en moet sy hand op die kop van die bul lę en die bul slag voor die aangesig van die HERE.
5 Dan moet die gesalfde priester van die bloed van die bul neem en dit na die tent van samekoms bring,

6 en die priester moet sy vinger in die bloed steek en van die bloed sewe maal sprinkel voor die aangesig van die HERE, voor die voorhangsel van die heiligdom.

7 Ook moet die priester van die bloed stryk aan die horings van die altaar van die reukwerk van speserye, wat in die tent van samekoms is, voor die aangesig van die HERE; en hy moet al die orige bloed van die bul uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar wat by die ingang van die tent van samekoms is;

8 en al die vet van die sondofferbul moet hy van hom aflig, die vet wat oor die binnegoed lę, en al die vet wat aan die binnegoed is,

9 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer -- by die niere moet hy dit wegneem --

10 soos dit van die dankofferbul afgelig word -- en die priester moet dit aan die brand steek op die brandofferaltaar.

Hierdie is bloot 'n paar aanhalings om aan te dui watter bloedige rituele die priesters moes uitvoer. As ons nie van beter geweet het nie, sou ons hierdie rituele dalk as satanisme beskou.

Watter God word met soveel bloed gepaai?

En van wanneer af word 'n Godheid beďndruk met die reuk van braaivleis?

Hierdie vrae is absoluut relevant omdat Jahweh ontken dat hy hierdie opdragte gegee het.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
13th June 2008, 20:48
Volgens die skrywer van Levítikus het Jahweh uitdruklike en breedvoerige opdragte gegee aangaande die bloedrituele wat deur die priesters uitgevoer moes word om hom te behaag.

Maar volgens die skrywer van Jeremia 7 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-8&book=JER&chapter=7&version=0&GO=Wys) ontken Jahweh dat hy brandoffers vereis het, of daaroor met die Israeliete gepraat het.


21 So sę die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis.

22 Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie.

23 Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir My 'n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.

24 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.

Volgens Jahweh het hy nie brandoffers vereis nie, maar gehoorsaamheid.

Iemand is besig om blatant te lieg. En dit nogal in die "Woord van God".

As Jahweh vertrou kan word dat hy nie die brandoffer opdragte gegee het nie, wie is die wese wat dit dan in die naam van Jahweh gedoen het?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
13th June 2008, 21:27
Hierdie is die tweede aangeleentheid waar Jahweh sy eie skrywers teengaan en verkeerd bewys.

Die eerste geleentheid het betrekking op die Genesis 2:4 skeppingsverhaal waar die skrywer Jahweh aanbied as die Skepper van aarde en hemel. Jahweh verklaar dan self dat sy Naam nie in die tyd van Adam en Eva bekend was nie en dat hy slegs die God van die fisiese Israel is.

Wie is dan die wese wat valslik in die naam van Jahweh optree en links en regs bose opdragte gee in die naam van Jahweh?

Die Ou Testament is deurspek met opdragte van Jahweh. Jahweh distansieer hom egter van die mees kritieke opdragte wat in sy naam gegee is.

Wat is die waarheid? Het Jahweh die Sataniese bloedritueel opdragte van Levítikus gegee of nie?

Wie moet ons glo? Die Jahweh van Levítikus (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=LEV&chapter=1&version=0&GO=Wys) of die Jahweh van Jeremia 7 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-8&book=JER&chapter=7&version=0&GO=Wys). Want een van die twee is 'n vals god.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
13th June 2008, 22:08
Kom ons raadpleeg ander bronne uit die Bybel:


1 Samuel 15. (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=1SA&chapter=15&version=0&GO=Wys)

21 Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer.

22 Daarop sę Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

Die profeet verklaar dat Jahweh gehoorsaamheid vereis en nie offerhande nie.


Jesaja 1. (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=ISA&chapter=1&version=0&GO=Wys)

11 Wat het Ek aan die menigte van julle slagoffers? sę die HERE. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers; en Ek het geen behae in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.

12 As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis -- om my voorhowe te vertrap?

13 Bring nie meer skynheilige offergawes nie; gruwelike reukwerk is dit vir My. Nuwemane en sabbatte, die uitroep van samekomste -- Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie!

Ons lees telkens in die verhaal van die Jahwehis wat in Génesis 2:4 begin dat Jahweh hou van die reuk van vleis wat brand. In die bostaande gedeelte verklaar Jahweh egter dat hy dit as 'n gruwel beskou.

Weereens weerspreek Jahweh sy eie skrywers en priesterorde.

In Hoséa 6:6 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-4&book=HOS&chapter=6&version=0&GO=Wys) verklaar Jahweh die volgende:


Want Ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

Ons het te make met 'n ernstige dilemma en ons opsies is die volgende:


Jahweh is 'n onbetroubare en leuenagtige wese wat homself weerspreek en vas lieg.


Jahweh en Satan is dieselfde wese.


Satan het het die Israelitiese priesterdom mislei deur in die naam van Jahweh, die God van Abraham te manifesteer en bose opdragte te gee.


Die Israelitiese priesterdom het hul eie persoonlike persepsies en versugtinge verkeerdelik aangebied as die opdragte van Jahweh

Liefde groete.

Die Ou Man

Pionier
13th June 2008, 22:23
DOM daar is seker nog 'n opsie dit word vervat in die God deur mense geskep draad.

Groetnis

Pionier

Die Ou Man
13th June 2008, 22:53
DOM daar is seker nog 'n opsie dit word vervat in die God deur mense geskep draad.

Groetnis

Pionier

Pionier goede avond.

Met ander woorde dat die skrywes wat deur sekere van die Bybel skrywers aan die Goddelikheid toegedig word, eintlik hul eie aardse denke verteenwoordig en daardeur afbreek doen aan die Goddelikheid.

Ek maak 'n byvoeging.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
14th June 2008, 00:15
In die Ou Testament (http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament) is ons afhanklik van die weergawes van die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) met sy agenda, die Elohis (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) met sy agenda, die Deuteronomis (http://en.wikipedia.org/wiki/Deuteronomist) met sy agenda en die Priesterlike (http://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_source) weergawe met sy agenda. En al hierdie strydige agendas bied aan ons die Ou Testament (http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament).

Genadiglik het die Vader die Christus gestuur om orde in hierdie chaos te bring. Uiteindelik sou die priesterdom van die Ou Testament die Christus vermoor, maar nie voordat hy die regstellende feite geplaas het nie.

Hier volg die feite soos deur die Priester ingevolge die Orde van Melgisédek (Jesus die Christus) verwoord:


Matthéüs 9 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=MAT&chapter=9&version=0&GO=Wys)

13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hę en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.


Matthéüs 12 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=MAT&chapter=12&version=0&GO=Wys)

7 Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hę en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie;

Die Christus bevestig dat die Levítikus bloedrituele van die HERE/Jahweh nie geldig is nie.

As Jahweh dan nie die Levítikus opdragtige gegee het nie, wie het dan?

Daar is net een kandidaat, naamlik Satan.

Die Duiwel het 'n groot hand in die opstel van Bybel gehad. Dit is 'n tragiese dag om dit te erken, maar iewers moet die kaf van die koring geskei word.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
14th June 2008, 18:49
Die Christus bevestig dan ook in Johannes 8 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=JHN&chapter=8&version=0&GO=Wys) dat die priesterdom van Jerusalem in sy tyd steeds onder die vaderskap van Satan funksioneer het.


41 Julle doen die werke van jul vader. Toe sę hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God.

42 En Jesus sę vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhę, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.

43 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.

44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.

In die tyd van die Christus het die Tempel in Jerusalem met sy bloedrituele eerder na 'n slagpale gelyk as 'n plek van aanbidding.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
15th June 2008, 19:29
Levítikus wy bladsye aan die opdragte van Jahweh met betrekking tot bloedrituele, brandoffers, eersteling offers, dankoffers en sondoffers. Hierdie opdragte beskryf in noukeurige besonderhede hoe die bloed, vleis, vet en die ingewande van diere aan Jahweh geoffer moet word omdat hy hou van “die lieflike geur van vleis wat brand”.

In Jeremia 7:21, 22 en 23 ontken Jahweh egter dat hy ooit hierdie opdragte gegee het. Inteendeel, Jahweh sę in Jesaja 1:11 dat hy sat is vir brandoffers.

Wat is Die Witboek se standpunt in hierdie verband? Onderskryf Die Witboek die ontkenning van Jahweh, of verklaar die Witboek dat Jahweh wel die bloedrituele soos in Levítikus vereis, gelas het?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
15th June 2008, 21:23
Die Witboek


“Die slag van diere as bloedoffers is nóóit deur My of enige van my gemagtigde amptenare gelas nie.

Die toewyding van Adamiete, Yęvahiete en van diere is gelas, sodat nuttige lewens deurgebring kon word in die diens van God … sodoende aan Hom gewy deur te werk vir My en my amptenare.

Helaas!

Die betekenis van die toewyding van lewe is verdraai tot dié van offers van die dood deur die seremoniële priesterdomme, wat nie geluister het na die stem van hul goddelike Een wat tot hulle gespreek het by monde van die profete nie, maar wat ‘n gewillige oor gehad het vir die skimpe van Satanaku, …”

Uit Die Witboek. Bl. 229.
Misverstande oor Moses en bloedoffers weens peutery en onkunde

Wat betref die verfoeilike opdragte oor die noodsaak vir bloedoffers wat na bewering deur God aan Moses gegee is, sal julle sien hoe Satanaku, die vader van die leuens, die waarheid kón praat wanneer dit sy veragtelike doel gedien het.

En hoe die rebelle Moses, die groot heilige van God, se rol as tussenganger wanvoorgestel en daarmee gepeuter het.

Hulle wat vanweë hul leuens teenoor sekere geestelike tussengangers, wat nie goddelike profete was nie, veroorsaak het dat doodsoffers die tempel van God besoedel het.

Uit Die Witboek. Bl. 230.

Liefde groete.

Die Ou Man

Pionier
15th June 2008, 22:09
DOM

Uit bg. wil dit blyk dat die priesterdom heelwat invloed van die god van aarde/bloed/satan gehad het, toe hulle God probeer voorstel/skep het.

Die Ou Man
15th June 2008, 22:25
Pionier, dit is presies wat die Profete (Ou Testament), die Christus (Nuwe Testament) sowel as die Witboek sę.

Die Priesterdom het die opdragte van Satan in die Bybel vervleg met die opdragte van Jahweh. Inteendeel, Satan se bloedopdragte in die Bybel oorskadu die opdragte van Jahweh in so 'n mate dat Jahweh in die Bybel as 'n bose, wraaksugtige en geestelik onstabiele wese oorkom.

Die onderskeid tussen Satan en Jahweh in die Bybel is nie swart en wit nie, maar grys.

Die Witboek slaag egter daarin om die onderskeid tussen Jahweh en Satan duidelik uit te beeld, soos in my laaste pos hierbo aangedui.

Liefde groete.

Die Ou Man

Pionier
15th June 2008, 22:50
DOM

Dit bring my terug na die God deur mense geskep gesprek. Jahweh is dalk nie die bose wese wat dele van die OT Hom voorstel nie, maar dalk inderdaad die "manlike" deel van God?

Groete
Pionier

Stefanus
16th June 2008, 20:08
DOM

Dit bring my terug na die God deur mense geskep gesprek. Jahweh is dalk nie die bose wese wat dele van die OT Hom voorstel nie, maar dalk inderdaad die "manlike" deel van God?

Groete
Pionier

Jahweh was die aangestelde heer van die Hebreers, die verskillende priesters van hul onderskeie here se voorskrifte en instruksies is gekombineer onder die vaandel van Jahweh.
Daarom word Jahweh voorgestel as die wese wat bloedoffers vereis, deur die afvallige priesterdom.
Hierdie heer van die Hebreers was aangestel deur die Allerhoogste! (Deut 32) en is nie deel van die Godhoof nie.

Liefdegroete,
Stefanus

Die Ou Man
17th June 2008, 16:17
Jahweh is die God van Israel. Daaroor is Hy beslis.

Jahweh is nie 'n Drie-Enige God nie. Hy is 'n enige HERE en daaroor is hy ook beslis.

Jahweh het op geen stadium voorgegee om die God van enigiemand voor Abraham (http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham) te wees nie. Daarom is Jahweh se verbond slegs van toepassing op Abraham en sy nasate.

Die gelowe wat uit hierdie verbond ontstaan het, staan bekend as die Abrahamitiese (http://en.wikipedia.org/wiki/Abrahamic_religion) gelowe. Dit sluit in:


Judaďsme (http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism)


Christendom (http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity)


Islam (http://en.wikipedia.org/wiki/Islam)


Die genoemde drie gelowe aanbid die God van Abraham onderskeidelik onder die name:


HERE (http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE), Jehovah (http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah) en Jahweh (http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh) (Christendom)


YHWH (http://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH) (Judaďsme)


Allah (http://en.wikipedia.org/wiki/Allah) (Islam)http://img148.imageshack.us/img148/4484/abrahamicreligiongraphljp5.jpg

Waar plaas dit Die Ou Man se geloof?

Jahweh se verbond is nie op my van toepassing nie. Ek val ook nie onder sy priesterorde nie.

My geloof en my verbond is met die God van Adam en Eva deur die ewige Priesterorde van Melgisédek.

Kortom, ek behoort nie tot die Abrahamitiese geloof nie maar tot die Adamitiese geloof.

Liefde groete.

Die Ou Man

knipmes
19th June 2008, 21:16
Hallo Julle,

DOM, jou pos hierbo is ongelooflik korrek en op die man af! Ongetwyfeld so! As Adamiet kan ek nie anders as om bors uitstotend trots fier en regop te staan agter so 'n verduideliking van ons trotse herkoms nie! Welgedaan...

Alle Eer aan ons Ouers in die Hoogste Hemele...

groetnis
knipmes

Luther
3rd August 2008, 01:38
Ou Man ek stem saam met jouHel' ek is ook 'n Adamiet, ek behoort ook aan jou ras Ou Man

Luther
3rd August 2008, 01:57
Ek wil dit nie se nie, maar ek kan dit seker uitjuig ek is verlos, ek kan weer droom!!!!!

witsybok
11th November 2008, 15:41
?

'n Ernstige implikasie van hierdie verwarring is dat Jahweh en Satan dalk dieselfde wese kan wees.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ek sien U is nog steeds op die JaHWeH/Satan storie. Mag ek dan vra - waarvandaan kom die woord "HERE"? U weet seker die storie van Elijah en die baal priesters? Die woord "HERE" of in engels "LORD" het ook 'n bose betekenis. "Lord" beteken "Meester". Ons Hemelse Vader is nie 'n meester nie, HY is die Heilige Skepper! Vir my gaan geloof nie oor 'n naam nie. Ek sal eerder ons Heilige Skepper, VADER, noem as enige ander naam. Dit is vir my eenvoudig maar die beteken BAIE! :smile:

knipmes
11th November 2008, 21:34
...Ek sal eerder ons Heilige Skepper, VADER, noem as enige ander naam...

Witsybok, ons gaan akkoord oor die Titel VADER...

Ek wil dit egter verder neem en soos volg dit voorstel, soos Die Witboek my herinner het...

Vir my is daar baie "Here" of liewer "Hemelse Wesens" wat hierdie planeet besoek het in Hemelse vorm of hier stof getrap het in vleeslike vorm op een of ander tydstip, en dit sluit Die Christus in. Ek noem Hul almal "Here" of "Vader", en dit sluit in Vader Jahweh en selfs Vader Satanaku, maar bo-kant Hul almal in die hoogste Hemele staan "Die Allerhoogste" of soos Jesus na Hom verwys het as Sy Vader, wat ook vir my as Wedergebore Adamiet Vader is, genaamd Vader-Koning Ad-am en Moeder-Koning Ev-am, en slegs bo-kant Hulle is ons enige Godhoof, God die Vader, God die Moeder en God die Seun, wat saam bekend staan as God. Jesus se God en dus ook my God...

Almal wil die ewige lewe be-erwe, maar wanneer ek uiteindelik na hierdie aardse siele-tog aan die 'anderkant" kom, gaan ek beslis ontdek dat ek deel vorm van 'n baie baie groter struktuur as hierdie aardse klein opset. Ek gaan presies weet waar ek in die pikorde van die Hemele staan, en as kindjie het ek baie Vaders wat tussen my en Godhoof staan in die ewige proses van verheerliking en groei. Ek bid elke oomblik van elke lewende stap in die stof in hierdie lewe, soms praat ek hard met Vader Satanaku en Sy helpers waar ek versoek worre, meestal praat ek graag met Vader Jesus, baie met Vader Ad-am, maar veral bid ek soos Vader Jesus en selfs Sy Vader Ad-am, tot ons almal se Vader en Moeder genaamd God, want dis by Hulle wat ek Wysheid, Liefde en Krag kry om elke oomblik aartappels te plant...

groetnis
knipmes

witsybok
12th November 2008, 16:12
In die Ou Testament (http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament)
Die Duiwel het 'n groot hand in die opstel van Bybel gehad. Dit is 'n tragiese dag om dit te erken, maar iewers moet die kaf van die koring geskei word.
Liefde groete.

Die Ou Man

Onthou jy my slang storie? Die duiwel het natuurlik 'n hand in alles gehad, van die heel begin af!!!!

johann.mal
4th July 2009, 12:53
Dit is vir my duidelik dat die bloedoffers 'n praktiese maatreel was, ingestel deur Moses en Aaron om die priesterorde te onderhou.

Manwë
27th October 2009, 05:47
Ek vind geen teenstrydigheid in die aangehaalde dele nie. Die toorn van Jahwe is Satan. Dit is dieselfde Bose Gees van God wat volgens die wil van God in Saul vaar en hom aanhits om sy spies na Dawid te gooi. Dit is ook in God se wil dat hy mis gooi.

Mens sien net probleme daarin as jy God, Wese Self, met wesens verwar en dan al die verskillende aspekte van God as verskillende wesens insien. As jy vashaak by spesifieke name vir God in spesifieke tale en God as 'n wese beskou kan jy maar netsowel die beelde wat jy in jou eie verbeelding oproep aanbid en dan is jy ook maar net nog 'n aanbidder van beelde, 'n afgod aanbidder wat die wet van Moses wat deur Jesus volbring is oortree.

Die Ou Man
27th October 2009, 21:04
Ek vind geen teenstrydigheid in die aangehaalde dele nie. Die toorn van Jahwe is Satan. Dit is dieselfde Bose Gees van God wat volgens die wil van God in Saul vaar en hom aanhits om sy spies na Dawid te gooi. Dit is ook in God se wil dat hy mis gooi.

Manwë.

Ingevolge jou verduideliking hierbo is Jahweh (die HERE) en Satan bloot uiteenlopende of teenstrydige manifestasies van dieselfde Wese.

Dit is ook hoe die Israeliete aanvanklik geglo het. Daarom vertel die Joodse Tenakh (Ou Testament) dat hulle HERE, verantwoordelik is vir sowel die goeie as die bose. Daarom skep die Ou Testament 'n beeld van die HERE wat daarop neerkom dat hy 'n buierige, onboetvaardige wese is wat eise en wette instel, wetende dat hulle dit nie kan nakom nie, bloot om hulle te straf.

Dieselfde het arme Farao oorgekom toe die HERE deur Moses die vryheid van sy volk eis en terselfdertyd die hart van Farao verhard, bloot ter wille van vergelding. Met wie het ons hier te make? Met 'n liefdevolle hemelse Vader wat kan vergewe, of 'n onvergewensgesinde wese wat op die swakheid van die mens teer ter wille van sy drang na vergelding en wraak?


Mens sien net probleme daarin as jy God, Wese Self, met wesens verwar en dan al die verskillende aspekte van God as verskillende wesens insien.

Die oorspronklike geskrifte het onderskei tussen God (Elohim), El (die Allerhoogste), Jahweh (die HERE), die Heilige Gees en die Heilige Wysheid.


As jy vashaak by spesifieke name vir God in spesifieke tale en God as 'n wese beskou kan jy maar netsowel die beelde wat jy in jou eie verbeelding oproep aanbid en dan is jy ook maar net nog 'n aanbidder van beelde, 'n afgod aanbidder wat die wet van Moses wat deur Jesus volbring is oortree.

Ek is nie bereid om die "wette van Moses" te onderhou nie. Ek beskou die opdragte daarin vervat (soos in die Ou Testament beskryf) as primitief, barbaars en myle verwyder van die Godheid se ware opdragte.

Die wette van Moses (daar is 613 aangeteken in die ou Testament) vereis o.a.


Dat ek my ongehoorsame seun met klippe doodgooi.


Dat ek my buurman wat op 'n sabbat werk, met klippe doodgooi.


Dat my vrou gedurende sekere tye onrein is.


Dat my vrou dubbeld so lank onrein is wanneer sy geboorte skenk aan 'n dogter as wanneer sy geboorte skenk aan 'n seun.


Nee wat, daardie absurde "wette" wat aan Moses toegedig word, is onvanpas en het geen bestaansreg nie. Daar word in elk geval later in die Ou Testament deur Jeremia beweer dat dit nie van Jahweh (die HERE) kom nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Manwë
28th October 2009, 04:00
Dankie vir jou insiggewende terugvoer.

Jy bly nog steeds God dink as 'n wese en nie as Wese self nie. Toegegee, ek ken amper niemand wat wese self kan bedink sonder om aan 'n wese te dink nie, so ek laat dit daar.

Met die wette van Moses bedoel ek die tien wat hy op klip uitgekerf het en dan bloot omdat hulle almal vir my perfek sin maak as riglyne vir 'n beter lewe vir my persoonlik en ook vir 'n stabiele en meer vreedsame samelewing.

Jy kan jou maar die ettikette van primitief en barbaars aan van die ander wette koppel, dit verander nie die praktiese voordeel wat dit gedien het nie. In die tyd wat wieookal die boeke wat normaalweg aan Moses toegeskryf word geleef het was al die ander wette wat jy as wreed en onregverdig beskou wel prakties nuttig met die doel om 'n sterk genepoel te vestig wat ook goed gedissiplineerd en liggaamlik gesond was. Sover dit my aangaan was dit die doel agter die wette en dit het daardie doel goed gedien. As jy self bang is vir doodgaan en pyn sal dit vir jou vreeslik wreed voorkom maar dit is om geen ander rede as jou eie ongegronde vrese en vooroordele nie. Vandag sit van die afstammelinge van die ouens wat die woestyn trip en al die oorloe wat die Israeliete doenig gehou het oorleef het oral op die aardbol in prominente en invloedryke posisies. Dit het dus goed gewerk vir hulle.

In my eie uitkyk op die lewe tref ek, net soos Jesus, slegs onderskeid tussen die verskillende aspekte van Die Werklikheid vir praktiese doeleindes maar beskou nogtans Wese as Sulks as die Skepper, onderhouer en vernietiger van die inhoud van alle bewussyn terwyl my bewussyn self altyd was, is en sal wees, met of sonder hierdie huidige voorkoms en noem Die Geheel wat Dit Alles bevat, Vader en God. Net soos Jesus verkies ek ook om klem te le op die goeie want dit kom voor of meeste mense nie die res kan hanteer nie en ek sal graag 'n skepping wil beleef waar wesens minder pyn en leiding op hulle self en ander neebring deur onkundig met die lewe om te gaan. Dit is in Sy leerstellings en in die voorbeeld wat Sy leefwyse en doen en late soos vervat in die stories wat oor Hom geskryf was wat ek my weg tot God gevind het. DIt is dus deur Jesus wat ek tot die Vader gekom het en net soos met 'n boot waarmee mens oor 'n rivier vaar hoef ek ook nie meer die boot agter my aante sleep of nog erger, dit te aanbid nie. Ek gee Hom wel eer as Hoepriester van my hart volgens die orde van Vrede en Geregtigheid.

Ek vind geen meer nut daarin in om hare te kloof oor al die ou stories in die Ou en Nuwe Testamente en ander boek uit dieselfde tradisie vir myself nie, maar omdat baie ander mense, en veral my eie bloedfamilie, soveel waarde daaraan heg gee ek aandag daaraan en om geen ander rede nie.

Dit wat ek my Vader en God noem is nie van enige spesifieke tradisie afhanklik vir bestaan of openbaring nie. Dit is Altyd Oral en direk beskikbaar vir samesyn met enigeen wat genoegsaam moeite doen om 'n ontvanklike bewussynstoestand te bewerkstellig en die kortste roete daarheen is intensiewe kalmte en insig meditasie en volgehoue wakker teenswoordigheid. Enige godsbegrip wat uitsluitlik op enige boeke en ander versamelings woorde en konseptuele strukture staatmaak is onvoldoende sover dit my aangaan. Die direkte ervaring van die Immerteenswoordige oortref enigiets wat met enige hoeveelheid woorde oorgedra kan word met ligjare.

Ek vind nogtans al die geredekawel oor die en daai gedagtebeel en konseptuele raamwerke wat mense aanmekaarsit om die lewe te probeer betekenisvol maak interrensant al raak dit soms uiters komies en soms uiters tragies en daarom minstens nie die heeltyd vervelig nie. Die lewe as sulks is 'n oneindige komiese tragedie en ons almal speel 'n rol daarin. Lekker speel.

Groete

Die Ou Man
29th October 2009, 17:15
In my eie uitkyk op die lewe tref ek, net soos Jesus, slegs onderskeid tussen die verskillende aspekte van Die Werklikheid vir praktiese doeleindes maar beskou nogtans Wese as Sulks as die Skepper, onderhouer en vernietiger van die inhoud van alle bewussyn terwyl my bewussyn self altyd was, is en sal wees, met of sonder hierdie huidige voorkoms en noem Die Geheel wat Dit Alles bevat, Vader en God.

Manwë.

Met die bostaande gaan ek akkoord. Die substans van God (koninkryk van die hemele) is reeds binne jou. Dit het voor jou geboorte bestaan en sal ook daarna bestaan. Dit is die boodskap van die Christus, naamlik die ewige lewe.


Net soos Jesus verkies ek ook om klem te le op die goeie want dit kom voor of meeste mense nie die res kan hanteer nie en ek sal graag 'n skepping wil beleef waar wesens minder pyn en leiding op hulle self en ander neebring deur onkundig met die lewe om te gaan. Dit is in Sy leerstellings en in die voorbeeld wat Sy leefwyse en doen en late soos vervat in die stories wat oor Hom geskryf was wat ek my weg tot God gevind het. DIt is dus deur Jesus wat ek tot die Vader gekom het en net soos met 'n boot waarmee mens oor 'n rivier vaar hoef ek ook nie meer die boot agter my aante sleep of nog erger, dit te aanbid nie. Ek gee Hom wel eer as Hoepriester van my hart volgens die orde van Vrede en Geregtigheid.

Hiermee stem ek ook saam.


Ek vind geen meer nut daarin in om hare te kloof oor al die ou stories in die Ou en Nuwe Testamente en ander boek uit dieselfde tradisie vir myself nie, maar omdat baie ander mense, en veral my eie bloedfamilie, soveel waarde daaraan heg gee ek aandag daaraan en om geen ander rede nie.

Dit wat ek my Vader en God noem is nie van enige spesifieke tradisie afhanklik vir bestaan of openbaring nie. Dit is Altyd Oral en direk beskikbaar vir samesyn met enigeen wat genoegsaam moeite doen om 'n ontvanklike bewussynstoestand te bewerkstellig en die kortste roete daarheen is intensiewe kalmte en insig meditasie en volgehoue wakker teenswoordigheid. Enige godsbegrip wat uitsluitlik op enige boeke en ander versamelings woorde en konseptuele strukture staatmaak is onvoldoende sover dit my aangaan. Die direkte ervaring van die Immerteenswoordige oortref enigiets wat met enige hoeveelheid woorde oorgedra kan word met ligjare.

Ek vind wel nut daarin om die spreekwoordelike hare te kloof. Die kerk het oor die eeue daarin geslaag om 'n bundel geskrifte te verhef tot goddelike status. Soveel so dat mense die Goddelikheid in hierdie geskrewe dokumente soek, sonder om die "direkte ervaring van die Immerteenwoordige" waarna jy verwys, te vind.

Die "hare kloof" is ter wille van my eie nageslag en wie ookal dit nuttig sou vind en dalk daardeur die bewussyn kan bereik waarvan jy getuig.


Ek vind nogtans al die geredekawel oor die en daai gedagtebeel en konseptuele raamwerke wat mense aanmekaarsit om die lewe te probeer betekenisvol maak interrensant al raak dit soms uiters komies en soms uiters tragies en daarom minstens nie die heeltyd vervelig nie. Die lewe as sulks is 'n oneindige komiese tragedie en ons almal speel 'n rol daarin.

Die spel waarvan jy praat is wel in 'n sekere sin komies en tragies, maar andersyds bepaal dit ons lot- en welgevalle.

Almal van ons leef binne 'n spesifieke rol en kollektief speel ons in 'n groter toneelstuk. Iedereen is self verantwoordelik om te besluit welke rol hy of sy gaan speel.

Jy het besluit dat jy jou rol gaan speel deur die benadering wat jy hierbo aangedui het.


Lekker speel.

Niemand staan buite die spel nie.

Lekker saamspeel.

.

Manwë
30th October 2009, 05:03
Ek hou van jou benadering. Ek wens daar was meer mense wat dieselfde motivering in hulle omgaan met godsdienstige en ander kulturele temas het. Net liefde vir lewendes kan mens die perke van tradisies laar oorskry in 'n strewe na 'n beter lewe vir almal. Is dit nie die Gees van Waarheid wat ons dryf nie?

Die Ou Man
25th August 2010, 18:04
Die onderskeid tussen Satan en Jahweh is tans die onderwerp van 'n debat op Boerevryheid (http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?t=24876). Vir die doeleindes van daardie bespreking is uittreksels uit hierdie argument geneem en dit het hewige beswaar ontlok.

Die doel van hierdie argument is juis om die onderskeid tussen Jahweh en Satan uit te lig.

Dit wil my voorkom of nie almal daarvoor te vinde is om Satan te ontbloot nie.

Pionier
25th August 2010, 21:16
DOM min van ons wil tans daar lees/pos. Dit wil tog voorkom asof die Boswell Vilkie Sirkus in 'n redelike verknorsing verkeer.
Ons hou dop en kyk wat gebeur.
Boerland staan egter vas.

Die Ou Man
25th August 2010, 22:04
Pionier.

Ons huidige religie is gebou op "laag op laag" leuens.

Ek kan dit vergelyk met 'n stinkhout wakis wat oor dekades herhaaldelik geverf is. Diegene wat van beter weet, gaan die verf met 'n mes afkrap om by die oorsprong van die hout te kom.

Diegene wat nie van beter weet nie gaan sodanige daad as vandalisme/Satanisme beskou.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2010, 21:44
Die Joodse Torah (Wet) dien as grondslag vir die ideologie van Islam, Judaďsme en die Christendom. Die Nuwe Testament verwys na die "Wet" as 'n juk en 'n vloek.

Mens kan ook na die Wet verwys as die vloek van Jahweh. Ingevolge die Joodse mitologie is Jahweh die outeur van die "Wet". Eeue later het dit egter tot Jahweh deurgedring dat sy Israeliete nie in staat is daartoe om sy insettinge na te kom nie.

Instede daarvan dat Jahweh die Wet bloot aflas, ontwerp hy 'n proses wat die indruk wek dat hy self nie in staat was om daarvan te ontsnap, sonder om terug te val op die diaboliese gebruik van kinder offerande nie.

Die tradisie lui dat Jahweh hom en sy volk van sy eie Wet verlos het, deur 'n mede-God by 'n aardse te vrou verwek, met die uitsluitlike doel om daardie mede-God drie dekades later met behulp van sy aanklaer (Satan) en sy priesterdom te vermoor.

Dit is daarom insiggewend dat Jesus aan die kruis nie na Jahweh uitroep nie, maar wel na El.

Die ooglopende ooreenkoms tussen die Ou Testamentiese Jahweh-kultus en hedendaagse Satanisme behoort die grondslag vir 'n interessante gesprek te wees.

Veral gesien in die lig daarvan dat beide Jahwehisme en Satanisme hul oorsprong in kinderofferande vind.

Die Ou Man
31st August 2010, 10:44
Die tradisie lui dat Jahweh hom en sy volk van sy eie Wet verlos het, deur 'n mede-God by 'n aardse te vrou verwek, met die uitsluitlike doel om daardie mede-God drie dekades later met behulp van sy aanklaer (Satan) en sy priesterdom te vermoor.

Hierdie tradisie word egter uitdruklik weerspreek in die Evangelie van Phillipus.


Some said, "Mary conceived by the Holy Spirit." They are in error. They do not know what they are saying. When did a woman ever conceive by a woman? Mary is the virgin whom no power defiled. She is a great anathema to the Hebrews, who are the apostles and the apostolic men. This virgin whom no power defiled [...] the powers defile themselves. And the Lord would not have said "My Father who is in Heaven" (Mt 16:17), unless he had had another father, but he would have said simply "My father". GPhil 11 (55.6-13)

Die Ou Man
8th September 2010, 22:25
Die Allerhoogste (El) stuur sy engele om sy opdragte uit te dra.

Die engele se name is aanduidend van wie hul Opdraggewer is.


Michael


Gabriel


Raphael


Uriel


Sealtiel


Jegudiel


Barachiel


Jeremiel


Jahweh, die seun van El en broer van Baäl het ook bonatuurlike wesens wat hy stuur om sy opdragte uit te voer.


MAAR die Gees van JaHWeH het van Saul gewyk, en 'n gees van besoedeling, deur JaHWeH gestuur, het hom verskrik.

Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.(1 Samuel 16:14)


********


MAAR 'n gees van besoedeling van JaHWeH het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel.

Maar 'n bose gees van die HERE het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel. ( 1 Samuel 19:9)

Vicky
9th September 2010, 18:58
Jahweh, die seun van El en broer van Baäl het ook bonatuurlike wesens wat hy stuur om sy opdragte uit te voer.


MAAR die Gees van JaHWeH het van Saul gewyk, en 'n gees van besoedeling, deur JaHWeH gestuur, het hom verskrik.

Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en 'n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.(1 Samuel 16:14)


********


MAAR 'n gees van besoedeling van JaHWeH het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel.

Maar 'n bose gees van die HERE het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare speel. ( 1 Samuel 19:9)

Skrikwekkend waarin hulle ons maak glo het!

Die Ou Man
11th March 2011, 21:47
Jahweh word in die Ou Testament voorgehou as skepper van die heelal, maar ingevolge sy eie verhale had hy geen begrip daaroor nie. Hy is dus 'n imposteur-god.

Jahweh en Satan is 'n pakket. Die een funksioneer afhanklik van die ander.

Jahweh erken in sy eie Ou Testament dat hy die oorsaak van die bose is.

Om in Jahweh, die god van die Ou Testament te glo, vereis dat 'n persoon ook aan Satan en die hel glo.

Satanisme en Jahwehisme loop hand aan hand.

Die Ou Man
17th March 2011, 18:52
Jahweh opgesom:


"The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully."

— Richard Dawkins (The God Delusion (http://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Delusion))

Die Ou Man
19th March 2011, 21:24
Indien alles wat oor Jahweh in die Ou Testament geskryf die waarheid is, is hy so mal soos 'n haas.

Bedink vir een oomblik dat Jahweh al sy goddelike vergrype, soos opgeteken in die Ou Testament, as mens hier op aarde uitleef.

Hy sou veroordeel word as 'n psigopaat en die grootste mensemoordenaar van alle tye.

Jesus het circa 30 nC die volgende oordeel oor Jahweh se priesters uitgespreek.


Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ʼn mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. ...” (Joh. 8:42 47)