PDA

View Full Version : B: Elohim of JahwehDie Ou Man
17th July 2008, 17:28
Die naam van die God van Genesis 1.1 word in die oorspronklike geskrifte aangedui as Elohim. Die woord "elohim" is die meersvoudsvorm van El. Hierdie feit word bevestig deurdat die Elohim in Genesis 1 na hulself in die meervoud verwys en beide man en vrou na hulle beeld skape.

Die naam van die God van Abraham is YHWH (Jahweh). Hy verwys na homself as 'n enige HERE en verklaar deurgaans dat hy jaloers is op ander gode.

Die Katolieke kerk en al sy uitvloeisels bied die Elohim en Jahweh egter aan as een God die Vader. Hierdie neiging om El en Jahweh as een God saam te voeg het eeue gelede reeds begin. Die samevoeging van die verskillende Gode is bereik deur die ou geskrifte te dokter. Gelukkig is daar spore van hierdie gekonkel in die Bybel agtergelaat.

Ons volg een van die spore.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 17:58
Die HERE (Jahweh) is aan die woord in Amos 4 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=AMO&chapter=4&version=0&GO=Wys).


11 Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is -- nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.

Die HERE (Jahweh) tref 'n vergelyking tussen 'n daad wat hy gedoen het en 'n daad wat God (Elohim) gedoen het. Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.


11 Ek het julle omgekeer soos Elohim Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is - nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek JaHWeH.

Volgens Amos 4 is dit duidelik dat die Elohim en Jahweh nie dieselfde God is nie. Hier volg die weergawe uit die World English Bible (http://worldebible.com/amos/4.htm).


"I have overthrown some of you, as when God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were like a burning stick plucked out of the fire; yet you haven't returned to me," says Yahweh.I have overthrown|[02015] | haphak
[some] of you, as God | [0430] | 'elohiym
overthrew | [04114] | mahpekah
Sodom | [05467] | C@dom
and Gomorrah, | [06017] | `Amorah
and ye were as a firebrand | [0181] | 'uwd
plucked out | [05337] | natsal
of the burning: | [08316] | s@rephah
yet have ye not returned | [07725] | shuwb
unto me, saith | [05002] | 'n@'um
the LORD.| [03068] | Y@hovah
Blueletter Bible (http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/c.pl?book=Amo&chapter=4&verse=11&version=KJV#11)

Jahweh praat van die Elohim as 'n ander Wese.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 18:17
Die Hebreeuse skrywers het die ou geskrifte terugwerkend vervals deur die naam Elohim te vervang met YHWH (Jahweh), of deur spasies wat gelaat is uit respek vir God, te vul met die Tetragrammaton (YHWH).

Die vervalsing is ooglopend as mens dit eers raakgesien het. Maar wat wou die Hebreeuse skrywers daardeur bereik?

Die doel was om hul God, die HERE/Jahweh se status terugwerkend te verhoog tot die God van hemel en aarde.

Hier is 'n voorbeeld waar 'n ou geskrif terugwerkend vervals is, deur die naam YHWH in te voeg.http://img105.imageshack.us/img105/51/jahwehvervalsingbb4.gif

The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
document. This shows us that where the sacred name should have
existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?

Die tetragrammaton waarna verwys word, is YHWH, die naam van die HERE/Jahweh.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 19:20
Ons vind ons werklike vertrekpunt in die Psalms. Ons is gelukkig om beide weergawes van dieselfde lied te vind.


Psalm 53 |
Psalm 14

1 VIR die musiekleier; opdie wysie van: "Máhalat." 'n Onderwysing van Dawid. (53:2) Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie. | 1 VIR die musiekleier.'n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie.
2 God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. | 2 Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
3 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. | 3 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie.
4 Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie. | 4 Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die HERE nie aan nie.
5 Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. | 5 Dáár het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. 6 Die raad van die ellendige -- julle kan dit tot skande maak; waarlik, die HERE is sy toevlug.
6 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. | 7 Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees

Die naam van God is vier keer in hierdie kort Psalm verander na HERE.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 19:27
Hier volg die weergawe uit die Boek van Herinnering.


Psalm 53 |
Psalm 14
1 : DIE dwaas sê in sy hart: Daar is geen Elohim nie! Hulle het sleg gehandel en [hul] onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat suiwer optree nie. | 1 : DIE dwaas sê in sy hart: Daar is geen Elohim nie. Sleg, afskuwelik maak hulle [hul] dade; daar is niemand wat suiwer optree nie.
2 : Elohim het uit die Hemele neergesien op die seuns van adam om te sien of daar iemand verstandig is, wat na Elohim vra. | 2 : JaHWeH het uit die Hemele neergesien op die seuns van adam, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na Elohim vra.
3 : Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle verkleur; daar is niemand wat suiwer optree nie, ook nie een nie. | 3 : Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle verkleur; daar is niemand wat suiwer optree nie, ook nie een nie.
4 : Het die bewerkers van Ongeregtigheid dan geen Kennis nie, wat My volk opeet [asof] hulle brood eet? Hulle roep Elohim nie aan nie. | 4 : Het al die bewerkers van Ongeregtigheid dan geen Kennis nie, die wat My volk opeet [asof] hulle brood eet? Hulle roep JaHWeH nie aan nie.
5 : Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want Elohim het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het [hulle] beskaamd gemaak, want Elohim het hulle verwerp. | 5 : Dáár het skrik hulle oorweldig, want Elohim is by die regverdige geslag. 6 : Die Raad van die ellendige - julle het Haar tot skande gemaak; waarlik, JaHWeH is sy toevlug.
6 : Ag, mag die Verlossing van JisraEl uit Sion kom! As Elohim die lot van Sy volk verander, dan sal Jakob juig, JisraEl sal bly wees. | 7 : Ag, mag die Verlossing van JisraEl uit Sion kom! As JaHWeH die lot van Sy volk verander, dan sal Jakob juig, JisraEl sal bly wees.

Benewens dat die naam Elohim deur Jahweh vervang is, word dit ook naas die naam Jahweh in dieselfde Psalm gebruik (Psalm 14). Daardeur skep die persoon wat die verandering gemaak het, die indruk dat die Elohim en Jahweh dieselfde Wese is.

Dat daar met hierdie lied gepeuter is, is voor die hand liggend. Doen gerus die moeite en kyk na die res van die Psalms. Dit is deurtrek van dieselfde veranderings. Ons is egter nie so gelukkig om vir die res van die gedokterde Psalms ook 'n oorspronklike weergawe beskikbaar te hê nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 20:44
Die Lied van Moses is redelik duidelik aangaande die HERE/Jahweh se posisie in die Goddelike Vergadering. (Divine Council).


Deuteronómium 32

7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sê.

8 Toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.


Boek van Herinnering.

7 : Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sê.

8 : Toe die Hoogste El die Erfdeel van die nasies geskei het van die seuns van adamiete en die grense van die volke vasgestel het volgens die getal van die seuns van JisraEl.

9 : Want JaHWeH se deel is Sy volk, Jakob is Sy afgemete Erfdeel.

Die Allerhoogste (Hoogste El) doen 'n indeling van die nasies.

Die HERE/Jahweh ontvang slegs 'n deel. Daardie deel is Israel.

In hierdie gedeelte word die Allerhoogste en die HERE as afsonderlike entiteite aangedui.

Die Allerhoogste is die deler en die HERE een van die ontvangers.

Tóg het die vervalsers hierdie gedeelte ook aangepas om hul agenda ter wille te wees. Dit is onlogies dat die erfdeel van nasies en die grense van volkere sou inpas by die getal van die seuns van Israel. (Vers 8)

Liefde Groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 21:13
Hier volg alternatiewe weergawes van die vers in dispuut, naamlik vers 8.


“When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God.
ESV


When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.
RSV


When the Most High assigned lands to the nations, when he divided up the human race, he established the boundaries of the peoples according to the number of angelic beings.
NLT

Ons beweeg nou nader aan die waarheid.

Die status van die Allerhoogste bly onveranderd maar die status van die HERE/Jahweh begin meer duidelik word.

Volgens die ESV en die RSV is die HERE/Jahweh een van die seuns van God en volgens die NLT is hy 'n Engel.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 21:44
Dit is al sedert die jaar 2 vC bekend dat vers 8 verwys na die seuns van God en nie na die seuns van Israel nie.

Die "seuns van Israel" weergawe kom voor in die Hebreeuse Masoret teks terwyl die Griekse Septuagint (LXX) weergawe verwys na die "seuns van God".

Hierdie dispuut is opgeklaar met die ontdekking van die Dooie See Rolle. Dit lui soos volg:

"according to the sons of El"

Die oorspronklike teks sal dan so klink in Afrikaans:


8 Toe die Allerhoogste (El) aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van El.

9 Want die YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
Bron (http://www.tentmaker.org/Dew/Dew7/D7-NewBibleTranslationProjectUnderWay.html)

Jahweh is dus ondergeskik aan El en volgens die Israeliete is hy beskou as een van die seuns van El.

Die weergawe van die Dooie See Rolle is natuurlik die weergawe waaruit die Christus en sy dissipels sou lees.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2008, 22:08
Die Nuwe Testament verwys onder andere ook na die Christus as Seun van God. Sou hy die Seun van Jahweh wees soos algemeen gepredik word, of is hy die Seun van die Allerhoogste.

Ons begin by die Christus se wegbereider.

Volgens die Bybel was Johannes die Doper 'n profeet van die Allerhoogste en nie van Jahweh nie. Dit word deur Sagaria bevestig in Lukas 1:76.


En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak.

Volgens die Bybel was die Christus die Seun van die Allerhoogste en nie die Seun van Jahweh nie. Dit word deur die Engel bevestig in Lukas 1:31 en 32.


En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy Vader Dawid gee.

Die Christus is die Seun van die Allerhoogste.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th July 2008, 19:36
Ons is besig om die Godheid te herontdek. Daarom verklaar Siener dat Die Boer die Nuwe Godsdiens aan die wêreld gaan bied.


312: 12 Augustus 1922. Staan ek met nieuw pak grijs klere nieuw veldskoene bij 'n nieuw zaal en toom. In Europa kom 'n blaaw opgerolde vlag uit.
In die Weste lê 'n groot hoop mieliestronke opmekaar wat nog net bij die kante brand (Europa). In die Ooste is 'n kospot wat vuur onder is (Unie).
SIENER VAN RENSBURG Boodskaaper van God. A Snyman. 2001.

Die ou (uitgediende) godsdiens aanbid die Drie (5)-Enige God. Hierdie Katolieke Drie-(5)Eenheid kan soos volg saamgevat word:


God (Elohim)

Allerhoogste (El)

YHWH (die HERE)

Christus (Jesus)

Die Kerk


Die leser sal oplet dat ek nie praat van die vernuwing van geloof nie, maar van 'n nuwe geloof. Om die geloof te vernuwe sou bloot beteken dat ons steeds ons anker in dieselfde leuens en bedrog sou soek. Ongelukkig is dit net 'n dwaas wat sou poog leuens en bedrog te vernuwe.

Laat daar dus geen misverstand wees nie. Ek verkonding 'n Nuwe Geloof!

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th July 2008, 20:53
Psalm 82 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=PSA&chapter=82&version=0&GO=Wys) bou voort op die tradisie van die Lied van Moses wat leer dat God (Elohim) die nasies onder die seuns van God verdeel het en dat die HERE (Jahweh) ondergeskik aan EL (die Allerhoogste) is.


1 'N PSALM van Asaf.

God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.

2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela.

3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.

4 Red die swakke en behoeftige, bevryhulle uit die hand van die goddelose mense.

5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

6 Ek self het gesê: Julle is gode, en julle is almal seuns van die Allerhoogste

7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val.

8 Staan op, o God, oordeel die aarde! Want Ú het erfbesit van al die nasies.

Psalm 82 bevestig dat die seuns van die God onder die gesag van die Allerhoogste funksioneer. Inteendeel, dit bleik dat die Allerhoogste die seuns van God ernstig aanpraat aangaande hul versuim.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th July 2008, 21:36
Terwyl die Bybel dan nou uitdruklik is aangaande die status van Jahweh en die Allerhoogste, het ons weer te make met die bedrog van die Hebreeuse Priesters.


Psalm 97 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=PSA&chapter=97&version=0&GO=Wys)

8 Sion hoor dit en is bly, en die dogters van Juda juig oor u oordele, o HERE!

9 Want U, HERE, is die Allerhoogste oor die hele aarde; U is hoog verhewe bo al die gode.


Uit die Boek van Herinnering (http://siener.co.za/bvh_display.php?chapterid=97&bookid=64).

8 : Sion hoor dit en is bly, en die dogters van JeHûWdah juig oor U Regsprake, o JaHWeH!

9 : Want U, JaHWeH, is die Hoogste El oor die hele Aarde; U is hoog verhewe bo al die elohim.

Uit die pen van die hebreeuse skrywer is die Goddelike rolle nou omgekeer. Jahweh word met die stryk van ink oor 'n boekrol verhef tot Allerhoogste.

Hierdie bedrog begin in Genesis 2:4 en vloei deur die Ou Testament.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 11:41
Seven Names of God (http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism)

In medieval times, God was sometimes called The Seven. Among the ancient Hebrews, the seven names for the Deity over which the scribes had to exercise particular care were:


El (http://en.wikipedia.org/wiki/El_%28god%29)

Elohim (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohim)

Adonai (http://en.wikipedia.org/wiki/Adonai)

Ehyeh-Asher-Ehyeh (http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism#Ehyeh-Asher-Ehyeh)

YHWH (http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH (i.e. Yahweh) http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh)

Shaddai (http://en.wikipedia.org/wiki/Shaddai)

Zebaot (http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism#YHWH_Tzevaot.2FSabaoth)


Die benaming van Genesis 2:4 Jahweh Elohim (HERE God) word nie genoem nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 12:06
Om uit te vind wat behels word met die begrip HERE God, is dit allereers noodsaaklik om te bepaal wat bedoel word met die woord, HERE.Hebreeuws --> Nederlands

Eloïm --> God
Adonai --> de Heere
Jahweh --> de HEERE
Adonai Jahweh --> de Heere HEERE
Jahweh Eloïm --> de HERE God
Jaweh Sebaoth --> De HEERE der Heerscharen


De schrijfwijze HERE, HEERE of HEER in hoofdletters, wordt in bepaalde Bijbelvertalingen (onder meer de Statenvertaling, de NBG 1951 alsook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt voor het in het Nederlands weergeven van de Naam van God (יהוה - vaak getranslitereerd als JHWH) zoals die staat in de Tenach, het Hebreeuwstalige, heilige boek van het jodendom. Bron (http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE).

Die woord HERE (volledig in hoofletters), is die vertaling van die Hebreeuse naam יהוה (Tetragrammaton http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH).

Die Hebreeuse naam יהוה (Tetragrammaton http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH), word ook vertaal as YHWH (die tetagrammaton (Tetragrammaton http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH)), of Jahweh (http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh) (ter wille van uitspraak).

Die naam, HERE (http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE) in die 1933 vertaling van die Bybel, is dus 'n vertaling van die eienaam van die God van Abraham, te wete יהוה/YHWH/Jahweh.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 12:36
Daar heers heelwat verwarring aangaande die uitspraak van die naam van die God van Abraham (יהוה).

Die Jode hou by YHWH en verwerp die byvoeging van klinkers ter wille van uitspraak in Jahweh. Hierdie dispuut is nie vir my van enige belang nie. Hoe die naam uitgespreek word, verander niks aan die Godheid nie.

'n Paar individue beweer dat die uitspraak van die God van Abraham, se naam יהוה, nooit bekend gemaak is nie. Dit is egter 'n vergissing. Die naam was bekend en daarom het die God van Abraham die volgende verbod daaromtrent gegee.


Exodus 20 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=EXO&chapter=20&version=0&GO=Wys)

7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.


Exodus 20:7 (http://bible.cc/exodus/20-7.htm)

King James Bible

Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

World English Bible

"You shall not take the name of Yahweh your God in vain, for Yahweh will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Volgens Exodus 33 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=EXO&chapter=33&version=0&GO=Wys) het die God van Abraham sy Naam in die teenwoordigheid van Moses uitgeroep.


19 Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.


Exodus 33:19 (http://bible.cc/exodus/33-19.htm)

World English Bible

He said, "I will make all my goodness pass before you, and will proclaim the name of Yahweh before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy."

King James Bible

And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy.

Die uitspraak van die Naam van die HERE/YHWH/Jahweh was dus bekend. Die ydelike gebruik daarvan was egter met die dood strafbaar.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 12:51
Pronouncing the tetragrammaton (http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism)

Most modern denominations of Judaism teach that the four-letter name of God, YHWH, is forbidden to be uttered except by the High Priest in the Temple.

Since the Temple in Jerusalem no longer exists, this name is never said in religious rituals by Jews, and the correct pronunciation is disputed. Orthodox and Conservative Jews never pronounce it for any reason. Some religious non-Orthodox Jews are willing to pronounce it, but for educational purposes only, and never in casual conversation or in prayer. Instead of pronouncing YHWH during prayer, Jews say Adonai.

Die Joodse priesters ken nog die naam van hulle God, YHWH.

Daar bestaan geen twyfel daaromtrent dat die naam, HERE in die 1933 vertaling, die Afrikaanse vertaling is vir die naam van die God van Abraham (יהוה /YHWH/Jahweh) is.

Die vraag is nou.

Op watter stadium in die geskiedenis het hierdie Naam bekend geword?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 13:17
Die God van Abraham verduidelik soos volg aan Moses aangaande sy Naam.

Exodus 6 (http://bible.cc/exodus/6-1.htm)


1 Daarop het die HERE Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat Ek Farao sal aandoen. Want deur 'n sterke hand sal hy hulle laat trek, ja, deur 'n sterke hand gedwing, sal hy hulle uit sy land uitdrywe.

2 VERDER het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die HERE.


3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.


King James Bible

1. Then the LORD said unto Moses, Now shalt thou see what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand shall he drive them out of his land.

2. And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD:

3. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.

World English Bible

1. Yahweh said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand he shall let them go, and by a strong hand he shall drive them out of his land."

2. God spoke to Moses, and said to him, "I am Yahweh;

3. and I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty; but by my name Yahweh I was not known to them.

Dit is duidelik genoeg. Die naam HERE/YHWH/Jahweh was nie aan enigiemand bekend voor Moses nie. Selfs nie eers aan Abraham, met wie die verbond gesluit is nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 13:43
Die volgende stelling uit die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) verhaal wat in Genesis 2:4 begin, is dus ‘n leuen.


Genesis 4 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=GEN&chapter=4&version=0&GO=Wys)

26 En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep.


Genesis 4 (http://bible.cc/genesis/4-26.htm)

King James Bible

And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.

World English Bible

There was also born a son to Seth, and he named him Enosh. Then men began to call on Yahweh's name.

Die naam van die HERE/YHWH/Jahwe was nie in die tyd van Genesis (http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis) bekend nie. Niemand het dus in daardie tyd die Naam (Tetragrammaton http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH) aangeroep nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 14:11
http://img141.imageshack.us/img141/3458/pt1f2bd7.jpg

Ek gaan nie vertoef by die ander aanpassings wat terugwerkend aan die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) verhaal van Genesis 2:4 gemaak is nie. Dit is ooglopend. Hierdie veranderings is gemaak deur 'n persoon of persone wat bekend staan as die "Torah Redactor (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor)".

Die Torah Redactor (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor) was ook verantwoordelik vir die samesmelting tussen Elohim en YHWH/Jahweh/HERE om die entiteit HERE God (Jahweh Elohim) te skep. Die smelter entiteit, HERE God is ter wille van Nasionale Eenheid geskep. Voor dit was Jahweh en El (Elohim) verskillende Gode.

Die diagram hierbo toon aan op welke stadium die HERE God (Jahweh Elohim) op die toneel verskyn het en word aangedui as JE.

Die HERE God is maar ongeveer 2700 jaar oud.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 14:29
Die Noordryk was bekend as Israel en die Suidryk as Juda.

Die God van die Noordryk se voorgeslagte was El (Eloah, Elohim). Hulle God is opgeneem in hulle naam Isra-El.

Die God van die Suidryk was die HERE/YHWH/Jahweh.El, god of Israel --Yahweh, god of Judah


By L. M. Barré (http://www.biblicalheritage.org/God/el-goi.htm)

Due to a failure to distinguish between myth and history, biblical interpreters have implicitly accepted the view that Elism was an old form of Yahwism because the Elohist (Ex 3:13-15) and the Priestly Writer (Ex 6:2-3) declared it so. Actually, but a moment’s reflection will show that El and Yahweh are not the same god. It is easily demonstrated that Yahwism and Elism were distinct religions, differing in more ways than they were alike.

The earliest Yahwistic traditions reveal that Yahweh was a bedouin war god from the deserts of Edom and of the surrounding regions. His essentially warlike characteristics are demonstated by his name, by cultic celebrations of his mighty deeds, and by his ark.

With regard to the Tetragrammaton, I think that the strongest interpretation of the name regards "Yahweh" as an abbreviation of his official, longer name, "Yahweh Sabaoth." It means, "he musters armies." Yahweh's name identifies this god as primarily the military commander of his people.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 15:42
8 Toe die Allerhoogste (El) aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van El.

9 Want YHWH se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.
Bron (http://www.tentmaker.org/Dew/Dew7/D7-NewBibleTranslationProjectUnderWay.html)

Deuteronomium 32 bevestig dat die HERE/Jahweh nie dieselfde God as die Allerhoogste (El) is nie. Die Allerhoogste deel uit en die HERE/Jahweh is een van die ontvangers. Let daarop dat die HERE/Jahweh slegs aanspraak op 'n porsie of deel het. Jahweh is ondergeskik aan El en volgens die Israeliete is hy beskou as een van die seuns van El.

Die HERE God is die samevoeging van Jahweh (HERE) en El (Elohim) deur die Hebreeuse skrywers. Dit is 'n smeltergod wat 2700 jaar gelede geskep is uit die verskillende verhale van die Elohis (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) en die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist).

Die "Redactor (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor)" wat verantwoordelik is vir hierdie veranderings, het die naam HERE God tot by Genesis 2:4 terugwerkend gaan inskryf, om die indruk te skep dat dit van die begin af so was.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 16:44
Hier volg 'n klasieke voorbeeld wat aandui hoe die HERE/YHWH/Jahweh terugwerkend en op bedrieglike wyse by die skrif ingevoeg is.


Genesis 14 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=GEN&chapter=14&version=0&GO=Wys)

18 En Melgisédek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring

19 en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde.

20 En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.

21 En die koning van Sodom sê vir Abram: Gee my die mense, maar neem die goed vir uself.

Dan word in die volgende vers 'n uitspraak aan Abram toegedig, wat hy nie sou maak nie.


22 Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,


World English Bible (http://bible.cc/genesis/14-22.htm)
Abram said to the king of Sodom, "I have lifted up my hand to Yahweh, God Most High, possessor of heaven and earth,

Hierdie een vers staan direk in stryd met Exodus 6:3 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=EXO&chapter=6&version=0&GO=Wys) wat uitdruklik daaroor is dat Abram nie die naam HERE geken het nie. Vers 22 is dus 'n leuen en doelbewus aangepas om die HERE/YHWH/Jahweh se status te verhoog.


En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.

Die verwysing na Melgisédek in die Nuwe Testament bevestig dat hy priester van die Allerhoogste was.


Hebreërs 7 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=HEB&chapter=7&version=0&GO=Wys)

1 WANT hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;

2 aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het -- hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;

3 sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.

Daar bestaan nie iets soos 'n HERE God nie.

Daar bestaan wel, Die HERE, ook bekend as YHWH, Jahweh en Allah. Hy is 'n enige HERE en God van die Semiete.

Daar bestaan ook God, die Skepper van hemel en aarde, ook bekend as die Elohim.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2008, 17:28
History and Tradition in Early Israel offers a reconstruction of Israelite tradition based upon a new master paradigm. It is built upon the observation that El and Yahweh were different Gods, belonging to two religions and venerated by two peoples living in different regions of Palestine (Israel and Judah)

The northern tribes were originally called Jacob after their Aramean patriarch. They worshipped the high god El and took him as their namesake deity with their adoption of the new corporate name, Israel ("El rules"). Their neighbors to the south were Hebrews who worshipped the Bedouin war god Yahweh Sabaoth who inhabited the desert regions of Edom, Midian and Sinai.

The distinctiveness of the two groups was purposely obscured by various mechanisms intended to unite them under a new collective identity.

Dr L M Barré

Aldus L M Barré, doktor in Teologie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
7th August 2008, 21:32
Dan word in die volgende vers 'n uitspraak aan Abram toegedig, wat hy nie sou maak nie.


22 Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde,


World English Bible (http://bible.cc/genesis/14-22.htm)
Abram said to the king of Sodom, "I have lifted up my hand to Yahweh, God Most High, possessor of heaven and earth,

Hierdie een vers staan direk in stryd met Exodus 6:3 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=EXO&chapter=6&version=0&GO=Wys) wat uitdruklik daaroor is dat Abram nie die naam HERE geken het nie. Vers 22 is dus 'n leuen en doelbewus aangepas om die HERE/YHWH/Jahweh se status te verhoog.


En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
Volgens tradisie is die Torah (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah) (eerste vyf Boeke van die bybel) deur Moses geskryf.

As Moses die gewraakte vers geskryf het, is hy 'n blatante leuenaar, want daar is uitdruklik aan hom meegedeel dat Abraham nie die naam HERE/Jahweh (http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh)/YHWH geken het nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th August 2008, 20:51
Die tradisie wat verkondig dat Moses die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch) (Torah (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah)/Boeke van Moses) geskryf het is reeds in 1878 deur Julius Wellhausen (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=97) verkeerd bewys. Die sogenaamde Boeke van Moses is 'n sameflansing van verskeie orale tradisies en geskrewe weergawes deur 'n aantal skrywers.

Moses se outeurskap van die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch)/Torah (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah), word veral deur die volgende gedeelte uit die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch)/Torah (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah) as 'n leuen uitgewys.


Deuteronómium 34 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=DEU&chapter=34&version=0&GO=Wys)

5 Toe het Moses, die kneg van die HERE, daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die HERE.

6 En Hy het hom in die dal in die land Moab, teenoor Bet-Peor, begrawe; en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie.

As Moses wel die skrywer van die "Boeke van Moses" was, het hy dit na sy dood geskryf.

Moses was dus nie die vervalser (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor) van die gewraakte vers nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
6th January 2009, 09:36
Die onderskeid tussen die Elohim (God) en die HERE (Jahweh) lê aan die wortel van Siener se "nieuw pak grijs klere".

Hierdie "nieuw pak grijs klere" gaan 'n einde bring aan Midde-Oosterse Jahwehisme in Boer geledere en die terugkeer inlui na die God van hemel en aarde.

Terselfdertyd gaan die "nieuw pak grijs klere" die einde van die geloof, soos ons dit vandag ken, teweegbring. En dit sluit radikale Jahwehisme soos die Israel Visie in. Om hierdie rede gaan die priesterorde van die bestaande Jahwehisme elke haas uit die hoed pluk om die sinkretiese HERE God (Jahweh Elohim) in stand te hou.

Daar is egter genoeg bewyse in die Ou Testament wat daarop dui dat die Allerhoogste en die HERE (Jahweh) oorspronklik as twee Entiteite beskou is. Daar is ook genoeg bewyse van die meganismes wat gebruik is om die Allerhoogste en die HERE saam te voeg as een Goddelike Wese.

Die HERE (Jahweh) het sy gesag van die Allerhoogste ontvang en daardie gesag is beperk tot die nageslag van Abraham.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
6th January 2009, 10:07
Die Lied van Moses leer dat die nageslag van Abraham onder die gesag van die HERE (Jahweh) staan. Die HERE is die God van Abraham.

Wanneer Jesus 'n persoon uit die nageslag van Abraham toespreek, gee hy erkening aan die feit dat die HERE hulle God is.


Matthéus 22

37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

38 Dit is die eerste en groot gebod.

Jesus se aanhaling put uit Deuteronómium 30 wat die nageslag van Abraham herinner daaraan dat die HERE hulle God is.


20 deur die HERE jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.

Apologete van die Jahweisme voer Jesus se antwoord aan die kinders van Abraham en die verwysing na hul God die HERE (Matthéus 22:37), aan as "bewys" dat die HERE die God van hemel en aarde is. Dit is egter kinderlik naïef en spreek van 'n uiters gebrekkige kennis aangaande die leringe van die Christus.

Die antwoord op die volgende vraag sal interessant wees.

Gestel Jesus het die Germaanse stamme in dieselfde tydperk toegespreek. Sou Hy nog verwys het na die HERE, die God van Abraham en sy nasate? Indien wel, sou hulle enige sin daarvan kon maak?

Ons kan dit verder neem.

Gestel die Christus het 'n soortgelyke vraag van 'n Japanees beantwoord. Sou Hy nog verwys het na die HERE, die God van Abraham en sy nasate? Besluit self daaroor.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd November 2009, 16:36
Jaw, Jah, Ya'a, Jahweh, Jam of Jamm

Jaw was ook 'n Fenisiese God. Hy was die God van water: see, riviere en reën. Hy het geheers oor storms en onweer. Die naam kom moontlik van die Hebreeuse hawah (storm) en die Arabiese hawa (atmosfeer, ruimte, wind).

Jaw staan onder die gesag van El en soms was Jaw ook gesien as die seun van El. Van alle Gode was hy die vyandigste teenoor die God Baäl. Jaw sou El gevra het om gesag te voer oor alle ander Gode, wat deur El toegestaan was op voorwaarde dat Jaw vir Baäl verslaan. Baäl en Jaw was dus in 'n verbete stryd verwikkel om die tweede belangrikste posisie op die Gode-ranglys.

Daar is ondersoekers wat meen dat Baäl en Jahweh broers was (wat mekaar nie kon verdra nie). Die tweestryd tussen Baäl en Jahweh blyk duidelik uit die Ou Testament. Jaw het sy aanhangers verbied om afbeeldinge van hom te maak.

Ook talle eiename en plekname is afgelei van Jaw, byvoorbeeld: Abiah, Adalia, Adonijah, Amariah, Joël, Jabin, Jeremia, Joab, Jonathan, Joshua, ens.

Uit Heiligdom (http://www.heiligdom.com/gode_van_kanaan.html).

Die Ou Man
20th June 2010, 22:43
When did Yahweh and El merge?

The title question of this post is addressed in two interesting recent articles. For those of you who aren’t up to speed on the socio-historical and comparative study of ancient Israelite religion in its ancient Near Eastern milieu, let me offer a quickstart guide to the discussion. In the Hebrew Bible, the most common name by which the biblical writers’ preferred deity is addressed is יהוה, presumed by most biblical scholars to have been pronounced “Yahweh” in antiquity. The biblical writers and characters also use the divine name אל, “El.” Both names are incorporated into “theophoric” (“god-shaped”) names, which are little sentence names that make some affirmation about God. A good, convenient example is provided by the names “Hezekiah” and “Ezekiel.” Both are built by adding a divine name to a form of verb חזק ḥāzaq, “to be strong.” “Hezekiah” (Hebrew Ḥizqiyyāh) is built ḥāzaq + Yah[weh], while “Ezekiel” (Hebrew Yĕḥezqē’l) is build from ḥāzaq + El.

The name “El” itself is tightly bound to the people of Israel; it is evident in the very name “Israel” itself, and in expressions like אל אלהי ישראל, “El-Elohe-Israel,” or “El is the god of Israel,” the name of an altar built by the patriarch Jacob in Genesis 33. Yet the divine name “El” appears only about 235 times or so in the Tanakh (often in combination with some adjective), while “Yahweh” appears over 6,800 times. Clearly, the term “Yahweh” achieved supremacy in the biblical tradition, but when and how this happened is a topic for long and involved discussion. Most historians of ancient Israelite religion accept the idea that Yahweh and El were originally different gods; over time, one or more groups of Yahweh-worshipers blended with one or more groups of El-worshipers to become “Israel,” and within this group, El and Yahweh gradually came to be recognized as the same deity. A not-too-oblique recognition of something like this can be seen in Genesis 14, where Abraham interacts with Melchizedek, a priest of El Elyon, and Abraham verbally equates Yahweh with El Elyon.

Abraham’s equation of El Elyon with Yahweh in Genesis 14 seems like a retrojection from a later time, but how much later? The majority opinion seems to be that the merger of El and Yahweh was a rather late development in Israelite and Judean religion. This opinion is challenged by two recent articles, “Are Yahweh and El Distinct Deities in Deut. 32:8–9 and Psalm 82?” by Michael Heiser (Hiphil 3, 2006) and “Who Is the Real El? A Reconstruction of the Prophet’s Polemic in Hosea 12:5a” by R. Scott Chalmers (Catholic Biblical Quarterly 68, October 2006).

Heiser’s article focuses on Deuteronomy 32:8–9 and Psalm 82, both of which can be, and often are, interpreted as evidence that the authors of those texts considered Yahweh to be, or to have once been, a “lesser” god in a divine council headed by El (Psalm 82) or [El] Elyon (Deuteronomy 32). If you read the texts in a good translation without the later Jewish and Christian assumption of monotheism, you’ll easily see why—and Heiser will help you understand the argument, although he ultimately disagrees with it. Heiser presents several arguments in favor of the view that El and Yahweh had already merged into a single high god by the 8th century BCE. Yes, I realize that time frame is a little vague, but that’s what Heiser uses. Heiser’s arguments are almost entirely exegetical considerations from these two passages. I’m not 100% sure that Heiser has proved his case, but the article is certainly an interesting read.

Chalmer’s article focuses on Hosea 12:5a and suggests that El and Yahweh were still thought of as distinct deities in Hosea’s lifetime. Chalmer argues that the books of Hosea, 1 Kings, and Numbers preserve materials that attest to an ancient Israelite affirmation that El was the god who brought Israel out of Egypt. Of course, the present form of the Pentateuchal narratives ascribes this role to Yahweh, but Chalmers believes this to be a later development. He also argues that Jeroboam I’s religious “innovations” in the northern kingdom of Israel (see 1 Kings 12) represented an attempt to “restore” Israel to a pure worship of El, in distinction from the Yahweh worship of the southern kingdom, Judah (and in case you’re wondering, Chalmers does think 1 Kings 12 contains historically reliable memories, even if the text as it stands is a late production). Chalmers argues that Hosea plays off of a liturgy current at Bethel—which included a recitation of the story of Jacob’s nighttime wrestling with (according to the Bethel liturgy) El—and tries to convince his readers that Yahweh is the real El of Jacob and Bethel.

Obviously, it would be quite difficult for both Heiser and Chalmers to be correct at the same time. If Hosea himself was instrumental in melding Yahweh and El language (which sort of seems to be a corollary of Chalmers’s argument, though I admit to still being a little fuzzy on just what Chalmers ultimately argues, and how to envision it in Hosea’s life), then clearly this merger had not already been accomplished by the 8th century BCE (for any of you who need a refresher, Hosea’s prophetic career is dated by Hosea 1:1 to the reign of Jeroboam II in the middle of the 8th century). On the other hand, if Heiser is correct and the merger was already a “done deal” by the 8th century, then it seems unlikely that Hosea would stand near the beginning of this process. Now perhaps I am drawing this contrast too starkly; perhaps the merging process did not proceed at the same pace in Judah and Israel (there’s probably no reason to think that it would, in fact, proceed at the same pace in different localities), and there may be other subtleties and overlaps that my “blunt instrument” summary above doesn’t sufficiently take into account. Still, it’s quite interesting to read these articles together, and to bounce them off one another. (Is it serendipity or providence that they both appeared in October 2006?) If you haven’t read these articles, I recommend that you do so; if you have, I invite you to discuss their arguments here in the comments.

Source (http://www.heardworld.com/higgaion/?p=445)

amichaEL
2nd August 2010, 23:57
Ou man kontak my

Die naam van die God van Genesis 1.1 word in die oorspronklike geskrifte aangedui as Elohim. Die woord "elohim" is die meersvoudsvorm van El. Hierdie feit word bevestig deurdat die Elohim in Genesis 1 na hulself in die meervoud verwys en beide man en vrou na hulle beeld skape.

Die naam van die God van Abraham is YHWH (Jahweh). Hy verwys na homself as 'n enige HERE en verklaar deurgaans dat hy jaloers is op ander gode.

Die Katolieke kerk en al sy uitvloeisels bied die Elohim en Jahweh egter aan as een God die Vader. Hierdie neiging om El en Jahweh as een God saam te voeg het eeue gelede reeds begin. Die samevoeging van die verskillende Gode is bereik deur die ou geskrifte te dokter. Gelukkig is daar spore van hierdie gekonkel in die Bybel agtergelaat.

Ons volg een van die spore.:icon_arrow::sleep::104:

Liefde groete.

Die Ou Man

amichaEL
2nd August 2010, 23:59
Ou Man kontak my. Lees my Proefskrif dit sal baie dinge vir jou verklaar

Die Ou Man
3rd August 2010, 09:13
Ou Man kontak my. Lees my Proefskrif dit sal baie dinge vir jou verklaar

Ek het jou studiestuk gelees.

Die Ou Testament dien as jou basis en jou veronderstelling is dat profesieë daarin vervat, vandag en selfs in die toekoms geld.

Hierdie veronderstelling word egter negeer deur Jesus se stelling dat al die profete van die Ou Testament slegs tot op Johannes die Doper geld. (Matt 11:13)

Die Ou Testament met al 613 wette daarin vervat kan geen bydrae lewer tot enigiemand se saligheid nie. Dit is 'n ou testament.

amichaEL
17th August 2010, 19:21
Deuteronomium 32 bevestig dat die HERE/Jahweh nie dieselfde God as die Allerhoogste (El) is nie. Die Allerhoogste deel uit en die HERE/Jahweh is een van die ontvangers. Let daarop dat die HERE/Jahweh slegs aanspraak op 'n porsie of deel het. Jahweh is ondergeskik aan El en volgens die Israeliete is hy beskou as een van die seuns van El.

Die HERE God is die samevoeging van Jahweh (HERE) en El (Elohim) deur die Hebreeuse skrywers. Dit is 'n smeltergod wat 2700 jaar gelede geskep is uit die verskillende verhale van die Elohis (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) en die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist).

Die "Redactor (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah_redactor)" wat verantwoordelik is vir hierdie veranderings, het die naam HERE God tot by Genesis 2:4 terugwerkend gaan inskryf, om die indruk te skep dat dit van die begin af so was.

Liefde groete.

Die Ou Man

U uitleg hier is klasiek. God-ALMAGTIG Die SKEPPER het by geleentheid verwys na SY Engele as SY seunS. Jahwe geskryf in enige vorm was en sal altyd onder geskik wees aan "EL/EK-IS", ALMAGTIG, Die FORMEERDER/SKEPPER, dit is maar nog net een van die VELE name van, wie algemeen genoem word satan en hy was n "seun" van GOD-ALMAGTIG. Ter aansluiting tot u uitleg
Psalm 110, n Psalm van dawid, "Die Here het tot my Here gespreek, ..." Kom ons maak die nodige regstellings waar die "Redactor" gefouteer het : Die ALMAGTIGE EEN het tot my yhwh(jah is god) gespreek...
BoereGroete.

knipmes
17th August 2010, 20:22
"Die Here het tot my Here gespreek, ..."

Vir my is dit nogals, en al van kleins af so, dat ek nie kan verstaan hoe ons as Boere onse Goddelikheid in wese aanvaar as Vader en dan aanspreek as "Meneer" nie?

Here = Heeren = Meneer = LORD = Sir = Meneer === Vader?

My Vader is my Vader... hy kan nie my skoolmeester wees nie!

Eerstens moet hierdie ONEERBARE vernederende titels aan onse Hemelse Ouers verander word, nog voor ons by name uitkom wat in elk geval nie bedoeld is om bekend te wees nie... nog nie...

vir die wat wil hoor?

groetnis
knipmes

amichaEL
18th August 2010, 12:59
Die volgende stelling uit die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) verhaal wat in Genesis 2:4 begin, is dus ‘n leuen.

Die naam van die HERE/YHWH/Jahwe was nie in die tyd van Genesis (http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis) bekend nie. Niemand het dus in daardie tyd die Naam (Tetragrammaton http://en.wikipedia.org/wiki/YHWH) aangeroep nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ou Man,

Ek stem met u gedeeltelik saam.
Die naam here/yhwh/jah-we was in die tyd van Genesis BAIE bekend MAAR nie onder wat toe nog n wit NASIE van 12 volke sou word, israEL nie. Die naam uit Ugarit vir satan was in algemene gebruik onder die Egiptenare wat ook die Kannaanietiese Ugarit afgodery beoefen het. Met die geweldige uitbreiding van israEL en gepaardgaande blootstelling oor die lang tydperk in Egipte het die naam deur verbastering/besoedeling LATER meer algemeen onder israEL geword, deels uit latere onkunde en andersins uit blatante afvalligheid,

Exo 3:14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 3:14 En Die "EK-IS" sê vir Moses: "EK-IS" WAT EK-IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van israEL antwoord: Die"EK-IS" / "EL" het my na julle gestuur.
Die "EL" van isra"EL" is Die NAAM soos die jah van jah-we vir satan. Nie een van die twee is titels NIE.


Exo 3:15 Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 3:15 Toe sê Die "EK-IS" verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van israEL meedeel: Die "EK-IS", Die God van julle vaders, Die God van Abraham, Die God van Isak en Die God van Jakob, het my(Moses) na julle(israEL) gestuur. Dit is MY NAAM vir ewig, en dit is MY gedenknaam van geslag tot geslag.

Exo 6:3 (6:2) En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 6:3 (6:2) En EK het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as Die "EK-IS" Almagtig, maar met die naam HERE/yhwh het Ek MY nie aan hulle bekend gemaak nie.

U kan dus die omvang van die hebreer priesters se bedrog in ag neem met nodige regstellings wat dan baie meer sin maak vir ENIGE leser.
BoereGroete.
amichaEL

amichaEL
18th August 2010, 13:14
Vir my is dit nogals, en al van kleins af so, dat ek nie kan verstaan hoe ons as Boere onse Goddelikheid in wese aanvaar as Vader en dan aanspreek as "Meneer" nie?

Here = Heeren = Meneer = LORD = Sir = Meneer === Vader?

My Vader is my Vader... hy kan nie my skoolmeester wees nie!

Eerstens moet hierdie ONEERBARE vernederende titels aan onse Hemelse Ouers verander word, nog voor ons by name uitkom wat in elk geval nie bedoeld is om bekend te wees nie... nog nie...

vir die wat wil hoor?

groetnis
knipmes

Dagse Knipmes,

Exo 3:14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 3:14 En Die "EK-IS" sê vir Moses: "EK-IS" WAT EK-IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van israEL antwoord: Die"EK-IS" / "EL" het my na julle gestuur.
Die "EL" van isra"EL" is Die NAAM soos die jah van jah-we vir satan. Nie een van die twee is titels NIE.


Exo 3:15 Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 3:15 Toe sê Die "EK-IS" verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van israEL meedeel: Die "EK-IS", Die God van julle vaders, Die God van Abraham, Die God van Isak en Die God van Jakob, het my(Moses) na julle(israEL) gestuur. Dit is MY NAAM vir ewig, en dit is MY gedenknaam van geslag tot geslag.

Exo 6:3 (6:2) En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 6:3 (6:2) En EK het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as Die "EK-IS" Almagtig, maar met die naam HERE/yhwh het Ek MY nie aan hulle bekend gemaak nie.

U kan dus die omvang van die hebreer priesters se bedrog in ag neem met nodige regstellings wat dan baie meer sin maak vir ENIGE leser.
BoereGroete.
amichaEL

amichaEL
18th August 2010, 13:46
Ek het jou studiestuk gelees.

Die Ou Testament dien as jou basis en jou veronderstelling is dat profesieë daarin vervat, vandag en selfs in die toekoms geld.

Hierdie veronderstelling word egter negeer deur Jesus se stelling dat al die profete van die Ou Testament slegs tot op Johannes die Doper geld. (Matt 11:13)

Die Ou Testament met al 613 wette daarin vervat kan geen bydrae lewer tot enigiemand se saligheid nie. Dit is 'n ou testament.

Ou Man,
Dankie vir u belangstelling. U sal egter fouteer deur die stuk net deur te lees. Met bestudeering en vergelyking sal dit vir u BAIE meer waardevol wees.

Vir die wat enige iets wil glo wat die satan saad baster/jew jesus cristos, die hebreeuse Chaldees, te se het, is dit reg so. Ons KAN sulkes vertou om ons van die WAARHEID weg te stuur. Ek persoonlik hou my by wat GOD-ALMAGTIG en SY Knegte vir my se. Dit geld ook vir die ONGEDAAN maak van die so genaamde "ou testament", (meer belangrik, Die WET van GOD-ALMAGTIG soos bekend gestel deur Moses die Leviet), deur satan en sy priesters oor die afgelope 1900 jaar EN NIE deur GOD-ALMAGTIG HOMSELF nie.

BoereGroete.

amichaEL
18th August 2010, 14:55
Aldus L M Barré, doktor in Teologie.

Liefde groete.

Die Ou Man


History and Tradition in Early Israel offers a reconstruction of Israelite tradition based upon a new master paradigm. It is built upon the observation that El and Yahweh were different Gods, belonging to two religions and venerated by two peoples living in different regions of Palestine (Israel and Judah)

The northern tribes were originally called Jacob after their Aramean patriarch. They worshipped the high god El and took him as their namesake deity with their adoption of the new corporate name, Israel ("El rules"). Their neighbors to the south were Hebrews who worshipped the Bedouin war god Yahweh Sabaoth who inhabited the desert regions of Edom, Midian and Sinai.

The distinctiveness of the two groups was purposely obscured by various mechanisms intended to unite them under a new collective identity.

Dr L M Barré


Ou Man,
Ai, dit is nou tipies van die gegradueerdes. Om n thesis te skep moet ek mos nou halwe feite opdis met nuwe eie "geopinieerde" bekendstellings en/of toevoegings. Die grondslag van "doktors" en ander. Ek stem saam met die laaste twee sin waarheid.

Enige hebreeuse vertolking en/of verklaring van israEL en sy herkoms is of gebrekkig of foutief of bedrog.
Eerstens, Abram se ARAMEESE herkoms/afkoms is van die streek Aram en nie RAS Aram-ees nie. Tot voor Jakob wat toe eers israEL geword het is n beter verwysing na Abram en ander dalk Noag"iete". Abram was nie israEL nie, uit Jakob het israEL geword!!! Dat hulle Die "EL"/Die "EK-IS" gedien het IS SO!!!
Dat hulle bure Hebreers was, en daar duidelike onderkeid hier tussen, dan die israEL, en Hebreer gemaak word is KORREK. Dat die Hebreers(Edom/jews, Midianiete,en Sinai-streek) die yhwh( satan is god) gedien het IS SO!!!
Die yhwh was n "seun" van Die SKEPPER totdat hy verwerp was. Die Rebelle het hulle titels en posisie as "gode" by hulle volgelinge behou en NIE by GOD-ALMAGTIG nie. Op oordeelsdag sal ons sien wie se se maak saak en wie nie.

Nie te min waardeer ek die helfte KORREKTE feite uit die stelling van Dr. L.M Barre
BoereGroete.

knipmes
18th August 2010, 17:44
Dagse Knipmes,

Exo 3:14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 3:14 En Die "EK-IS" sê vir Moses: "EK-IS" WAT EK-IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van israEL antwoord: Die"EK-IS" / "EL" het my na julle gestuur.
Die "EL" van isra"EL" is Die NAAM soos die jah van jah-we vir satan. Nie een van die twee is titels NIE.


Exo 3:15 Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 3:15 Toe sê Die "EK-IS" verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van israEL meedeel: Die "EK-IS", Die God van julle vaders, Die God van Abraham, Die God van Isak en Die God van Jakob, het my(Moses) na julle(israEL) gestuur. Dit is MY NAAM vir ewig, en dit is MY gedenknaam van geslag tot geslag.

Exo 6:3 (6:2) En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
Kom ons maak die regstelling:
Exo 6:3 (6:2) En EK het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as Die "EK-IS" Almagtig, maar met die naam HERE/yhwh het Ek MY nie aan hulle bekend gemaak nie.

U kan dus die omvang van die hebreer priesters se bedrog in ag neem met nodige regstellings wat dan baie meer sin maak vir ENIGE leser.
BoereGroete.
amichaEL

Naand amichaEL

Waarvan praat jy hier.... ek verwys na titels voor die name waaroor hier so duidelik deur jou en andere verduidelikings gegee worre....

Ek verwys na "Meneer" GOD soos in die HERE GOD of LORD GOD ?? In english it means SIR GOD of is ek nou verkeerd, almal "LORD" hul God of seg daagliks: "Die HERE sal voorsien" Nerens in jul verduidelikings sien ek dat "EK IS" of "EL" of "EK IS WAT EK IS" of "YHWH" of "YAHWEH" word as HERE verander nie... dis mos net 'n titel vooraan, of is ek nou dof? Here kom van die Hollandse Heeren en in engels bly dit steeds lord wat Sir beteken?

My argument is dat daagliks bid derduisende mense : "Here" dit en "Here" dat... dit beteken mos meneer dit en meneer dat?

My opinie is dat een van die eerste dinge wat (veral Die Witboekers) sal moet regstel is juis die titel storie, want vir my is dit 'n belediging vir my Hemelse Ouers om Hulle as Meneer aan te spreek. ek het 'n skoolonnie gehad wat ek meneer genoem het, en nou 'n werksbaas wat ek meneer noem, en vanaand nog moet ek weer bid en dan dieselfde titel aan my Hemelse Ouers toesnou as liefdevol, en dit terwyl ek nie van my werks of skool meneer van hou nie... go figure

groetnis
knipmes

knipmes
18th August 2010, 17:53
Dit laat my dink... my kinders se skool se Hoof bid jaarliks op elke geleentheid voor in die saal, en sal deur sy hele gesprek die woord HERE gebruik in verwysing na die God vir wie hy bid!

Die heeltyd sit ek en dink, dat niemand sal ooit luister daar van bo af vir iemand wat persoonlike dinge verlang en dit op 'n saaklike onpersoonlike manier te vra?

Jesus seg dat watter Vader sal sy kind 'n klip gee, as hy vir brood vra? Maar ons meneer dan ons Vader wanneer ons vra... en ek wonder hoekom is dit juis die Suid-Afrikaanse wit volk wat so swaarkry... dalkies omdat ons meneer nie meer ons VADER is nie, want ons wil Hom nie as Vader he nie, maar as 'n Meneer???

Julle weet, al jul argumente maak sin oor waar elke woord en naam vir die Gode vandaan kom, maar wat maak dit werklik saak? Die ou testament is outyds, afgeleef en het al lankal sy raklewe verloor... so ook die tydperk van die vissermanne, ons betree nou die tydperk van Die Waterdraer, en glo my, eersdaags gaan Sy naam op elke lip binne hierdie stratossfeer wees, en die YHWH'se van die verlede sal verdwyn soos mis voor die son.

Dink maar net hardop
groetnis
knipmes

amichaEL
19th August 2010, 21:57
Naand amichaEL

Waarvan praat jy hier.... ek verwys na titels voor die name waaroor hier so duidelik deur jou en andere verduidelikings gegee worre....

Ek verwys na "Meneer" GOD soos in die HERE GOD of LORD GOD ?? In english it means SIR GOD of is ek nou verkeerd, almal "LORD" hul God of seg daagliks: "Die HERE sal voorsien" Nerens in jul verduidelikings sien ek dat "EK IS" of "EL" of "EK IS WAT EK IS" of "YHWH" of "YAHWEH" word as HERE verander nie... dis mos net 'n titel vooraan, of is ek nou dof? Here kom van die Hollandse Heeren en in engels bly dit steeds lord wat Sir beteken?

My argument is dat daagliks bid derduisende mense : "Here" dit en "Here" dat... dit beteken mos meneer dit en meneer dat?

My opinie is dat een van die eerste dinge wat (veral Die Witboekers) sal moet regstel is juis die titel storie, want vir my is dit 'n belediging vir my Hemelse Ouers om Hulle as Meneer aan te spreek. ek het 'n skoolonnie gehad wat ek meneer genoem het, en nou 'n werksbaas wat ek meneer noem, en vanaand nog moet ek weer bid en dan dieselfde titel aan my Hemelse Ouers toesnou as liefdevol, en dit terwyl ek nie van my werks of skool meneer van hou nie... go figure

groetnis
knipmes

Naand Knipmes,

Jy het dit in my opinie KORREK. My SKRIFTELIKE uiteensetting is om aan te haal wat GOD-ALMAGTIG se SY naam is.
Daar is baie afgode daar buite en die Titel Here is van toepassing op hulle, NIe GOD-ALMAGTIG Die SKEPPER nie. Ek verstaan nie dat mense iets soos: babEL vir hulle self kan uit redeneer nie.
bab + EL = "want daar het EL die taal van die hele aarde verwar".(Gen. 11v9)
EL + ieser = "want het hy gese, die EL van my vader is my Hulp(Exod. 18v4)
bet + EL = Huis van EL is die poort van die Hemel(Gen. 28v17)
pni + EL = 'want het hy gese ek het God(EL) gesien van aangesig tot aangesig (Gen. 32v30)

En so kan ek aangaan, niemand tot dus ver kan my Skriftuurlik anders bewys nie. Gou is hulle om te gryp na die Hebreese verklarings en weier om te besef die hebreeus is EEN GROOT POT BEDROG!!!
Net soos die doelbewuste bedrog met die Sabbat:
" van aand tot aand moet julle jul Sabbat hou" (Lev. 23v32). Nou hoe betwis of wysig die baal priesters so n opdrag EN ONS LAAT HULLE TOE.
Jes 66:23 En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê Die "EK-IS/EL" ALMAGTIG.
Elke planetarium, elke dagboek dui die DONKERmaan as die NUWEmaan aan en dit is BEDROG want Henog se die EERSTElig op die maan is die NUWEmaan.

Nou Die NAAM van GOD-ALMAGTIG is onderwerp aan presies dieselfde BEDROG as ons SABBATTE, terwyl die instruksies uit die Bybel baie eenvoudig is.

Sou ons dus vir die BEDROG kompenseer en die bostaande in eenvoudigheid oorweeg glo ek ons is nie ver van n eenvoudige antwoord nie, of hoe?

BoereGroete
amichaEL.

knipmes
21st August 2010, 20:27
...Jes 66:23 En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig...


Naand amichaEL,

Wat is jou eenvoudige antwoord?

Sonder om van die titellyn af te klim... met die maan gepla of nie, as mens die godsdienste van die aarde skei van geloof, dan is daar net een aspek wat ek mee met godsdienste saamstem en dis wanneer hulle verwys na "om te glo soos kindertjies"...

en ek bedoel nie ek stem saam met hoe die vrase gebedoeld is nie, want ek is nie 'n skaap wat volg nie... maar eerder dat wanneer klein kindertjies in hierdie wereld kom dan is vorm nog nie hoofdeel van hul modering nie, en is hulle letterlik materieel nog onkundiglik instaat om die onsiende te sien en is met liefde in die hart van hul wese onomwonde deel van waar hulle kom, en sonder enige twyfel as Gods kinders nog nie vasgevang in die aardse naamgee vir alle materiele vorms nie, insluitende die Hemele en Godheid.

Dis eers wanneer aardse vorm oorneem (pappa, mamma, kossies, sweeties..) dat pappa 'n naam kry, sweetjies word chocolates en spookasem en kos word pampoen wat sleg is... en uiteindelik sit mens met alles en almal wat 'n naam moet he, anders pas dit nie in die bestel van materie in nie.

So byvoorbeeld wil elke wetenskaplike droom of roem daarop om ten minste een vorm in die heelal te vernoem en so sy/haar eie naam te verewig, want van 'n stofdeeltjie op die planeet Pluto genaamd X78HT56 (Latyns of Hebreeus) tot 'n sekere blaar op 'n boom MOET mos "gemerk" word met 'n naam, anders pas dit nie in nie.

Gepaslik ook so met die Gode in die geskiedenis (gaan kyk maar in elke geloofslyn).... Jou verduideliking maak duidelik sin hierbo en ek gaan akkoord met veral tale wat vervalsing voorendag bring... want ek praat alle tale behalwe grieks.. en die is grieks vir my as ek dit nie verstaan nie.... so dan verander ek die woorde mos...

In wese dus is dit nie vir my belangrik om te weet wat my Goddelike Ouers se (aardse) name is nie, want my Vader is my Vader, en my Moeder is my Moeder... en elke keer wat ek met hulle kommunikeer (nie net as die maan blink nie) dan is ek "My kindjie" vir Hulle, en dis meer as genoeg vir my. My Oupa het my geleer dat mens noem nie jou ouers op hul name nie, en vreemdelinge word titels gegee soos Oom, Tannie en as jy groot is Meneer en Mevrou ens. My aardse ouers was my Vader en my Moeder ook, want net soos op die aarde so ook in die Hemele. Eendag wanneer ek uit hierdie aardse kleed klim, sal ek die taal wat aan die anderkant gebesig worre weer opneem, en dan heelwaarskynlik die uiteindelike werklike "name" van alles aan die anderkant weet.

Wanneer jy met Hemelse liefde na alles op hierdie planeet kyk, dan is selfs die lelikste iets pragtigs, want as jy dit sien vir wat dit is, en nie alewig "vorm" of "aardse identiteit" ter wille van aanvaarding of verwerping daaraan wil gee nie, dan word jy een met die Heelal.

Hoe weet jy wat swart is as jy wit nog nie beleef het nie?

groetnis
knipmes

Vicky
3rd December 2010, 12:47
Vicky, ek is nie beledigend oor Sy naam nie. Die gebed wat die Messias vir ons kom self gegee het bevat die woorde "Laat U NAAM GEHEILIG word" Ek weet "Here" is 'n titel en nie 'n naam nie, so ook is Lord. Die woord "Geheilig" is verkeerd oorvertaal, daar staan "Afgesonder". Ons 1953 Bybel praat egter van "here Here", in die konteks van 'n "Naam"! Daarom maak ek beswaar daarteen aangesien die titel wel op kleedkamer deure gebruik word en ek wonder of die ou satan al weer 'n hand hierin het? Daagliks baklei die engelse in die parlement met "Lord sis en Lord so", ook in konteks van Sy Naam. "Afgesonder" beteken vir my "eenkant" en uniek, nie alledaagse gebruik vir alle mense nie. Hy het ons elkeen uniek in ons handpalms gegrafeer, ons aardse ouers het ons egter name gegee. Hy het ook opdrag gegee dat ons Sy Naam nie mag misbruik nie. Ja, jou kind se stem gaan jy ken en sy sal jou stem ken, maar julle is op aarde en hoor mekaar se stemme fisies. Sy stem, per definisie, is aan ons onbekend, ons ken Hom slegs deur Sy Woord en in Geloof. Geloof is nie hoorbaar, tasbaar ens nie, As dit was, was dit nie meer geloof nie maar 'n wetenskaplike bewysde feit dat daar 'n Skepper bestaan en kon ons soos in Genesis met die "Boom" van Kennis Goed en Kwaad gelyk wees aan Hom. Daarom die Sondvloed en uiteindelik die Boom van die Lewe (Messias).

Jammer ek het nie deur alles op die forum gelees nie, het nou op DOM se skrywe hieroor afgekom en sal dit bestudeer. Ek is bly jy is seker, ek is egter onseker, gelukkig het die Messias vir my, die sondaar, se skulde kom betaal. Ek wil seker maak ek bedank vir die regte God vir die genade gawe. Daar is baie afgode en die satan het boonop ook 'n bydra te lewer om ons te verwar. Die protestante en die 3 susterskerke en die RK het ons beslis op 'n dwaalspoor geplaas. Wees geduldig terwyl ek my pad vind, en help my waar jy kan asb. Ek het my Koning, Skepper, Vader en Sy Seun bowe alles lief omdat Hy my eerste liefgehad het. Daarom is ek leergierig en daarom praat hierdie stemmetjie binne in my. Totdat ek nie weet wat Sy Wil is en by watter Naam ek Hom moet prys nie, gaan ek eenvoudig aan met "Vader" en "Messias", want ek is onseker oor wat die vertalers vir my nagelaat het in die 1953 Bybel.

Karoo Kind, ek weet jy is nie bewustelik beledigend nie, maar tog tref mense onverskillige vergelykings wat geen water dra nie, en ek is seker jy het daardie vergelyking nie op jou eie gemaak nie. Iemand het dit vir jou gesê, nie waar nie? Heel moontlik iemand onder die invloed van een of ander dogma – soos ek nou al uit ondervinding geleer het is dit heel waarskynlik iemand wat regverdiging soek vir die gebruik van die naam Yahweh vir ons Vader?

Die woord “geheilig” is nie verkeerd oorvertaal nie. Hier is die Strongs vertaling:

G37
ἁγιάζω
hagiazō
hag-ee-ad'-zo
From G40; to make holy, that is, (ceremonially) purify or consecrate; (mentally) to venerate: - hallow, be holy, sanctify.

Sien jy Karoo Kind, daar staan niks van “afgesonder” nie – die woord is heeltemaal korrek vertaal.

Die 1953 vertaling praat nie van Here, Here in die konteks van ‘n naam nie – dit is presies dieselfde as Vader, Vader en ons weet tog dit is aanspreekvorms en nie name nie?

Ek gaan liewer nie in op die kleedkamer deur argument nie – dink maar net weer daaroor. Die duiwel kry heeltemaal te veel krediet – die ou is eintlik al lankal oorwin – onthou jy nou weer?

Ek glo jy is soekend, soos ons almal ook maar, en ek kan jou verseker ons Vader weet as jy met Hom praat. Dit is nie net die drie susterkerke en die RK nie, maar almal wat aan mense verkondig dat hulle skuldig is aan Jesus se moord, en hulle gewete dan ry en ry vir net nog en nog geld… wat deel is van die bedrog. Hier leer ons almal saam en ons help mekaar. Ek dink ons het elkeen iets om by te dra in ons soeke na die Waarheid. Volgens my is die beginpunt Jesus se boodskap van die Ewige Evangelie. Ons moet deur 2000 jaar se bedrog sif om sy ware boodskap te ontdek, maar dit is alles in sy woorde. Ons moet dit net lees sonder die oogklappe van dogma, oor en oor, en stadig maar seker val die skille af.

Deur ons navorsing tot dusver weet ek net verseker dat my Vader se naam beslis nie Yahweh is nie.

Ek stel voor lees hierdie draad, asook ander wat Die Ou Man begin het oor die naam Yahweh. Dit sal verseker vir jou baie leersaam wees. Onthou... oogklappe af! :smile:

Pionier
3rd December 2010, 13:29
Die 1953 vertaling praat nie van Here, Here in die konteks van ‘n naam nie – dit is presies dieselfde as Vader, Vader en ons weet tog dit is aanspreekvorms en nie name nie?

Vicky dalk nie heeltemaal die draad nie, maar hier moet gelet word op die gebruik van die letters, Here HERE ons weet dat die HERE in die 1983 vertaling met Here vervang is


Deut 3:24
Here, HERE! Ú het begin om u kneg u grootheid en u sterke hand te laat sien;..
Deut9:26
En ek het die HERE gebid en gesê: Here, HERE, stort u volk en u erfdeel wat U deur u grootheid verlos het, wat U uit Egipte deur ’n sterke hand uitgelei het, nie in die verderf nie.


Hier dui die "Here" vir my aan dat die "naam" wat volg HERE(Jahweh) is.


In die NT verwys Christus wel in Matt7 en Luk 6 na Homself, Here, Here, waar ek saamstem dat dit 'n aanspreekvorm is om eer te betoon.

Vicky
3rd December 2010, 13:43
Vicky dalk nie heeltemaal die draad nie, maar hier moet gelet word op die gebruik van die letters, Here HERE ons weet dat die HERE in die 1983 vertaling met Here vervang isHier dui die "Here" vir my aan dat die "naam" wat volg HERE(Jahweh) is.


In die NT verwys Christus wel in Matt7 en Luk 6 na Homself, Here, Here, waar ek saamstem dat dit 'n aanspreekvorm is om eer te betoon.

Jy is reg Pionier, ek het my punt nie baie duidelik gestel nie - ek verwys natuurlik ook net na waar die woord Here nie in hoofletters geskryf word nie - m.a.w. waar dit as aanspreekvorm gebruik word. Jy is heeltemaal korrek dat die woord HERE in die Ou Testament die eienaam Yahweh verteenwoordig, maar ek het nie daarna verwys nie.

Karoo Kind
3rd December 2010, 14:25
Hier volg artikel wat teenoorgestelde "bewys".

Suiwerleer se artikel.


Die Heilige Name van ons Elohim en die Vader se Seun, ons VerlosserIs dit vir ons vandag nog belangrik en noodsaaklik, om die korrekte Naam van die Elohim (God) van Abraham, Isak en Jakob, die Een waarin ons glo, te gebruik? Is dit nie voldoende indien ons Hom in gebed die Almagtige "God" noem nie? Maar amper al die ander op aarde doen dit ook. Ons het tog nie almal dieselfde God nie. Die ander gelowe het almal name vir hul gode. Die Moslems noem hul almagtige, Allah. Die Hindus het baie gode met elkeen sy eie naam, maar roep hul een god aan as "Lord (Here) Hare Krisjna" (my Sweet Lord) en Boeddhiste noem hul god "Lord (Here) Boeddha". Die Sataniste noem hulle god "Lord Satan". Die Allerhoogste Elohim leer ons in Miga 4:5 die volgende: “Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar óns sal wandel in die Naam van JaHWeH onse Elohim vir ewig en altoos.” (sien ook 2 Kon 17:25-34)

As iemand jou vra wat jou aardse vader, jou pa, se naam is, sal jy antwoord: "Die meneer", of "meneer"? Nee, jy sal sê wat sy naam is.

Het jou God, wie jy aanbid en dien, ’n naam? Wat is die naam van jou God? Weet jy wat die Naam van die Allerhoogste Elohim is? Hierdie is presies die vraag wat die Allerhoogste Elohim ons vra in Spreuke 30:4 “Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is Sy Naam? En hoe is die Naam van Sy Seun—as jy dit weet?”

Dit behoort vir ons 'n duidelike aanduiding te wees dat beide JHWH ons Elohim en die Seun, Name het. Indien hulle wel name het, is dit dan nie belangrik vir ons om te weet wat daardie Name is en daardie Name te gebruik om Hulle te aanbid en te dien nie? Ons kla bitterlik wanneer mense ons persoonlike name verkeerd uitspreek of spel, maar ‘dink’ JaHWeH ken ons hart en is van mening dat ons Hom maar mag aanroep en dien deur 'n vals titel en vals naam, terwyl Hy in Sy Woord sê hoe belangrik en heilig Sy Naam is.Mense protesteer ook erg wanneer plekname soos ‘Pretoria’ en ‘Potchefstroom’ verander word, maar is tevrede dat die valse leraars ons Hemelse Elohim se Naam uit die Bybel verwyder het. Daar word aangevoer dat die Allerhoogste nie sal omgee dat Hy “die Here” genoem word nie. Of is sy Naam werklik vir Hom só belangrik? Is dit nie voldoende indien ons God net, "Vader" noem, soos sy Seun ons leer in die modelgebed, bekend as die ‘Onse Vader’ nie? Nie volgens Maleagi 1:6 “ ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is My eer? En as Ek ‘n Meester is, waar is die vrees vir My? sê JaHWeH van die leërskare aan julle, o priesters, wat My Naam verag! Maar julle sê: Waardeur het ons U Naam verag? ”Ons almal gebruik Hebreeuse woorde soos Satan, Hallelujah (dit beteken: prys JAH, JaHWeH), Abba (Mar. 14:36); Mammon (Mat 6:24); Rabboni (Joh. 20:16); Hosanna, Getsémané, Golgota en Maranata (beteken: laat ons Regverdige Regter kom), Talíta koemi (Mar. 5:41); Éffata, dit is: Gaan oop! (Mar. 7:34) en nog ander voorbeelde ook.

Ons gebruik hierdie Hebreeuse woorde sonder moeite, maar sommige weier om die Naam (JHWH) JaHWeH te gebruik (JHWH beteken die Ewige) en Elohim (beteken die Almagtige) – “Elohim” is die titel van ons hemelse Elohim. Die woord ‘Vader’ is net soos 'God', 'meneer' of 'god', 'n titel en glad nie 'n naam nie. Satan se naam het nog nooit deur al die eeue verander nie. Waarom is die Allerhoogste Elohim en die Seun ons Messiah, se Name verander?

“Is die Naam van ons Almagtige Elohim “Here?”

Nee, sekerlik nie! Almal wat as predikante of pastoor geskool is, weet dat dit JAHWEH is. Hulle weet ook dat die Vader se Seun Jahshua is. Hoe is dit moontlik dat die Heilige Name uitvertaal is en dat dit selde, indien ooit, gebruik word? Die vraag is: Is ‘n eienaam vertaalbaar? Is u eie name vertaalbaar? Is “Pretoria” en “Johannesburg” vertaalbaar na ‘n totaal ander naam? Hoekom is ons Hemelse Elohim se Heilige Verbondsnaam uitvertaal en vervang? Die vyande van JAHWEH het die Naam 'JAHWEH' 7000 keer uit die Ou Testament van die Bybel verwyder en met die term “Here” vervang. Netso is die Naam van Jahshua uit die Bybel verwyder en met "Jesus" vervang.


Baälaanbidding vandag

As die meerderheid kerkgangers gevra word of hy betrokke is by Baälaanbidding, sal hy baie moontlik se: "NEE!" As gevra word watter God hy aanbid sal hy waarskynlik antwoord: Die "Here", "God" of dalk "Jesus". In sy oë en volgens sy oortuiging is hy glad nie betrokke in Baälaanbidding nie, maar hy is bedrieg. “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Messias (2 Korinthiërs 11:3). So 'n persoon sal moontlik se: "Prys die Here" en Sy Naam as "Here" gebruik in gebed sonder enige benul dat dit Baälverering is. Hy is sy hele lewe geleer om dit te doen. Die bekende vertalings van die Bybel het hom laat verstaan dat dit reg is om "Here"' te sê in plaas van "JAHWEH". Dit word algemeen aanvaar dat die Christelike skrywers van die Nuwe Testament van die Bybel, Elohim se Eienaam en Heilige Naam vervang het met die woord "kurios" (die Here) in die Griekse skrifte. Dus aanvaar mense hierdie tradisie as die waarheid sonder verdere ondersoek. Die predikante het ons dan so geleer.

Op bladsy 58 in die Bybelse Ensiklopedie, word die volgende aangaande die woord, “Baäl”, verduidelik: “Baäl” beteken dan oorspronklik “heer”, nie in die sin van “besitter” nie, maar as ‘n aanspreekvorm wat die vereerder teenoor sy god gebruik het: Veral is hy as verpersoonliking van die son beskou. Een ding staan vas: Baäl was ‘n natuurgod.”

In sy mees verbloemde vorm val Satan die gemeente van Jahshua Messiah aan deur dit met die bemiddeling van valse profete, wat hulleself as gesante van Christus voordoen, binne te dring: “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Messiah. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie” (2 Kor. 11:13-15; vgl. Matt. 7:15 en 1 Joh. 4:1). Hulle saai verwarring en maak mense van Messiah afvallig (2 Kor. 11:2-4).

Die oorgrote meerderheid mense wat die naam "Here" aanroep in plaas van "JaHWeH", doen dit uit onkunde en omdat hulle mislei en verlei is. Hulle kan verskoon word as hulle nog nie die waarheid weet nie. As ons graag wil aanbid in "gees en waarheid" moet ons nie net aanvaar wat vir ons gesê word sonder verdere ondersoek nie (Johannes 4:24; 1 Petrus 1:18, 1 Johannes 4:1). As ons 'n god aanvaar wie se naam "die Here" is sonder om verder ondersoek in te stel, bedrieg ons nie onsself en volg 'n leuen nie? Dié wat die waarheid weet, het geen verskoning nie en sal geoordeel word!

So kan ons Baäl vereer, wat eintlik die duiwel is, want alle gebede wat geoffer word op die tafel van Baäl word in werklikheid aangebied vir die demone en nie die ware Elohim, JaHWeH, nie (1 Korinthiërs 10:20-22; 2 Korinthiërs 5:14-16).

Die woord "Baäl" beteken eenvoudig "here". Soortgelyk word die Engelse vertaling "Here" (Lord) gebruik. 'n Per*soon kan heer in sy eie huis wees of hy kan heer oor 'n groep wees. Ons moet nie bang wees om die woord te gebruik in die betekenisse soos hier-bo weergegee nie. Dit is geen aanbidding van 'n valse god of afgod nie. Die woord kan ook vertaal word as "meester" of "meneer". In Spaans (ook sommige ander tale) is daar net een woord vir "Here" en "Meester", naamlik "Senor".

Die vertaal van Eiename is ‘n groot probleem. ‘n Eienaam van ‘n persoon of plek kan tog nie vertaal word nie!! Met die ver-Grieksing van die nC-geskrifte, het dit wel deeglik gebeur, soveel so dat Koos nou Klaas geword het. Die grootste gruwel wat egter deur skrywers en vertalers gepleeg is, is dat die Heilige NAAM van ons Hemelse Elohim, JaHWeH en die Seun, Jahshua, totaal wegvertaal, vervals en vervang is met gruwelike name van heidense gode. Indien ons die naam van Piet Retief uit die geskiedenisboeke verwyder en met "Paul Roos" vervang, dat praat ons nie meer van dieselfde persoon nie.

Dit behoort die begeerte van enige Afrikaanssprekende kind van Elohim te wees om die Ware onvertaalbare en Heilige NAAM van ons Skepper in ‘n Afrikaanse Skrif terug te plaas. SY Naam is ‘n ewige herinnering aan HOM - (Exodus 3:15). SY Naam bring beskerming vir die een wat HOM by SY Naam aanroep – (Psalm 91:14).

Selfs Totius, die mede-vertaler aan die 1933-Bybel, het hewig beswaar aangeteken toe die destydse vertalingskomitee nie sy aanbevelings wou aanvaar om hierdie ware Hebreeuse Eiename in te sluit nie.

Ons het dan nou by die kern van die saak gekom, naamlik ons Hemelse Elohim se Heilige Naam, Sy Verbondsnaam, Sy Gedenknaam vir ewig, asook die Naam van die Seun, die Gesalfde, ons Losser en Verlosser. Die mense is boos oor “Pretoria”, “Potchefstroom” en ander plekname wat verander word, maar die predikante leer die mense dat dit reg is om Elohim se Heilige Naam met “Baäl” (Here) te vervang.

Dit is verloëning om die woord "Here" (Spaans "El Senor") op so 'n wyse te gebruik deur dit die eienaam van Elohim te maak. Daar was ook 'n spesifieke Kanaänitiese god wat "hab-Baäl" genoem is, dit is "Here". Dit is wanneer "Here" in die sin gebruik word of as 'n plaasvervanger vir Elohim se Heilige Naam “JaHWeH”, dat dit 'n element van valse aanbidding word en ‘n miskenning en verwerping van Elohim se Heilige Naam.

Hier volg 'n paar tekste wat wys hoe JAHWEH voel oor die aanbidding van afgode: Exodus 20:2-5: "Ek is JAHWEH jou Elohim wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig he nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, JaHWeH jou Elohim, is 'n jaloerse Elohim wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;"

Exodus 34:11-14: "Onderhou wat Ek jou vandag beveel. Kyk, Ek verdrywe voor jou uit die Amoriete, Kanaäniete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Neem jou in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie; sodat hy nie miskien 'n strik by jou word nie. Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme afkap. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie; want JaHWeH se Naam is Jaloers - 'n jaloerse Elohim is Hy."

Deuteronomium 4:25, 26: "As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel deurdat julle 'n gesnede beeld maak, 'n gelykenis van enigiets, en doen wat verkeerd is in die oë van JaHWeH jou Elohim om Horn te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem; julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word."

Tog se die Bybel dat die Israeliete deel gehad het aan die aanbidding van afgode in die land waarin hulle gewoon het. Tussen hierdie gode is daar 'n naam wat telkens weer na vore kom en dit is "Baal" of "Here".

Aangaande die feit sê die "Theological Workbook of the Old Testament": Dwarsdeur die tydperk van die Rigters het Israel horn oorgegee aan die aansteeklike kultus (Rigters 2:11 en 6:25) en moes van die tragiese omstandighede gered word deur Jah*weh se rigters. Gedurende die tydperk van Agab, die seun van Omri, het Baälaanbidding die amptelike geloof van die Noordelike Ryk geword (1 Konings 16:31). Leah Bronner het oortuigende argumente dat Israel se wonderwerke tydens die tyd van Elia en Elisa gedien het as 'n stryd (polemiek) tussen Elohim en die magte toegeskryf aan hierdie heidense natuurgod, naamlik: vuur (1 Konings 18:17; 2 Konings 1:9-16), reën (1 Konings 17:1; 18:41-46), voedsel (1 Konings 17:1-6, 8-16; 2 Konings 4:Iff), kinders (2 Konings 4:14-17), opwekking (I Konings 17:17-23; 2 Konings 4:18-37; 13:20-22 - The Stories of Elijah and Elisha as Polemics Against Baäl Wor*ship, Leiden, 1968)

Hulle wonderwerke het egter nie die land skoongemaak van die lae kultus nie en dit het gelei tot die ballingskap van die Noordelike Ryk (Hosea). Hier*die kultus het ook die Suidelike Ryk binnegedring (2 Konings 11:18; 21:2) en ten spyte van Josia se hervorming (2 Konings 23:4ff) het dit gelei tot die Ryk se ballingskap. (Esegiël 16:23) Die Hosea-gesprek beskryf hoe Israel, wat geskenke van graan en olie van JaHWeH ontvang het, dit gebruik het in die aanbidding van Baäl (Hosea 2:8)

Hierdie god wat Baäl genoem is, is later Tammus genoem. Tammus- (of Baäl) aanbidding was sterk verbind met die kruis, die boom en sonaanbidding. (Sien "Restoration Light Publication no 37: Cross or Impale*ment?") Hierdie aanbidding is nog steeds aan die gang onder die meeste tradisionele Christelike groepe in die vorm van die kruis, die kersboom, heilige kranse en Paasfees.

Dit is uiters belangrik om die Elohim wat ons aanbid te identifiseer, want dat daar baie gode is wat aanbid kan word, is ook verseker. In Jeremia 23:13 staan: “Ek het wel by die profete van Samaría aanstootlike dinge gesien: hulle profeteer deur Baäl en verlei my volk Israel;” Dit het presies so gebeur, want ons mense noem Hom “Here” wat “Baäl” beteken (“Lord” in Engels) instede van JaHWeH, en so het Sy Naam onbekend en vergete geraak en word ‘n afgod gedien. Die skrikwekkende is wanneer “Baäl” vertaal word, dit in wese “Here” of “Heer” is. Die belangrike vraag is: Is dit dan Baäl wat die predikers verkondig of is dit JaHWeH wat hulle verkondig? Hoekom is Sy Heilige Naam met “Heer” of “Here” vervang? Baie duidelik staan daar in Deuteronomium 18:5 en 7 dat die Leviete moes diens doen in die Naam van JaHWeH en dit is wat die predikers nie meer doen nie.

Eseg. 39:7 “En Ek sal my Heilige Naam bekend maak onder My volk Israel en sal my Heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies sal weet dat Ek JaHWeH is, die Heilige in Israel.”

Ex 9:16 “…maar juis hierom het Ek jou nog laat bestaan, dat Ek jou My krag kan toon, en dat hulle My Naam op die hele aarde kan verkondig. Dit is juis dit wat die “hulle” nie doen nie, in die plek van Sy Naam verkondig hulle “Here” wat “Baäl” beteken.

Ps 20:2 “Mag JaHWeH u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die Elohim van Jakob u beskerm!

Ps 91:14 “Omdat hy My liefhet, sê Elohim, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy My Naam ken.”

Ex 3:15 “Toe sê Elohim verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: JaHWeH, die Elohim van julle vaders, die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak en die Elohim van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is My Naam vir ewig, en dit is My Gedenknaam van geslag tot geslag.” “Gedenknaam” beteken dat wanneer ons aan Hom dink, ons aan Sy Naam as “JaHWeH” moet dink en nie as “ Here” nie.

Kyk nou na Exodus 20:7, naamlik: “Jy mag die Naam van die Here jou Elohim nie ydellik gebruik nie, want die een wat Sy Naam ydellik gebruik sal nie ongestraf bly nie.”

Daar staan in die Hebreeus “eet asêr jissā êt-semo lassav”. Direk vertaal soos volg: “wat wegneem”, (dit-die) Sy Naam tot vernietiging bring. “Eet” en “êt” in die Hebreeus, toon die voorwerp aan wat iets aan gedoen moet word, byvoorbeeld, Génesis 1:1 lees direk vertaal soos volg: “In die begin het Hy geskape, Elohim dit (êt) die hemelliggame en dit (we-eet) die aarde.” Daar staan in die Hebreeus van Exodus 20:7 die volgende: “Jy mag die Naam van JaHWeH jou Elohim nie wegneem tot vernietiging (tot die nietigheid of vergetelheid) nie, want die een wat Sy Naam wegneem tot vergetelheid (vernietiging) sal nie ongestraf bly nie.” Hierdie vertaling pas in die konteks van die WOORD, terwyl “ydel gebruik”, nie in die res van die Woord ondersteun word nie. Die vraag is, kan diegene, dit wil sê vertalers sowel as predikers wat die Heilige NAAM verberg, in die koninkryk van JaHWeH kom?

Ex 20:7 “You do not bring the Name of YHWH your Elohim to naught, for YHWH does not leave the one unpunished who brings His Name to naught (The Scriptures).

Die argument dat die Heilige Naam nie gebruik mag word nie, stort in duie as mens dink dat “JAH” die verkorting is van “JaHWeH” en dat soveel name soos Jesaja, Elia selfs Sonja en ander name, juis daardie verkorting in het en ‘n vernoeming is na JaHWeH. Jahshua is ook weer ‘n samestelling van Sy Naam, want “shua” beteken “red”. “JAH RED”, is ons Verlosser se naam.

Sodra 'n dissipel van die Messias die waarheid aangaande hierdie dinge ontdek het, moet hy of sy onmiddellik alle vorme van Baälaanbidding uit sy lewe verwyder! Openbaring 18:4: "Gaan uit haar uit my volk ..." Ja, gaan uit alle tipes van aanbidding wat die Satan behaag.Die Heilige Naam in die Nuwe Testament.Om terug te keer na die Naam van Elohim, party mense sê dat aangesien die Nuwe Testament Elohim se Naam in Grieks vertaal as "Kurios" wat ook beteken "Here", ons dieselfde moet doen. Tog dui getuienis daarop dat die Nuwe Testament Bybelskrywers nie Elohim se naam vervang het met "Kurios"("Here") nie. Aldus die mening van mnr. George Howard, mede-professor van Godsdiens en Hebreeus aan die Universiteit van Georgia:

"In 1944 het W.G. Waddell die oorblyfsels ontdek van 'n Egiptiese papirusrol (Papyrus Fuad 266) wat gedateer is in die eerste of tweede eeu voor Christus en het deel van die Septuagint ingesluit. In geen geval is JHWH vertaal as "Kurios" nie. In plaas daarvan is die Tetragrammaton self in vierkantige Aramese letters in die Griekse teks ingeskryf. Dit staan gelyk aan die Qumram Verbonders se gebruik van die "paleo" - Hebreeuse skrywes vir die Heilige Naam in 'n dokument wat andersins geskryf is in vierkantige Aramese skrif.

Die Heidense Christene, anders as Hebreeuse Christene het geen tradisionele verbintenis met die He*breeuse Tetragrammaton gehad nie en sonder twyfel dit nie eers altyd beset nie. Nie-Hebreeuse skrywers wat nog nooit tevore Hebreeuse skrif gesien het nie (veral in sy argaïese vorm) kon onmoontlik die Heilige Naam bewaar het. Miskien het dit bygedra tot die gebruik van "kurios" en "theos" vir die Tetragrammaton. Dus, teen die einde van die eerste Christelike eeu het die gebruik van plaasvervangers soos "kurios" en "theos" en hulle byvoegings daartoe bygedra dat die Hebreeuse Tetra*grammaton in beide Testamente verwyder is.

Daarom sê ons dat die Christen Bybelskrywers wel die Heilige Naam gebruik het in hul geskrifte in sy Hebreeuse vorm. As ons anders glo, beteken dit dat ons glo dat ons Verlosser en die Apostels in die naam van 'n god genaamd "kurios" gekom het en nie in die Naam van JaHWeH en Jahshua nie. Volgens die Hebreeuse geskrifte, as dit so was, sou ons al die Christengeskrifte moes verwerp as boodskappe van 'n valse god. Deuteronomium 18:20: "Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in My Naam te spreek wat ek horn nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe."

Ons kry vandag baie mense wat daarop aanspraak maak dat hulle profete is wat kom in die naam van die "Here". Maar ons kan hulle uitken as nie-gestuurdes deur die ware Elohim, JaHWeH. 'n Ware profeet sal in die Naam van JaHWeH kom en nie in die naam van 'n god wat "Here" genoem word nie.

Roep al die mense wat aanbid in die Naam van "die Here" of "Jehovah" dan 'n valse god aan? Ja en nee. Ons moet onthou dat ons ver weg is van die eerste eeu af, en die Satan het 'n groot misleiding veroorsaak, sodat selfs die dienaars van die Almagtige nie sal weet wat om te doen nie (Lukas 12:46-48). Elkeen is verantwoordelik vir dit wat aan hom gegee is (Lukas 12:48). Dus moet ons verwag, ten minste aan die begin van die finale oes, dat die meeste van die Messias se die*naars nie die belangrikheid van die gebruik van die Heilige Name insien en so die gebruik van die naam van 'n vals god teëstaan nie. Maar soos die boodskap deur die wêreld gaan, moet ons verwag dat die Heilige Gees die gebruik van die Heilige Naam op die harte van hulle wat werklik aan Horn behoort sal lê, sodat hulle die ware boodskap hoor.

Hoe sal ons dan die Naam van Skepper vereer? Verseker nie met die plaasvervanger "Here" as Naam nie.

Tog moet almal wat waarlik wil aanbid in gees en waarheid dadelik begin om die naam van "Baälim" te verwyder uit hulle monde. (Joh. 4:23, 24; Hosea 2:17) Daarom, liefdevolle kinders van JaHWeH, moet ons die begeerte het om "JaHWeH te loof" en nie "die Here (Baa/)" te loof nie. Psalm 111:1-5; 150:6. Deur JaHWeH te prys behoort dit ons nader aan Hom en aan mekaar te bring. Ons besef dat almal wat hierdie wêreld liefhet, insluitende almal wat die gewilde tradisies van mense liefhet, op die punt staan om vernietig te word en dit laat alleen die agter wat onder die Bloed van die Messias staan - Mattheus 24:37-42; Openbaring 7:13,14; Sefánja 2:2, 3.

Na die vernietiging van Satan se koninkryk en JaHWeH se Koninkryk in totaliteit oorgeneem het, sal almal wat dood is, voor die regterstoel verskyn (met uitsondering van die mederegeerders van Jahshua Messiah, wat alreeds opgewek is -Romeine 8:17; Openbaring 20:4) om geoordeel te word deur die Regverdige Regter, Jahshua. (Openbaring 20:12). As gevolg daarvan sal "baie volke” heengaan en se: Kom laat ons optrek na die berg van JaHWeH, na die huis van die Elohim van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in Sy paaie kan wandel." (Jes. 2:3). Die woorde wat in Psalm 83:18 staan sal dan volbring word in die wat vernietig is soos daar in Psalm 83:19 staan: "sodat hulle kan weet dat U, wie se Naam JaHWeH is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde."

Hand 4:12 “En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander Naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Openbaring 3:8 Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my Woord bewaar en My Naam nie verloën nie.

Waar kry die mens die reg om die Almagtige Elohim se Heilige Naam te vervyder en te verander?

Dit is ’n verloëning van Sy ware Naam!

Vicky
3rd December 2010, 14:34
Hier volg artikel wat teenoorgestelde "bewys".

****

Waar kry die mens die reg om die Almagtige Elohim se Heilige Naam te vervyder en te verander?

Dit is ’n verloëning van Sy ware Naam!

Sjoe, Karoo Kind, ek het nie geweet die forum sagteware laat ons toe om sulke lang poste te plaas nie.

Jy plaas 'n artikel waarvan die inhoud lankal aan ons bekend is. Uit watter Bybel haal hulle aan? Het jy al die drade gelees wat ek aanbeveel het, of het jy met oogklappe gereageer?

Ek is net so woedend dat my Vader se identiteit deur die priesterdom vervals is - deur Yahweh in te voeg! As jy die aanbevole leesstof lees, sal jy sien wat ek bedoel.

Karoo Kind
3rd December 2010, 14:51
Nee, nog nie gelees nie, ek is soekend na die waarheid. Ek sou nie sommer alles afskiet nie. Wat ek egter by jou speur is dat jy baie aanvallend is met opmerkings soos dat ek met oogklappe aan gereageer het.

Vicky
3rd December 2010, 16:08
Nee, nog nie gelees nie, ek is soekend na die waarheid. Ek sou nie sommer alles afskiet nie. Wat ek egter by jou speur is dat jy baie aanvallend is met opmerkings soos dat ek met oogklappe aan gereageer het.

Ek is jammer jy het die opmerking verkeerd vertolk - ek het ook maar oogklappe aangehad (verwysend na mens is redelik vas in jou ou weë - al dink jy jy is "soekend"). Dit was nie op 'n beledigende manier bedoel nie.

Ek het jou egter verwys na leesstof wat die naam Yahweh en die oorsprong daarvan behandel, waarop jy reageer met 'n artikel wat dit "verkeerd bewys" nog voordat jy dit gelees het. Hoe kan jy dan beweer dit bewys die draad verkeerd? Jy het, soos ek gedoen het, gereageer voordat jy die nodige inligting bekom het. 'n Baie goeie vriend het elke keer wat ek gereageer het soos wat jy nou doen, vir my gesê ek moet maar weer gaan lees. Ek het, en ek is hom vandag ewig dankbaar daarvoor.

Pionier
3rd December 2010, 18:47
Karoo Kind hoewel hierdie stuk wat jy plaas nie vreeslik konkreet en akkuraat is nie is die aangehaalde gedeelte genoegsame bewys det Elohim en Jahweh nie dieselfde wese is nie.Om terug te keer na die Naam van Elohim, party mense sê dat aangesien die Nuwe Testament Elohim se Naam in Grieks vertaal as "Kurios" wat ook beteken "Here", ons dieselfde moet doen. Tog dui getuienis daarop dat die Nuwe Testament Bybelskrywers nie Elohim se naam vervang het met "Kurios"("Here") nie. Aldus die mening van mnr. George Howard, mede-professor van Godsdiens en Hebreeus aan die Universiteit van Georgia:

"In 1944 het W.G. Waddell die oorblyfsels ontdek van 'n Egiptiese papirusrol (Papyrus Fuad 266) wat gedateer is in die eerste of tweede eeu voor Christus en het deel van die Septuagint ingesluit. In geen geval is JHWH vertaal as "Kurios" nie. In plaas daarvan is die Tetragrammaton self in vierkantige Aramese letters in die Griekse teks ingeskryf. Dit staan gelyk aan die Qumram Verbonders se gebruik van die "paleo" - Hebreeuse skrywes vir die Heilige Naam in 'n dokument wat andersins geskryf is in vierkantige Aramese skrif.