PDA

View Full Version : WysheidDie Ou Man
25th June 2007, 09:18
Die Republiek van n 1000 jaar

Wat Israel was sal my volk word,
sy lendene met God omgord.....

Ons is gewond, maar oor die wond
vloei die gesalfde morestond;

ons is gebuig, maar uit die smaad
vlam die gevlerkte daeraad.

Deernis-deurdrenk van weerloos ly,
deur smart tot wordingswil kasty,

puur uit ons pyn die roepingslig
waar wolkkolomme nasies rig....

Wat Israel was, sal my volk word,
sy lendene met God omgord.

In republiek wat ons verklaar
anker Sy droom van duisend jaar;

Hier word Sy raadsaal uitgebou
waar ons die Suide suiwer hou....

In lig wat tot bewussyn kom
erf ons die rigterstaf van Hom,

word voorwaens in die Groter Trek
wat weer die Wysheid herontdek,

die binnelande van die gees
oopstel vir God-bewuste wees;

oor die seisoene en gety
die mens se vroer mag verkry

toe Adam in gestalte was
en heel geloop het in die gras...

In republiek wat ons verklaar
anker Sy Droom van Duisend Jaar;

hier word Sy Raadsaal uitgebou
waar ons die Suide suiwer hou.

Uit waters wat weer onrus word
sal skoner see in aarde stort...

Ligwoord sal tot ons midde kom
wat trou en teken is van Hom;

Rigwoord wat wit en waarheidrein
die dou van Sy gedagte skyn:

Woord wat Sy Droom tot wording baar
in vrederyk van Duisend Jaar;

terug na die seisoene tas
voordat die sondvloed water was;

die heelal weer tot heelheid grens
binne bewussyn van die mens;

Sy Beeld tot beeld in ons gesmee
die vleuels van gestalte gee...

Uit waters wat weer onrus word
sal skoner see in aarde stort.

In hierdie groter tyd van God
sal Afrika weer Eden bot...

Wanneer ons ligwaartse verlang
gevleueld oor die aarde hang,

die liefde in ons hor staan
as wat die haat se kringloop gaan,

word uit die sondeswaar gety
die nuwe wreldryk bevry;

die periodieke paradys
wat helder tot bewussyn rys,

in eenheid tussen God en mens
smart van die sondeval oorgrens;

die Vrede wat op die aarde was
opnuut herenig met die gras...

In hierdie groter tyd van God
sal Afrika weer Eden bot.

G.A. Watermeyer


http://www.wendag.com/images/DOM/DOM029.gif

Die Ou Man
29th June 2007, 12:24
Die Republiek van n 1000 jaar

In lig wat tot bewussyn kom
erf ons die rigterstaf van Hom,

word voorwaens in die Groter Trek
wat weer die Wysheid herontdek,

die binnelande van die gees
oopstel vir God-bewuste wees;


GA Watermeyer dig hier aangaande die herontdekking van die Wysheid.

Die Groter Trek is ons huidige geestelike trek. Hierdie Groter Trek lei tot die herontdekking van die Wysheid.

Soos Watermeyer dan ook hier dig, was die Wysheid vroer bekend. Ons spoor Haar in die Bybel op.


Spreuke 8

1 ROEP die Wysheid nie, en verhef die Verstandigheid nie haar stem nie?

2 Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy,

3 aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop:

4 Ek roep na julle, manne, en my stem is tot die mensekinders.

5 Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges, en dwase, leer verstandigheid verstaan.

6 Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.

7 Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel.

8 Al die woorde van my mond is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie,

9 hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het.

10 Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud.

11 Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.

12 Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg.

13 Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek.

14 Raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne.

15 Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is;

16 deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde.

17 k het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind.

18 Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid.

19 My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer.

20 Ek wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg,

21 om die wat my liefhet, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol.

DIE WYSHEID BESTAAN VAN EWIGHEID AF

22 DIE HERE het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, van ouds af.

23 Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af.

24 Toe daar nog geen wreldvloede was nie, is ek gebore; toe fonteine, swaar van water, nog nie daar was nie;

25 voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore;

26 toe Hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wreld nog nie gemaak het nie.

27 Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wreldvloed;

28 toe Hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wreldvloed sterk geword het;

29 toe Hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie; toe Hy die fondamente van die aarde vasgel het--

30 toe was ek 'n kunstenaar naas Hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd,

31 en het gespeel op sy wreldrond, en my verlustiginge was met die mensekinders.

32 Luister dan nou na my, seuns; want gelukkig is hulle wat my we bewaar.

33 Luister na tug en word wys, en verwerp dit nie.

34 Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou.

35 Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die HERE.

36 Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my haat, het die dood lief.


Om die Wysheid te vind, is om God te vind.

Ons is die voorwaens in die Groter Trek.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
29th June 2007, 15:22
Die Wysheid, wat ons volgens Watermeyer herontdek, word in Spreuke 8 as eienaam hanteer.

Hierdie Wysheid is ook deur die eerste Christene as eienaam geken.

Wysheid, vertaal in grieks is Sophia (Σoφα).

Die vroe'e Christene het 'n kerk in Konstantinopel gebou wat in 360 Nc ingewy is.


The first church on the site was built by the Eastern Roman Emperor Constantius, son of Emperor Constantine, who had liberated the Christian faith from centuries of persecution. Constantius' church was consecrated in 360 AD. At first it was known as the Great Church because it was the largest at the time. Later it became known as Holy Wisdom, a name attributed to Christ by theologians of the 4th century.

Hierdie kerk is later deur plunderaars afgebreek en in die sesde eeu herbou deur Justinianus . Dit is die beroemde katedraal van die Hagia Sophia (of Heilige Wysheid).

Hierdie Wysheid (Sophia) waarvan Salomo ons leer, moes geweldig belangrik vir die vroe'e Christene gewees het.

Ek plaas 'n foto van die Katedraal van die Heilige Wysheid, sowel as 'n tapeserie van Jesus en Johannes die Doper daarbinne.

Liefde groete.

Die Ou Man

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM031.jpg | http://www.wendag.com/images/DOM/DOM030.jpg | http://www.wendag.com/images/DOM/DOM036.jpg

Die Ou Man
29th June 2007, 15:51
Sophia (Wysheid van God) was intens aanwesig in die vroe kerk, totdat Sy deur die paternalisme uitgeskryf is en met Maria, moeder van Jesus vervang is.

Sophia, the personification of Wisdom, was one of the most powerful religious figures for significant groups in Judaism and early Christianity, and she figured prominently in the early church's debates on Christology and trinitarian theology.

The Emperor Constantine dedicated the principal church in his new capital to Christ as the Holy Wisdom (Hagia Sophia) of God, and the Emperor Justinian rebuilt this "Great Church" as a model for all of Byzantine Christianity. Later generations dedicated cathedrals in Thessaloniki, Ochrid, Kiev, Novgorod and Polotsk (11th century) and Trebizond (13th century) to Sophia.

The biblical roots of Sophia go back to the personification of Wisdom (chokmah in Hebrew, sophia in Greek) in the Book of Proverbs.

Die relevantheid van die Wysheid, vir die vroe Christene in die eerste eeue nC. word in die onderstaande argument verduidelik.


So central was Sophia to early theological debates that the distinguished historian Jaroslav Pelikan has claimed that the great crisis in Christology and trinitarian theology in the fourth-century began with a dispute over the interpretation of Sophia in Proverbs 8:22-31. Both the Arians and their orthodox opponents assumed that the descriptions of Sophia in the Septuagint applied to the Son of God who was incarnate in Jesus Christ. Thus arguments over the divinity of the Son were inseparable from the interpretation of Sophia: if Sophia was not fully divine, then neither was Jesus Christ.

Arius and his followers pointed out that God had "created" (ektise) Sophia at the beginning (Prov. 8:22), and they drew the conclusion that the Son was a creature who had a beginning in time. In response, Dionysius of Rome argued that "created" in this passage meant "begotten," not "made." Athanasius of Alexandria used the words of Dionysius of Rome to refute the Arians, showing that the Arian interpretations could not claim continuity with the earlier fathers (Defense of Dionysius 6 and 27). Athanasius argued that since the Son "is the offspring from the Father's substance,... he is the Wisdom (Sophia) and Word (Logos) of the Father, in whom and through whom he creates and makes all things" (Orations against the Arians 1.16). In rejecting Arius and affirming that the Son was fully divine and consubstantial with the Father, the early church accepted Sophia herself as truly God. Thus there is a clear precedent from the early church for affirming Sophia as an image and name of God.

At least one fourth-century theologian was explicitly aware of the issue of gender and insisted on the necessity of using both male and female images together in naming God. Marius Victorinus, an early Western defender of Nicaea, understood Wisdom (sapientia in Latin) in the Bible as a name for all three persons of the Trinity. Victorinus also accepted both Logos and Sophia as names for the Son, and explicitly drew out the implication that the Logos is "both male and female" (Against Arius 1B, 56, 64). For Marius Victorinus, as for other orthodox contemporaries, Sophia is truly divine and thus can be addressed in prayer as a name for the triune God. Augustine, who was heavily influenced by Victorinus, interpreted Sophia in the Septuagint as the second person of the Trinity, and described her being sent by the Father to become incarnate (On the Trinity 4.5.27).

Sophia was largely replaced by the Logos in later Western Christology, though she was never totally eclipsed. Some medieval Christians honored Sophia as divine, but most later Roman Catholic piety generally tended to redirect language about Sophia to Mary. In time, Sophia fell into general neglect as an image of God in the West.

http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-15861175.html


Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
29th June 2007, 20:26
The Emperor Constantine dedicated the principal church in his new capital to Christ as the Holy Wisdom (Hagia Sophia) of God, and the Emperor Justinian rebuilt this "Great Church" as a model for all of Byzantine Christianity. Later generations dedicated cathedrals in Thessaloniki, Ochrid, Kiev, Novgorod and Polotsk (11th century) and Trebizond (13th century) to Sophia.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Hagia Sofia, bekend as die Moeder van alle Kerke, was vir 1 000 jaar die grootste Christelike kerk ter wreld. Na die oorname van Konstantinopel deur die Ottomaanse Turke, is die Moederkerk omskep in 'n Moskee. Later is die Moederkerk tot museum verklaar en behou sy steeds daardie status in die Moslem Turkye. Konstantinopel staan vandag bekend as Istanbul.

Die Hagia Sophia in Thessaloniki (sien fotos) is 'n verlengstuk van die Moederkerk van eertydse Konstantinopel.


The Hagia Sophia (Greek: Ἁγία Σοφία; Holy Wisdom) in Thessaloniki, Greece.

Already in the 3th century, there was a church on the location of the current Hagia Sophia. In the 8th century, the present structure was erected, based on the Hagia Sophia in Constantinople, the present-day Istanbul, Turkey. In 1205, when the Fourth Crusade captured the city, the Hagia Sophia was converted into the cathedral of Thessaloniki, which it remained after the city was returned to Byzantine Empire in 1246. After the capture of Thessaloniki by the Ottoman Sultan Murad II on 29 March 1430, the church was converted into a mosque.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia_(Thessaloniki)

Nog 'n Moederkerk val in die hande van die Moslems.

Reis gerus saam met my van Konstantinopel via Bloedrivier na Prieska.

Liefde groete.

Die Ou Man

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM27_93.jpg

Die Ou Man
29th June 2007, 20:54
The Emperor Constantine dedicated the principal church in his new capital to Christ as the Holy Wisdom (Hagia Sophia) of God, and the Emperor Justinian rebuilt this "Great Church" as a model for all of Byzantine Christianity. Later generations dedicated cathedrals in Thessaloniki, Ochrid, Kiev, Novgorod and Polotsk (11th century) and Trebizond (13th century) to Sophia.

Ons volgende Moederkerk is die Hagia Sofia van Ochrid in Masedoni.


The Church of St. Sophia is located in the city of Ohrid in the south-west of the Republic of Macedonia. The church is one of the most important monuments of Macedonia, housing architecture and art from the Middle Ages.

Originally the synod church of the Archbishopric of Ohrid, it was later converted into a mosque during the rule of the Ottoman Empire. The interior of the church has been preserved with frescoes from the 11th, 12th and 13th century, which represent some of the most significant achievements in Byzantine painting of the time. The main part of the church was built in the 11th century, while external additions were built by Archbishop Grigorie in the 14th century.

Hieronder is 'n foto van die Masedoniese Moederkerk.

Liefde groete.

Die Ou Man


http://www.wendag.com/images/DOM/DOM035.jpg

Die Ou Man
29th June 2007, 21:43
Ons reis verder na Kiev in die huidige Ukraine.


Saint Sophia Cathedral in Kiev (Ukrainian: Собор Святої Софії, Sobor Sviatoyi Sofiyi or Софійський собор, Sofiyskyi sobor, Russian: Собор Святой Софии, Sobor Svyatoi Sofii or Софийский собор, Sofiyskiy sobor) is an outstanding architectural monument of Kievan Rus'. Today, it is one of the city's best known landmarks and the first Ukrainian patrimony to be inscribed on the World Heritage List.

The cathedral's name comes from the Hagia Sophia cathedral in Constantinople.

The first foundations were laid in 1037 but the cathedral took two decades to complete. The structure has 5 naves, 5 apses, and (quite surprisingly for Byzantine architecture) 13 cupolas.

Die Moederkerk van Kiev het 13 koepels. Ek sal dit aanstons bespreek.


After the Russian Revolution of 1917 and during the Soviet antireligious campaign of the 1920's, the government plan called for the cathedral's destruction and transformation of the grounds into a park "Heroes of Perekop" (after a Red Army victory in the Russian Civil War in Crimea). The cathedral was saved from destruction primarily with the effort of many scientists and historians. Nevertheless, in 1934, Soviet authorities confiscated the structure, including the surrounding seventeentheighteenth century architectural complex and designated it as an architectural and historical museum.

Hierdie keer was dit nie Islam wat die Moederkerk se deure gesluit het nie, maar wel die Kommunisme.

Liefde groete.

Die Ou Manhttp://www.wendag.com/images/DOM/DOM038.jpg

Die Ou Man
29th June 2007, 21:59
Ons volgende stasie is Novgorod


Novgorod Cathedral of St. Sophia

The oldest and most imposing surviving monument in Novgorod is the Cathedral of St. Sophia (also known in the Orthodox tradition as "Divine Wisdom"), built between 1045 and 1050 and located in the detinets (citadel) on the west bank of the Volkhov River. The cathedral was commissioned by the prince of Novgorod, Vladimir Yaroslavich; by his father, Yaroslav the Wise (whose own Sophia Cathedral in Kiev was entering its final construction phase); and by Archbishop Luka of Novgorod.

Die historiese stad, Novgorod l tussen Moskou en St Petersburg. Novgorod is die stad waar die Russiese geskiedenis ontstaan het en die katedraal van Sofia word beskou as die oudste bestaande gebou in Rusland.


Kremlin is the Russian word for fort. The Kremlin in Moscow is the most famous one, but other old cities such as Novgorod have their own Kremlins.

Wie hoor reeds die klok lui?

Liefde groete.

Die Ou Man


http://www.wendag.com/images/DOM/DOM032.gif | http://www.wendag.com/images/DOM/DOM037.jpg

Die Ou Man
29th June 2007, 22:24
Ons is steeds in Viking gebied.


The Old East Slavic name, Polotesk, is derived from the Polota river, that flows into Dvina nearby. The Vikings rendered that name as Palteskja, or Paltejsborg.

Polatsk is one of the most ancient cities of the Eastern Slavs. It was mentioned for the first time by the Primary Chronicle in 862 (as Полотескъ, /poloteskŭ/), together with Murom and Beloozero. The Norse sagas describe the city as the most heavily fortified in all of Rus.

Vseslav of Polotsk (Vseslav Bryachislavich, Belarusian: Усяслаў Брачыславіч, Усяслаў Чарадзей; Russian: Всеслав Полоцкий; Ukrainian: Всеслав Полоцький; also known as Vseslav the Sorcerer, c. 1030-1101) was the most famous ruler of Polotsk. Saint Sophia Cathedral of that city (1066) is probably the most enduring monument in Belarus, which remained after his 57-years reign.

He was the son of Briachislav Iziaslavich, Prince of Polotsk and Vitebsk, and was thus the great-grandson of Vladimir I of Kiev and Rogneda of Polotsk.

The city's Cathedral of Saint Sophia in Polatsk (1044-1066) was a symbol of the independent-mindedness of Polatsk, rivaling churches of the same name in Novgorod and Kiev and referring to the original Hagia Sophia in Constantinople.

Liefde groete.

Die Ou Man


http://www.wendag.com/images/DOM/DOM034.jpg | http://www.wendag.com/images/DOM/DOM033.jpg

Die Ou Man
29th June 2007, 22:39
Nou spring ons 'n reuse sprong, maar ons bly by hierdie interessante geboue, opgedra aan die Wysheid van God. Al die geboue het een ding in gemeen, nl. hul koepeldakke. Nie die kerktorings waaraan ons gewoond is nie.

Die gebou hieronder val my op.

Liefde groete.

Die Ou Man

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM028.jpg

Die Ou Man
30th June 2007, 15:58
Die gebou lyk onmiskenbaar soos die Hagia Sofia kerke van Europa, wat aan die Heilige Wysheid van God opgedra is. Die koepel en die lantern.

Kyk na die ruiterbeeld voor die gebou. Dit is die beeld van Genl. C R de Wet. Wat maak sy beeld voor 'n kerk wat aan die Wysheid opgedra is?

Nee, die gebou is nie 'n kerk nie. Dit is die Vierde Raadsaal in Bloemfontein. Die laaste Boere Parlement het gedurende Maart 1900 hier verdaag.

Ons is besig om die Wysheid te herontdek, soos wat G A Watermeyer voorpel het.

Die hoop beskaam nie!

Liefde groete.

Die Ou Man

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM039.jpg

Die Ou Man
2nd July 2007, 20:08
Ons is nie in die posisie om te beweer dat die Vierde Raadsaal wel aan die Wysheid van God opgedra is nie. Maar ewenwel kan ons ook nie die waarskynlikheid ignoreer dat ons Boere grondleggers die instrument van Bybelse profesi was nie. Ons kan egter met sekerheid in geloof aanvaar dat die genspireerde gedigte van ons Boere digters in vervulling gaan.

Wat wel sonder twyfel bewese is, is dat die kragtige ruiter, die krygsman, generaal C R de Wet, wat voor die Vierde Raadsaal uitgebeeld word, ter ruste gel is aan die voete van die vroue en kinders van die helkampe.

Op die ou einde is die koppeling tussen die Vierde Raadsaal en ons moeders tog aanwesig.

Vir diegene wat vlug van begrip is. Die Vroue Monument is gedurende 1913 ingewy.

Liefde groete.

Die Ou Man


http://www.wendag.com/images/DOM/DOM040.jpg | http://www.wendag.com/images/DOM/DOM049.jpg
{colsp=2}
http://www.wendag.com/images/DOM/DOM047.gif

Die Ou Man
2nd July 2007, 20:25
Die vrou genereer die psige van 'n Volk.

Die vrou is die moeder van 'n Volk.

Die vrou is die gewete van 'n volk.

'n Volk wat die stem van sy vroue onderdruk, is 'n Volk sonder gewete.

Hoe ver terug gaan ons die simbool van die vrou in ons Volksgeskiedenis soek?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd July 2007, 20:55
http://www.wendag.com/images/DOM/DOM048.jpgEerdat ons terugloop op die spoor van die vergete vrou, vra ek vergunning om die volgende te deel.

Onlangs kuier ek op Prieska. Laat gedurende die aand draai die gesprek na die Moederkerk op die bult langs die Oranjerivier. Die probleem is die cupola'tjie op die toring. Volgens die ou mense van Prieska hoort die cupola nie op die toring nie. 'n Kerktoring moet mos soos 'n naald lyk. Hulle verdink die argitek van een of ander geknoeiery. Niemand is ook meer seker nie.

Die anderdagmre ry ek spesiaal dorp toe om 'n foto van die veelbesproke toring te neem. Dit is met 'n glimlag dat ek verder ry. Siener was 'n siener. Hy het presies geweet waar sy bakens is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd July 2007, 09:33
Die cupola staan in Afrikaans bekend as die lantern van die koepel. (Cupola (kyou' puh luh), noun 1. Archit. a. A light structure on a dome or roof, serving as a belfry, lantern, or belvedere.) Die funksie van die lantern is om lig en lug in te laat.

Die koepel staan in Latyn bekend as "domus". Domus beteken "huis" (Latin domus, a house). Kan ons die klok hoor lui?

My gedagtes is terug by die Vierde Raadsaal.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd July 2007, 11:33
http://www.wendag.com/images/DOM/DOM046.jpgAanvanklike godsdiensonderig en dienste aan die Kaap is gelei deur 'n sieketrooster, by name Willem Wylant. Daar was geen vaste predikant nie.

Die Koloniste het egter verlang dat hulle deur 'n vaste predikant bedien moes word. Die Here XVII het toe besluit om Johannes van Arckel as predikant na die Kaap te stuur. Hy het op 18 Augustus 1665 in Tafelbaai aan wal gekom.

Terwyl die fondament van die eerste kerkgebou in 1678 gel is, is diens gehou in "De Kat" van die Kasteel die Goeie Hoop.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd July 2007, 13:40
Kom ons volg die reis van hierdie vrou in ons volksimboliek. Ons vind haar in die sel van die oudste kerk aan die suidpunt van Afrika.

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM043.jpgDie gebruik van kerksels dateer terug tot die vroegste tye van die Kerkhervorming. Na die Reformasie het die behoefte ontstaan om uitgaande stukke van kerkgemeentes met n herkenningsteken van daardie gemeentes te waarmerk. Die Nasionale Sinode van Den Haag het byvoorbeeld in 1586 die volgende in sy artikel 75 bepaal: "Dengenen, die uit de gemeente vertrekken sal een Attestatie ofte Getuigenis haars wandels meegegeven worden, onder den Zegel der Kerken, ofte daar geen zegel en is van twee ondertekend."

(Aan di wat uit die gemeente vertrek, sal 'n attestaat of getuigskrif lewenswandel gegee word, met die sel van die kerk daarop, en as daar nie 'n sel beskikbaar is nie, dan deur twee [persone] onderteken)
http://www.universiteitsoord.co.za/newpa/koord2006_07.pdf.

Onderstaande is die sel van die Groote Kerk in Kaapstad, die oudste gemeente in die land van die Nederduitsche Gereformeerde Kerk in die vroe jare van die die Kaapkolonie, die enigste kerk van enige aard. Daar is verskeie voorbeelde van hierdie sel die een hier aangetoon dateer uit die 17de eeu. Almal toon die allegoriese figuur van Hoop, as maagd voorgestel, en sy hou n anker vas. In hierdie weergawe (waar sy binne n skild verskyn) het sy ook n vredesduif op haar hand en die bewoording De Hoop en beschaamt niet. In latere (onheraldiese) voorbeelde staan sy op die wal van Tafelbaai Hierdie tema het behoue gebly in die sinodale sel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Kaapprovinsie.
http://www.geocities.com/haigariep/KaapCol.html

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd July 2007, 14:08
Die vrou van die kerksel vestig haar ook op die eerste amptelike wapen in Suidelike-Afrika, nl. die wapen van Kaap De Goede Hoop. Hier volg die heraldiese verduideliking.

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM045.gifWapen:

In rooi, n klimmende leeu tussen drie ringe, alles van goud; op n silwer skildhoof drie koeke van blou met op elkeen n fleur-de-lis van goud, vir die Helmteken op n wrong van goud en rooi die figuur van Hoop in haar natuurlike kleure, blou geklee, wat haar regterhand op n rots rus en met die linkerhand n swart anker stut, die anker met n kabel in natuurlike kleure omwend, en vir Skildhouers aan die regterkant n swart wildebees en aan die linkerkant n gemsbok, altwee in hulle natuurlike kleure, tesame met die leuse SPES BONA.

Wapen verduidelik:

Die sentrale wapenfiguur van n leeu is om verskeie redes gepas. Ten eerste is die leeu (Leo leo) inheems in Suid-Afrika trouens, n subspesie, die Kaapse leeu (Leo leo capensis), was in die kolonie endemies totdat die laaste een in 1842 doodgeskiet is (die laaste leeu in die Kaapkolonie, wat naby Colesberg geskiet is).
Leeus verskyn ook in die wapens van Engeland en Skotland (kyk Groot-Brittanje), die Prinsdom Wallis (kyk die wapen van prins Charles), die Koninkrijk der Nederlanden en verskeie van die Nederlandse provinsies. [1] Hierdie leeu staan soos die leeus van beide Skotland en Nederland, en het die kleuring van die leeus van Engeland. Setlaars aan die Kaap was uit al hierdie lande afkomstig.
Die ringe is ontleen aan die familiewapen (in rooi, drie ringe van goud, 2 en 1) van Jan van Riebeeck, stigter van die Nederlandse nedersetting van 1652 wat gegroei het om die Kaapkolonie te word. Die ringe word ook in die wapen van Kaapstad gevind.

Die fleurs-de-lis (di word ook lelies genoem) kom uit die wapen van die konings van Frankryk, en simboliseer die Franse Hugenoot-vlugtelinge wat hulle aan die Kaap gevestig het, veral di wat deur n gesubsidieerde nedersettingskema vanaf 1688 aangekom het.

Die helmteken is ontleen aan die sel van Groote Kerk in Kaapstad. Die maagd het altyd n anker vasgehou, as simbool vir geloof. Die simbool is nie net deur die Groote Kerk gebruik nie, maar is algemeen beskou as die simbool van die kolonie. n Maagd met n anker is gebruik as waarmerk vir Kaapse silwer. As maagd, is sy ook maklik verwar met die Maagd, Maria, moeder van Christus. http://www.geocities.com/haigariep/KaapCol.html

Spes Bona beteken Goeie Hoop.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
3rd July 2007, 14:31
Hierdie maagdelike figuur was die inspirasie vir die kunswerk van Charles Davidson Bell, Landmeter-Generaal van die Kaap, toe hy die kolonie se eerste possel, die bekende Kaapse Driehoek, wat 1 September 1853 die eerste maal uitgegee is, geskep het.

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM042.jpgDit was die wreld se heel eerste driehoeksel, en die eerste posseluitgifte deur enige land op die vasteland van Afrika.

Bell se kunsvaardigheid in die gebruik van die driehoekige ruimte het daarop uitgedraai dat Hoop op n rots gesit het, en hierna was die rots n onafskeidbare deel van die beeld. Sels van hierdie ontwerp was 11 jaar lank in gebruik, waarna dit vervang is met ander ontwerpe wat ook die figuur van Hoop getoon het. Die een hier aangetoon is amper dieselfde as di van 1864, maar is in 71 uitgegee. Variasies op hierdie tema het tot in 1902 voortgegaan, toe die kop van Koning Edward VII die figuur van Hoop vervang. http://www.geocities.com/haigariep/KaapCol.html

Die Ou Man
3rd July 2007, 14:40
Gedurende 1910 skuif die Maagd na die wapen van die Unie van Suid-Afrika. Dit is hier waar sy en die lemoenboom mekaar ontmoet. Die rots en die anker skuif saam het haar.


Die helmteken behou die rots, maar toon n staande Hoop. n Godsdienstige aspek word egter behou (ofskoon in verborge vorm), aangesien die rots en die anker in religieuse simboliek altwee Christus voorstel. (Dit is interessant om daarop te let, tog geheel en al sonder verbintenis met die NG Kerk, dat die Rooms-Katolieke Kerk die Maagd Maria tot beskermheilige van Suid-Afrika verklaar het.) http://www.geocities.com/haigariep/KaapCol.html

Liefde groete.

Die Ou Man

http://www.wendag.com/images/DOM/DOM050.gif

Die Ou Man
3rd July 2007, 14:50
http://www.wendag.com/images/DOM/DOM051.jpgGedurende 1961 skuif die Maagd en die lemoenbom saam na die embleem van ons nuwe volksbewussyn. Die Republiek van Suid Afrika.

Hierdie twee simbole wat, figuurlik gesproke, saam met die Westerse beskawing hier aan wal gestap het, word saam met ander dierbare volks ideale op die altaar in Kemptonpark geoffer ter wille van vrede. Die huidige "vrede" waarbinne ons lewe.

Liefde groete.

Die Ou Man