PDA

View Full Version : Jahweh, die Allah van AbrahamDie Ou Man
16th July 2007, 09:49
Hierdie bespreking volg op "Die God van Hemel en Aarde" by hierdie skakel (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=18).

Ons weet reeds dat Jahweh nie die God van Hemel en Aarde is nie.

Ons weet dat Jahweh die laer orde stamgod van die Semiete is.

Ons weet ook dat Jahweh en Allah dieselfde god is. Naamlik die god van Abraham.

Jahwe verwys na homself as die jaloerse god wat wraak neem op die nageslag van mense wat hom misken.

Is Jahweh/Allah konsekwent? Besluit self.


Exodus 20.

5 : jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, JaHWeH jou Elohey, is 'n jaloerse El wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde [geslag] van die wat My haat.

Jahweh s dat hy wraak neem op die kinders van diegene wat hom verwerp.

Deuteronomium 24 verbied egter sodanige wraak.


16 Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word.

Job 4 verklaar uitdruklik dat di wat saai sal maai. Die kinders kan dus nie maai wat ouers drie geslagte terug gesaai het nie.


7 Bedink tog, wie het ooit onskuldig omgekom, en waar is opregtes verdelg?

8 Volgens ek gesien het: Die wat onreg ploeg en moeite saai, di maai dit.

In Esegil 18 verander Jahweh sy rel wanneer hy s dat die seun nie sal help dra aan die ongeregtigheid van sy vader nie.


1 : VERDER het die Woord van JaHWeH na my gekom en ges:

2 : Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die Adamah [die adamiet se Aarde] van JisraEl, naamlik: Die vaders het groen druiwe geet, en die tande van die kinders het stomp geword?

3 : So waar as Ek leef, spreek My Meester JaHWeH, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in JisraEl te gebruik nie.

4 : Kyk, al die siele is Myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun - hulle is Myne; die siel wat oortree, sy moet sterwe.

19 : Maar julle s: Waarom dra die seun nie saam die straf vir ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het Reg en Geregtigheid gedoen [en] al My Insettinge onderhou en haar volbring - hy sal sekerlik lewe!

20 : Die siel wat oortree, sy moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie, die Reg van die regverdige sal op hom wees, en die besoedeling van die besoedelde sal op hom wees.

Wat is Paulus se verklaring ten opsigte van jaloesie? Dit is werke van die vlees.


Galasirs 5

19 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;

20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;

21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf s, soos ek al vroer ges het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal berwe nie.

Ek sien 'n hele paar van Jahweh (die jaloerse wese) se selferkende eienskappe hierbo.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
16th July 2007, 18:19
Kan Jahweh se Semietiese volgelinge sy woord ter goeder trou aanvaar? Kom ons kyk na wat Jahweh self s.


Esegil 20.

25. So het Ek dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.

Wie sal nou weet welke insettinge en verordeninge van Jahweh goed is en welke nie?

Jahweh is nie konsekwent nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
16th July 2007, 19:11
Ons gaan voort om Jahweh/Allah se konsekwentheid onder die loep te neem.

Volgens die Tien Gebooie mag ek nie moord pleeg nie. Ek lees ook nergens dat die Tien Gebooie 'n uitsondering toelaat, in di opsig dat ek in belang van Jahweh mag moor nie. Of selfs dat ek my eie kind mag vermoor om Jahweh se ego te streel nie.

Neem nou gerus kennis van die God van Hemel en Aarde se posisie.


Jakobus 1

13 : Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur die Elohim versoek nie. Want die Elohim kan deur die besoedeling nie versoek word nie, en self versoek HY niemand nie.

Ons weet reeds dat Jahweh nie die Elohim is nie. Die versoek om jou kind te vermoor en daardeur die Tien Gebooie te verbreek, kom dus nie van die Elohim af nie. Dit is die bisare versoek van die laer-orde Semietiese familie-god met die swak selfbeeld, genaamd Jahweh/Allah.
Genesis 22

1 N hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom ges: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

2 Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.

Waarom sou Jahweh van Abraham verwag om sy geliefde seun te vermoor? Kom ons stel Jahweh self aan die woord.


Genesis 22

16 : en s: Ek sweer by Myself, spreek JaHWeH, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,

17 : dat Ek jou ryklik sal sen en jou saad grootliks sal vermeerder soos die Sterre van die Hemele en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou saad sal die poort van sy vyande in besit neem.

Jahweh het Abraham getoets om vas te stel hoe hy gaan reageer. Die enigste rede waarom Abraham en Isak aan hierdie bisare toets onderwerp is, was om Jahweh se onsekerheid en minderwaardigheid uit die weg te ruim.

Ek, Die Ou Man is nou nie Abraham nie. Enige sg. god wat van my verwag om my seun te vermoor om sy minderwaardige ego te streel, kan in sy swerkater in vlieg, met of sonder sy belofte van sterre, sand en saad.

Ongelukkig eindig hierdie tragedie nie hier nie. Derduisende Israelse kindertjies is later aan Jahweh geoffer (vermoor) omdat hierdie bose versoek van Jahweh die indruk geskep het dat hy kinder-offers verlang.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
16th July 2007, 20:15
Jahweh gee opdrag dat Isak geoffer word. Abraham neem Jahweh ernstig op. (Ek, Die Ou Man, sou Jahweh bloot in sy donder in gestuur het. Abraham is beslis 'n beter mens as ek.)


Genesis 22

2 Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.

Wat is die Messias se standpunt ten opsigte van offerande?


Matteus 9

13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid h en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.


Mattheus 12

7 Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid h en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie;

Die Messias se leringe bots lynreg met die bloeddorstige Jahweh se karnivoriese voorkeure. Jahweh is dus nie die Messias se Vader nie.


Numerie 18

1 : DAARNA het JaHWeH met Mosh gespreek en ges:

2 : Spreek met die kinders van JisraEl en s vir hulle: As julle in die Aarde van julle inwoning kom wat Ek aan julle gee,

3 : en as julle 'n vuurbereiding aan JaHWeH wil berei, 'n brandoffer of slagdier - deur 'n buitengewone Gelofte te bring of as vrywillige skenking of by julle Feestye - om vir JaHWeH 'n aangename geur van beeste of van kleinvee te berei,

4 : dan moet die een wat sy bydrae aan JaHWeH naderbring, as spysbydrae naderbring 'n tiende [van 'n efa] fynmeel, gemeng met 'n kwart-hin olie;


Numerie 15

24 : dan moet die hele vergadering, as dit buiten die wete van die vergadering, in swakheid gebeur het, een jong bul berei vir 'n brandoffer as aangename geur aan JaHWeH, met sy spysbydrae en sy drank wat volgens Reg daarby behoort; en een bokram vir die oortreding.

Jahweh is 'n wese wat hou van die reuk van gebrande vleis. Geen wonder dat hy nie bendruk was met Kain se groente offer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man.

Die Ou Man
16th July 2007, 20:46
Ons kyk verder na kinder offerande in die naam van Jahweh. Joshua het "fondasie offerande" beoefen. Om nuwe geboue van "bose magte" te beskerm, is 'n persoon vermoor en begrawe in die fondasie van 'n gebou. Soms is die slagoffer lewendig toegemessel. In die onderstaande geval was die slagoffer 'n eersgebore seun.


Joshua 6

26 : In di tyd het JeHWshua [hulle] laat sweer met die woorde: Vervloek is die man voor die Aangesig van JaHWeH wat sal opstaan om hierdie stad Jrigo op te bou: ten koste van sy eersgeborene sal hy haar fondamente l, en ten koste van sy jongste sal hy haar poorte insit.

27 : En JaHWeH was met JeHWshua, en die gerug van hom het deur die hele Aarde gegaan.

Die volle boosheid van offerande aan Jahweh volg.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2007, 08:25
Wanneer Joshua beveel dat kinders vermoor word om bose geeste uit te hou, beteken dit net een ding. Geloof in Jahweh alleen, is nie genoeg teen bose geeste nie.

Ritueel moorde in Jahweh se belang, was algemeen onder die Israeliete. Baie kinders is aan Jahweh en Moloch geoffer. As gevolg hiervan rus die sg. bloedklad op hulle.

Jahweh het vereis dat elke eersgebore kind en dier aan hom geoffer word.


Exodus 13

Wet van die eersgeborenes.

1 : TOE het JaHWeH met Mosh gespreek en ges:

2 : Sonder vir My al die eersgeborenes af. Alles wat die moederskoot open onder die kinders van JisraEl, adamiete sowel as vee, dit is Myne.

Die Israeliete was darem toegelaat om hul eersteling donkies en seuns los te koop van hierdie bisare opdrag tot ritueel moorde.


12 : dan moet jy alles wat die moederskoot open, aan JaHWeH afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, wat jy sal h - wat manlik is, behoort aan JaHWeH.

13 : Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy hom nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van adamiete onder jou seuns moet jy loskoop.

14 : En as jou seun jou later vra en s: Wat beteken dit? dan moet jy hom antwoord: JaHWeH het ons deur 'n Sterke Hand uit Egipte, uit die slawehuis, uitgelei.

15 : Want toe Farao dit moeilik gemaak het om ons te laat trek, het JaHWeH al die eersgeborenes in die Aarde van Egipte gedood, van die eersgeborene van 'n man tot die eersgeborene van 'n wilde wese. Daarom slag ek aan JaHWeH alles wat die moederskoot open wat manlik is; maar al die eersgeborenes van my seuns koop ek los.

Daar word vandag steeds menslike offers aan Jahweh/Allah gebring, al is dit nou vrywillig. Elke "martelaar dood" (selfmoord bomaanval) van 'n Moslem, is 'n menslike offer aan Jahweh/Allah.

Dit is maar moeilik om ou gewoontes af te leer.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
17th July 2007, 12:14
Kom ons betrag die gedrag van die Israeliete met betrekking tot ritueel moorde, om die gode en bose geeste te paai.

Om hongersnood af te weer word seuns wat van Saul afstam vermoor en voor Jahweh se "aangesig" uitgestal.


2 Samuel 21

8 : Toe neem die koning die twee seuns van Rispa, die dogter van Aja, wat sy vir Saul gebaar het, Armni en Mefibset, en die vyf seuns van Merab, die dogter van Saul, wat sy vir AdriEl, die seun van Barsllai, die Meholatiet, gebaar het;

9 : en hy het hulle oorgegee in die hand van die Gibeoniete, wat hulle opgehang het op die berg voor die Aangesig van JaHWeH, sodat al sewe tesame omgekom het; en hulle is gedood in die eerste dae van die oes, in die begin van die garsoes.


7 : Toe het Salomo 'n hoogte gebou op die berg wat oostelik van Jerusalem l, vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Molog, die verfoeisel van die kinders van Ammon.

8 : En so het hy gedoen vir al sy volksvreemde vroue wat rook laat opgaan het en geslag het aan hulle gode.

Molog was sinoniem met kinderoffers. Hieroor was Jahweh woedend.


2 Konings 17

16 : En hulle het al die Gebooie van JaHWeH, hulle Elohey verlaat en vir hulle gegote beelde, twee kalwers, gemaak, ja, 'n Ashirah gemaak en gebuig voor die hele ler van die Hemele en die Here (Bal) gedien.

17 : En hulle het hul seuns en hul dogters deur die vuur laat deurgaan en met waarsery omgegaan en voortekens verklaar en hulleself verkoop om te doen wat besoedel was in die O van JaHWeH, om Hom te tart.

18 : So het JaHWeH dan baie woedend vir JisraEl geword,

Om seuns en dogters deur die vuur te laat gaan, beteken dat hulle as offerande verbrand word.

Ons vind hier dat Jahweh nie 'n probleem het wanneer ritueel moorde in sy naam pleeg word nie, maar slegs wanneer dit gedoen word om afgode te behaag. Vreemde god, hierdie Jahweh.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
19th July 2007, 20:41
Ons gesels verder aangaande Jahweh, wat ritueel moorde op kinders gelas. Ons het reeds kennis geneem van die feit dat Jahwe erken dat hy opdragte aan sy Semietiese volgelinge gee "wat nie goed was nie". (Om dit sagkens te stel).


Esegil 20.

25. So het Ek dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.

Wat behels hierdie insettinge van Jahweh, "wat nie goed was nie"? Ons vind dit in die volgende vers, nl. vers 26.


and I defiled them through their very gifts in making them offer by fire all their first-born, that I might horrify them; I did it that they might know that I am the LORD

Jahweh se "insetting wat nie goed was nie" het behels dat sy volgelinge hul eersgeborene kinders as brandoffers in 'n ritueelmoord aan hom offer. Hierdie keer kon die Israeliete nie hul kinders loskoop nie. Van die donkies s Jahweh niks.

Ek plaas nog weergawes.


King James Version (KJV)

26And I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that openeth the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am the LORD.


Bible in Basic English

I made them unclean in the offerings they gave, causing them to make every first child go through the fire, so that I might put an end to them.


JPS Tanakh

and I polluted them in their own gifts, in that they set apart all that openeth the womb, that I might destroy them, to the end that they might know that I am the LORD.


World English Bible

and I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that opens the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am Yahweh.


Young's Literal Translation

And I defile them by their own gifts, By causing to pass away every opener of a womb, So that I make them desolate, So that they know that I am Jehovah.

Nou volg die dissipels van Jahweh se botsende weergawe.


26 : En Ek het hulle besoedel in hul eie omkoopgeskenke, omdat hulle [deur die vuur] laat deurgaan het alles wat die moederskoot open; sodat Ek hulle kon vernietig, dat hulle weet: Ek - JaHWeH.

In Jesaja 63 lees ons dat die profeet self terde daarvan bewus was dat Jahweh sy Semietiese volgelinge mislei het deur aan hulle "insettinge te gee wat nie goed was nie".


17 : JaHWeH, waarom laat U ons wegdwaal van U We? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van U knegte, die stamme van U erfdeel!

Nou bevind ons onsself in 'n stuasie waar die profeet die god moet vermaan om terug te keer na sy erfdeel. Verdoemend, is dit nie?

Volgens die Bybel is Jahweh 'n agterbakse aanstigter tot moord en rituele kindermoorde.

Jahweh is 'n mense-moordenaar.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
19th July 2007, 22:10
Ons weet nou wat Jahweh se standpunt is met betrekking tot muti-moorde. As dit in sy belang gedoen word, is hy hoogs tevrede. Solank dit net nie in Bal en Molech se belang gedoen word nie.

Die volgende vraag is. Wat is Jahweh se standpunt met betrekking tot kanibalisme? Laat ons die Bybel raadpleeg.

'n Moeder kla teenoor die koning dat sy bedrieg is deur haar vriendin met wie sy ooreengekom het om hul seuns te eet. Nadat hulle die eerste seun gaar gekook en geet het, het die tweede moeder kop uitgetrek.


2 Konings 6

26Now as the king of Israel was passing by upon the wall, a woman cried out to him, saying, Help, my lord, O king!

27And he said, If the LORD will not help you, whence shall I help you? From the threshing floor, or from the wine press?

28And the king asked her, What is your trouble? She answered, This woman said to me, Give your son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow.

29So we boiled my son, and ate him. And on the next day I said to her, Give your son, that we may eat him; but she has hidden her son.


26 : En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en s: Help, meester, koning!

27 : Maar hy antwoord: As JaHWeH jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?

28 : Verder s die koning vir haar: Wat is dit met jou? En sy antwoord: Hierdie vrou het vir my ges: Gee jou seun, dat ons hom vandag eet; dan kan ons mre my seun eet.

29 : So het ons dan my seun gaargemaak en hom geet; maar toe ek die volgende dag vir haar s: Gee jou seun, dat ons hom eet - het sy haar seun weggesteek.

Waar kom hierdie kanibalisme onder die Israeliete vandaan? Van Jahweh natuurlik. Hy stel mos die standaarde aan sy Semitiese volgelinge, soos met ritueel-moorde op onskuldige kinders.

Jahweh dreig die Israeliete dat hulle hul eie seuns en dogters gaan eet.


Jeremia 19

6 : Daarom, kyk, daar kom dae, spreek JaHWeH, dat hierdie plek nie meer sal genoem word Tofet en die Vallei van die seun van Verbranding nie, maar Vallei van Slagting.

7 : En Ek sal die plan van JeHWdah en Jerusalem in hierdie plek uitskud, en Ek sal hulle voor hul vyande deur die swaard laat val en deur die hand van die wat hulle siel soek; en Ek sal hulle lyke gee as voedsel vir die vliende wesens in die lug en die wilde wesens van die Aarde.

8 : En Ek sal hierdie Stad maak 'n voorwerp van verbasing en bespotting; elkeen wat op haar verbytrek, sal hom verbaas en spot met al sy plae.

9 : En Ek sal hulle die vlees van hul seuns en die vlees van hul dogters laat eet, en hulle sal elkeen die vlees van sy naaste eet, in die belering en in die benoudheid waarmee hulle vyande en die wat hulle siel soek, hulle benoud sal maak.

Esegil 5


9 : en om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek s nooit weer sal doen nie.

10 : Daarom sal die vaders die kinders verslind in jou midde, en die kinders sal hulle vaders verslind; en Ek sal strafgerigte oefen in jou midde en sal jou oorblyfsel deur [besoedelde] geeste verstrooi.


9 And because of all your abominations I will do with you what I have never yet done, and the like of which I will never do again.

10 Therefore fathers shall eat their sons in the midst of you, and sons shall eat their fathers; and I will execute judgments on you, and any of you who survive I will scatter to all the winds.

Deur Jesaja verklaar Jahweh dat Israel se onderdrukkers hul eie vleis sal eet en bloed sal drink.


Jesaja 49.

26 : En Ek sal Jou verdrukkers hulle eie vlees laat eet, en van hulle eie bloed sal hulle dronk word soos van wyn. Dan sal alle vlees gewaar word dat Ek - JaHWeH, Jou Verlosser is, en Jou Losser die Sterke van Jakob.26 I will make your oppressors eat their own flesh, and they shall be drunk with their own blood as with wine.


Miga het gekla dat Israel se vyande hul afslag en hul bene breek sodat hulle in die pot kan inpas om gaar gekook te kan word.


2 : Haters van wat suiwer is, en liefhebbers van wat besoedel is, wat die vel aftrek en hulle vlees van hul gebeente;

3 : en wat die vlees van My volk eet en hulle vel van hulle afslag; ook hulle gebeente verbrysel en hulle aan stukke kap soos in 'n pot en soos vleis in 'n pan.


2 you who hate the good and love the evil, who tear the skin from off my people, and their flesh from off their bones;

3 who eat the flesh of my people, and flay their skin from off them, and break their bones in pieces, and chop them up like meat in a kettle, like flesh in a caldron.

Jahweh beveel aan dat die oorblywendes hul naaste kanibaliseer.


Sagaria 11.

9 : Daarop het Ek ges: Ek wil julle nie meer oppas nie - wat sterwend is, laat sterwe; en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly, sy naaste se vleis verslind!


9 So I said, I will not be your shepherd. What is to die, let it die; what is to be destroyed, let it be destroyed; and let those that are left devour the flesh of one another.

Jahweh is nie net 'n mense-moordenaar nie. Jahweh is ook 'n mensvreter-god.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
19th July 2007, 22:48
Israel se vader is Jahweh, soos hy self in Exodus 4 bevestig


22 : Dan moet jy vir Farao s: So spreek JaHWeH: My eersgebore seun is JisraEl.

Ons weet reeds dat die Messias leer dat offerande verkeerd is. (Wat nog te s van rituele kindermoorde deur Jahweh gelas.)
Wat is die woord van die Messias aangaande die vader van die Israeliete, wat hierdie moorde en kanibalisme onder sy eie volgelinge veroorsaak het?

Die Messias is uitdruklik in Johannes 8 aangaande die vader van die Israeliete.


44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.

Jahweh is 'n mensemoordenaar.

Die volle omvang van sy menseslagtings is moeilik te begrype.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th July 2007, 10:29
Het die god van die Israeliete 'n bose of besoedelde gees?

Indien wel, wat vir 'n god is dit?


I Samuel 18

10 : Die volgende dag het die gees van besoedeling van Elohim oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou

11 : Toe gooi Saul die spies en s: Ek wil Dawid teen die muur vassteek! Maar Dawid het twee maal vir hom padgegee.

12 : En Saul was bevrees vir Dawid, omdat JaHWeH met hom was en van Saul gewyk het.


11 Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou.

12 En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die HERE met hom was en van Saul gewyk het

Hierdie god van die Israeliete stuur sy bose gees om Saul oor te haal om Dawid letterlik met 'n spies te gooi.

Volgens die Bybel het die god van die Israeliete 'n bose gees.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th July 2007, 11:00
Jahweh het ges dat Israel sy eersgeborene is.

Exodus 4


22 : Dan moet jy vir Farao s: So spreek JaHWeH: My eersgebore seun is JisraEl.


22 Dan moet jy vir Farao s: So spreek die HERE: My eersgebore seun is Israel.


Die Israeliete het geweet dat hulle Jahweh se eersgeborenes is.

2 Ezra


58 : Maar ons, U volk, wat U U eersgeborene genoem het, U eniggeborene en U vurige liefde, is in hulle hande oorgegee.

Die Israeliete het uit Abraham Isak en Jakob ontstaan.

By implikasie erken Jahweh dat hy nie die vader van Adam was nie. Maar dit weet ons reeds.

Jahweh gee nou verdere opdragte aan Moses met betrekking tot wat om vir Moses te s.


23 Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.

Op pad om sy opdrag uit te voer, probeer Jahweh om arme Moses te vermoor.


24 : En op die pad in die herberg het JaHWeH hom tegekom en wou hom doodmaak.

Jahweh se bose planne eindig nie hier nie.

Ons weet reeds dat Jahweh 'n voorliefde daarvoor het om eersgeborenes te vermoor. Hy stel nou 'n voorwaarde dat hy die Egiptenare se eersgeborenes gaan vermoor omdat Farao weier dat hulle trek. Maar wie sit agter Farao se weiering?


21 : En JaHWeH s vir Mosh: Nou dat jy wegtrek om na Egipte terug te gaan, kyk dat jy al die wonders voor die aangesig van Farao doen wat Ek in jou mag gestel het. Maar k sal sy hart verhard, sodat hy die volk nie sal laat trek nie.

Jahweh verhard die hart van Farao sodat hy weier dat die Israeliete trek. Nou is Jahweh vry om te doen waarvan hy hou. Hy wend hom weereens tot kindermoord in Egipte.

Ek dank die God van Genesis 1:1 dat hierdie Jahweh nie my god is nie. Want volgens die Bybel skrywers is hy 'n onbetroubare en agterbakse God.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th July 2007, 22:30
Ons leer uit die Bybel dat Jahweh/Allah, die Semietiese stamgod van Abraham en sy Joodse en Arabiese nasate, 'n voorliefde het vir rituele kindermoord. Kom ons kyk na hoe hierdie selferkende jaloerse wese doodgewone kinder-manewales gebruik as verskoning om kinders te vermoor.

2 Konings 2.


23 En daarvandaan het hy opgegaan na Bet-el; en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seuntjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom s: Gaan op, kaalkop! Gaan op, kaalkop!

24 Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die Naam van die HERE; en twee berinne het uit die bos gekom en van hulle twee-en-veertig kinders verskeur.


En uit die Israel Visie Bybel.


23 : En daarvandaan het hy opgegaan na BetEl; terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seuntjies uit die stad uit wat met hom spot en vir hom s: Gaan op, kaalkop! Gaan op, kaalkop!

24 : Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle vervloek in die Naam van JaHWeH; en twee bere het uit die bos gekom en van hulle twee-en-veertig kinders verskeur.

Jahweh is boos. Die Bybel vertel aan ons dat Jahweh 'n bose gees het.

Jahweh het 'n beheptheid daarmee om die kinders van sy volgelinge te vermoor.

Jahweh is die god waarin by uitstek al die taboes van die vleeslike en onwenslike drange realiseer.

Hoe gouer die Boer die bose Jahweh begrawe, hoe spoediger sal sy vryheid realiseer.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th July 2007, 11:21
Die moordlustige Jahweh gee die volgende opdrag aan Saul.

1 Samuel 15


1 : TOE s ShemuEl vir Saul: JaHWeH het my gestuur om jou as koning te salf oor Sy volk, oor JisraEl; luister dan nou na die Stem en die Woorde van JaHWeH.

2 : So s JaHWeH van die lermagte: Ek het terde gelet op wat Amalek JisraEl aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte.

3 : Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. (Boek van Herinnering)

Weereens gee Jahweh opdrag tot babamoord. Watter behae skep hier jaloerse wese daarin om telkens onskuldige kinders en babas te vermoor? Kom ons lees weer wat Jesus in Johannes 8 aangaande die vader van die Jode s:


44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.

Saul vermoor toe al die vroue en kinders en suigelinge, maar spaar darem 'n aantal vee en ook vir Agag.


9 : Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naas-bestes en die lammers en alles wat suiwer was - dit wou hulle nie met die banvloek tref nie; maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref.

Jahweh is nou bitter ongelukkig omdat Saul nie alles voor die voet doodgemaak het nie.10 : En die Woord van JaHWeH het tot ShemuEl gekom en ges:

11 : Ek het berou gekry dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My afvallig geword en My woorde nie uitgevoer nie.

Toe het ShemuEl kwaad geword en die hele nag deur JaHWeH aangeroep.

Jahweh kry berou omdat hy Saul as koning aangestel het. Met ander woorde, Jahweh kom tot die besef dat hy 'n fout gemaak het. Nou ontstaan die vraag. Maak God foute, of is God almagtig en sonder foute?

Numerie 23


19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie.

En uit die Israel Visie Vertaling.


19 : El is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n seun van 'n adamiet dat dit Hom sou berou nie.

God kry nie berou nie. Dit is tog logies.

Die Israel Visie Vertaling verwys na El, wat nie berou kry nie. Maar ons weet reeds dat Jahweh deur die "Hoogste El" aangestel is oor die Semiete. Weereens word bevestig dat Jahweh nie El is nie en daarom nie die God van Hemel en Aarde is nie.

Jahweh se treurmare gaan egter voort. Pleks dat hy berou het oor al die onskuldige babas wat hy laat vermoor.


34 : Daarna gaan ShemuEl na Rama, en Saul het opgegaan na sy huis, na Gbea van Saul.

35 : En ShemuEl het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want ShemuEl het getreur oor Saul; en JaHWeH het berou gehad dat Hy Saul koning gemaak het oor JisraEl.

Volgens die Bybel is Jahweh 'n kindermoordenaar.

Volgens die Bybel maak Jahweh oordeelsfoute en kry dan berou.

Volgens die Bybel maak die God van Hemel en Aarde nie oordeelsfoute nie en kry Hulle nie berou oor hul werke nie.

Volgens die Bybel is Jahweh die laer-orde stamgod van die Semiete met die jaloesie probleem.

Volgens die Bybel het Jahweh 'n bose gees.

Volgens die Bybel en die Koran is Jahweh en Allah dieselfde god.

Volgens my, Die Ou Man, moet ons Jahweh/Allah met sy bose gees en al verlaat en ooreenkomstig die opdrag in Openbaring 14:7 die God van Hemel en Aarde aanbid.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th July 2007, 17:46
Ons weet reeds dat, volgens die Bybel, Jahweh onder andere 'n bose gees het.

Die volgende vraag is dus. Wie is, volgens die Bybel, die skepper van die bose/besoedeling/onheil.

Jesaja 45


5 : Ek - JaHWeH, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen Vors nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

6 : sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek - JaHWeH, en daar is geen ander nie;

7 : wat die Lig formeer en die Duisternis skep, die Vrede maak en die besoedeling skep: Ek - JaHWeH, doen al hierdie [dinge].

In die Boek van Herinnering (Israel Visie vertaling) erken Jahweh dat hy onder andere die skepper van besoedeling is. Wat s die '33 vertaling?5 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,

6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;

7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Jahweh s dat hy verantwoordelik is vir onheil op die Aarde. En op Ingels.


I am Yehowah, and there is none else, there is no Elohiym beside me: I girded thee, though thou hast not known me:

6 That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is no one other than me. I am YHWH, and there is no one else.

7 I (alone) form the light, and create darkness: I (alone) make peace, and create evil: I YHWH do all these things (alone).

Jahweh is onder andere ook die skepper van besoedeling/onheil/evil. As Jahweh dus ophou met hierdie duistere skeppings, sal ons in vrede kan lewe. Of waar pas Satan dan nou in?

Onthou Jesus se woorde aan die Jode oor hulle Vader. Maar onthou ook dat Jahweh nie ons god is nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd August 2007, 10:08
Ons weet reeds dat Jahweh in die bestaan van ander gode geglo het. Die volgende gedeelte verduidelik dat daar n sogenaamde vergadering van gode was.

Psalm 82


1 'n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.

Die Israeliete het in n vergadering van gode geglo en deurentyd die lof van Jahweh besing, as synde die belangrikste onder die gode.

Die Israeliete sing in hul oorwinningslied soos volg in Exodus 15:


11. o HERE wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heerlikheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?

Hierdie lied bevestig dat die HERE deur die Israeliete beskou is as deel van die goderyk. Ek plaas ook die engelse weergawe uit die Word English Bible.


Who is like you, Yahweh, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

Ons weet reeds dat die Jaloerse wese, bekend as HERE in ons Bybels, se beweerde Hebreeuse eienaam Jahweh is. Hierdie Jahweh hou n vergadering.

Job 2.


1 EN op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.1 : EN op 'n dag toe die Seuns van die Elohim kom om hulle voor die Aangesig van JaHWeH te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Aangesig van JaHWeH te stel. (BVH)

Hierdie vergadering van Jahweh word deur Satan bygewoon. Satan moes toe aan Jahweh verslag lewer aangaande sy doen en late.


2 Toe vra die HERE vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die HERE en s: Van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.


2 : Toe vra JaHWeH vir die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord JaHWeH en s: Vanuit 'n swerftog heen en weer binne die Aarde, en [ek] het op en af in haar geloop. (BVH)

Die sogenaamde almagtige Jahweh het nie geweet waar Satan vandaan kom nie. Maar Jahweh het n nuwe takie vir Satan. Hy verskuif die gesprek na die vrome godvresende Job.


3 En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: 'n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad; en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak.


3 : En JaHWeH vra vir die Satan: Het jy ag gegee op My kneg Job? Want daar is niemand op die Aarde soos hy nie: 'n man rassuiwer en opreg, een wat Elohim vrees en wat afwyk van die besoedeling, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy My teen hom opgehits het om hom te verslind sonder oorsaak. (BVH)

Volgens Jahweh, is daar niemand op Aarde so opreg soos Job nie. Maar ons lees ook in hierdie gedeelte van n skokkende verskynsel, naamlik dat Satan vir Jahweh kan opsteek teen opregte en godvresende mense. Jahweh beweer dat hy nie geval het vir Satan se aahitsing nie, maar kyk wat gebeur nou. Satan steek vir Jahweh verder op teen arme Job.


4 : Toe het die Satan JaHWeH geantwoord en ges: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy siel;

5 : maar strek net U Hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan - waarlik, hy sal U in U Aangesig vloek! (BVH)

Hoe reageer Jahweh op hierdie aanhitsing van Satan? Wat sal ons van n regverdige en Almagtige God verwag? Dat Hy Satan in sy swernoot instuur, natuurlik. Maar nee, Jahweh pleeg verrraad teenoor die persoon wat hy beskou as die mees godvresende man op Aarde.6 En die HERE s aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.

7 En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel.


6 : En JaHWeH s aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy siel.

[b]7 : En die Satan het weggegaan van die Aangesig van JaHWeH, en hy het Job met besoedelde swere getref, van sy voetsool tot sy kroontjie. (BVH)

Arme Job is salig onbewus van hierdie sameswering tussen Satan en Jahweh om hom lewendig te martel. Job betaal n duur prys vir sy lojaliteit aan Jahweh.

Hierdie gedeelte bewys ondubbelsinnig dat daar samewerking is tussen Satan en Jahweh en dat Satan op gesag en met toestemming van Jahweh optree.

Ek dank weereens die God van Hemel en Aarde dat die semitiese stamgod, Jahweh/Allah nie my god is nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
4th August 2007, 14:08
Die HERE/Jahweh/Allah het ‘n psigopatiese afwyking wat hom neig tot die gedrag van kinder-reeksmoordenaar. Hy kan net nie ‘n geleentheid laat verbygaan om massamoord op kinders en babas te pleeg nie.


3 : Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. (Boek van Herinnering)

Jahweh was nie net ‘n reeks-kindermoordenaar nie. Hy is ook ‘n god wat ontvoering van vroue en die logiese gevolg daarvan, nl. verkragting, gelas het.

Numerie 31


7 En hulle het oorlog toe getrek teen Mdian, soos die HERE Moses beveel het, en al die manlike persone gedood.

8 Ook het hulle die konings van Mdian gedood by die wat hulle verslaan het: Ewi en Rekem en Sur en Hur en Reba, die vyf konings van Mdian; ook het hulle Bleam, die seun van Beor, met die swaard gedood.

9 Maar die kinders van Israel het die vroue van die Midianiete en hulle kinders as gevangenes weggevoer, en al hulle lasdiere en al hulle vee en al hulle rykdom geroof.


15 En Moses het vir hulle ges: Het julle al die vroue laat lewe?

16 Kyk, hulle was, deur die raad van Bleam, vir die kinders van Israel 'n oorsaak van troubreuk teenoor die HERE in die saak van Peor, sodat die plaag in die vergadering van die HERE was.

17 Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.

18 Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.

Ons kan ons indink hoe dit moes lyk toe derduisende seuntjies en moeders vermoor is. Dit moes 'n brutale en grusame menseslagting gewees het. Alles om Jahweh/HERE/Allah tevrede te stel.


35 en mensesiele, uit die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, al die siele was twee-en-dertigduisend.

Wat sou die lot van hierdie arme dogtertjies wees. Hulle word as oorlogsbuit beskou. Natuurlik sou hulle verkrag word deur die Israeliete, met instemming van hul bose god.


40 En mensesiele was sestienduisend, en die bydrae daarvan aan die HERE twee-en-dertig siele.

41 En Moses het aan die priester Elesar die bydrae gegee wat as offergawe aan die HERE bestem was, soos die HERE Moses beveel het.

Twee-en-dertig mense is as offerande aan Jahweh vermoor en verbrand.

Deuteronomy 20


13 En die HERE jou God sal dit in jou hand gee, en jy moet al die manne daarin met die skerpte van die swaard verslaan;

14 net die vroue en die kinders en die vee en alles wat in die stad is--die hele buit moet jy vir jou roof; en jy moet die buit van jou vyande eet wat die HERE jou God jou gegee het.

Slegs ‘n bose wese sal opdrag gee tot massamoord op babas en ontvoering en verkragting van onskuldige vroue. En daarom bevestig die Bybel dat die HERE/Jahweh/Allah ‘n bose gees het.


11 Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword,

Hierdie Jahweh/HERE/Allah gaan begrawe word en die Boer gaan ooreenkomstig die bevel in Openbaring 14:7 terugkeer na die God van Hemel en Aarde, die God van Genesis 1. Siener en Brandt bevestig dit.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
5th August 2007, 19:01
Nou dat ons daarvan bewus word dat die jaloerse wese, Jahweh/HERE 'n god van moord, babamoord, verkragting, diefstal, roof en bloedvergieting is, sal dit interessant wees om te wete te kom wie die god van die huidige regering is. Veral teen die agtergrond van die vlaag moorde, kindermoord, verkragting, roof, diefstal en plaasaanvalle. Miskien kom ons dan agter die kap van die byl.

Wie is TUTU se god?


Archbishop Desmond Tutu's Address at Convocation Hall Winter 2000

Ezra-Nehemiah represent the strong urge to exclusivism--the Jews must keep themselves pure from contamination by the nations and so those who married foreign wives had to divorce them. Ruth which gives a pagan foreign ancestor to King David, the Israelite par excellence and Jonah which demonstrates that foreigners too can be virtuous, state the claim for inclusiveness. Yahweh is worshipped and understood to be Israel's God in an exclusive sense because other nations have their own deities but this monolatry is clearly at variance with strict monotheism-- if there is one God as they believe then their God is God also of all the peoples who somehow then are his people too. And so Isaiah can describe Assyria as the rod of Yahweh's wrath. http://www.trinity.utoronto.ca/Alumni/tutu.htm

TUTU se god is Jahweh.

Wie is Allan Boesak se god?


Boesak argues that "the all-surpassing characteristic of Yahweh is [Yahweh's] acts in history as the God of justice and liberation for the sake of those who are weak and oppressed." The Exodus is a living event, "no an isolated happening." Yahweh always demands justice, "not only from the pharaoh who oppressed Israel, but also from the rich and powerful within Israel who will not give justice to the poor." For this reason, Black Theology in South Africa is the search for a totally new social order that "will have to drink deep from the well of African tradition." This is not an impossible dream, Boesak says, because:
all through black history black people have lived through their strong belief in that "land beyond the Jordan," in that reality which is there, beyond the whip and the slavemaster, beyond the poverty and dejection, leaving black children a legacy of hope.
http://gbgm-umc.org/UMW/Joshua/may8488.stm

Allan Boesak se god is Jahweh.

Wie is die S.A. Raad van Kerke se god?


Some Bible texts for Reading & Reflection

Leviticus 19:17-18 Yahweh instructs Moses and the people of Israel to love their neighbour.
http://www.sacc.asn.au/Peace%20Steps/PeaceStep5.html

Die S.A.Raad van Kerke se god is Jahweh.

Durf ons nog vra waarom ons volksgenote die teiken van moord, verkragting, roof en plaasaanvalle is?

Ons is mos bekend met Jahweh se werkswyse. Hy steek die slawe (Israeliete) teen die meesters (Farao) op, maar dan verhard hy die hart van die meesters. Jahweh speel 'n dubbele rol. Jahweh is 'n onbetroubare wese met 'n jaloesie probleem.

Jahweh is die god van die ANC en die SAKP.

Jahweh is nie my god nie.

My God is die God van Genesis 1, die God van Hemel en Aarde.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
6th August 2007, 19:21
Hoe onderskei ons tussen Jahweh, die jaloerse wese, en die ware God van Hemel en Aarde?

Ons weet uit sy eie erkenning, dat Jahweh homself teenoor Moses beperk, tot god van Abraham en sy nasate. Jahweh stel homself voor as god van die Semiete. Jahweh maak geen aanspraak op Adam en Eva nie.

Jahweh is die god van Abraham.


In die Arabiese Christen Bybel (nie die Koran nie), is die naam van die god van Abraham, Allah.

In die Koran (Islam), is die naam van die god van Abraham, Allah.

In die Engelse Bybel is die naam van die god van Abraham, LORD.

In ons Bybels is die naam van die god van Abraham, HERE.

In die Israel Visie Bybel (Boek van Herinnering) is die naam van die god van Abraham, Jahweh.

In die Judaisme van die Jode is die naam van die god van Abraham, YHWH.

In ons Bybels stel die god van Abraham homself aan Moses voor as "Ek Is". Die Hebreeuse ekwiwalent van hierdie "Ek Is" is YHWH.
In Exo 34:14 s die god van Abraham dat sy naam Jaloers is.

Kom ons som dus op. Die god van Abraham manifesteer in verskillende religuese geskrifte onder die volgende name.

Ek Is, HERE, LORD, Jahweh, YHWH, Allah, Jaloers.

Goed, nou weet on ten minste onder welke name die jaloerse wese met die bose gees manifesteer.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th August 2007, 07:31
Hierdie stoeigeveg tussen Die Ou Man en die HERE/Jahweh/Allah is nie die eerste een waarin hy betrokke is nie. Dit is ook nie die eerste keer dat die HERE/Jahweh/Alla in 'n greep is waaruit hy nie gaan loskom nie.


Genesis 32

24 Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek.

25 En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

26 Toe s Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my sen.

27 En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

28 Toe s Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.

29 Daarop vra Jakob en s: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar gesen.

Die krag van my God van Hemel en Aarde het my gerdra in hierdie geveg met die HERE/JahwehAllah tot waar Jahweh gister gevra het dat ek hom moet los voordat die dag (wederkoms) aanbreek.

Soos Jakob eers 'n voorwaarde gestel het, het ek dieselfde gedoen. Jakob wou eers gesen wees. Ek wou eers die waarheid by hom weet, aangaande hoe hy dit reggekry het om homself van Semietiese stamgod tot Skeppergod te verhef. Dan sal ek hom los.

Hier volg die HERE/Jahweh/Allah se verduideliking.


Hy het nooit verklaar dat hy die skepper is nie. Die Joodse skrywers het dit gedoen.

Hy het altoos ges dat hy slegs die god van die Semiete is. Die Roomse Kerk het hom god van algar op Aarde gemaak.

Die HERE/Jahweh/Allah is dus onskuldig aan die aanklagte wat ek teen hom inbring. Die skuldiges is die bybelskrywers.

Jahweh het verder 'n geheim openbaar waarmee die regstelling voltrek gaan word. Dit gaan fondamente skud, maar volg eers wanneer dit tyd is.

Omdat Jahweh sy deel van die ooreenkoms tussen hom en Die Ou Man nagekom het, "los" ek hom nou.

Die fokus verskuif nou na die werklike samesweerders.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd August 2007, 08:29
Die vraag wat nou ontstaan is soos volg: Wat van diegene wat uit onkunde vir Jahweh aanbid het?


Handelinge 14:15, 16 & 17


Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie we sou wandel,


Handelinge 17:30

God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,

Die God van hemel en aarde, wat ons na hulle beeld geskape het, is 'n regverdige God.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 10:11
Originally Posted by Die Ou Man

Bloedrivier se gelofte, Siener, Brandt, Genesis 1 en Openbaring 14:7 sluit soos die speke van 'n wiel by mekaar aan. Die bedrog het in Genesis 2:4 ingesluip. Kyk gerus of die Skepper van Genesis 1 en Genesis 2, vanaf vers 4 dieselfde God is. Raadpleeg gerus ook die Boek van Herinnering. Ek sal dit op 'n gepaste draad verduidelik.

Liefde groete.

Die Ou ManDit is duidelik nie die selfde God nie, maar jy weet dit beter as ek. Moet ook nie die gelofte van Paardekraal vergeet nie, die Volk se geloof was toe nog suiwer genoeg om ons n oorwinning te gee.

Ja dit is tog so duidelik soos daglig. Genesis 1 vertel die verhaal van van die Elohim, die androgene God en Genesis 2 vertel die verhaal van Jahweh die jaloerse God.

Genesis 1 vertel dat die hemel en aarde deur die Elohim geskape is en Genesis 2 vertel dat die aarde en hemel deur Jahweh geskape is. Een van die twee bewerings is bedrog. So eenvoudig soos dit.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 12:33
Originally Posted by Die Ou Man

Die bedrog het in Genesis 2:4 ingesluip. Kyk gerus of die Skepper van Genesis 1 en Genesis 2, vanaf vers 4 dieselfde God is. Raadpleeg gerus ook die Boek van Herinnering. Ek sal dit op 'n gepaste draad verduidelik.

Liefde groete.

Die Ou Man


Originally Posted by Klasie

Dit is duidelik nie die selfde God nie, maar jy weet dit beter as ek.

Dit is duidelik dat jy die bedrog ook waargeneem het. Ek is trots op jou. Die sleutel is in die name vir God in die verskillende verhale.

In Genesis 1 is God se naam "God".

In Genesis 2 word die God se naam verander na "HERE God".

Die kinders van Jahweh keer natuurlik vir die vale wanneer hierdie "netelige" indiskresie van nader beskou word. Dit is juis hulle wat die bedrog gepleeg het.

Jahweh se kinders bied gewoonlik aan dat die benaming "HERE" bloot as 'n titel beskou behoort te word. Maar dit is nie so eenvoudig nie.

Waarom word hierdie "titel" dan nie in Genesis 1 gebruik nie?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 13:39
Originally Posted by Klasie

Dit is duidelik nie die selfde God nie, maar jy weet dit beter as ek.

Hou hierdie gedagte, anders gaan jy netnou weer in sirkels hardloop. Hierdie is die naaste wat jy nog aan die waarheid was.

Ons weet nou dat Jahweh se apologete verbete probeer bewys dat daar geen verskil tussen die God van Genesis 1 en die HERE God van Genesis 2 is nie.

Volgens hierdie apologete is die woord "HERE" slegs bedoel om 'n titel te wees. Verwyder ons dan bloot die titel is die benaming dieselfde en is ons terug by dieselfde God. Maar met hierdie verskoning is die hond bloot besig om sy eie stert te jaag.

Dit is wel korrek dat die woord "Here" 'n titel is. Die Here Jesus, Here God, ens.

Moet nou nie dat ek jou verder verwar nie. Kop hou.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 14:34
Originally Posted by Klasie

Dit is duidelik nie die selfde God nie, maar jy weet dit beter as ek.

Hou steeds vas aan hierdie waarheid.

'n Leerling kom tog so gou in die versoeking om sy onderwyser tereg te wil wys. Dit is maar 'n manifestasie van oordrewe selfvertroue wat die gevolg is van 'n nuwe waarheid wat ontdek word. Niks fout daarmee nie, net 'n aanval van entoesiasme. Elke kind kom op 'n stadium waar hy sy Ouma die paplepel wil leer vashou. Oumas verstaan dit en akkommodeer dit.

Ek het so 'n student wat op pad was om die Bybel in die asblik te gooi, totdat ek hom uit die Bybel gewys het dat die waarheid wel in die Bybel is. Nou bestudeer hy die Bybel asof sy lewe daarvan afhang. Hy maak nog af en toe gruwelike "mistykies", maar die wil om te leer is daar. Somtyds verskaf hy groot vermaak en kan ek nie help om te glimlag vir die kinderlike onskuld waarmee hy poog om sekere begrippe te verstaan nie. Maar, terug na die werklikheid.

Daar is 'n tweede groep wat weerstand bied teen die waarheid wat jy hierbo kwytraak. Dit is die groep wat bloot nie verstaan wat hulle lees nie. Hulle redeneer uit onkunde.

Die tweede groep sal volstrek weier om die onderskeid tussen HERE en Here raak te sien.

Onthou, ek het reeds aangedui dat Here (klein letters) 'n titel aandui en nie 'n eienaam verteenwoordig nie. Dit is dus nie in geskil nie.

Nou is die ooglopende vraag. Waarom word die woord Here soms volledig in hoofletters geskryf? HERE. Dit is tog taalkundig verkeerd. Geen woord word in die middel van 'n sin volledig in hoofletters geskryf nie. Nie eers 'n titel nie. Waarom hierdie uitsondering? Is dit maar toevallig, of 'n "mistykie" van die vertalers?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 15:59
Originally Posted by Klasie

Dit is duidelik nie die selfde God nie, maar jy weet dit beter as ek.

Kap solank jou stelling hierbo in graniet uit. Dit staan vas. Rotsvas!

Terug na die name vir God in Genesis 1 en 2, voordat die pap weer op die grond val.

Genesis 1 lees so:


In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Die Bybel is egter nie oorspronklik in Afrikaans geskryf nie. Ek plaas die Engels ook.


In the beginning God created the heavens and the earth.

Die Bybel is ook nie oorspronklik in Engels geskryf nie. Daarom raadpleeg ons die mense wat hierdie vers oorspronklik geskryf het.


According to Judaism

Names of God
The Hebrew name of God used in Genesis 1:1, like in all of Genesis's first chapter, is Elohim. http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_1:1

Goed, die God van Genesis 1 is die Elohim. Die Elohim is die God wat die hemel en die aarde geskape het. Enige skrywer wat dus aandui dat die aarde of die hemel deur 'n ander God geskape is, lieg dus.

Die Elohim is God in die meervoud en androgeen.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 16:53
Originally Posted by Klasie

Dit is duidelik nie die selfde God nie, maar jy weet dit beter as ek.

Kom ons toets jou stelling hierbo. Jy beweer dat die God van Genesis 1 (Elohim) nie dieselfde God as die HERE God van Genesis 2:4 is nie.

Genesis 2:4 lees so:


Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is, Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het.


This is the history of the heavens and the earth, when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens.

Die God van die tweede skeppingsverhaal is die HERE God (LORD God). Ons raadpleeg weer die mense wat hierdie verhale aanvanklik geskryf het om uit te vind of die HERE God/LORD God wel dieselfde Elohim van Genesis 1:1 is.


According to Judaism

Tetragrammaton

The most important and most often written name of God in Judaism is the Tetragrammaton, the four-letter name of God. "Tetragrammaton" derives from the Greek prefix tetra- ("four") and gramma ("letter", "grapheme"). The Tetragrammaton appears 6828 times (see 'Counts' in the Yahweh article) in the Biblia Hebraica Stuttgartensia edition of the Hebrew Masoretic text.

This name is first mentioned in the book of Genesis (2.4) and in English language bibles is traditionally translated as "The LORD". http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism

Die HERE God (LORD God) is dus die tetragrammaton en hy word vir die eerste keer in Genesis 2.4 aangetref. Ons weet seker teen hierdie tyd dat die tetragrammaton YHWH, oftewel Jahweh is.

Ons lees ook dat die Tetragrammaton in Engels as LORD vertaal is en natuurlik in Afrikaans as HERE.


Many religions today do not use the name Jehovah as much as they did in the past. The original Hebrew name יהוה appeared almost 7,000 times in the Old Testament, but is often replaced in popular Bibles (such as the King James Bible or New American Standard Bible) with all caps or small caps "LORD God" (for YHWH Elohim, Jehovah God), "Lord GOD" (for Adonai YHWH, Lord Jehovah), "LORD of hosts" (for YHWH Sabaoth, Jehovah of hosts), or just "LORD" (for single instances of YHWH, Jehovah). The Christian denomination that most commonly uses the name "Jehovah" is that of the Jehovah's Witnesses. http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh

Die God van Genesis 2.4, die HERE God, is dus niemand anders nie as Jahweh.

Jou stelling hierbo is dus absoluut korrek, want soos jy weet is daar 'n groot verskil tussen die Elohim en Jahweh. Die God van Genesis 1:1 en die eerste skeppingsverhaal is nie dieselfde as die HERE God van die tweede skeppingsverhaal nie.

Dit bring ons egter by 'n verdere dilemma.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 17:26
In die eerste skeppingsverhaal word die hemel sowel as die aarde deur die Elohim geskape.

In die tweede skeppingsverhaal word die aarde sowel as die hemel deur Jahweh geskape. Dit is 'n leuen. Apologete poog om die bedrog te kondoneer deur daarop te wys dat die volgorde in die tweede skeppingsverhaal verander is van hemel en aarde na aarde en hemel. Dit bly steeds bedrog want Jahweh het nie die aarde of die hemel geskape nie, ongeag die volgorde.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
8th January 2008, 18:22
Dit is goed as 'n leerling sy leermeester in kennis verby gaan. Dit is ook verkieslik so, anders sou die mensdom stagneer. Die leerling moet hierdie proses egter nie met verwaandheid benader deur snedige, belaglike en kinderagtige opmerkings nie.

Die leermeester leer ook wel van die leerling. Maar beslis nie van 'n leerling wat opgeblase en verwaand is nie.

Genesis is nie deur een skrywer geskryf nie. Daar is ten minste twee verhale wat deur verskillende skrywers geskryf is.

Genesis vertel die verhaal van twee verskillende Gode. Elohim en Jahweh.

Alhoewel Genesis in die Hebreeuse formaat mildelik die naam Jahweh aan die skepping toeskryf, is die naam Jahweh vir die eerste keer aan Moses bekend gemaak.


Exodus 6

2 VERDER het God met Moses gespreek en vir hom ges: Ek is die HERE.

3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.

Die Boek van Herinnering stel Jahweh as volg aan die woord.


Exodus 6

3 : En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as El die Almagtige, maar met My Naam JaHWeH het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.

Die naam Jahweh hoort dus nie op enige plek in Genesis nie, omdat dit nie voor Moses bekend was nie.

Genesis 2 is dus na Moses se episode met die brandende bos geskryf. Dit volg logies.

Tensy Jahweh nie die waarheid praat nie, kon Genesis 2 dus nie deur enigiemand voor Moses geskryf wees nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
11th January 2008, 09:41
Na een oggendles waarin ek die bedrog in Genesis 2 verduidelik het, het die koppige student opgespring en uit die klas gestap uit protes. Hy wat maande gelede die Bybel in die asblik wou gooi, verdedig nou verbete elke letter in Genesis 2. Hy stap egter net tot by die Witgatboom, steeds binne hoorafstand. Vandaar af mompel hy.


So wat nou Oude Man??? hier bevestig Jesus die Christus dan dat Gen:2 dan korrek is!! Wat jy beweer is n vervalsing!!!

Hy is egter verkeerd. Jesus het geensins bewys dat daar nie aan Genesis 2 gepeuter is nie.

Die les gaan voort en gaandeweg raak dit duidelik dat Genesis 2 wel vervals is. Die lig het opgegaan toe die besef deurdring dat die God in Genesis 1 in die oorspronklike skrif, as Elohim weergegee word en die HERE God in Genesis 2 as Jahweh.

Op daardie oomblik besef die halstarrige student dat hy uit onkunde, Jahweh se posisie in Genesis 2:4 verdedig het. Dit is die laaste ding wat hy wou doen. Hy mompel daar van die boom af:


Jy is reg...dis n Leun en bedrog dat Jahweh die aarde sowel as die hemel geskape het, Jahweh was nie naby nie!!

Dit is nou sy manier om te s dat hy 'n fout gemaak het, maar sy misplaaste trots verbied hom om te erken dat hy homself vergis het. Met sy uitlating het hy nou 'n streep deur Genesis 2:4 sowel as deur sy eie aanvanklike stelling getrek.

Dit was vir my kostelik, toe die afvallige student uiteindelik die verskil tussen HERE en Here gesnap het, reageer asof hy ‘n atoom gesplits het. Ewe kordaat laat val hy die volgende "waarheid".


Ek weet nou nie wie se "mistykie" wie sin is nie, maar het jy opgelet dat HERE ( hoofletters ) net in die ou Testament voorkom, en Here ( klein letters ) net in die Newe Testament voorkom....

Dit is natuurlik’n foutiewe “waarheid”. Hy wil tog so graag die paplepel by sy ouma oorvat, maar hy het nog te veel om te leer. Ek is geduldig.

Hierdie staaltjie bewys net weereens hoe geweldig die mensdom gendoktineer is. Selfs 'n student wat aanvanklik die Bybel verwerp het, kan weer verval in die menige strikke. Maar die hoop beskaam nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
11th January 2008, 15:38
Die student se opmerking dat HERE (hoofletters) slegs is die Ou Testament voorkom en Here (klein letters) slegs in die Nuwe Testament, is ook nie korrek nie. HERE, sowel as Here kom in die Ou Testament voor. HERE (hoofletters) in die Ou Testament verwys altyd na Jahweh. In Joshua 7:7 staan HERE en Here direk naas mekaar.


En Josua het ges: Ag, Here HERE, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly!


Joshua said, "Alas, Lord Yahweh, why have you brought this people over the Jordan at all, to deliver us into the hand of the Amorites, to cause us to perish? I wish that we had been content and lived beyond the Jordan!
World English Bible

In die bostaande aanhalings is die naam Jahweh vertaal met HERE en terselfdertyd word die HERE vereer met die respekvolle aanspreekvorm, Here.

Let ook op Psalm 110. Ons weet reeds dat HERE na Jahweh verwys. Na wie verwys Here in dieselfde sin in vers 1?


Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete.


The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.
King James Bible

Here is 'n respekvolle aanspreekvorm en HERE is die naam waarna Jahweh van die oorspronklike geskrifte na Afrikaans vertaal is. Die God, HERE/Jahweh word die eerste keer in die Bybel in Genesis 2:4 genoem.

Daar kan nou waaragtig nie nog onduidelikheid aangaande hierdie aspek wees nie. Selfs ou Boerboel het dit na twee weke se verduidelik gesnap.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
14th January 2008, 07:55
Ons weet nou dat die HERE/Jahweh aan Moses opdrag gegee het om neer te skryf dat Hy (Jahweh) die God van 'n afgemete deel (portion) is. Moses het dit so gedoen en die woorde van Jahweh is vervat in die Lied van Moses. Jahweh het dus nie voorgegee om die Skepper van hemel en aarde te wees nie.

Ons weet ook dat die status van Jahweh deur bedrog verhef is van God van 'n porsie (Israeliete) tot Skeppergod. Daardie bedrog begin in Genesis 2:4.


El is the head of the divine family

This four-tiered model of the divine family and council apparently went through a number of changes in early Israel. In the earliest stage, it would appear that Yahweh was one of these seventy children, each of whom was the patron deity of the seventy nations. This idea appears behind the Dead Sea Scrolls reading and the Septuagint translation of Deuteronomy 32:8-9. In this passage, El is the head of the divine family, and each member of the divine family receives a nation of hi s own: Israel is the portion of Yahweh. The Masoretic Text, evidently uncomfortable with the polytheism expressed in the phrase "according to the number of the divine sons," altered the reading to "according to the number of the children of Israel" (also thought to be seventy). Psalm 82 also presents the god El presiding in a divine assembly at which Yahweh stands up and makes his accusation against the other gods. Here the text shows the older religious worldview which the passage is denouncing.
The Origins of Biblical Monotheism (http://www.bibleinterp.com/articles/MSmith_BiblicalMonotheism.htm)

Liefde groete.

Die Ou Man