PDA

View Full Version : Kanan vervloek deur NoagCarel van Heerden
18th January 2009, 17:04
Goeie naand.

Die volgende gedeeltes in die bybel is ter sprake:

Gen 9:24 Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het,
Gen 9:25 s hy: Vervloek is Kanan! n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.
Gen 9:26 Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.
Gen 9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanan moet sy dienskneg wees.

Jos 9:22 Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en s: Waarom het julle ons bedrieg deur te s: Ons woon baie ver van julle afterwyl julle tussen ons in woon?
Jos 9:23 Nou dan, vervloek is julle! En nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as waterputters, vir die huis van my God te wees nie.
Jos 9:27 So het Josua dan op di dag houtkappers en waterputters van hulle gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die HERE, tot vandag toe, op die plek wat Hy sou uitkies.

Uit bogenoemde tree 'n hele paar vrae na vore.

Die vervloeking in Genesis is word gedoen deur Gam - gerig op Kanan - in die enkelvoud.
In die tweede geval - Josua - word die nageslag van Kanan naamlik die Hewiete - vervloek in die meervoud. Daar kan dus aanvaar word omdat die Hewiete 'n gehuggie was, dit in die meervoud vorm sal wees.

As aanvaar word dat vervloek die teenoorgestelde van gesend beteken dan ontstaan die volgende vraag:

Vraag 1: Is die vervloeking soos beskryf in Genesis en in Josua van toepassing op Gam se volle nageslag tot vandag toe?

Groetnis

Carel

Pionier
18th January 2009, 17:59
Carel

In Genesis vind ek Noag wat vir Gam en sy nageslag vervloek, en nie Gam wat vervloek nie.
Posted via Mobile Device

Pionier
18th January 2009, 18:03
Voor ons by jou vraag op die ewigdurenheid van die vloek kom kyk na vers 26 dis amper asof Noag met jurisdiksie teenoor die HERE praat as hy hom seen.
Posted via Mobile Device

Carel van Heerden
18th January 2009, 18:30
Die vervloeking in Genesis is word gedoen deur Gam - gerig op Kanan - in die enkelvoud.


Pionier

Ek stem saam - soos die aanhaling daar staan is dit oop vir 'n ander vertolking as die bedoelde.

Dit sal beter verstaan word as ek dit as volg wysig: "Die vervloeking - in die Genesis gedeelte - deur Noag aan sy seun Gam en gerig op Kanan, is in die enkelvoud"

Dankie vir die uitwysing.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
18th January 2009, 18:37
Voor ons by jou vraag op die ewigdurenheid van die vloek kom kyk na vers 26 dis amper asof Noag met jurisdiksie teenoor die HERE praat as hy hom seen.
Posted via Mobile Device

Pionier

Ek stem saam. Ek luister.

Groetnis

Carel

Pionier
19th January 2009, 11:18
Carel

Indien Noag die "jurisdiksie" het om die HERE te sen, sou sy vloek op Gam ewigdurend en dus ook op die nageslag van toepassing sou wees.

Groetnis
Posted via Mobile Device

Carel van Heerden
19th January 2009, 12:45
Carel

Indien Noag die "jurisdiksie" het om die HERE te sen, sou sy vloek op Gam ewigdurend en dus ook op die nageslag van toepassing sou wees.

Groetnis
Posted via Mobile Device

Pionier

Vraag 2: Het die vloek van Josua, op 'n gedeelte van Gam se nageslag, naamlik die Hewiete, 'n versterkende uitwerking op die eerste vloek van Noag of dien dit slegs as bevestiging? Enige ander gesigspunte?

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
21st January 2009, 09:36
Carel

Indien Noag die "jurisdiksie" het om die HERE te sen, sou sy vloek op Gam ewigdurend en dus ook op die nageslag van toepassing sou wees.

Groetnis
Posted via Mobile Device

Pionier
Goeie more.

Wat opval is dat Noag oor veel meer kennis of insig beskik het as wat die gebeure tot voor Gen. 9:24 - 9:27 aandui. Alhoewel die HERE (YAHWE) homself nog nie op hierdie stadium met die naam HERE bekend gemaak het nie, was Noag van hom bewus en het Noag hom gesen. God (Elohim) was veral aan hom bekend want, in onder ander Genesis 9:1, het God Noag en sy seuns gesen en aan hulle ges om vrugbaar te wees en die aarde te vul.

'n Verdere aspek is die volgorde van Noag se vervloeking en sen.

Hy vervloek Kanan ('n kneg van knegte moet hy wees vir sy broers).

Dan sen hy die HERE. Sem word glad nie gesen nie.

In die laaste instansie versoek hy God (Elohim) om aan Jafet ruimte te verskaf sodat hy kan woon in die tente van Sem.

Die volgorde is dus van 'n vervloeking (mens) na die sen van 'n Stamgod (Abraham) tot 'n versoek aan die Almagtige God (Elohim).

Noag moes dus die "rangorde" in die geesteswreld geken het, asook die nietigheid van die mens.

Die sen van God is vandag duidelik sigbaar wanneer gekyk word na die nageslag van Noag en dan veral sy seuns.

Dit is ook bekend dat Jafet wel woon in die tente van Sem en dat God aan Jafet ruimte verskaf het.

Beide Sem en Jafet word met 'n bepaalde God verbind. Sem met Yahwe en Jafet met God (Elohim).

Gam word nie aan enige God verbind nie. Waarskynlik vanwe die vloek wat oor hom uitgespreek is. Ek sal later weer terugkom na Gam.

Wat vir my nie duidelik is nie, is op watter gronde, of vanwaar Noag die "jurisdiksie" gekry het om die HERE te sen. Ook waarom Sem nie gesen is nie. Kan dit dalk verband hou oor die aard van die HERE se godheid?

Ek sal later weer terug na my tweede vraag hierbo.

Groetnis

Carel

Die Ou Man
21st January 2009, 11:26
Carel van Heerden.

Dit is 'n interessante beskouing.

Ek stem saam met hierdie stelling:


Beide Sem en Jafet word met 'n bepaalde God verbind. Sem met Yahwe en Jafet met God (Elohim).

Liefde groete.

Die Ou Man

Carel van Heerden
21st January 2009, 19:00
Wat vir my nie duidelik is nie, is op watter gronde, of vanwaar Noag die "jurisdiksie" gekry het om die HERE te sen. Ook waarom Sem nie gesen is nie. Kan dit dalk verband hou oor die aard van die HERE se godheid?


Pionier

Nadat ek weer nagedink het oor Noag se "jurisdiksie" om die HERE te sen en nie Sem nie, blyk die volgende moontlikheid 'n antwoord te wees.

Omdat Sem (die stamvader van die Semiete) met Yahweh verbind word, is die sen nie aan Sem gegee nie maar via Sem aan Yahweh deur Noag. Dit vloei voort uit hulle onderlinge verhouding met mekaar. Sem se nageslag gaan onder Yahweh dien en dit is dan ook die geslagslyn vanwaar Jesus sal kom.

Hierdie "jurisdiksie" word ontleen aan sy kennis wat hy moes gehad het oor wat gaan kom.

Groetnis

Carel

Fulcrum X
22nd January 2009, 16:53
Dagse,

Ek hoop nie ek meng ongenooid in nie.

Ek dink dat Sem geen vloek of sen ontvang het nie, ook nie n "oorerflike" sen wat oorvloei vanaf die HERE (Yahweh) nie. n Gesende sal nie konstant in oorlog gedompel wees nie en as ons gaan kyk na wie Sem se nageslag is neem dit ons onder andere na die konstante konflik gebied in die Midde-Ooste. Die HERE (Yahweh) is immers die God van Oorlog/Millitr en dit is die God van wie hulle die volk is. Ook hoekom Jesus onder hulle geledere gebore is om die boodskap aan hulle te verkondig, maar, hulle het nie ore om te hoor nie.

Waar Noag die reg gekry het om die HERE te sen sal ek nie nou se nie aangesien ek nog kyk daarna maar indien dit die waarheid is sou dit moontlik verband hou met sy Gees. Ek praat egter onder korreksie. Bogenoemde stellings is maar net n moontlikheid vanuit my oogpunt.

Carel van Heerden
22nd January 2009, 18:32
Dagse,

Ek hoop nie ek meng ongenooid in nie.Gegroet Fulcrum X,

Jy meng glad nie in nie. Trouens jou bydrae word verwelkom. Deur vrae te vra probeer ek ook om ander persone se beskouings te kry. Sodoende sal ek hopelik agter die kap van die byl kom.

Die rede waarom ek hierdie gedeelte uit die bybel gekies het, is omdat dit volgens my, as vertrekpunt dien van volkere en nasies se verloop (gebeure/geskiedens) oor tyd heen. Dit kan waarskynlik ook dien om sekere gebeure/verskynsels te verklaar. Die korrekte verstaan van hierdie gedeelte is gevolglik van kardinale belang.

Ek het twee hipoteses geformuleer, wat veral op die Boerevolk van toepassing mag wees. Hierdie hipotes moet nou getoets word aan die hand van alle beskikbare feite.

Hiermee nooi ek dus almal uit om 'n bydrae te lewer - hoe gering of omvangryk dit ook al mag wees.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
22nd January 2009, 18:59
n Gesende sal nie konstant in oorlog gedompel wees nie en as ons gaan kyk na wie Sem se nageslag is neem dit ons onder andere na die konstante konflik gebied in die Midde-Ooste. Die HERE (Yahweh) is immers die God van Oorlog/Millitr en dit is die God van wie hulle die volk is.

Falcrum X,

Jy raak die kern van my probleem aan, naamlik 'n oorlogsugtige Yahweh wat gesen word. Om gesen te word het tog eindelik ten doel dat dit met jou goed sal gaan.

Ek bly van mening dat Noag oor meer kennis beskik het as wat in die bybel weergegee word. Hierdie kennis het nie net betrekking op die verlede nie, maar veral ook in die toekoms. Waarom anders sou hy sy vloek en sen uitgespreek het soos hy dit wel gedoen het. Later sal ek hierdie stelling meer motiveer. As hierdie uitgangspunt gebruik word kan dit moontlik sy sen aan Yahweh verklaar. Yahweh is oorlogsugtig en Noag se sen kon bedoeld gewees het om die goeie "karaktertrekke" in Yahweh te versterk. Die vraag bly egter nog hang.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
24th January 2009, 22:06
Falcrum X,

Jy raak die kern van my probleem aan, naamlik 'n oorlogsugtige Yahweh wat gesen word. Om gesen te word het tog eindelik ten doel dat dit met jou goed sal gaan.

Ek bly van mening dat Noag oor meer kennis beskik het as wat in die bybel weergegee word. Hierdie kennis het nie net betrekking op die verlede nie, maar veral ook in die toekoms. Waarom anders sou hy sy vloek en sen uitgespreek het soos hy dit wel gedoen het. Later sal ek hierdie stelling meer motiveer. As hierdie uitgangspunt gebruik word kan dit moontlik sy sen aan Yahweh verklaar. Yahweh is oorlogsugtig en Noag se sen kon bedoeld gewees het om die goeie "karaktertrekke" in Yahweh te versterk. Die vraag bly egter nog hang.

Groetnis

Carel

Die naaste wat ek aan die waarheid kan kom is dat die sen van Noag aan die HERE (Yahweh) gesien moet word as 'n prysing aan Yahweh as die Bewerker van die seninge van Sem. Sem word dus indirek gesen omdat Yahweh sy God is. Daarmee saam ook sy nageslag.

Dink in hierdie verband aan Genesis 17:4-6.

Gen.17:4 Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word.
Gen. 17:5 Daarom sal hulle jou nie meer Abram noen nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies.
Gen. 17:6 En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom.

Abraham word gesen met 'n groot nageslag van baie nasies waaruit konings sal voorkom.

Nou wonder 'n mens hoe Yhahweh se buitengewone vrugbaarheids sen vertolk moet word teenoor die sen wat God (Elohim) aan Noag en sy seuns uitgespreek het in Genesis 9:1. "En God het Noag en sy seuns gesen en aan hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde".

Kyk 'n mens na die bevolkingsgetalle en die geografiese verspreiding van die Semiete teenoor die nageslag van Jafet eendersyds, en Gam andersyds, blyk dit op gesigswaarde die teenoorgestelde te weerspiel, migrasie patrone ten spyt.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
24th January 2009, 23:26
Die rede waarom ek hierdie gedeelte uit die bybel gekies het, is omdat dit volgens my, as vertrekpunt dien van volkere en nasies se verloop (gebeure/geskiedens) oor tyd heen. Dit kan waarskynlik ook dien om sekere gebeure/verskynsels te verklaar. Die korrekte verstaan van hierdie gedeelte is gevolglik van kardinale belang.Genesis 5:32 dui die volgorde aan van die geboorte van Noag se seuns, naamlik Sem, Gam en Jafet. Sem die oudste, Gam die tweede oudste en Jafet die Jongste. Genesis 10:1 herhaal hierdie volgorde. Genesis 10:1 "En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet - vir hulle is daar seuns gebore na die vloed".

Vroer het ek verwys na die volgorde waarvolgens sen en vervloeking plaasgevind het. Nou verander die volgorde wanneer na Noag se drie seuns se nageslag verwys word (Gen 10:2). Waar Jafet vroer laaste genoem was, word hy nou eerste genoem, dit ten spyte van sy geboorte orde.

Gam se nagslag word nou tweede genoem en dan eers volg Sem se nageslag. Vroer het ek verwys na die "rangorde" of belangrikheid in die geesteswreld. Jafet gekoppel aan Elohim word van laaste na eerste geplaas. Gam van eerste na tweede volgorde en Sem gekoppel aan Yahwe, word laaste vermeld - die "belangrike" posisie.

Waarom hierdie veranderde volgorde? As ons die Bybel verder lees kry ons die antwoord. Jafet en sy nageslag, gekoppel aan Elohim, verskuif vir eers op die agtergrond. Sem en sy nageslag, gekoppel aan Yahwe, tree op die voorgrond. Gam en sy nageslag gaan 'n besondere rol in Israel (Semiete) se geskiedenis speel. Die volk Israel en die Godsopenbaring word nou die belangrikste.

Om die invloed op latere gebeure, veral di van die Boerevolk, te bepaal kan 'n mens begin met die nageslag van Jafet.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
26th January 2009, 13:22
Carel

Indien Noag die "jurisdiksie" het om die HERE te sen, sou sy vloek op Gam ewigdurend en dus ook op die nageslag van toepassing sou wees.
Groetnis
Posted via Mobile Device

Alvorens begin word met die geslagslyn van Jafet, wil ek wys op sekere aspekte wat die verstaan van dit wat volg, makliker sal maak. Ook wanneer daar onskynlik sterk teenstrydighede opduik.

Vergelyk Pionier se antwoord hierbo met Genesis 9: 24 - 27.

Gen 9:24 Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het,
Gen 9:25 s hy: Vervloek is Kanan! n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. Gen 9:26 Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.
Gen 9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanan moet sy dienskneg wees.

Die gedeeltes in blou gedruk beklemtoon iets belangrik. Pionier reageer op my vraag soos enige mens sou reageer of dink, naamlik die vloek is ewigdurend.

Dieselfde kan ges word van die vloek, sening en versoeke van Noag.

Kom ons kyk 'n bietjie uit 'n ander hoek na hierdie gedeeltes. Nie Pionier se antwoord of Noag se vloek, sening en versoeke dui 'n aanvangstyd aan nie. Wanneer byvoorbeeld sal Kanan se knegskap as "kneg van knegte" (Hebreuse wyse van beklemtoning) begin? Wanneer (op Noag se versoek) sal Jafet woon in die tente van Sem? Sal hierdie "woning in die tente van Sem" oor tyd plaasvind, of sal dit 'n eenmalige gebeurtenis wees. Noag se versoek dui dit nie aan nie.

Dan weer, wanneer sal Kanan se vloek (knegskap) bendig word - indien wel. En die HERE se sening?

Die belangrikheid van Kanan se vervloeking word indirek beklemtoon in Genesis 9:18 "En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem Gam en Jafet. " (die nou al bekende geboorte orde) "En Gam was die vader van Kanan."

Oor die ander twee seuns se nageslag word niks ges nie. Die skrywer wil dus hier iets beklemtoon. Daar moet geen misverstand wees wie Kanan se vader is nie. Dit ten spyte van die feit dat Kanan se geboorte orde vierde is - dus minder belangrik is.

Vroer is die stelling gemaak dat Noag meer geweet het as wat in die Bybel aangedui word. Waaruit kan so 'n bewering afgelei word? Genesis 6: 9 gee 'n aanduiding.

Genesis 6:9 "Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel."
Hierdie "wandel" van Noag met God moet geestelik vertolk word. Noag was geheel en al toegewy aan God en Sy diens in teenstelling met sy tydgenote.

Dit moet in ag geneem word dat God 'n Geestelike wese is wat in 'n ander dimensie bestaan. Noag, daarteenoor, is 'n vleeslike wese. Ons weet God kan in jou "woon." As dit gebeur sal Jou optrede, handelinge en die wyse waarop jy "oorkom" na ander mense, God se teenwoordigheid reflekteer. God praat dan met jou deur jou gedagtes. Jy sal - sonder dat jy weet hoe - net duidelikheid kry oor gebeure wat gaan gebeur, of iets net desnoods beter verstaan. Die wyse waarop hierdie kennis oordraging, of gesprek met God geskied, kan van mens tot mens verskil. As voorbeeld noemm ek Siener van Rensburg se visioene wat hy van God ontvang het.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
26th January 2009, 16:53
God se sen en opdrag aan Noag en sy seuns (Gen 9:1) is om vrugbaar te wees en die aarde te vul. Hierdie opdrag word herhaal in Gen 9:7 Maar julle wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop.

Die seuns van Noag het aanvanklik bymekaar gebly. Later het hulle in klein groepies (waarskynlik gehuggies) opgebreek en uiteindelik vanuit die ooste in die suidelike Mesopotamiese Vlakte aangekom (Gen 11:2). Hulle wou nie versprei nie en het besluit om 'n stad asook 'n ho toring te bou.

Hul plan om om n stad asook n toring te bou waarvan die spits aan die hemel reik, het tot n groot mate skipbreuk gelei toe God (Elohim) (Genesis 11: 7) hulle taal verwar het, sodat die een nie die ander kon verstaan nie.

Genesis 11:7 Kom laat Ons neerdaal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.

Let in hierdie verband ook op Gen 1:26 waar die gebruik van Ons gebruik word.

Genesis 11:7 is 'n alleen staande vers waarbinne die vermelding van God (Elohim) voorkom.

Die HERE (Jahweh) tree vanaf Gen 11:5 sterker op die voorgrond en vanaf Genesis 11: 10-32 word Sem se nageslag beskryf. Hiermee word die geskiedenis van die Semiete ingelei.

Ek het reeds aangedui waarom die plasing van Sem en sy nageslag laaste plaasgevind het.

Die rol wat die eersgeborene - en dan spesifiek seuns - in die Bybel vertolk is nog nie na verwys nie. Sem as eersgebore seun van Noag word die Stamvader van die Semietiese volke en nasies.

Na hierdie gebeure by Babel, het die verspreiding van die drie seuns met hulle vrouens en kinders oor die aarde plaasgevind, elk na 'n besondere bestemming. Was daar 'n rede waarom die verspreiding plaasgevind het soos dit wel gebeur het?

Soos reeds na verwys het Jafet gekoppel aan God (Elohim), stilweg na die agtergrond verskuif.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
27th January 2009, 18:39
Na die bespreking van Noag se vervloeking en seninge, soos van toepassing op Sem Gam en Jafet, kan die nageslag van Noag onder die loep geneem word om te kyk hoe hierdie vervloeking en seninge gemanifesteer het.

Met nageslag word bedoel die tydperk vanaf Noag tot vandag, met die klem op die Boerevolk.

Dit moet duidelik gestel word dat n volledige bespreking net nie haalbaar is nie. Veel eerder sal na algemene tendense gekyk word. Waar van toepssing, sal gepoog word om n meer in diepte bespreking te gee.

Jafet en sy nageslag

Die letterlike betekenis van Jafet word aangedui as geopen, vergroting, blas of lig van kleur (vel).

Jafet is die vader van sewe seuns: Gomer (die oudste seun), Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech en Tiras.

Jafet se nageslag, in die bre gesien, is die iwoners wat vandag as Indi en Europa bekend staan.

Gomer se nageslag sluit onder andere volke in soos Duitsers, Belge, Nederlanders, Swede, Skotte, Franse, Engelse, Iere en ander verbandhoudende groepe.

Vanaf hierdie lande het enkele of groepe persone na Suid Afrika oor tyd heen gemmigreer. Redes vir immigrasie na Suid Afrika het gewissel van werkloosheid, godsdiens vervolging Roomse kerk tot werk kontrakte wat beendig is.

Die Boerevolk het uit hierdie immigrante ontstaan.

Aan die hand van n werklike voorbeeld, gaan ek hierdie migrasie en onstaan van n gedeelte van die Boerevolk illustreer. Ek glo ek sal verskoon word as ek die van Heerdens as voorbeeld gebruik. Ek twyfel geen oomblik daaraan, dat ander families ook hulle stamboom ken, of kan naslaan nie. Ek gebruik slegs hierdie voorbeeld omdat dit goed geboekstaaf is, ek ken dit, en kan gevolglik my stelling daarmee toelig.

Na hierdie toeligting (kortliks), sal ek die verbindingslyne van Jafet deur sy oudste seun Gomer trek ten opsigte van Noag se uitsprake asook die verbinding van eienskappe wat oor jare behoue gebly het.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
27th January 2009, 20:46
Die Geslagsregister van die Familie van Heerden soos nagevors en aangeteken deur Dr. Petronella van Heerden.

Hierdie geslagsregister beslaan 470 bladsye. Toevoegings vanaf 1968 tot 2006 is onlangs gemaak.

In 1701 het daar n jong man, ongeveer twintig jaar oud in die Kaap aangekom. Hy het sy vyf jaar by die Oos-Indiese Kompanjie uitgedien, vryburger geword, getrou met Magtilt van der Merwe en hom gevestig op sy plaas Weltevreden int Lant van Waveren waar hy gebly het tot sy dood in 1763. Hierdie man was Pieter Willemsz van Heerden, afkomstig uit die dorp Heerde in Gelderland, Nederland. Hy is die stamvader van die Van Heerden-geslag wat nou wyd en syd oor die land versprei is.

Met hierdie inleiding begin die verhaal van die Van Heerdens in Suid Afrika. Gelderland is n provinsie aan die oostekant van Nederland en grens aan Duitsland. Hieruit kan gesien word dat die Van Heerdens afstammelinge is van Gomer, die oudste seun van Jafet.

Pieter Willem (die sz aan die einde van die naam het verdwyn omdat hy Pieter Willem genoem is deur die mense, en dit dan ook so in dokumente voorgekom het) kan trots wees op sy nageslag. Niks het in ons land gebeur waar die Van Heerdens nie by was nie. Selfs op Bruintjieshoogte is n Isaac van Heerden saam met Andries Stockenstrom vermoor. Hulle het in alle oorlo, van die vroegste teen die Hottentotte tot die Tweede Wreldoorlog, deelgeneem. In die Boereoolog het veral kommandant Carel van Heerden, veldkornet B.I.J. van Heerden van Ventersdorp, en Willem van Heerden (Kaapse rebel) hulle onderskei. Gedurende die voortrek het hulle hulle rol gespeel. C.J. van Heerden was lid van die Natalse Volksraad in 1842, terwyl Carel Sebastian van Heerden en Willem van Heerden twee van Potgieter se belangrikste ondersteuner in Potchefstroom was.

Op hierdie trant word die van Heerdens in die algemeen beskryf. Dan volg n volledige geslagsregister. n Interessantheid is dat my oupa en oupa grootjie, wie se name ek dra, in die Waterberge op Rankinspass gebore is en daar geboer het. Swaershoek, waar die vierkleur tydens geloftefees (as kind het ek die benaming so leer ken) ontplooi is, het aan my voorsate behoort. n Klomp swaers het daar saam geboer. In die tyd is n plaas nog uitgemeet deur met n perd n uur lank in elke windrigting te ry. Dit is ook waar ek opgegroei het.

Die van Heerden voorgeslagte het dus die voortrek meegemaak, hul bloed vir hierdie land gestort, en kan dus as deel van die Boerevolk beskou word.

My voorouers was diep gelowige mense. Daar is gereld soggens en saans huisgodsdiens gehou. Hul doen en late het sentreer om God, die Almagtige.

Van my ma se kant af het my grootours se geloof ook opgeval. As ek as kind daar gaan kuier het, het ek soggens wakker geword met die sing van psalms en gesange. My groorouers het 5 uur soggens God verheerlik deur hul samesang.

Ek noem hierdie gebeure om te illustreer watter groot invloed die woord van God op hulle lewens gehad het. Hoe hulle in geloof en vertroue hul dagtaak verrig het.

Ek twyfel geensins daaraan dat ander geslagslyne ook op hul bepaalde manier, hul Skepper gedien het nie.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
28th January 2009, 18:58
Samevatting van Jafet en sy nageslag

Oor Jafet word daar min in die Bybel geskryf. Sy naam kom slegs 11 keer voor. As kind van Noag word sy naam 6 keer genoem. Met n optrede, slegs 1 keer en dan saam met Sem toe hulle agteruit beweeg het om Noag se naaktheid te bedek. As jonger broer van Sem, 1 keer. As vader van sy seuns, 2 keer. Met die versoek van Noag aan God (Elohim), 1 keer.

Sem se naam word ook 11 keer in die Bybel genoem interessant, want aan elkeen is n God toegeken.

Gam sonder n God, word sewentien keer genoem. Het dit enige sinvolle betekenis?

Jafet se nageslag strek van Indi, deur Europa en Verenigde Koningkryk na Amerika. In Afrika hoofsaaklik in Suid Afrika en dan na Australi. God se sen en opdrag het oor verloop van tyd plaasgevind oorlo en terugslae ten spyt.

Daar kan ook tot die gevolgtrekking gekom word dat Jafet se nageslag die Christelike godsdiens beoefen al is dit deur verskillende denominasies en op verskillende wyses.

Dat Elohim met Jafet en sy nageslag was en is, is gewis. Al het die aanbidding vroer nie God (Elohim) verheerlik nie. Naas Christus het Paulus die regstelling kom maak tydens sy gesprek met die Atheners.

Handelinge 17

22 Paulus gaan toe in die middel van die Arepagus staan en s: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is.
23 Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle.
24 Die God wat die wreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.
25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het.

Let op hoe Paulus die Atheners daarop attend maak dat Hy, Elohim, die nasies van die mensdom uit een bloed gemaak het om oor die hele aarde te woon.

God het op Noag se versoek gereageer. Aan Jafet het Hy ruimte verskaf. Dat hy mag woon in die tente van Sem is moontlik gemaak. Of dit ten volle benut word, verdien n bespreking.

Die sen van God aan Jafet, en Noag se versoek, het op 'n latere stadium in aanvang geneem en is tot op datum n deurlopende proses.

God (Elohim) se betrokkenheid by die gebeure van Noag se seuns, van Sy sen tot by taalverwarring by Babel, was presies, doelgerig en beslis. Dit is asof God (Elohim) Sem en Gam aan die HERE (Yahweh) oorhandig het en saam met Jafet se nageslag vir eers op die agtergrond getree het.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
1st February 2009, 19:41
Gam se nageslag en verspreiding

Gam: Letterlike betekenis van Gam se naam beteken vurig (passionate), warm, gebrand of donker. Hy is die voorvader van:

Kus (wat swart beteken): wie se afstammelinge insluit die Ethiopirs, Ghanese, Swart volke van Afrika, Boesmans, Pigmies, Australiese Aborignies, New Guinea en soortgelyke groepe.

Misraim: Afstammelinge hoofsaaklik Egiptenare en soortgelyke groepe.

Put: Uit Put het voortgevloei die Libirs, Sudanese, Somalirs, Noord Afrikane en soortgelyke groepe.

Kanan: Afstammelinge sluit in Mongole, Japanese, Polinese, Eskimos, Taiwanese, Vitniamese, Pasifiese eilandbewoners, Samoans, Fijiane en ander soortgelyke groepe.


Sem se nageslag en verspreiding


Sem: Letterlike betekenis beteken vernoem Hy is die voorvader van:

Elam: Afstammelinge is die Elamiete en Persirs.

Assur: Asiriers/ Noord Irakese.

Arpagsad: Chaldirs/Suid Irakese, Hebrers/Israeliete/Jode, Arabiere/Bedouine, Moabiete/Jordanirs/Palastinirs en soortgelyke groepe.

Lud: Ludirs, Lydirs ensoorgelyke groepe in Klein Asi en Noord Afrika.

Aram: Aramirs/Sirirs, Lebanese en ander soortgelyke groepe. Ook afskilgroepe regdeur Asi, die Midde Ooste en Noord Afrika.

Die kaart hieronder gee n aanduiding van die aanvanklike verspreiding van Sem en Gam se nageslag in die Midde Ooste.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Middle_East_Shem-Ham.jpg


Later het veral die Kussiete - afstammelinge van Kus - suidwaarts in Afrika afbeweeg. Die migrasie van die Afrikane (swart volkere) is goed gedokumenteer in volkekundige literatuur.

Migrasie van die Kussiete het aan die Ooskus van Afrika afwaarts plaasgevind en ook aan die Weskus van Afrika.

Aan die Suidpunt van Arika het ons die volke leer ken as die Zulus, Xohsas, Swazies, Boesmans ensomeer.

Dit was dus onvermydelik dat die Voortrekkers en ander swart bevolkingsgroepe mekaar op een of ander stadium sou ontmoet.

Die Semiete het hulle grotendeels in die MIdde Ooste gevestig. Van Sem se nageslag het verder noord beweeg waar daar ondertrouery plaasgevind het.

Sem se nageslag word veral in die Bybel, goed geboekstaaf.

Die beweging van die nageslagte van Sem en Gam na verskillende lande word in hooftrekke hierbo aangedui.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
3rd February 2009, 10:56
Vervolgens kan gekyk word na die onskynlike teenstrydighede wat betref Noag se vloek aan Kanan.

Misraim (beteken Egipte), die seun van Gam, die stamvader van die Egiptenare, se nageslag het as volk nie net die sterrekunde bestudeer nie, maar het ook 'n besondere vaardigheid met wiskundige beginsels aan die dag gel. Die Nylrivier met sy vloede is positief benut. Die Farao's het 'n kwaliteit lewe in hul paleise geniet. Verder het die piramiedes tot stand gekom waarvan die boukuns tot vandag toe nog 'n onderwerp van bespreking is.

Lyk dit nou na 'n vervloekte volk? Meer nog, lees wat staan in Exodus 6:4-6 (1953 vertaling).

Exo 6:4 (6:3) Ook het Ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kanan te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het;
Exo 6:5 (6:4) en k het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word, en Ek het aan my verbond gedink.
Exo 6:6 (6:5) Daarom, s aan die kinders van Israel: Ek is die HERE, en Ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny, en Ek sal julle verlos deur n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte;

Die vers nommers in rooi gedruk, verteenwoordig dieselfde verse as die van die 1953 vertaling, maar is net anders genommer in die 1983 vertaling. Genesis 6:3 in die nuwe vertaling lees as volg: " Tog het Ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanan, aan hulle te gee, 'n land waarvan hulle nie burgers was nie."

Dit blyk dat Sem se nageslag, naamlik die Israeliete, meer die vervloektes is. Hulle is in slawerny onder Gam se nageslag. Die tweede onskynlike tenstrydigheid is dat Israel 'n land sal kry, waarvan hulle nie burgers is nie. Dit is die land Kanan, wat aan die nageslag van Gam behoort en vernoem is na Gam se vervloekte seun, Kanan. 'n Verdere onskynlike tenstrydigheid is die feit dat dit met die Kananiete goed gegaan het.

Wat kan 'n mens uit bogenoemde aflei? Dat die vloek van Noag aan Gam se nageslag en spesifiek aan Kanan nie "suksesvol" was nie? Dat dit eers later in werking sal tre? Dat dit slegs op Kanan gerig was en dan spesifiek op sy nageslag die Kananiete? Trouens, Israel verower Kanan, die grond word onder Israel verdeel - alles onder Josua se leiding.

Groetnis

Carel

Die Ou Man
3rd February 2009, 19:43
Carel van Heerden.

Sover is jou inset vir my nuwe nuus en waaragtig insiggewend.

Ek sien uit na die res van die verloop.

Liefde groete.

Die Ou Man

Carel van Heerden
3rd February 2009, 21:35
Vir baie jare is die vloek van Noag gebruik om slawehandel ten opsigte van Swart mense te regverdig. Die vervloeking van Kanan, het volgens di handelaars, eenvoudig in vervulling gegaan. Swart mense het bloot hul knegskap onder ander rassegroepe, veral die Wit mense, uitgeleef.

Zanzibar was op n stadium Oos Afrika se grootste afsetpunt vir slawe. Omani Arabiere het in the 19de eeu tot soveel as 50,000 slawe deur Zanzibar verhandel.

Daar word ook beweer dat tussen 1 miljoen tot 1.25 miljoen Europirs gevange geneem en as slawe in, onder ander Noord Afrika, in die 16de eeu tot 19de eeu verkoop is.

Hier kry ons weer n tenstrydigheid. Swart mense afkomstig van Kus (Kussiete), en Europirs, afkomstig van hoofsaaklik Jafet se nageslag, word verhandel. Dit kan tog niks te doen h met Noag se vervloeking nie?

Wat s die Bybel van slawe en slawehandel. Met ander woorde dienskneg/te?

Wat die slawe in Israel betref, moet daar onderskei word tussen vreemdelinge en Israeliete. Die nie-Israelitiese slaaf is in die oorlog gevange geneem, of van buitelandse, dikwels Feniciese, slawehandelaars gekoop, of hy is uit slawe gebore. Salomo het al die afstamelinge van die Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete (nageslag van Kanan) tot dwangarbeid opgeroep.

1Konings 9:20 Al die mense wat oorgebly het van die Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, wat nie uit die kinders van Israel was nie
1Konings 9:21 hulle kinders wat n hulle in die land oorgebly het, wat die kinders van Israel nie met die banvloek kon tref nie, di het Salomo laat opkom vir dwangarbeid, tot vandag toe.

Sommige slawe het tot verantwoordelike posisies opgeklim (sien Genesis 24). Dit het ook by ander volke voorgekom (Josef en Ptifar). Die geskiedenis van die Arabiere bied merkwaardige voorbeelde daarvan. Dit was nie uitgesluit dat n slaaf selfs sover gevorder het om die skoonseun van sy meester te word nie (1Kronieke 2:34-36; vergelyk Genesis 15:2,3).

1 Kronieke 2:34 En Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters; en Sesan het n Egiptiese dienaar gehad met die naam van Jarha;
1Kronieke 2:35 en Sesan het sy dogter aan sy dienaar Jarha as vrou gegee; en sy het vir hom Attai gebaar.
1Kronieke 2:36 En Attai was die vader van Natan, en Natan van Sabad;


Gen 15:2 Toe vra Abram: Here HERE, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskner Eliser is?
Gen 15:3 Verder het Abram ges: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees.

Die Nuwe Testament veronderstel dat slawerny bestaan, en s nrens in soveel woorde dat dit afgeskaf moet word nie. In die briewe van Paulus vind ons meermale vermaninge dat die slawe hulle meesters moet gehoorsaam.

Efesirs 6:5 Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus;


In die Afrikaanse vertaling van 1933 word die Griekse word doulos merendeels met slaaf vertaal ; in die Afrikaanse vertaling van 1953 merendeels met dienskneg.

Deur na die toepassing van die woord dienskneg of dan ook slaaf in die algemene lewe, maar ook in die Ou en Nuwe Testament te kyk, het ons waarskynlik nie veel nader aan die betekenis van die woord dienskneg beweeg, soos deur Noag bedoel is nie.

Wat het Noag dan bedoel?

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
4th February 2009, 12:48
Dit is nodig dat ons eers weer na die drie verse in Genesis 9 kyk voordat ons verder gaan.

Gen 9:25 s hy: Vervloek is Kanan! n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.
Gen 9:26 (1953 vertaling) Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.

Genesis 9:26 (1983 vertaling): Verder het hy ges: Prys die Here, die God van Sem! Kanan moet Sem se slaaf wees.

Gen 9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanan moet sy dienskneg wees.


Let op na die verandering van Genesis 9:26 in die 1983 vertaling teenoor di van die 1953 vertaling.

Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.(1953)

Verder het hy ges: Prys die Here, die God van Sem! Kanan moet Sem se slaaf wees. (1983)


Die veranderde gedeelte in die 1983 vertaling kry nou n totaal ander betekenis as di in die 1953 vertaling! Later meer daaroor.


Dienskneg soos hierbo bespreek, is een van drie kernwoorde (sien beklemtoning in rooi in die verse hierbo) waaroor duidelikheid verkry behoort te word om by n waarskynlike oplossing uit te kom rakende Noag se vervloeking aan Kanan. Die ander twee is sen en vervloeking.

Wat beteken dit om te sen?

Wanneer ons gesend of sen onder die loep neem, is daar verskeie maniere waarop dit verstaan kan word. Kom ons kyk eerstens hoe word die hedendaagse sen, wat in kerke na die diens oor die gemeente uitgespreek word, verstaan. Kan daaruit dalk bepaal word wat Noag se sen, aan veral Sem, beteken?


Die opvatting dat dit in optatiewe sin, as n wens, verstaan word. So sien die Roomse mis dit.
n Ander opvatting is dat dit n gebed is om die sen van die Here. So word dit verstaan in die Oosterse kerke (Russies en Grieks).
Die Reformatoriese seining is dat dit n verkondiging van die sen is. So is dit n gawe van die Here wat sy Naam aan die gemeente verkondig en toeges word. Wat God gee, is werksaam en Hy neem dit nie weer terug nie. Die sen word uitgespreek in die geloofsekerheid dat dit verhoor word.


Dat selfs n person soos Esau so baie waarde aan die sen van sy vader Isak geheg het, moet daaruit verklaar word dat in die Ooste baie meer waarde aan woorde geheg is as by ons. Die sen het geluk gebring, die vloek ongeluk. Woord en ding of saak word in Hebreeus deur dieselfde woord uitgedruk.

Wanneer nou na Noag se sen in die 1983 vertaling gekyk word, kom dit daarop neer dat Noag die Here, die God van Sem prys, en nie eintlik sen nie. Die argument is dat die skepsel tog nie sy Skepper kan sen of enige goeie wens toewens nie. God het in elk geval niks nodig nie.

Persoonlik sluk ek swaar aan die "prys" vertaling. My uitgangspunt is dat Noag se sen ten doel het dat hy in geloofsekerheid Sem aan Yahweh kon toevertrou met die belofte wat Sem ontvang het, dat uit hom die saad van die vrou gebore sou word. Hierdie geloofsvertroue onderl dan sy versoek dat hy verhoor sal word. Daarom het ek met Pionier saamgestem dat Noag oor die nodige jurisdiksie beskik het om die HERE te sen, maar nie noodwendig om dieselfde redes, as di wat hy aangevoer het nie.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
5th February 2009, 08:10
Vervloeking

Wanneer n mens binne n alledaagse gesprek na vervloeking verwys, sal dit waarskynlik beteken om n verdoemenis, slegte ervaring, swaar lewe, n negatiewe posisie in die samelewing ensomeer oor iemand uit te spreek. Kan so n voorbeeld in die Bybel gevind word? Kom ons kyk na Dawid. Op sy sterfbed het Dawid nog las gehad van die vloek wat deur Sme uitgespreek is.

2 Sameul 16

5 En toe koning Dawid tot by Bahrim gekom het, kom daarvandaan juis n man te voorskyn uit die geslag van die huis van Saul met die naam van Sme, die seun van Gera; hy het uitgekom en gedurigdeur gevloek
6 en Dawid en al die dienaars van koning Dawid met klippe gegooi, alhoewel al die mense en al die helde aan sy regter en aan sy linkerkant was.
7 En dit het Sme ges terwyl hy vloek: Weg, weg, jou bloedvergieter en jou deugniet!
8 Die HERE het al die bloed van die huis van Saul, in wie se plek jy koning geword het, op jou laat neerkom; en die HERE het die koningskap in die hand van jou seun Absalom gegee, en hier is jy nou in jou ongeluk, omdat jy n bloedvergieter is.
9 Toe vra Absai, die seun van Serja, vir die koning: Waarom moet hierdie dooie hond my heer die koning vloek? Laat ek tog oorstap en sy kop afslaan!
10 Maar die koning s: Wat het ek met julle te doen, seuns van Serja? As hy vloek, en as die HERE aan hom ges het: Vloek Dawid! wie mag dan vra: Waarom maak jy so?
11 Verder het Dawid aan Absai en al sy dienaars ges: Kyk, my seun wat uit my liggaam voortgekom het, soek my lewe: hoeveel te meer dan nou die Benjaminiet? Laat hom staan, dat hy vloek, want die HERE het hom dit beveel.
12 Miskien sal die HERE my ellende aansien en sal die HERE my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref.
13 Dawid en sy manne het toe met die pad getrek, terwyl Sme al langs hom aan die kant van die berg gedurig loop en vloek, en al langs hom met klippe gooi en stof maak.

1 Konings 2

8 Verder is daar by jou Sme, die seun van Gera, die Benjaminiet, uit Bahrim; hy naamlik het my gevloek met n hewige vloek die dag toe ek na Mahanim gegaan het; en hy het afgekom om my te ontmoet by die Jordaan, sodat ek vir hom by die HERE gesweer en ges het: Ek sal jou nie met die swaard doodmaak nie.
9 Maar nou moet jy hom nie ongestraf laat bly nie, want jy is n wyse man; daarom sal jy weet wat jy hom moet aandoen, dat jy sy grys hare met bloed in die doderyk laat neerdaal.
10 Toe het Dawid ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid.


Die Griekse word vir vloek/vervloek is anathema, wat in die eerste plek beteken : iets wat opsy gestel word. Dit word dan bepaald gebruik om iets aan te dui wat vir die godheid opsy gestel is, iets aan hom gewy. In die Septuagint word dit herhaaldelik gebruik om n Hebreeuse word weer te gee wat aandui: iets wat vervloek is, wat aan God gewy of oorgelaat is (Numeri 21:2 ens.), gewoonlik vertaal met: wat geban is of wat met die banvloek getref is.

Numeri 21:3 En die HERE het gehoor na die stem van Israel en die Kananiete oorgegee. En hy het hulle en hul stede met die banvloek getref en die plek Horma genoem.


In die Griekse Nuwe Testament vind ons die word in onder andere Romeine 9:3 en 1 Korintirs 12:3, waar dit deurgaans met vervloeking (iets wat vervloek is) weergegee word.


Romeine 9:3 Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, n vervloeking te wees, wg van Christus af.


1Korintirs 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus n vervloeking noem nie; en niemand kan s dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.


Die vraag ontstaan nou of God se sen en vloek meer gewig dra as byvoorbeeld di van Noag? Enige optrede of woorde van God dra uiteraard groter gewig as di van n mens. Daar kom wel gevalle in die Bybel voor dat die vloek of sen onskynlik dieselfde gewig dra.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
5th February 2009, 09:01
Vervloeking

Vervolgens terug na vraag 2 onder pos#7.

Vraag 2: Het die vloek van Josua, op n gedeelte van Gam se nageslag, naamlik die Hewiete, n versterkende uitwerking op die eerste vloek van Noag of dien dit slegs as bevestiging? Enige ander gesigspunte?

Josua 9

3 Maar toe die inwoners van Gbeon hoor wat Josua met Jrigo en met Ai gedoen het,
4 het hulle ook met lis gehandel: hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en verslyte sakke op hulle esels geneem en verslyte wynsakke wat geskeur en weer toegebind was;
5 ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete en verslyte klere aan hulle lyf; en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld.
6 So het hulle dan na Josua gegaan in die laer van Gilgal en aan hom en die manne van Israel ges: Ons kom van n ver land af; sluit dan nou n verbond met ons.
7 Maar die manne van Israel het aan die Hewiete ges: Miskien woon julle onder ons; hoe kan ons dan n verbond met julle sluit?
8 Toe s hulle vir Josua: Ons is u dienaars! Daarop het Josua hulle gevra: Wie is julle, en waar kom julle vandaan?
9 En hulle s vir hom: U dienaars kom van n baie ver land af, vanwe die Naam van die HERE u God; want ons het die gerug van Hom gehoor, en alles wat Hy in Egipte gedoen het;
10 en alles wat Hy aan die twee konings van die Amoriete oorkant die Jordaan gedoen het, aan Sihon, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was.
11 Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en ges: Neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en s aan hulle: Ons is julle dienaars, sluit dan nou n verbond met ons.
12 Ons brood hierwarm het ons dit as padkos uit ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaankyk maar, nou het dit droog en verkrummeld geword.
13 En die wynsakke hier wat ons as nuwes volgemaak hetkyk maar, hulle is geskeur; en ons klere hier en ons skoenehulle is verslyt deur die baie lang reis.
14 Toe neem die manne van hulle padkos; maar die mond van die HERE het hulle nie geraadpleeg nie.
15 En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle n verbond gesluit, dat hy hulle sou laat lewe; en die owerstes van die vergadering het hulle dit met n eed beloof.
16 Maar aan die einde van drie dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in hul nabyheid en tussen hulle in woon.
17 Die kinders van Israel het naamlik weggetrek en op die derde dag by hulle stede gekom; en hulle stede was: Gbeon en Kefra en Brot en Kirjat-Jerim.
18 Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die HERE, die God van Israel; die hele vergadering het toe teen die owerstes gemurmureer.
19 Daarop s al die owerstes aan die hele vergadering: Ons het self vir hulle gesweer by die HERE, die God van Israel; en nou mag ons hulle nie aanraak nie.
20 Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie.
21 Verder s die owerstes vir hulle: Laat hulle lewe! En hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle ges het.
22 Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en s: Waarom het julle ons bedrieg deur te s: Ons woon baie ver van julle afterwyl julle tussen ons in woon?
23 Nou dan, vervloek is julle! En nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as waterputters, vir die huis van my God te wees nie.

Josua het nadat hy n verbond met hierdie reisigers van vergesluit het, agtergekom wie hulle werklik was Hewiete van Gbeon wat met die banvloek getref moet word. So gesien is hierdie vervloeking n bevestiging van Noag se vloek aan Kanan. Verder, hierdie vloek is op al die nageslagte van Kanan van toepssing. Ook word n tydsgleuf aangedui naamlik nooit, of anders gestel vir altyd.


Deuternomium 20:17 Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref: die Hetiete en Amoriete, die Kananiete en Feresiete, die Hewiete en Jebusiete, soos die HERE jou God jou beveel het;

Wanneer Noag dus bepaal dat Kanan Sem se dienskneg moet wees raak dit problematies aangesien nrens anders in die Bybel vind ons n belofte dat die Kananiete Israel se slawe sal wees nie, maar dat Israel hulle uit die land moet dryf en uitwis. Soos alreeds uitgewys is nie al die Kananiete verdryf of uitgewis nie. Salomo het hulle opgeroep vir dwangarbeid. Dwangarbeid is heeltemal iets anders as knegskap. Dwangarbeid kan amper gesien word as iets soortgelyks aan verpligte militre diens.


1Konings 9:21 hulle kinders wat n hulle in die land oorgebly het, wat die kinders van Israel nie met die banvloek kon tref nie, di het Salomo laat opkom vir dwangarbeid, tot vandag toe.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
5th February 2009, 10:03
Kanan vervloek deur Noag

Enkele gedagtes vooraf in die verstaan van die vloek, die uitwerking daarvan en wat dit moontlik vir die Boerevolk mag inhou.

Gen 9:25 s hy: Vervloek is Kanan! n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.
Gen 9:26 Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.
Gen 9:27 Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanan moet sy dienskneg wees.

Die poste wat hierdie een voorafgegaan het, bevat die nodige inligting vir die verstaan van bogenoemde verse naamlik Genesis 9:25-27. Hierdie inligting vorm n baie duidelike beeld wat Noag bedoel het met onderskeidelik sy sen en vervloeking. Dit is soos n prent wat van tyd tot tyd in tydskrifte gepubliseer word. Wanneer jy daarna kyk sien jy net kolle, strepies en n gekrabbel. Hoe langer jy daarna kyk, selfs somtyds die hoek waaruit jy kyk verander, begin n duidelike beeld, dan nogal drie dimensioneel uit die papier klim.

Tydens die skryf van voorafgaande het veral een aspek van die Boerevolk na vore getre die Gelofte by Bloedrivier. Die inligting in hierdie pos vervat, sal help om hierdie latere bespreking toe te lig. Hierdie latere bespreking sal onder n ander draad bespreek word.

In die verstaan van Noag se sen en vervloeking in bogenoemde drie verse, sal ek waar moonlik die verloop uit die Bybel probeer toelig. Dit beteken dat ek van die inligting hierbo gaan herhaal. Voorlopig net dit: Noag se vloek is werklik en is sonder twyfel op die nageslag van Gam van toepassing tot vandag toe.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
5th February 2009, 16:27
Verduideliking van Noag se vloek aan Kanan

Die aanloop tot die vervloeking.

Kom ons begin by die begin. Genesis 1:1 dui aan dat God die hemel en aarde geskape het. In Genesis 1:25 het God die wilde diere van die aarde gemaak en in Genesis 1:26 besluit God om die mens te maak. Vers 1:27 word die mens geskape na Sy beeld en in vers 28 het God hulle gesen (skeppings sen van die mens) met n bepaalde opdrag: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die vols van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip

Genesis 2:3 En God het die sewende dag gesen en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

Die tweede sen (skeppings sen van die aarde) van God het betrekking op die skepping van al sy werk wat Hy gemaak het (Genesis 2:3). Die klem val hier veral op die aarde, die diere ensomeer. Die mens was toe al klaar gesen.

Die eerste sen (skeppings sen van die mens) vanaf God (Elohim), aan die mens het n spesifieke opdrag, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en heers oor die ander skepping naamlik die aarde.

Wat gebeur? Die mens sondig die sondeval. Dit mens sondig later so erg dat God spyt kry dat Hy die mens geskape het. Hy wis hulle uit met die Sondvloed. Slegs Noag en sy drie seuns met hulle vroue oorleef. Na die vloed spreek God weer tot Noag en sy seuns en sen (tweede skeppings sen van die mens) Noag en sy seuns, weereens met n spesifieke opdrag:

Genesis 9:1 En God het Noag en sy seuns gesen en aan hulle ges: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.

Genesis 9:2 Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die vols van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.

God begin weer van vooraf met die mens, hierdie keer skape hy nie weer die mens nie maar gebruik Noag en sy nageslag om die aarde (wat reeds gesen is) te vul n opdrag wat Adam en Eva se nageslag vanwe hulle sondes, nie volvoer het nie.

Voorskrifte word aan die mens deur God gegee. Elke huis het belangrike gesins- en familiebande, n verhouding tot God wat instand gehou moet word. Sonde ontstaan wanneer die geskape mens, wat oor n eie wil beskik, oor n vermo beskik om te kan onderskei tussen goed en kwaad, nie hierdie voorskrifte gehoorsaam nie. Die feit dat die mens kan doen wat hy wil, sou hy dit verkies, lei tot verkeerde dade en gevolglik sonde. Ten spyte van die mens se eie wil wat meermale tenstrydig is met die wil van God, bereik God altyd sy doel, al neem dit langer en verloop alles nie altyd soos beplan nie.

In Genesis 9:18 kry ons n aanduiding van n gebeurtenis wat gaan plaasvind. Ook wie betrokke gaan wees.

Genesis 9:18 En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanan.

Baie duidelik word hier n uitsondering gemaak! Noag se seuns word al drie by die naam genoem . Dan word Gam aangedui as die vader van Kanan. Hier word al gewys op n gebeurtenis van groot belang wat gaan gebeur. As n mens in ag neem dat Moses die verhaal van Noag en sy nageslag geskryf het, sal verstaan word dat Moses vir die leser deur middel van sy skrywe, op n gebeurtenis attent wil maak. n Gebeurtenis wat op Gam en Kanan van toepassing sal wees. Verder moet ook in ag geneem word dat Noag n regverdige, opregte man was. Noag het met God gewandel. God het met Noag in gesprek getree:

Genesis 6:9 Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

Genesis 6:13 En God s vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens My besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.

Indien God Noag in Sy vertroue geneem het wat betref die mensdom se uitdelging op die aarde n ingrypende stap kan aanvaar word dat God met Noag ook oor die toekoms van dit wat sou kom - gepraat het. Trouens Noag en sy seuns sou nou betrokke wees by die verloop van die volgende mensdom wat dan ook gebeur het.

Hoe God met Noag gekommunikeer het, is nie heeltemal duidelik nie. God is ver bo die mens verhewe. Tog word in die tweede boek van Henog beskryf dat Henog, onder leiding van Gabriel, God in die sewende hemel, van aangesig tot aangesig gesien het. Die moontlikheid bestaan dus dat dat die kommunikasie met God direk kon gewees het. God lewe in n ander dimense, n geestelike dimensie. God kan vanaf daardie dimensie hom sigbaar maak aan aardse wesens. Die mens weer, kan nie uit sy eie daardie dimensie betree nie, tensy hy sterf. Indirekte kommunikasie kon ook plaasgevind het. Dan waarskynlik by wyse van gedagtes wat oorgedra word.


Groetnis

Carel

Carel van Heerden
6th February 2009, 06:14
Daar kan aanvaar word dat die lewe na die tydperk in die ark, normaal voorgegaan het. Noag het as landbouer n wingerd begin plant (Genesis 9:20). Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gel (Genesis 9:21). Dan kom vers 22Vir die tweede keer word na Gam as die vader van Kanan verwys!

Gen 9:22 En Gam, die vader van Kanan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee.

Die volgende gebeure bring eventueel die vloek oor Kanan. Gam sien sy vader se naaktheid en hy vertel sy broers buitekant die tent daarvan.Daar kan met reg gevra word: Waarom so n groot straf (vervloeking) op Kanan vir n oortreding, wat in vandag se terme waarskynlik nie eers n ouderdomsperk op sou gehad het nie? Die naaktheid van Noag? Trouens Gam was self n getroude man met kinders. Wat is nou so snaaks? Is die antwoord dalk te vinde in (Levitikus 18:6)?


Levitikus 18:6 Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE.

Alhoewel Gam Noag nie ontbloot het nie, het hy naby sy naaste bloedverwant, sy vader gekom en sy skaamte aanskou. Meer nog, Gam betree die privaatheid van sy pa se tent sonder sy pa se toestemming! Dan vertel hy wat hy gesien het aan sy broers buite die tent. Die aanname kan gemaak word dat as hy sy broers kon vertel, kon hy ander daarvan vertel. Nie net van Noag se naaktheid nie, maar ook dat hy dronk was. Sy broers moes geweet het hulle pa is dronk en naak, anders sou hulle nie agteruit geloop het om hom te bedek nie! Gam bedek nie sy pa se skaamte en bly nie stil nie, hy verkondig dit!

Moses beskryf hierdie gebeurtenis baie interessant. Die klem word nie op Noag se dronkenskap gevestig nie maar op Gam se oortreding! Absoluut die minimum word ges oor Noag. Waarom hierdie skryfwyse van Moses? Moses beklemtoon Gam se oortreding want hier het ons die tweede sondeval van die mensdom. As gevolg hiervan gaan die geskiedenis van die mensdom dramaties verander.

Die volgende oggend, toe Noag wakker word uit sy dronkenskap het hy geweet wat gebeur het. Hoe hy dit te wete gekom het word nie aangedui nie. Die waarskynlikheid is skraal dat Sem of Jafet hom daaroor sou inlig. Waarskynlik het Gam die ander mense daarvan vertel of Noag was bewus van wat die vorige dag in sy tent gebeur het.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
9th February 2009, 09:56
Die vloek van Noag (I)

Wanneer die tweede sondeval, te weeg gebring deur Gam, vergelyk word met die sondeval van Adam en Eva, vind ons sekere ooreenkomste:

Adam en Eva
God het Adam en Eva geskape
Eva sondig Adam word betrek
God bestraf Eva - Adam word saam gestraf
Nageslag van Adam en Eva word benvloed
Satan was betrokke by Adam en Eva se oortreding


Gam
Noag het Gam verwek
Gam sondig Kanan word betrek
Noag bestraf Gam deur Kanan 1]
Nageslag van Gam word benvloed
Satan betrokke by Gam

1] Die vader (Gam) word in die seun (Kanan) getref, soos hy self (Gam) teenoor sy vader (Noag) verkeerd opgetree het.

Die feit dat sonde gepleeg is kort na die watervloed, gee ons n aanduiding van die mag van die sonde wat nie deur die watervloed uitgewis kon word nie. Waar die slang (Satan) Eva omgepraat het om van die verbode vrugte te eet, kon hy ook vir Noag meer wyn laat drink het as wat nodig was, en Gam op die verkeerde tyd na Noag se tent te laat gaan het. So is die sonde weer die wreld ingebring. Dit lyk dus asof Satan ook hier sy voet in die deur gekry het.

Noag kon ook deur God se bemiddeling geweet het dat die morele swakhede, deur Gam geopenbaar, tot n groter mate in Kanan en sy nageslag sou manifesteer, as in die ander kinders van Gam.

Daar is reeds aangedui dat beide Sem en Jafet aan n God gekoppel word. Sem en Jafet het beide hulle vader (Noag) en God (Elohim) vereer, toe hulle saam die eer van hulle vader (Noag) beskerm het deur sy naakte liggaam te bedek. Gam daarteenoor, het oneerbiedig teenoor sy vader en sy God opgetree. Gam het dus gesondig, hy het goddeloos opgetree.

Ons ken die Afrikaanse gebruik van die word goddeloos. As iemand goddeloos optree sou dit impliseer dat hy sonder God iets doen, met ander woorde, iets wat nie God se goedkeuring sou wegdra nie.

Wat s die Bybel oor goddeloos?

2 Sameul 22:22 Want ek het die we van die HERE gehou en nie goddeloos van my God afgewyk nie.

1 Konings 8:47 en hulle dit ter harte neem in die land waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, en hul bekeer en U smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en s: Ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons was goddeloos-

Onder die opskrif vervloeking is aangetoon dat in die Septuagint die woord vervloeking herhaaldelik gebruik om n Hebreeuse woord weer te gee wat aandui: iets wat vervloek is, wat aan God gewy of oorgelaat is. Daar kan dus ges word dat Kanan en sy nageslag aan God oorgelaat is om die wyse van knegskap, as straf vir Gam se oortreding, te bepaal.

Gam het gesondig en goddeloos gehandel. Daardeur het hy wegbeweeg van God (geen God is aan hom gekoppel nie). Die afleiding kan gemaak word dat Gam se nageslag, en dan meer spesifiek Kanan en di se nasate, van God sal wegbeweeg (afwyk) en gevolglik aan God oorgelaat is. Indien dit gebeur bestaan daar n baie sterk moontlikheid dat die god van Duisternis, naamlik Satan, di leemte kan vul! Ook is aangedui dat vervloeking jou kan by bly tot op jou sterfbed (Dawid).

Vervloeking geskied by wyse van woorde ge-uiter deur n mens, nie dade nie. Die uitwerking daarvan kan n invloed op die vervloekte se lewe en dade h. Die geval van Dawid in 2 Sameul 16 en verder, bevestig dit. Wat gebeur nadat die vloek uitgespreek is (woorde), totdat die vloek in werking tree (dade)?

Die volgende dien as n eenvoudige model om die verloop van gebeure weer te gee na n vloek uitgespreek is:

Iemand hoor die woorde (vloek), besluit of dit geldig en toepaslik is, en bring dit dan dit tot uitvoer indien nodig. Die wyse van uitvoering kan op die kort en/of op n langer termyn geskied. Di Iemand kan dan ook besluit hoe en wanneer die woorde (vloek) gemplimenteer sal word asook die wyse van implimentering. As die Iemand God is, is dt waarskynlik wat die Septuagint bedoel met: wat aan God gewy of oorgelaat is. Afhangende van die regmatigheid van die vloek, sal daar dan vanaf n geestelike vlak besluit word op die implimentering van die vloek. So gesien kan Noag se vloek byvoorbeeld deur God ge-evalueer word Noag het met God gewandel die aard van die oortreding word teenoor die versoek van knegskap oorweeg, indien goedgekeur, word dit in werking gestel. So byvoorbeeld kan n vervloeking ook deur Satan onderskep word vir uitvoering, veral as jy goddeloos lewe.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
9th February 2009, 10:06
Die vloek van Noag (II)

Die betekenis van knegskap is en bly problematies. Verskillende kommentare gee verskillende betekenisse . Dat daar knegskap in die sin van slaaf - ter sprake was, is reeds aangedui. Of dit vandag nog geldig is, moet nog vasgestel word.


Josua 9:23 Nou dan, vervloek is julle! En nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as waterputters, vir die huis van my God te wees nie.


Hierdie gedeelte word deur sommige kommentators verklaar dat die reisigers van ver die Hewiete bediendes (slawe) sal wees, eers vir die tabernakel en daarna vir die tempel. Die woorde, nooit sal julle ophou: word dan verduidelik dat die vloek ook die Hewiete se nageslag sal tref. Hierdie uitleg skep n probleem. Op die kort termyn (Salomo het hulle opgeroep vir dwangarbeid) is dit toepaslik maar daarna? Wat Noag met knegskap bedoel kan dalk gevind word wanneer die verloop van Gam se nageslag ontleed word.

So kan Gam en Kanan se vervloeking beteken dat vanwe Gam se oortreding, hul albei, asook hul nageslagte, in hulle geestelike lewe aan Satan verkneg word. Hierdie knegskap plaas hulle onder beheer van Satan. Satan is egter onder beheer van God. So word Gam se nageslag dan knegte (ondergeskik), aan Sem en Jafet se Gode (Elohim en Yahweh). Die gedeelte: vir die huis van my God te wees nie (Josua 9:23 hierbo) kan dan gesien word dat hulle knegte is wat aan God gewy of oorgelaat is die God van Jafet (Elohim) en/of die God van Sem naamlik Yahweh.

Om vas te stel of die vloek van Noag wel- en wanneer van krag geword het, is dit nodig om in hooftrekke die verloop (geskiedenis) van Gam, en veral Kanan se geslag, na te gaan.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
10th February 2009, 20:42
Na die vloek van Noag (Jafet)

Na die vloek van Noag oor Kanan (Gen. 9:27), volg slegs n verdere twee verse. Die lewensduur van Noag na die vloed (Gen. 9:28), en Noag se ouderdom met sy afsterwe (Gen. 9:29) word aangetoon. Daar kan gevolglik aangeneem word dat Noag se taak op aarde afgehandel was.

Gen 9:28 En Noag het n die vloed drie honderd en vyftig jaar gelewe.
Gen 9:29 So was dan al die dae van Noag nege honderd en vyftig jaar, en hy het gesterwe.

Wanneer Genesis 10 en Genesis 11 gelees word, wil dit voorkom of Genesis 11 voor Genesis 10 geplaas moes word. Genesis 10 beskryf die nageslag van elke seun van Noag (met kommentaar tussen in), dan ook weer in die omgekeerde orde van jonk na oud minder belangrik na meer belangrik. Om die verloop van elk van Noag se seuns te volg, word in hierdie skrywe ietwat afgewyk van die Bybel se volgorde. Die verloop tot by die bou van Babel word hanteer as 'n eenheid, waarna elke geslagslyn bespreek word, dan weer volgens die volgorde van die Bybel.

Noag het 350 jaar na die vloed gesterf. Die Bybel dui nie aan hoe lank na die vloek uitgespreek is, sy seuns nog by hom gebly het nie. Hulle het egter later in klein groepies (waarskynlik gehuggies) opgebreek en uiteindelik vanuit die ooste in die suidelike Mesopotamiese Vlakte aangekom (Gen 11:2).

Gen 11:2 En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle n laagte in die land Snear; en daar het hulle gaan woon.

In Snear besluit hulle om n stad met n ho toring te bou. Hulle wou vir hulle n naam maak sodat hulle nie oor die hele aarde hoef te versprei nie! Wat sou bedoel word met die sinsnede: en laat ons vir ons n naam maak

Gen 11:4 En hulle s: Kom, laat ons vir ons n stad bou en n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie.

Wanneer hierdie gedeelte binne konteks (Gen. 11:4) gelees word, kan afgelei word dat arrogansie, opstandigheid en selfs trots onderliggend is aan hulle aktiwiteite van stad en toring bou. Hulle voel veilig as n groep, is arrogant en selfs opstandig aangesien hulle nie verder wil trek nie. Ten spyte van God se opdrag begin hulle n stad bou. Vir die eerste keer sondig al die broers gesamentlik. Hulle is ongehoorsaam aan God se opdrag om te vermeerder en die aarde te vul.

Hul plan om n stad asook n toring te bou waarvan die spits aan die hemel reik, het tot n groot mate skipbreuk gelei toe die HERE (Yahweh) (Genesis 11: 7) saam met God (Elohim) neergedaal en hulle taal verwar het, sodat die een nie die ander kon verstaan nie. Hierdie stelling mag dalk omstrede klink. My motivering word onderl deur die volgende: Daar is aangetoon dat God (Elohim) terug getree het na Noag se vloek (Hy bly egter nog in beheer), terwyl die HERE (Yahweh), die God van die volk Israel, op die voorgrond tree. Die woord Ons (anders as in Genesis 1:6) beteken dan meer as een. Binne die konteks van di vertelling is die HERE (Yahweh) aan die woord en nie God nie. In Genesis 1:6 was God (Elohim) aan die woord.

Gen 11:5 Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het.
Gen 11:6 En die HERE s: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.
Gen 11:7 Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.
Gen 11:8 So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou.
Gen 11:9 Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.

Jafet se nageslag en verspreiding (baie min aanduiding) word in Genis 10:2-5 aangetoon.

Gen 10:2 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.
Gen 10:3 En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Togrma.
Gen 10:4 En die seuns van Jawan was: Elsa en Tarsis, die Kittirs en Dodaniete
Gen 10:5 uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.

Van al Jafet se seuns was Gomer by verre die belangrikste. Die bydraes van Jafet se nageslag kan as volg aangetoon word:

1. Hulle is verantwoordelik vir die mens se verstandelike gesondheid
2. Hulle is verantwoordelik vir wetenskaplike ontwikkeling van die mens veral op die gebied van die filosofie.

Die volgende aanhaling spreek vanself:

Since 539 B.C., with the defeat of the Babylonians by Cyrus the Great, no Semetic or Hamitic race has succeeded in breaking the world supremacy of the Japhethic race

Hiermee kan ons Jafet as afgehandel beskou.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
12th February 2009, 04:02
Na die vloek van Noag (Gam: Kus Misraim en Put)

Dit is opvallend (Genis 10) hoeveel meer oor Gam die vervloekte ges word, as dt wat ges word oor Jafet en Sem. Waar slegs Jafet se seuns Gomer en Jawan aangedui word, word Magog, Madai, Tubal, Meseg en Tiras se seuns glad nie vermeld nie. Gomer en Jawan se nageslag sou betrokke raak by Sem se geskiedenis terwyl Magog, Madai, Tubal, Meseg en Tiras se nageslag hulle voortplanting en besetting van die aarde vanaf die huidige Indi deur Europa tot by Verenigde Koningkryk sou voortsit.

Gam se seuns en nageslag, asook hulle prestasies word in Genesis 10:6 -20 aangedui:

Gen 10:6 En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kanan.
Gen 10:7 En die seuns van Kus was: Seba en Hwila en Sabta en Rama en Sbtega. En die seuns van Rama: Skeba en Dedan.
Gen 10:8 Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om n geweldenaar op aarde te wees. Gen 10:9 Hy was n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom s hulle: Soos Nimrod, n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE.
Gen 10:10 En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land Snear.
Gen 10:11 Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: Ninev en Rhobot-Ir en Kalag
Gen 10:12 en Resen, tussen Ninev en Kalagdit is die groot stad.
Gen 10:13 En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en Naftuhiete
Gen 10:14 en die Patrusiete en Kasluhietewaaruit die Filistyne voortgekom heten Kaftoriete.
Gen 10:15 En Kanan was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het
Gen 10:16 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete
Gen 10:17 en die Hewiete en Arkiete en Siniete
Gen 10:18 en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kananiete hulle versprei.
Gen 10:19 En die gebied van die Kananiete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebim tot by Lesa.
Gen 10:20 Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.

Kus se seun Nimrod het begin om geweldenaar op aarde te wees. Geweldenaar beteken tiran, magtige heerser.Die naam Nimrod is dieselfde naam as die van die Assiriese god van jag en oorlog: Ninoerta. In Gen 10:10 word die begin van hierdie magtige heerser se ryk beskryf. Resen as n stad word beklemtoon vanwe sy grootte.

Nimrod was die inisieerder vir die bou van die stad Babel. So het hy Sem en Jafet betrek dat hulle gesamentlik gesondig het deur nie God se opdrag uit te voer nie. Meer nog, die arrogansie en opstandigheid waarna verwys is, sal nou beter verstaan word asook die feit dat hulle n naam wou maak. Wanneer die geskiedenis nagegaan word blyk dit duidelik dat hy daarin geslaag het om naam te maak, alhoewel vir die verkeerde redes.

Weer blyk die teendeel te geld n vervloekte wat soveel stede bou en voorspoed beleef dit maak nie sin nie.

Misraim weet ons is die stamvader van die Egiptenare. Later meer daaroor.
Sekere kommentare beweer dat die swart bevolking tans teenwoordig in Suid Afrika van Put afstam. Dit kan egter nie, Put is die enigste seun van Gam wat nie n nageslag voortgebring het nie. Soos reeds vroer aangetoon is Kus die voorvader van ons swart bevolking.

In die Profete (Jeremia 46:9) word die soldate vanaf Put na verwys as hoofsaaklik magte vanaf Egipte. Hulle word aangedui as skild draers boog spanners.

Jer 46:9 Trek op, perde, en raas, waens! En laat die helde uittrek: Kusiete en Putrs wat die skild hanteer, en Ludiete wat die boog hanteer en span.

Weereens in stryd met die verwagtinge van die vloek van Noag, ontwikkel Egipteland as n magtige nasie. Die piramiedes, hulle rykdom, hulle kundigheid op die gebied van landbou, hulle skryftaal en vele meer is strydig met die vloek oor hulle uitgespreek of is dit nie?

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
12th February 2009, 12:36
Na die vloek van Noag (Kanan)

Opvallend is die klem gel op die nasies wat uit Kanan voorpruit (Genesis 10:15-18). Dan die gebied waarheen hulle versprei het.

Gen 10:15 En Kanan was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het
Gen 10:16 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete
Gen 10:17 en die Hewiete en Arkiete en Siniete
Gen 10:18 en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kananiete hulle versprei.
Gen 10:19 En die gebied van die Kananiete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebim tot by Lesa.
Gen 10:20 Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies

Daar word nie melding gemaak tot watter mate hulle die land (Kanan) ontwikkel het, stede gebou of uitgestaan het op ander gebiede nie. Tog word gemeld dat dit n land van melk en heuning was.

Exo 3:8 Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na n goeie en wye land, na n land wat oorloop van melk en heuning, na die woonplek van die Kananiete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete.

Kanan as vervloekte kneg van knegte se nageslag het n bepaalde rol gehad om te vervul. Hulle het op daardie staduim dit waarskynlik nie besef nie. Hulle moes waarskynlik die land (Kanan) beset, ontwikkel en opbou vir die Israeliete, Sem se nageslag. Hulle stede word vernietig en hulle word met die banvloek getref wanneer Josua die land Kanan binneval. Nie al die Kananiete word gedood nie.Van hulle kom weg en ander het later, tot nadeel van Israel, met hulle ondertrou.

Noag se vloek realiseer soos deur hom uitgespreek. Kanan se nageslag het die knegwerk ontwikkeling van die land - gedoen en kry dan uiteindelik as beloning die doodstraf. Kyk n mens vandag na die geskiedenis dan besef n mens dat Noag baie meer insig gehad het met die uitspreek van die vloek, as wat algemeen besef word. Die sonder God wees, waarna vroer verwys is, word mooi vasgevang in die volgende aanhaling:

Comparison of the cult objects and mythological texts of the Canaanites with those of the Egyptians and Mesopotamians forces one conclusion, that Canaanite religion was much more completely centered on sex and its manifestations. In no country has so relatively great a number of figurines of the naked goddess of fertility, some distinctly obscene, been found. Nowhere does the cult of serpents appear so strongly. The two goddesses Astarte (Ashtaroth) and Anath are called the great goddesses which conceive but do not bear.

Dit wat Gam se oortreding (naaktheid van sy vader) was, vind neerslag in die dade en lewenswyse van sy nageslag daarom die onskynlik buitensporige straf aan Kanan. Kanan se nageslag se doodsklok was hulle goddeloosheid onder hul god Satan. Hul onskynlike voorspoedige lewe was toe allermins dit.

Die volk Israel kry hul land. Die Messias is daar gebore en die Wederkoms sal weer daar plaasvind.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
12th February 2009, 15:48
Na die vloek van Noag (Egipte en die Kussiete) - I

Om n beter begrip van die swart bevolking in Afrika, en dan meer spesifiek di in Suid Afrika te bekom is dit nodig om na hul land van herkoms, naamlik Egipte te kyk. Misraim en Kus is die twee hoof stamvaders van die Egiptenare. Ons weet reeds dat ook hulle vervloek was wat dan ook impliseer dat hulle nie n God toegeken is nie en gevolglik dan goddeloos sou lewe. Dit het ook so gebeur. Seker onder die besef van Noag se vloek (in die aanvangs jare in Egipte) het hulle baie klem op die lewe na die dood gel. Verder, om nie as verdoemdes die nadoodse lewe te betree nie, het hulle nie een nie, maar baie gode gehad en aanbid. Hulle het n besondere kode van standaarde gehandhaaf waarvolgens hulle geoordeel kon word na hul dood.

Daar is ongeveer 1 500 gode en godinne by name bekend wat aanbid is. Hierdie getal moet egter binne die konteks van n lang tydsverloop in Egipte se geskiedenis gesien word. Ook dat van die gode aanbid is op n spesifieke plek of op n bepaalde tyd.

Okkulte was die amptelike struktuur wat gebruik is om die Egiptiese gode te aanbid. In die antieke Egipte het hierdie strukture priesters ingeluit wat bepaalde rituele gevolg het na gelang die gode wat aanbid was. Die rituele het meermale gemanifesteer in beelde, binne in n okkulte tempel. Okkulte rituele was dan eintlik n dialoog tussen die gode en gevolglik het die koning (of n priesterlike substituut vir die koning) opgetree as n god.

Die meeste navorsers stem saam dat die antieke Egiptiese geloof polihisties was. Enkele pogings is aangewend om hul geloof monohisties te verduidelik. Hierdie navorsers het tekens van monohisme gevind in Egiptiese literatuur en wysheids tekste wat dan sou verwys na n onbekende god. Hierdie onbekende god sou dan verantwoordelik wees vir die voorsiening van mag aan enige van hul gode of somtyds aan n spesifieke god wat aanbid word deur n individu of n god in n spesifieke gebied.

Dit is natuurlik debateerbaar of hierdie onbekende god nie dalk verwys het na God (Elohim) die Skepper van die hemel en aarde nie. Trouens, Gam en waarskynlik Misraim en Kus ook, het oor kennis beskik rakende Elohim.

Vervolgens enkele gode wat in Egipte aanbid is:

Aken Ferryman of the Underworld
Aker Guardian and Gatekeeper of the Underworld
Am-Heh - Devourer of Millions
Ament Greeter of the Dead
Ammit Devourer of the Wicked
Amun and Amun-Re The King of the Gods
Anat Mother of Gods
Andjety A precursor of Osiris
Anqet The Embracer, Goddess of Fertility and the Nile at Aswan
Anubis God of Embalming
Anuke Goddess of War
Anuket Goddess of the Nile
Apep The Great Destroyer
Arensnuphis Anthropomorphic Nubian Deity
As Kindly God of the Desert
Astarte, Warrior Goddess of Canaan
Aten The Sun Disk and later God
Atum The All-Father
Auf (Efu Ra) An aspect of the sun god Ra
Baal, God of Thunder
Ba-Pef - The Soul
Babi - The Dominant Male Baboon God
Banebdjetet God of Lower Egypt
Bast Beautiful Cat-Goddess
Bat - Ancient Cow Goddess
Benu (Bennu) - The Bird of Creation
Bes Protector of Childbirth
Dedwen - Nubian God of Resources
Denwen - The Fiery Serpent
The Ennead The Nine Great Osirian Gods
Fetket - The Sun God's Butler
Geb God of the Earth
Gengen Wer - The Great Honker
Hapi God of the Nile River
Hathor Goddess of Music and Dance
Hatmehyt - The Fish Goddess
Haurun, The Victorious Herdsman
Heh and Hauhet Deities of Infinity and Eternity
Heqet Frog Goddess
Heret-Kau - She who is Above the Spirits
Heryshef, Ruler of the Riverbanks
Heset Goddess of Plenty
Hetepes-Sekhus - An Eye of Re
Hike God of Magic and Medicine
Horus King of the Gods on Earth
Hu God of the Spoken Word
Iabet, Cleanser of Re, Personification of the East
Ihy - The Child God
Imhotep Lord of Science and Thought
Ipy (Opet), A Mother of Osiris
Isis Queen of the Gods
Iusaas - Creator Goddess
Kabechet Helper of Anubis
Kek and Kauket, Deities of Darkness, Obscurity and Night
Khenmu The Great Potter
Kherty - Ram-headed God
Kephri The Great Scarab
Khonsu God of the Moon
Maat Lady of Truth and Order
Mafdet Goddess of Scorpions and Snakes
Mahaf - The Ferryman
Mahes The Lord of the Massacre
Male Child Gods of Egypt
Mandulis - The Lower Nubian Sun God
Mehen Defender of the Sun Boat
Mehet-Weret - Cow Goddess of the Sky
Menhit Lion-headed War Goddess
Mertseger Guardian of the Valley of the Kings
Meskhenet - Goddess of Childbrith
Mihos - Son of Bastet
Min God of Fertility
Montu, Warrior and Solar God
Mut Grandmother of the Gods
Nefertem Lord of the Sunrise
Nehebkau, the God who Joined the Ka to the Body
Nekhbet Goddess of the Power of Kings
Neith Goddess of War and Funerals
Nephthys Lady of the Wings
Nun and Naunet Gods of Chaos and Water
Nut Goddess of the Firmament
The Ogdoad The Primordial Creation Gods
Onuris The War God
Osiris Lord of the Dead
Pakhet The Strength of Woman
Panebtawy - The Child God
Peteese and Pihor - Brother Gods
Ptah The Creator
Qadesh - Goddess of Esctasy and Sexual Pleasure
Re (Ra) The Sun God
Renenutet Goddess of the Harvest
Reshep - The Syrian War God
Sah and Sopdet (Sothis) The Astral God and Goddess
Satet Goddess of the Inundation
Satis Guardian of the Borders
Sebiumeker - Meroitic God of Procreation
Sefkhet-Abwy - Goddess of Writing and Temple Libraries
Seker The Resurrected Osiris
Sekhmet The Eye of Ra
Sepa - Centipede God
Serapis the Composit God
Serqet (Selkis) Scorpion Goddess
Seshat Goddess of writing, measurements
Set God of Evil
Shay - Personified Destiny
Shesmetet - Leonine Goddess
Shesmu Demon god of the Win Press
Shu God of the Air and Sky
Sia - The Perceptive Mind
Sobek Guard of the Gods
Sons of Horus Gods of the Viscera and the Canopic Jars
Sopedu - The Border Patrol God
Ta-Bitjet - A Wife of Horus
Tasenetnofret - The Good Sister
Taweret Goddess Demoness of Birth
Tayet - Goddess of Weaving
Tefnut Goddess of Moisture
Tatenen - "Father of Gods" and the God of the Rising Earth
Thoth God of Wisdom
Wadj Wer - The Pregnant God
Wadjet The Serpent Goddess
Weneg - Ancient Son of Re
Wepwawet (Upuaut) The Opener of the Ways
Wosret - Goddess of Thebes
Yah - Another Moon God
Yamm - God of the Sea

Groetnis

Carel

Die Ou Man
12th February 2009, 17:42
Dit is natuurlik debateerbaar of hierdie onbekende god nie dalk verwys het na God (Elohim) die Skepper van die hemel en aarde nie. Trouens, Gam en waarskynlik Misraim en Kus ook, het oor kennis beskik rakende Elohim.

Carel

Carel van Heerden.

In die boek "History and Tradition in Early Israel" argumenteer Dr. L M Barr dat Moses se Egiptiese god, Ptah en die Hebreeuse God, EL (Allerhoogste) dieselfde Wese is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Carel van Heerden
12th February 2009, 18:01
Na die vloek van Noag (Egipte en die Kussiete) - II

Dit dien vermeld te word dat die afstammelinge van Gam veral di van Kus, lank voor enige Indo-Germane, die kontinente gedeeltelik beset het. Die Rooi-Indiane in Amerika, die Aboriginies in Australasia en die Khosas/Zoeloes/Koi-San e.a in Suidelike Afrika. In Suid-Afrika het hul verspreiding veral aan die oostelike gedeeltes van die land voorgekom.

Vervolgens kan gekyk word na n aanhaling in n beskrywing van die Egiptiese geloof, wat geneem is uit navorsing wat gedoen is deur nie-Suid Afrikaners. Hulle ken dus nie die gebruike en wyse van aanbidding soos deur die meeste van ons swart bevolking beoefen word nie.

The ancient Egyptians practiced a belief system that was part totemism, part polytheism, and part ancestor worship. There were numerous gods, but rather than living on an isolated mountain or in an unreachable heaven, many of them lived invisibly in the mortal world, acting through sacred sites, items, animals, or even chosen people. Furthermore, the spirits of the deceased, if remembered and honored, could aid and guide the living from the Afterlife.

Hieronder volg enkele voorbeelde wat ooreenstem met die van die aanbidding van die Egiptenare.

In n sirkelvormige wyse word enkele groot klippe gepak met n sentrale klip/pe in die middel van die sirkel, Die klippe word wit geverf. Op sekere dae word n okkulte aanbiddingswyse op genoemde plek wat dan as heilig verklaar is beoefen.

Op sekere tye word by grafte van afgestorwenis gebid. Die afgestorwene se gees word dan saam geneem huis toe, waar daar later n ritueel plaasvind. Tydens hierdie ritueel word n bok vir die afgestorwene geslag . n Armband word gemaak van n repie van die bok se vel. Di word dag en nag gedra. Sodoende word die afgestorwene ge-eer en word daar tuis na sy/haar (die afgestorwene), se behoeftes omgesien.

Verskeie vals grondeise is suksesvol deurgevoer aangesien die eisers se voorvaders daar begrawe l. In baie gevalle weet die eisers nie eers waar die voorvaders begrawe l nie.

Sekere diere se organe en/of liggaamsdele word hoog aangeslaan vir muti medisyne. Hierdie medisyne het toorkrag en/of medisenale waarde.

Sekere diere beskik oor magiese kragte en word aanbid krokkedille. Ander moet vernietig word slange.

Voorvader geeste word aanbid en sangomas kan met voorvadergeeste in gesprek tree en hul raadpleeg vir raad wat benodig mag word het sy n troue of om iemand te na te kom toor.

Muti word begrawe wanneer iemand getoor word. Die toor het kwade bedoelings en word meestal gedoen om iemand te laat sterf.

n Treffende beskrywing van Satan, aangedui as n dief. Kry ons in Joh. 10:10.

Joh 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan h.

Dit is duidelik dat Noag se vloek oor Gam, baie eeue gelede, in die nageslag van die Kusiete gemanifesteer is. Hieroor later meer.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
12th February 2009, 18:15
In die boek "History and Tradition in Early Israel" argumenteer Dr. L M Barr dat Moses se Egiptiese god, Ptah en die Hebreeuse God, EL (Allerhoogste) dieselfde Wese is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man

Dankie vir hierdie inligting. Moet s toe ek die gode deurgegaan het, het Ptah wat aangedui word as The Creator, my nogal laat wonder.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
15th February 2009, 19:08
Na die vloek van Noag (Sem) I

Geslagsregisters bied normaalweg nie opwindende leesstof nie. Die stamboom van Sem soos beskryf in Genesis 11:10-26 is tot n groot mate n uitsondering op die rel. Dit dui die nageslag van Noag baie presies aan tot by Abram (die eerste aartsvader).

Onderstaande geslagsregister begin by Sem en dui aan hoe oud Sem was toe hy die vader van Arpagsad geword het. Verder en baie belangrik word aangedui hoe lank na die vloed hierdie gebeurtenis plaasgevind het.

Indien die gegewens soos weergegee word in Genesis 11:10-26 nou terug verwerk word na n tydperk na die vloed dan kan n lyngrafiek van sterfdatums saamgestel word van elke geslag, vanaf Noag tot by Nahor (9 geslagte) soos hieronder aangetoon. Die uitsondering is Terra wat 226 jaar na die vloed, op n ouderdom van 77 jaar, vir Abram as seun gekry het. Dus, Abram is gebore 226 jaar na die vloed! Wat merkwaardig is, is die feit dat met Noag se afsterwe, Abram 124 jaar oud was.


Gen 11:10 Dit is die stamboom van Sem: Toe Sem honderd jaar oud was, het hy die vader van Arpagsad geword, twee jaar n die vloed.
Gen 11:11 En Sem het n die geboorte van Arpagsad nog vyf honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:12 Toe Arpagsad vyf en dertig jaar oud was, het hy die vader van Selag geword.
Gen 11:13 En Arpagsad het n die geboorte van Selag nog vier honderd en drie jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:14 Toe Selag dertig jaar oud was, het hy die vader van Heber geword.
Gen 11:15 En Selag het n die geboorte van Heber nog vier honderd en drie jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:16 Toe Heber vier en dertig jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword.
Gen 11:17 En Heber het n die geboorte van Peleg nog vier honderd en dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:18 Toe Peleg dertig jaar oud was, het hy die vader van Rehu geword.
Gen 11:19 En Peleg het n die geboorte van Rehu nog twee honderd en nege jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:20 Toe Rehu twee en dertig jaar oud was, het hy die vader van Serug geword.
Gen 11:21 En Rehu het n die geboorte van Serug nog twee honderd en sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:22 Toe Serug dertig jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword.
Gen 11:23 En Serug het n die geboorte van Nahor twee honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:24 Toe Nahor nege en twintig jaar oud was, het hy die vader van Tera geword.
Gen 11:25 En Nahor het n die geboorte van Tera nog honderd en negentien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
Gen 11:26 Toe Tera sewentig jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran.


http://www.wendag.com/forum/picture.php?albumid=13&pictureid=67

Die lyngrafiek dui ook aan dat Noag langer geleef het as Peleg, Rehu en Nahor. Daar kan maar net gespekuleer word of Noag hulle begrafnisse bygewoon het. Die Bybel vermeld niks.

Met die geboorte van Abram word die dispensasie van die belofte of die partiargale heerskappy betree. Later meer hieroor wanneer die vloek van Noag getoets word binne die dispensasionalisme.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
17th February 2009, 04:56
Na die vloek van Noag (Sem) II


Abram verhuis saam met sy vrou Sarai na Kanan en gaan woon by Haran.


Gen 11:31 En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en di het saam met hulle uit Ur van die Chalders getrek om na die land Kanan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon.
Gen 11:32 En die dae van Tera was twee honderd en vyf jaar, en Tera het in Haran gesterwe.


Na Tera se afsterwe het die HERE aan Abram die opdrag gegee om te verhuis na n land wat Yahweh aan hom sal wys. Abram was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran.


Gen 12:1 En die HERE het aan Abram ges: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.


Nou vind n ommeswaai in die vloek en sen van Noag plaas. Waar Noag Yahweh gesen het deur Sem, sen Yahweh nou vir Abram, die oudste seun van Tera, met ander woorde die 9de geslag van Sem. Hierdie sen bevat verskeie elemente:

Yahweh sal Abram n groot nasie maak.
Yahweh sal Abram se naam groot maak anders as Nimrod wat self n groot naam wou maak.
Yahweh sal Abram self n sen laat wees.
Yahweh sal diegene wat Abram sen self ook sen.
Yahweh sal diegene wat wat Abram vervloek self ook vervloek.
Die geslagte van die aarde sal deur Abram gesen word. (Die woordspeling van Noag mag dalk nou beter verstaan word. Gen 9:26 Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees. )


Gen 12:2 En Ek sal jou n groot nasie maak en jou sen en jou naam so groot maak, dat jy n sen sal wees.
Gen 12:3 En Ek sal sen diegene wat jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde gesen word.
Gen 12:4 Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom ges het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was vyf en sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran.


Die sen van Yahweh beteken dus n groot nageslag, nie net in getalle nie, maar ook in naam. Verder dat Abram self n sen sal wees. Die sen van Noag aan Yahweh word nou in die 10de geslag van Noag omgedraai ten gunste van Abram. Die sen behels baie meer as di van Noag. Die geslagte van die aarde (wreld) sal in Abram gesen word. Daar is min twyfel dat hier na die Messias se koms verwys word. Wat hierdie sen van Yahweh meer merkwaardig maak, is die feit dat Noag toe nog geleef het.

Teenoor die sen aan Abram staan vervloeking. Wat opval is dat waar Noag, Kanan vervloek het om n kneg van knegte te wees, Yahweh se vloek nie iets bepaald aanwys nie. Dit is n universele vloek. As iemand Abram sou vervloek ongeag die bedoeling van die vloek sal Yahweh daardie person self vervloek. Die vloek van Yahweh wat dan oor so n persoon uitgespreek word, word ook nie aangedui nie. Dit kan aangeneem word dat Yahweh se vloek verband sal hou met die aard van die vloek wat oor Abram gebring sou kon word. Yahweh se vloek kan as n versterking van Noag se vloek op Kanan, sy nageslag en die nageslag van Gam gesien word. Die sening en vloek van Yahweh is beslis. Die gebruik van die word sal in Genesis12:2-3 bevestig dit. Dit sal gebeur.

Die model wat vroer voorgehou is oor hoe n vloek (dan ook sen) mag plaasving, blyk meriete te h, naamlik dat n vloek of sen vanuit n geestes wreld voltrek word.

Die verloop van die geskiedenis vanaf Abram, dan later Abraham, tot by Moses waar hy die volk Israel uit Egipte moet uitlei, is goed geboekstaaf.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
17th February 2009, 06:14
Na die vloek van Noag (Egipte en Sem se nageslag) I


Die volk Israel wat in Egipte gewoon en gewerk het vanwe Josef se posisie in Egipte, het vermeerder en n groot volk geword. Hulle omstandighede het egter begin verander. Die nuwe koning oor Egipte het niks van Josef geweet nie. Exodus 1:8:13 beskryf die volk Israel se knegskap.


Exo 1:8 Toe staan daar n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie.
Exo 1:9 Di het aan sy volk ges: Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons.
Exo 1:10 Kom, laat ons n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie.
Exo 1:11 Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Ramses gebou.
Exo 1:12 Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel.
Exo 1:13 Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien


Die vraag kan nou met reg gevra word: Wat van Noag se vloek oor Gam se nageslag? Hier vind ons nou die omgekeerde proses, naamlik die gesende nageslag van Sem dien nou as slawe onder die nageslag van Gam! [Daar is ironies genoeg dieselfde parallel te vind met ons situasie vandag. Die nageslag van Jafet (grotendeels), is ondergeskik aan Gam se nageslag.] Die nuwe Koning van Egipte gaan n stap verder toe hy sien watter getalle die volk Israel groei.


Exo 1:22 Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en s: Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe.

Die verhaal van Moses is welbekend sy geboorte sy grootword proses in die huis van die Farao as die seun van die Farao se dogter.

Exo 2:10 En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en ges: Ek het hom mos uit die water getrek.

Dan kry ons die volgende insident:

Exo 2:13 Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het: Waarom slaan jy jou naaste?
Exo 2:14 En hy antwoord: Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en ges: Waarlik, die saak het bekend geword!
Exo 2:15 En toe Farao van di saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Mdian gaan woon. En hy het by n put gesit.


Hier kry ons n parallel met die geboorte van Christus.


Mat 2:13 En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar n engel van die HERE in n droom aan Josef en s: Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou s; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak.

In die geval van Moses wou Satan verhoed dat die saad van Christus kon voorgaan. In die tweede geval wou Herodus Christus vermoor. Satan se planne word gefnuik. Die verband met die vloek van Noag? Gam as vervloekte, met geen "God" verbind nie, kom onder die heerskappy van Satan. Hulle geniet besondere vooruitgang as n Egiptiese volk. Alles het egter n doel. Satan wat homself graag as n God wil sien, bevoordeel die Egiptenare wat voorspoed, rykdom en wysheid betref. Satan prober dus die vloek van Noag omdraai sodat Israel eerder die gode van die Egiptenare aanbid en gevolglik vir hom Satan aanbid.

Israel staan egter vas by Yahweh. Wat volg? Satan verkneg Israel onder die nageslag van Gam. Yahweh sien dit en bevoordeel Israel met n groot nageslag. Het so n verknegting enige doel? Ja, indien mense n gesamentlike bedreiging ervaar, bind hulle beter saam. Hulle krag l in hulle getalle. Het ons in Suid Afrika nie soorgelyke ervaring waargeneem nie?

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
17th February 2009, 11:30
Na die vloek van Noag (Egipte en Sem se nageslag) II


Moses ontvangs opdrag van Yahweh om die volk Israel uit Egipteland uit te lei. Yahweh dui aan dat die Egiptenare hulle sal verset, maar wanneer hulle gaan moet hulle Egipte beroof.

Exo 3:22 maar elke vrou moet van haar buurvrou en van haar wat in haar huis vertoef, silwer en goue voorwerpe en klere eis. En julle moet dit op julle seuns en dogters sit, en so Egipte berowe.

Moses het baie besware maar uiteindelik vertrek hy en sy seuns terug na Egipteland met die staf van Yahweh in sy hand.

Exo 4:20 Moses neem toe sy vrou en sy seuns en laat hulle op n esel ry, terug na Egipteland. Moses het ook die staf van God in sy hand geneem.

Later vind ons Moses en Aron by die Farao:

Exo 7:10 Toe het Moses en Aron na Farao gegaan en gedoen net soos die HERE hulle beveel het: Aron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het n slang geword.
Exo 7:11 Daarop laat Farao k die wyse manne en die towenaars roep; en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste:
Exo 7:12 elkeen gooi sy staf neer, en hulle word slange! Maar Aron se staf het hulle stawe verslind.

Exodus 7:10-12 illustreer dat die Egiptiese towenaars (Satan) ook oor mag beskik, maar dat di mag aansienlik ondergeskik is aan die van Yahweh. Moses se staf (slang) het die ander stawe (slange) verslind. Insiggewend die woordspeling van slang in di verband. Slang in die tuin van Eden? Oorwinning van die Egiptiese slange deur Yahweh.

Die plae volg mekaar op en die Egiptiese towenaars (Satan) verander die water ook in bloed en kan ook paddas optower. Met die plaag van die miskiete en die daarop volgende plae, behaal die Towenaars geen sukses nie. Satan se mag word aan bande gel. Die daaropvolgende plae vernietig Egipteland se rykdom van graan, ve en dan uiteindelik al die eersgeborenes. Die rykdom van goud ensomeer gaan vir Egipte verlore.

Nou lyk Noag se vloek nie meer na n onwerklikheid nie. Yahweh verhard die harte van die Egiptenare. Die Farao en sy hele lermag asook sy strydwaens en sy ruiters kom om.

Exo 14:23 Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrekal Farao se perde, sy strydwaens en sy ruitersdie see in.
Exo 14:24 En in die mrewaak het die HERE, in die vuur en wolkkolom, op die ler van die Egiptenaars afgekyk en die ler van die Egiptenaars in verwarring gebring.
Exo 14:25 En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe s die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die HERE stry vir hulle teen die Egiptenaars.
Exo 14:26 Daarop s die HERE vir Moses: Steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en oor hulle ruiters.
Exo 14:27 En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die HERE dan die Egiptenaars binne-in die see gestort.
Exo 14:28 En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaens en die ruiters van Farao se hele lermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geeneen van hulle het oorgebly nie.

Noag se vloek realiseer op Gam se kinders. Dit is bekend dat Kanan se straf wel later plaasgevind het. Na my wete was die uittog uit Egipte die begin van die agteruitgang van Egipte.

Die 10de plaag het nie net die erfgename die oudstes, veral die seuns laat omkom nie, maar die see het hul lermag soldate, strydwaens en soldate verswelg.

Van die eens magtige Egipte met sy lers, strydwaens en kennis oor die boukuns, sterrekunde ensomeer het dit n nasie geword, wat sonder sy geskiedenis, piramides en graftombes, waarskynlik bloedweining toeriste sou lok. Die nageslagte, di wat migreer het na Suid Afrika, oor tyd heen, het waarskynlik net n bietjie kennis van yster smelt en landbou oorgebly. Van die eens magtige piramiedes wat deur wiskundige berekenings onderl was, het n ronde hut sonder n oop- en toemaak deur oorgebly. Daar kan dus afgelei word dat Noag se vloek op Kanan en Gam se nageslag geldig was, en vandag nog geldig is.

Egipte het sy doel gedien. Dit het aan die volk Israel 'n samebindende faktor verskaf om sodoende onder Yahweh se leiding 'n volk te word waaruit die Messias sou kom. Satan het misluk om die volk Israel te "vernietig" en laat Egipte aan sy eie lot oor.

Wanneer gekyk word na Semetiese volke, het hulle n bydrae tot die wreld veral op twee vlakke gelewer. Di van die mensdom se geestelike welstand en di van die ontwikkeling van die volgende hoofstroom gelowe naamlik Judasme, Islamisme en die Christelike geloof.

Nou bly nog net oor om die vloek van Noag te toets binne die dispensasionalisme, en dan die samevatting met die Boerevolk in gedagte.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
17th February 2009, 14:59
Dispensasionalisme

Die woord dispensasie verwys na n sekere tydperk. In die Bybel sal n dispensasie na n tydperk verwys waarop God in n bepaalde tydperk die wreld hanteer het, of steeds hanteer (hede). Die uitgangspunt van hierdie siening huldig die mening dat die Bybelse geskiedenis in n aantal sulke tydperke verdeel kan word vanwe die feit dat God op verskillende tye op verskillende maniere met die mensdom werk. Die doel van God bly dieselfde, maar daar is n ander manier waarop Hy hierdie doel wil bereik. Die bekende Scofield Bible is n klassieke voorbeeld van Dispensasionalisme.

Die mens stel God telkens teleur. God moet dan n nuwe manier vind om sy doel met die mens te bereik. Elke keer wanneer God n nuwe manier vind om sy doel met die mens te bereik, betree ons n nuwe dispensasie.

Oor die verskillende dispensasies is daar heelwat menings verskille. Dit wissel van vier tot agt. Die getal sewe is populr, waarskynlik vanwe die feit dat dit n simboliese getal is. Vervolgens die populre indeling van dispensasies of tydperke in die heilsgeskiedenis.


1. Die dispensasie van onskuld of vryheid
Dit is die tydperk voordat Adam en Eva gesondig het. Hulle het n direkte verhouding met God gehad en moes Sy opdragte uitvoer.

2. Die dispensasie van die gewete.
Die begrip gewete kom uit Romeine 2:15 en beteken dat God die mensdom na die sondeval deur hulle gewete wou regeer. Hulle was geroepe om na hulle gewete te luister en om offers aan God te bring soos Hy bepaal het. Henog en Abel het positief gereageer in di tyd.

3. Die dispensasie van die burgerlike regering.
Hierdie dispensasie het in die tyd van Noag gegeld. Hierdie tydperk was veral gekenmerk deur die instelling van die doodstraf. Dit is dan ook in hierdie tydperk waarbinne die vloek van Noag uitgespreek is. Die vloek, veral gerig op Kanan kan waarskynlik teen hierdie agtergrond beter verstaan word.

4. Die dispensasie van die belofte of die patriargale heerskappy.
Tot op hierdie stadium het alle mense direk onder die beginsels van God se heerskappy gestaan. Vir die eerste keer is een familie en volk as verteenwoordiger van die mensdom aangestel. Dit is gedurende hierdie tydperk dat Yahweh met Abram (later Abraham) in gesprek getree het, hom gesen het asook die aarde se nageslag in hom. God tree ook direk op teen Egipte. God doen dit op n kollektiewe manier. Almal se vee ly, hul eersgeborenes sterf ensomeer. Die vloek van Noag begin hier in werking tree.

5. Die dispensasie van die Mosaese wet.
Die mense moes die wet gehoorsaam wat God Moses gegee het. Di dispensasie het van Moses tot die dood van Christus geduur. Die dispensasionaliste handhaaf n skrifuitleg wat hulle letterlik, eenvoudig of normaal noem. Wat hulle bedoel, is dat hulle nie van vergeesteliking gebruik maak nie. Profesie word letterlik uitgel. Vir dieselfde rede kan n mens aanvaar n vloek ook. As n profesie oor Israel uitgespreek en betrekking het op die land Kanan (of n vloek op Kanan self), sal dit vir Israel en in die land Kanan vervul word. Soos wat dan ook tydens hierdie dispensasie gebeur het.

6. Die dispensasie van die genade.
Dit is die tyd van die uitstorting van die Gees tot by die wederkoms van Christus. Die feit dat hierdie tydperk die dispensasie van die genade genoem word, beteken nie dat daar glad geen genade voor hierdie tyd betoon is nie. Dit beteken egter dat die genade van God helderder deur Christus geopenbaar is as ooit tevore. Die mense moet die genade aanvaar. God handel in di tyd weer direk met die hele mensdom en nie meer deur een volk nie.

Waar ons tans binne hierdie tydperk leef, beteken dit nie dat tydens hierdie tydperk n wysiging kan kom nie. Laat ons eers na die finale tydperk kyk wat aangedui word as die dispensasie van die millennium.

7. Die dispensasie van die millennium.
In di tydperk sal al die uitstaande beloftes aan Israel vervul word. Christus sal direk oor die hele wreld regeer en alle ongehoorsaamheid straf.


Nou kan ons terugkeer na die huidige dispensasie, die van die genade. n Ander kenmerk van die dispensasionalisme is die onderskeid tussen die eer van God en die redding van mense. Die redding van mense is nie die primre doel van God nie. Dit is net n middel om sy eintlike doel te bereik, en dit is sy eie eer. Dink in hierdie verband aan die slag van Bloedrivier!

Wat nou van die vloek van Noag binne hierdie genade dispensasie. Dit is my mening dat n vloek soos die van Noag beindig kan word deur die draer self. Die genade is daar. Mens moet net daarom vra en bid. Die vraag is egter of die vloek jou blind hou vir die genade wat beskikbaar is?

Vroer is ges dat die vloek van krag is tot jou dood (Dawid). Deur die genade kan dit beindig word indien nie, dan met die wederkoms.

Groetnis

Carel

Carel van Heerden
17th February 2009, 15:46
Opsomming en slotgedagtes

Wanneer mens terugkyk na wat alles ges is oor die vloek van Noag kan tot sekere gevolgtrekking gekom word:

* Die vloek is werklik en het neerslag gevind in Kanan en sy nageslag asook in Gam se nageslag, veral in Egipte en vandag in Afrika.
* Die vloek het nie dadelik in werking getree nie.
* Die vloek is langdurig.
* Die vloek kan in die huidige dispensasie beindig word. Dit vra egter insig en geloof.
* Die vloek beteken nie knegskap soos ons dit verstaan nie, maar wel ondergeskik aan die nageslag van Sem en Jafet se nageslagte.
* Die vloek kan aangewend word om mee te straf (Egipte). Suid Afrika?

Waar daar verwys is na die Boerevolk is daar ander aspekte wat opval:

* Die Boerevolk is n nuwe volk gevorm onder die Gelofte van Bloedrivier. (Bloedrivier woordspeling?)
* Die swart bevolking van Suid Afrika het hul Goddelike opdrag uitgevoer en Suid Afrika bevolk Oostelike gedeelte.
* Die Voortrekkers n samestelling van nasies (Jafet se nageslag) word die Boerevolk met n eie nuwe taal en voer hulle Goddelike opdrag uit om Suid Afrika te bevolk asook om te vermeerder.
* Die Boerevolk is die enigste volk met wie God n gelofte gedoen het (buiten Israel) wat hul nageslag insluit.


Slotgedagtes.


Hiermee dan my siening van Kanan vervloek deur Noag. Ek vertrou u sien die prentjie waarna vroer verwys is. Of dit gewig dra en of dit n aanvaarbare verduideliking bied is nie ter sprake nie. Belangrik egter is dat n mening gegee is wat waarskynlik anders is as die normale. As dit iemand laat dink het is dit goed so.

Oor Bloedrivier en die Gelofte sal ek by n latere geleentheid graag my menig lug. Dit is mos n kletshoekie of hoe?

Gegroet

Carel

Die Ou Man
18th February 2009, 19:20
Carel van Heerden.

Dankie dat jy jou navorsing en interpretasies met ons kom deel het. Daar is heelwat om te verteer en te verdiskonteer.

Ek het persoonlik by jou uiteensetting gebaat.

Ek wil terugkeer na Moses se lewe as Egiptiese prins, ten volle opgelei in die Egiptiese religie en wysbegeerte en later opgelei in die Jahwehisme deur sy skoonvader die Medianitiese priester.

Liefde groete.

Die Ou Man

Carel van Heerden
19th February 2009, 09:00
Carel van Heerden.

Ek wil terugkeer na Moses se lewe as Egiptiese prins, ten volle opgelei in die Egiptiese religie en wysbegeerte en later opgelei in die Jahwehisme deur sy skoonvader die Medianitiese priester.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die ou Man

Baie dankie vir die mooi woorde. Ek kan net s dit is nie uit eie krag nie!

Net 'n interessantheid - vanoggend net na 05h00 op SAUK 1 was daar 'n uiteensetting van van die swart bevolking se geloof en hulle oortuigings. Die ooreenstemming van sekere aspekte met di van die Egiptiese godsdiensbeoefening was besonder opvallend!

Ek sien uit na wat u te s het met betrekking tot bogenoemde aanhaling

Groetnis

Carel

Ou Sanna
23rd February 2010, 16:36
Pionier

Nadat ek weer nagedink het oor Noag se "jurisdiksie" om die HERE te sen en nie Sem nie, blyk die volgende moontlikheid 'n antwoord te wees.

Omdat Sem (die stamvader van die Semiete) met Yahweh verbind word, is die sen nie aan Sem gegee nie maar via Sem aan Yahweh deur Noag. Dit vloei voort uit hulle onderlinge verhouding met mekaar. Sem se nageslag gaan onder Yahweh dien en dit is dan ook die geslagslyn vanwaar Jesus sal kom.

Hierdie "jurisdiksie" word ontleen aan sy kennis wat hy moes gehad het oor wat gaan kom.

Groetnis
Carel

Dags Almal
Die sen was nog altyd in die Bybel vanaf die vader na die eersgebore seun uitgespreek, so het die seuns in die Bybel tipies die eergeborene reg bv. gekoop. Hoekom? Natuurlik om die sen van die vader te ontvang en dit bly bindend.
Dit is presies wat gebeur het met Sem, Gam en Jafet.
Gam is vervloek
Sem is nie gesen nie, maar YHWH wel as God van Sem
Jafet is gesen ....met ruimte en baie meer....
Maar hoekom Jafet? Want Jafet was die oudste seun van Noag, die eergeborene!!!
"Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the
elder, even to him were [children] born." Gen 10:21

En nou kan ons verseker sien dat Jafet wel die oudste seun was en die eergeborene sen sou ontvang:
However, when let us consider that Shem was 100 years old two years after the Flood (Gen
11:10), that Noah was 500 years of age when he had children (Gen 5:32) and that the Flood
devastated the earth in the 600th year of his life. As such his eldest son was at that time 100 years old,
whilst Shem only reached his 100th year two years after the Flood. Therefore Japheth must have been the elder of the two.
Gen 11:10 These [are] the generations 8435 of Shem 8035: Shem 8035 [was] an hundred 3967 years 8141 old 1121, and begat 3205 Arphaxad 775 two years 8141 after 310 the flood 3999:
Die teks wys duidelik dat Sem 100jaar oud was toe Arphaxad gebore is, maar Arphaxad is eers twee jaar na dei vloed gebore, dus was Sem slegs 98jaar oud gedurende die vloed.....

So het Noag dan geweet dat die geestelike leiding vanaf Sem se kant sal kom, alhoewel die wreld se leierskap van die stam van Jafet sou/sal kom, en so weet ons dan vandag dat al die vooruitstrewende nasies almal nasate van Sem en Jafet is, en in terme van ontwikkeling en tegnologie en leieskap - Jafet se mense natuurlik en omtrent alle geestelike ondersteuning vanaf die Sem mense....kyk tog om jou rond die wreldleiers is tog bekwame leiers, maar het geestelik leiding nodig.

"God will make Japheth beautiful and he will dwell in the tents of Shem" (Genesis 9:27). Humanity needs wise leadership, and those who are truly fit to give this must hold sway while all the rest of the people must defer to them. Japheth was in fact Noah's firstborn (Rashi on Genesis 10:21), yet he was to seek spiritual leadership "in the tents" of his younger brother, Shem.

My stukkie bydrae

Groete

Ou Sanna
23rd February 2010, 17:11
So is dit dan reeds genoem dat Sem gekoppel word aan YHWH en Jafet aan GOD (Elohim), maar Noag het geweet dat aan die einde sal die Allerhoogste se plan met die nasies vewesenlik word nl: EEN GOD, die WARE LEWENDE GOD ALMAGTIG, die ALLERHOOGSTE, the MOST HIGH GOD.

Yet God's plan is for all humanity to unite "with one accord" [Hebrew: SHECHEM] in the service of the One God (Zephaniah 3:9).

Zep 3:8 Therefore wait 2442 ye upon me, saith 5002 the LORD 3068, until the day 3117 that I rise up 6965 to the prey 5706: for my determination 4941 [is] to gather 622 the nations 1471, that I may assemble 6908 the kingdoms 4467, to pour 8210 upon them mine indignation 2195, [even] all my fierce 2740 anger 639: for all the earth 776 shall be devoured 398 with the fire 784 of my jealousy 7068.

Zep 3:9 For then will I turn 2015 to the people 5971 a pure 1305 language 8193, that they may all call 7121 upon the name 8034 of the LORD 3068, to serve 5647 him with one 259 consent 7926.

As ons na Psalm 82 kyk dan sien ons die volgende:

Psa 82:1 [[A Psalm 4210 of Asaph 623.]] God 430 standeth 5324 in the congregation 5712 of the mighty 410; he judgeth 8199 among 7130 the gods 430.

Psa 82:2 How long will ye judge 8199 unjustly 5766, and accept 5375 the persons 6440 of the wicked 7563? Selah 5542.

Psa 82:3 Defend 8199 the poor 1800 and fatherless 3490: do justice 6663 to the afflicted 6041 and needy 7326 .

Psa 82:4 Deliver 6403 the poor 1800 and needy 34: rid 5337 [them] out of the hand 3027 of the wicked 7563.

Psa 82:5 They know 3045 not, neither will they understand 995 ; they walk 1980 on in darkness 2825: all the foundations 4144 of the earth 776 are out of course 4131 .

Psa 82:6 I have said 559 , Ye [are] gods 430; and all of you [are] children 1121 of the most High 5945.

Psa 82:7 But 403 ye shall die 4191 like men 120, and fall 5307 like one 259 of the princes 8269.

Psa 82:8 Arise 6965 , O God 430, judge 8199 the earth 776: for thou shalt inherit 5157 all nations 1471.

So Die Allerhoogste (the most High 5945.) hou gerig oor die Godeseuns, die Stamgode van die volke en soos wat hulle oortree en nie reg handel soos beskryf word in Psalm 82 hierbo, word hulle soos mense wat kan sterwe en dis 'n vonnis oplegging. Hoeveel van die Godeseuns is dan nog oor of in beheer van hulle erfdele? Vers 8 s tog duidelik dat die Allerhoogste (The Most High) al die nasies as erfdeel sal ontvang ...wanneer...sodra Hy die laaste oordeel gefel het.

Het Noag dan die insig gehad om te weet dat Jafet van die begin af geassosieer sal word met die Allerhoogste soo wat dit aan die einde sal wees, maar dat hulle (die Jafette) deurentyd geestelike leiding sal moet ontvang?

Deu 32:8 When the Most High assigned lands to the nations, when he divided up the human race, he established the boundaries of the peoples according to the number of angelic beings. [fn]

Deu 32:8 "When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders [fn] of the peoples according to the number of the sons of God. [fn]

Deu 32:8 When Ha`Elyon gave to the nations their inheritance, When he separated the children of men, He set the bounds of the peoples According to the number of the children of Yisra'el.

Groete

schalk
26th January 2012, 13:47
Hallo aan julle

Interresant is om ook te let dat sommige konkordansies die ou Hebreeuse woord wat in die Bybel vertaal word met ewigheid beskryf as n lang tyd en dus nie letterlik vir altyd en ewig nie! DINGE verander maar met die tyd saam en sekere houthakers en waterdraers het in n sekere land bo uitgekom? Hoop my bydrae maak jul gesprek nog interresanter.