PDA

View Full Version : Die Onbekende GodDie Ou Man
29th August 2007, 19:25
Ek het reeds uitgewys dat daar onderskeid is tussen die God van hemel en aarde en die God van Abraham.

Die God van Abraham is ook bekend as Jahweh vir die Israeliete en Allah vir die Islamiete.

Die Ou Testament skop sommer van die staanspoor af met twee teenstrydige skeppingsverhale. Die verhaal van Genesis 1 is die verhaal van God van hemel en aarde. Die tweede skeppingsverhaal begin in Genesis 2:4. Dit is die verhaal van die HERE, ook bekend as Jahweh en Allah.

Watter van die twee absoluut teenstrydige verhale in Genesis is die ware weergawe en watter een die vervalsing?

Ek plaas die gedeelte in my Bybel waar die eerste skeppingsverhaal eindig en die tweede skeppingsverhaal begin.


http://img205.imageshack.us/img205/5731/onbekendegod006wy8.jpg


Let op dat die Skepper van hemel en aarde in die eerste verhaal na hulself as "ons" verwys en die man en vrou, beide na hulle beeld skape. Die Skepper se naam is God.

Neem ook kennis dat God die man en vrou sen en geen beperking plaas op wat hulle mag eet nie. In Genesis 1:29 gee die God van hemel en aarde al die plante aan die man en vrou as voedsel.

Die tweede verhaal begin in Genesis 2:4. Dit is die verhaal van die HERE ook bekend as Jahweh en Allah. Vers 17 van hierdie verhaal bots met God se verhaal, want nou is daar 'n beperking op watter vrugte geet mag word.

In die verhaal van God is die man en vrou tesame geskape in vers 27, maar in die HERE se verhaal in Genesis 2, is die man eerste geskape en die vrou laaste. Hierdie teenstrydighede is onoorbrugbaar. Maar wees geduldig. Die bedrog eindig nie hier nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:14
Let nou op Genesis 2:17 in die HERE/Jahweh/Allah se verhaal.


maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Let nou op wat die slang van hierdie stelling s in Genesis 3:4 van die HERE se verhaal.


Toe s die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

Adam het 930 jaar oud geword.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:20
Die verhaal van God, wat na Genesis 1:3 deur die verhaal an die HERE/Jahweh/Allah onderbreek is, word voortgesit in Genesis 5.

Let op vers 2 wat weereens die aard van die Skepper weergee.


Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle gesen en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.

http://img509.imageshack.us/img509/8876/onbekendegod005mt4.jpg

In die verhaal van God lees ons dat Adam seuns en dogters gehad het.


En die dae van Adam, n die geboorte van Set, was agthonderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.

Die verhaal van die HERE het egter hierdie deel oorgeneem. Daarom is die ware verhaal van Adam en Eva se dogters verwyder.

Ons weet reeds dat die HERE 'n god van seuntjies is. Die besnydenes, ens. 'n Vrou is dubbel so lank onrein as sy 'n dogtertjie gebaar het. Ons ken hierdie rels.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:26
Kom ons kyk verder na die teenstrydighede in die verhaal van die HERE.


Toe s die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?

Die HERE weet nie, of hy gee voor om nie te weet nie. Besluit self.

Kain word gedoem tot 'n swerwers bestaan.


Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

As jy die grond bewerk, sal dit sy vermo aan jou nie meer gee nie; 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde

Hoe is dit dan moontlik vir 'n vervloekte ewige swerwer om 'n groot stad te bou?


En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.

Die werklike blatante bedrog van die Hebreeuse skrywers kom nog.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:29
Volgens God se verhaal het Adam (mens) 930 jaar oud geword.


So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.

Maar in die verhaal van die HERE...


Toe s die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:40
Nou dat ons die twee verhale afsondelik onder onskou het, kan ons kyk watter van die twee weergawes in die Islamitiese Koran vervat is.


Afdeling 2 Die Duiwel se Vyandskap teen die Mens

19. O Adam, vertoef u en u vrou in die tuin, en eet warvan u wil, maar nader nie hierdie boom nie, anders sal u tot die onregverdiges behoort.

20. Maar die duiwel het hulle slegte ingewinge ingeblaas, naamlik dat hy aan hulle sou openbaar wat hulle verborge swakhede is, en hy het ges: U Here het u hierdie boom verbied uit vrees dat u engele sal word of dat u onsterflik sal word.

21 En hy het aan hulle altwee gesweer: Ek is vir julle waarlik n opregte raadgewer.

22 So het hy dan hulle ondergang deur bedrog veroorsaak. En toe hulle van die vrugte van die boom geet het, het hulle skaamte vir hulle duidelik geword, en toe begin albei hulself bedek met die blare van die tuin. En hulle Here het na hulle geroep en ges: Het ek julle daardie boom nie verbied nie, en het ek julle nie ges dat die duiwel sekerlik julle openlike vyand is nie?

23 Hulle het geantwoord: Ons Here, ons het onsself onreg aangedoen en as U ons nie vergewe en ons genade betoon nie, sal ons sekerlik verloorders wees.

Uit die Koran

Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat die Koran die weergawe van die HERE se verhaal weergee. Natuurlik sal dit so wees. Die HERE staan onder die Islamiete bekend as Allah en aan die Israeliete as Jahweh.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:50
Die verhaal van die HERE/JahwehAllah beweer die volgende in Genesis 4:26.


En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep.

Maar volgens Eksodus 6:2 & 3 is dit nie moontlik nie omdat die naam HERE toe nie bekend was nie. Dit is nou volgens die HERE se eie woorde.


Verder het God met Moses gespreek en vir hom ges: Ek is die HERE.

En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.

As ons aanvaar dat die HERE s dat sy naam nie voor Moses bekend was nie, beteken dit dat alle verhale in Genesis onder die naam van die HERE onder verdenking is.

Teen hierdie tyd behoort dit duidelik te wees dat die HERE-verhaal in Genesis terugwerkend en valslik met die oorspronklike verhaal van God geplooi is.

Indien die twee verhale as sulks aangebied was, sou daar nie 'n probleem wees nie. Die skrywers het die twee weergawes egter doelbewus as een probeer aanbied.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 17:59
Wie ookal gedink het dat "cut & paste" in die 20 ste eeu ontdek is, moet hiervan probeer sin maak.


http://img209.imageshack.us/img209/3620/onbekendegod002zs0.jpg


Hier het ons te make met die vervlegting van twee verhale. Die oorspronklike verhaal van God en die latere verhaal van die HERE/Jahweh/Allah se skrywers.

Kyk nou objektief hierna en oortuig jouself dat dit nie twee verhale is wat op bedrieglike wyse vervleg is nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th August 2007, 18:06
Volgens die HERE/Jahweh/Allah se verhaal gaan 14 vols en rein diere op die ark.

Volgens God se verhaal slegs 2 van elk.

Hoekom soveel meer in die HERE se verhaal. Die HERE hou van die reuk van vleis wat brand. Die ekstra diere gaan vir die offerande.

In teenstelling met die HERE, is God is nie 'n God van offerande nie, daarom is twee van elke spesie genoeg.

Hoe kon Noag onderskei tussen rein en onrein diere. Hy kon nie want daardie onderskeidende rels is eers in Levitikus 11 aan Moses en A'aron gegee. Dit is dus duidelik dat die HERE se verhaal terugwerkend ingevleg is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st August 2007, 10:47
Die vloedverhaal van God vorder in Genesis 8:5 tot in die tiende maand. Die ark het reeds op die Ararat gestrand en die bergtoppe is sigbaar. Hiervandaan gaan die ark nie verder beweeg nie. Noag-hulle kan maar uitklim. Daar is geen nodigheid om 'n kraai en duiwe te stuur om dro grond te soek nie. Maar o we, in die volgende vers is ons treug by dag 40. Hoe nou?

Die HERE se verhaal is in die volgende vers ingevoeg en daarom is ons weer terug by die veertigste dag. Die HERE se verhaal vorder tot vers 13 wanneer die aarde droog is in die 601 ste jaar. Hierdie verhaal onderbreek homself telke male om van die een weergawe na die volgende te spring.

Vanaf vers 14 tot vers 22 is daar vers vir vers, om die beurt, uit die twee verhale "gespoeg en plak". Vers 20, 21 en 22 behoort aan die HERE. Hier word die eksta diere waarvoor die HERE se verhaal voorsiening maak, geoffer. "En die HERE het die lieflike geur geruik."

In die weergawe van God is geen offerande ter sprake nie. Dit is in ooreenstemming met Jesus se waarskuwing in Matths 12:7:


Maar as julle gewet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid h en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie.

Watter weergawe van hierdie twee verhale sou in die Koran van die Islamiete vervat wees?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st August 2007, 13:23
Kom ons volg die twee Genesis verhale verder. Die verhaal van God en die latere verhaal van die HERE/Jahweh/Allah.

http://img509.imageshack.us/img509/7804/onbekendegod004ce3.jpg

In die verhaal van God word 'n verbond met mens en dier gesluit.


Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag n julle,

en met al die lewende wesens wat by julle is: die vols, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle--al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde.

God is 'n God van die totale skepping. Mens en dier.

Dit is ook opvallend dat die vrou, anders as in die HERE se verhaal, nie n minderwaardige rol speel nie. Man en vrou is beide na God se beeld geskape.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st August 2007, 13:30
Die HERE se verbond is net met Abraham en sy nageslag, die Israeliete en Arabiere gesluit. Ons kan seker daarvoor vergewe word, as ons vermoed dat die HERE se verbond die vroulike geslag uitsluit.

Die HERE is nou maar een maal meer partydig wanneer dit by seuntjies kom. 'n Moeder is dubbel so lank onrein as sy geboorte sou skenk aan 'n dogtertjie.


Levtikus 12.

1 VERDER het die HERE met Moses gespreek en ges:

2 Spreek met die kinders van Israel en s: As 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy sewe dae lank onrein wees; soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees.

3 En op die agtste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word.

4 Dan moet sy drie-en-dertig dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is, moet sy raak nie en in die heiligdom mag sy nie kom nie totdat die dae van haar reiniging verby is.

5 Maar as sy 'n dogter baar, sal sy twee weke onrein wees soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy ses-en-sestig dae in die reinigingsbloed bly.

Ek sal seker ook vergewe word as ek die HERE as 'n onlogiese wese beskou.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st August 2007, 13:36
Wat is die God van Genesis se opdrag aangaande wat ons mag eet? Ons vind die antwoord in Genesis 9:3.


Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.

In die verhaal van God is daar geen sprake van rein en onrein diere nie. Ek mag net nie bloed eet nie.

Wat s die HERE/Jahweh/Allah se skrywers in Levtikus 11?


En die HERE het met Moses en Aron gespreek en aan hulle ges:

2 Spreek met die kinders van Israel en s: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is.

3 Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou--dit mag julle eet.

4 Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het: die kameel, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

5 en die das, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

6 en die haas, want hy herkou, maar het geen gesplitste kloue nie--onrein is hy vir julle;

7 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie--onrein is hy vir julle.

Ensovoorts...

Sover bots die voorskrifte van die HERE/Jahweh/Allah lynreg met die God van hemel en aarde se voorskrifte.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
31st August 2007, 13:46
Wat is God se opdrag ten opsigte van moord?


Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.

God se opdrag is ondubbelsinnig. En weereens word ons herinner dat ons na die beeld van God gemaak is. Let wel, ons is nie na die beeld van die HERE/Jahweh/Allah gemaak nie.

Wat is die HERE/Jahweh/Allah se opdrag.


Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.


Numerie 31

17 Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.

18 Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.

Hoe rym die HERE se bevele om mans, vroue, kinders en babas te vermoor met God se opdrag?


Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 09:34
Dit is interessant om daarop te let dat Jesus se leringe in harmonie is met God se opdragte is, maar lynreg bots met die jaloerse HERE/Jahweh/Allah se rituele.

Lees gerus Genesis van voor af deur. Let dan op waar die verhaal van God onderbreek word deur die latere verhaal van die HERE. Op verskeie plekke is die oorgang ooglopend, maar op ander plekke is dit meer subtiel. Let ook op die teenstrydighede tussen die twee verhale. Die eerste wat opval is die duplikasie.

Dit is duidelik dat die skrywer van die HERE se weergawe in besit moes wees van die oorspronklike verhaal van God.

Met hierdie bedrog in gedagte is dit nou duidelik waarom die Engel ons moet kom reghelp in Openbaring 14:6 & 7.


EN ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.

En hy het met 'n groot stem ges: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Let op hoe hierdie opdrag rym met die God van hemel en aarde en weereens bots met die opdrag van die HERE van die Israeliete. In teenstelling met die HERE/Jahweh/Allah wat net die nageslag van Abraham by sy verbond insluit, het die Ewige Evangelie van God betrekking op "alle nasies en stamme en tale en volke".

Die opdrag is uitdruklik. Ons moet terugkeer na die God van hemel en aarde.

Die God van hemel en aarde is verwys na hulself as "Ons" en het die man en vrou na hulle beeld geskape.

Die God van hemel en aarde is ons goddelike Ouers.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 09:56
Die vervalsing is ooglopend as mens dit eers raakgesien het. Maar wat wou die Hebreeuse skrywers daardeur bereik?

Die doel was om hul God, die HERE/Jahweh/Allah se status terugwerkend te verhoog tot die God van hemel en aarde.

Hier is 'n voorbeeld waar 'n ou geskrif terugwerkend vervals is, deur die naam YHWH in te voeg.http://img105.imageshack.us/img105/51/jahwehvervalsingbb4.gif


The famous Isaiah Dead Sea scroll written in Babylonian Aramaic
and shows the interpolation of the tetragrammaton written in the
ancient paleo-Hebrew script into a blank space in the original
document. This shows us that where the sacred name should have
existed or was in the ancient text, blanks were created to insert the
false name. Inserting the tetragrammaton into these blanks has been
at a 2,800 year old mystery. Who did it and upon what authority?

Die tetragrammaton waarna verwys word, is YHWH, die naam van die HERE/Jahweh?Allah.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 10:10
Kom ons ondersoek weer hierdie gedeelte.

Let nou op Genesis 9:26. Hier l ons antwoord.


http://img509.imageshack.us/img509/7804/onbekendegod004ce3.jpg


Die verhaal van God en die verhaal van die HERE kom bymekaar uit in Genesis 9:26.


Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.

Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanan moet sy dienskneg wees.

Nou kan ons duidelik onderskei.

God is die God van Jafet.

Die HERE is die God van Sem.

Na die vloed, volg die geskrifte wat in die Bybel vervat is die lyn van Sem, naamlik die Semiete waaruit die Israeliete, Arabiere en ander Midde-Oosterse nasies afstam. Terselfdertyd is dit dan ook die verhaal van die HERE/Jahweh/Allah.

Die verhaal van Jafet loop hier dood, want hy en sy seuns en kleinseuns trek na Europa. Uit hulle ontstaan die Europese nasies.

Genesis 9


2 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

3 En die seuns van Gomer was: skenas en Rifat en Togrma.

4 En die seuns van Jawan was: Elsa en Tarsis, die Kittirs en Dodaniete--

5 uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.

Na die vertrek van ons Europese voorsate, het die HERE/Jahweh/Allah die verbond met Abraham en sy Semietiese nageslag gesluit en onderneem om vir hulle 'n God te wees. So ges, so gedaan. Dit is dan ook nie vreemd dat daar, na die vertrek van Jafet, na die HERE as God verwys word nie.

Ek stam uit Jafet af, dus het ek geen verbond met die HERE nie. My verbond is met God van hemel en aarde en die teken daarvan is die renboog met sy sewe kleure.

Wie ore het om te hoor.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 16:02
Van die vroegste eeue is die wreld in drie dele verdeel. Dit was ooreenkomstig die Bybel en die seuns van Noag. Europa het aanvaar dat sy volkere van Jafet afstam.


Traditionally, Japheth was understood to have been the progenitor of the peoples of Europe. Thus "Japhetic" came to be used as a synonym for Europeans. In Medieval Europe the world was understood to have been divided into three large-scale racial groupings. In addition to the Japhetic peoples of Europe, the Semitic peoples were equated with all Asians, and Hamitic peoples with Africans.

The link between Japheth and the Europeans is reflected in Genesis 10:5, which states that the sons of Japheth moved to the "isles of the Gentiles," commonly believed to be the Greek isles, while others claim them to be the British Isles.

In the Bible, Japheth is ascribed seven sons: Gomer, Magog, Tiras, Javan, Meshech, Tubal, and Madai.
The intended ethnic identity of these 'descendants of Japheth' is not known for certain. However, over history they have been identified by Biblical scholars with historical nations who were deemed to be descendants of Japheth and his sonsa practice dating back at least to the classical encounters of Jew with Hellene, for example in Josephus's Antiquities of the Jews, I.VI.122 (Whiston). Josephus wrote:

Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tanais (Don), and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names.
http://en.wikipedia.org/wiki/Japhetic

Die onderstaande primitiewe kaart, wat dateer uit die 8ste eeu, bevestig die aanvaarding onder Europers, dat ons van Jafet afstam. Hierdie kaart staan bekend as die T & O Kaart.


http://www.wendag.com/images/T_and_O_map.jpg

A stylised T and O map, depicting Europe as the home of the descendants of Japheth (bottom left).
Africa is ascribed to Ham and Asia to Shem

'n Meer moderne weergawe van die verspreiding van volkere na die sondvloed, word in die onderstaande kaart weergegee.

http://img471.imageshack.us/img471/6308/dr0imapancientab2.gif

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 16:33
Ons vind dat die Nordiese volke van Europa, reeds teen 1800 vC n groot ekonomiese opbloei beleef het. Dit was ongeveer 4 eeue voordat Moses die Israeliete uit Egipte gelei het en min of meer n duisend jaar voor die verspreiding van die Tien Stamme van Israel.In Central Europe, the early Bronze Age Unetice culture (18001600 BC) includes numerous smaller groups like the Straubingen, Adlerberg and Hatvan cultures. Some very rich burials, such as the one located at Leubingen with grave gifts crafted from gold, point to an increase of social stratification already present in the Unetice culture. All in all, cemeteries of this period are rare and of small size. The Unetice culture is followed by the middle Bronze Age (1600-1200 BC) Tumulus culture, which is characterised by inhumation burials in tumuli (barrows). In the eastern Hungarian Krs tributaries, the early Bronze Age first saw the introduction of the Mako culture, followed by the Ottomany and Gyulavarsand cultures.

The late Bronze Age urnfield culture, (1300 BC-700 BC) is characterized by cremation burials. It includes the Lusatian culture in eastern Germany and Poland (1300-500 BC) that continues into the Iron Age. The Central European Bronze Age is followed by the Iron Age Hallstatt culture (700-450 BC).

In northern Germany, Denmark, Sweden and Norway, Bronze Age inhabitants manufactured many distinctive and beautiful artifacts, such as the pairs of lurer horns discovered in Denmark. Some linguists believe that a proto-Indo-European language was probably introduced to the area around 2000 BC, which eventually became the ancestor of the Germanic languages. This would fit with the evolution of the Nordic Bronze Age into the most probably Germanic pre-Roman Iron Age.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age

Die Nebra hemel plaat dateer uit 1600 vC. Dit was min of meer gedeurende die tyd dat die Israeliete slawe in Egipte was.


The Nebra sky disk is a bronze disk of around 30 cm diameter, patinated blue-green and inlaid with gold symbols. These are interpreted generally as a sun or full moon, a lunar crescent, and stars (including a cluster interpreted as the Pleiades). Two golden arcs along the sides, marking the angle between the solstices, were added later. A final addition was another arc at the bottom surrounded with multiple strokes (of uncertain meaning, variously interpreted as Solar Barge with many oars, as Milky Way or as Rainbow).

http://img72.imageshack.us/img72/5316/609pxnebrascheibefs7.jpg

The disk is attributed to a site near Nebra, Saxony-Anhalt in Germany, and associatively dated to c. 1600 BC. It has been associated with the Bronze Age Unetice culture.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 16:54
Die onderstaande is voorbeelde van Bronsera wapens en ornamente wat reeds opgegrawe is. Dit dateer ook uit die tydperk toe die arme Israeliete in Egipte was.


http://img106.imageshack.us/img106/7197/bronzeageweaponsromaniatd0.jpg

http://img98.imageshack.us/img98/3189/800pxnebraschwerterzj4.jpg

The Nordic Bronze Age (also Northern Bronze Age) is the name given by Oscar Montelius to a period and a Bronze Age culture in Scandinavian pre-history, ca 1800 BC - 500 BC, with sites that reached as far east as Estonia.

It is generally considered to be the direct predecessor and origin of Germanic culture. It succeeded the Corded Ware culture and others to evolve into the Proto-Germanic culture of the Pre-Roman Iron Age. The language that the bearers of this culture probably spoke is referred to as (pre-)Proto-Germanic. http://www.answers.com/topic/nordic-bronze-age

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 17:53
Wat was die religu van ons Europese voorsate gedurende die tyd dat die nasate van Sem slawe in Egipte was?

Hieronder is die sg. sun chariot.


http://img205.imageshack.us/img205/294/nordiesechariottt9.jpg

The Trundholm sun chariot pulled by a horse is believed to be a sculpture illustrating an important part of Nordic Bronze Age mythology.

Die Europers het ook 'n twee-eenheid god aanbid.


A pair of twin gods are believed to have been worshipped, and is reflected in a duality in all things sacred: where sacrificial artifacts have been buried they are often found in pairs.

A female or mother goddess is believed to have been widely worshipped (see Nerthus). Sacrifices (animals, weapons, jewelry and men) have been connected to water and small lakes or ponds have often been used as holy places for sacrifice and many artifacts have been found in such locations. Hieros gamos rites may have been common. Ritual instruments such as bronze lurs have been found sacrificed and are believed to have been used in ceremonies. www.answers.com/topic/nordic-bronze-age

In die meeste vroe godsdienste van die Europese volke, is die Moeder van die aarde, naamlik Eva, vergoddelik en aanbid.
Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 17:56
Was die Israeliete daarvan bewus dat hulle HERE nie die Allerhoogste is nie. Natuurlik het hulle geweet. Dit word duidelk gestel in die Lied van Moses in Deuteronomium 32.


7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit s.

8 Toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.

Toe die Allerhoogste die nasies geskei het, het die HERE 'n afgemete deel ontvang. Daardie deel is die Israeliete. Die Israeliete was dus terde daarvan bewus dat hul HERE die god van 'n afgemete deel is.

Hoe het dit dan gebeur dat die HERE vorder van God van 'n afgemete deel tot God van aarde en hemel?

Deur die bedrog van die Hebreeuse skrywers. Dit het ek reeds uitgewys.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 17:58
Die God van hemel en aarde het egter nie verlore gegaan nie. Jesus het na die aarde gekom en al die rituele en gebruike van die HERE tot niet kom maak.

Luister aandagtig wanneer Jesus van sy Vader vertel. Kan ons dit in verband bring met die vergeldende jaloerse HERE? Nee beslis nie. Jesus se koms lei ons terug na die God van hemel en aarde. Paulus het hierdie proses voortgesit. Toe die Semietiese kinders van die HERE beide Jesus en Paulus se leringe verwerp, het Paulus hom na die heidene gewend.

Daardie heidene was die afstammelinge van Jafet. Nou gaan ons die volle sirkel voltooi.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 18:13
Nadat Paulus sy rug op die nasate van Sem gekeer het, wend hy hom tot die nasate van Jafet in Griekeland. Luister nou mooi hoe Paulus sy God beskryf. Hy spreek die Grieke in Athene toe.


Handelinge 17.

22 Paulus gaan toe in die middel van die Arepagus staan en s: Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is.

23 Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is: Aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken, verkondig ek aan julle.

Hierdie gedeelte impliseer dat die Onbekende God iewers in die geskiedenis van die Grieke bekend moes wees. Dan gaan Paulus verder en verduidelik dat die Grieke se Onbekende God en die God van hemel en aarde dieselfde God is.


24 Die God wat die wreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.

Hoe word hierdie Onbekende God gedien? Ons weet reeds dat die HERE 'n magdom rituele vereis het.


25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

En dan koppel Paulus hierdie Onbekende God direk aan die Allerhoogste, wat die grense van die nasies vasgestel het en aan die HERE 'n afgemete deel gegee het. Die naslaan Bybel maak ook hierdie koppeling met Deuteronomium 32.


26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,

Paulus verkondig nie die HERE van die Semiete nie. Hy verkondig die Onbekende God. Die God wat vroer aan die afstammelinge van Jafet bekend moes wees.

Die God van hemel en aarde is vandag weer die Onbekende God.

Wie ore het om te hoor.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 18:20
Paulus vervolg verder met hierdie belangrike stelling. En dit is presies wat Jesus ook ges'e het.


28 want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook ges het: Want ons is ook sy geslag.

Dit is my God. Die God van die Skepping. Die liefdevolle God wat ek in die natuur leer ken het. Nie die jaloerse HERE waarvan die kerk my vertel nie.

Maar wat van die tye wat ons die HERE aanbid het in plaas van God? Wat van ons voorouers wat reeds oorlede is? Die Onbekende God waarvan Paulus vertel, is nie die vergeldende en jaloerse HERE nie.


30 God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,

Handelinge 14 bevestig dit.


15 ...Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

16 Hy het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie we sou wandel,

Nou dat ons weet wat die waarheid is, kan ons egter nie langer agter hierdie "klousule" skuil nie.

Luister weer na die opdrag in Openbaring 14:7.Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Liefde groete.

DieOu Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 18:27
Ek keer terug na hierdie belangrike gedeelte in Genesis 9:26.


Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem!

Die ruimte wat aan Jafet verskaf is, is selfverduidelikend. Hy het na Europa verhuis en die beknopte Midde-Ooste verlaat.

Mag Jafet woon in die tente van Sem. Wat beteken dit? Jafet het tog van Sem weggetrek.

Uit Sem se bloedlyn, is die Messias gebore. Die Semiete het egter hul eie Messias verwerp en vermoor. Ironies gebeur dit toe dat Pilatus, uit die bloedlyn van Jafet op die regterstoel sit. Pilatus vind geen skuld in Jesus nie. In teendeel, dit blyk dat hy die enigste is wat Jesus verstaan. Pilatus se vrou, ook van Jafet se nageslag, stuur dringend 'n boodskap aan haar man om nie deel te h aan die Semiete se waansinnigheid nie. Pilatus was sy hande.

Uiteindelik is dit die nasate van Jafet, die Europers, wat in die tente van Jesus woon. Die Semiete verwerp hom vandag nog.

Alhoewel ons van Jafet afstam woon ons in die tente van Sem, deur Jesus wat aan ons die ewige lewe kom gee het.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
2nd September 2007, 18:36
Die God waarheen ons moet terugkeer, is grootliks vir ons ook 'n Onbekende God. Daardie God gaan ons nie in die kerk vind nie. Die kerk verkondig die HERE. Ons vind ons God in 'n paar gedeeltes in Genesis, in die woorde van Jesus en in die natuur. Maar bowenal vind jy daardie God in jouself.

Die herstel van ons godsdiens behels eenvoudig 'n breuk met die HERE en 'n terugkeer na God. Dit is 'n drastiese stap. Daarom het Siener hom sien staan in 'n nuwe grys pak. 'n Godsdiens nuut en vry van bedrog, dogma en menslike rels. Terug na ons goddelike Ouers.

Die Boer is die eerste volk op aarde om die Onbekende God te herontdek. Die rede daarvoor is dat ons reeds in Jesus se tyd op aarde daarvoor uitverkies is.

Vele gaan die pad terug na die Onbekende God weerstaan, maar die damwal sal weldra breek. Wat geprofeteer is, staan vas.

Die dag wanneer die Boer onomwonde en sonder vrees terugkeer na die God van hemel en aarde, is die dag waarop die magtige dreuning gebore gaan word. Nie voor daardie dag nie.

Dit is vir my 'n voorreg om die Onbekende God aan my mede-Boere bekend te stel. As jy van Jafet afstam sal jy Hom binne jou erken. Diegene wat van Sem afstam, sal Hom waarskynlik weer verlon.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
12th September 2007, 19:53
Die logiese gevolg van die wete dat die Hebreeuse skrywers ons in Genesis bedrieg het, sal wees dat ons wil weet hoe die bedrog ons en ons voorsate geraak het. Om dit te bepaal delf ons diep in ons geskiedenis.

Gedurende die vroe eeue het baie van ons voorsate in die Heide gewoon. Die Heide was uitgestrekte vlaktes met n lae struik bedekking. Kortom, die Heide was die platteland van Europa. Daarom het die bewoners van hierdie plattelandse gebiede bekend gestaan as die Heidene. Die Heidene was hoofsaaklik boere.

Die Heidene het nie toegang tot die geneeskunde, soos ons dit vandag ken, gehad nie. In elke Heidense gemeenskap was daar n ervare en ouer vrou wat moes omsien na die geneeskunde. Hierdie vroue het bekend gestaan as Wyse Vroue. Hulle was ook die vroedvroue, dokters en sielkundiges van die gemeenskap.

Die Wyse Vroue het kruie en plante gebruik as geneesmiddels. Dit is toevallig waar ons Boererate sy vroegste oorsprong het. Hierdie geneeskundige kennis is deur die Wyse Vroue van geslag tot geslag oorgedra. Hulle was gerespekteerde vroue in die samelewing.

Teen hierdie agtergrond begin die Rooms Katolieke Kerk sy tentakels na die Heide uitstuur. Daar word neerhalend na die Heidene verwys en spoedig is die woord, heiden sinoniem met duiwels.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
12th September 2007, 19:58
Die Kerk se grootste struikelblok was die Wyse Vroue, vanwe die status wat hulle geniet het. Daarvoor had die Kerk ook n antwoord. Die Wyse Vroue word uitgewys as persone wat teen die HERE/Jahwe/Allah werk en daarom duiwels is. En so word die weg gebaan vir die heksejag wat sou volg. Die vervolgers is natuurlik mildelik beloon. Die grond en ander besittings van die veroordeelde Wyse Vroue is na die moord op hulle, aan die Kerk oorgedra. Praat van bloedgrond in die uiterste!

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
12th September 2007, 19:59
Die sogenaamde hekse is ondervra met die hulp van afgryslike martel metodes. So is daar fabelagtige erkennings uit hulle gemartel. Daarna is hulle na die brandstapel begelei en lewendig verbrand in die naam van die HERE/Jahweh/Allah.

Gerugte is versprei dat hierdie Wyse Vroue snags op n besem die lug in vlieg om gemeenskap met die duiwel te h. So neem hulle dan die saad van die duiwel op, vlieg terug en verkeer dan seksueel met niksvermoedende mans wat langs hulle vroue l en slaap. Wanneer die man dan weer met sy vrou seksueel verkeer, dra hy die saad van die duiwel aan haar oor.

Hierdie bizare leuens is deur die Kerk versprei n tyd wat die bygelowige mens vatbaar was vir hierdie onsinnige verdigsels.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
12th September 2007, 20:01
Die Kerk se eintlike beswaar teen die Wyse Vroue was gegrond in die vervalsde tweede skeppingsverhaal van die HERE/Jahweh/Allah. Die HERE/Jahweh/Allah se straf wat aan die vrou opgel is, was soos volg:


Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar

Die Wyse Vroue se praktyk as geneeskundiges, was juis daarop gerig om komplikasies by geboorte uit te skakel en lewensverlies van moeder en kind te minimaliseer. Maar volgens die Kerk was hul gedrag in stryd met die uitdruklike straf van die HERE.

As jou optrede dan in stryd met die HERE/Jahweh/Allah is, tree jy in belang van die duiwel op. En met hierdie sotlike argument word die weg gebaan om miljoene Wyse Vroue lewendig op die brandstapel te verbrand.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
12th September 2007, 20:03
Die regstelling gaan n pynlike ervaring vir die Kerk wees. Maar wat sal wees, sal wees. Die Kerk het bewustelik die voorbeeld van Jesus veronagsaam toe Hy ges het dat die een sonder sonde die eerste klip gooi. Die Kerk het n keuse uitgeoefen om die ler van die HERE toe te pas en die leer van Jesus te verlon. Die massamoord op ons volksmoeders is gegrond in die verhaal van die HERE/Jahweh/Allah wat terugwerkend deur die Hebreeuse skrywers vervals is.

Ek, Die Ou Man s: Daar rus n bloedklad op die Kerk, waarvoor hy nog nie vergifnis gevra het nie. En as jy nie om vergifnis vra nie, sal jy nie vergifnis kry nie. Die Kerk in Suid-Afrika het blitsvinnig die sonde van afsonderlike ontwikkeling belei. Maar die kumulatiewe skuld van miljoene rus steeds op sy skouers.

Die Kerk het die bloed van miljoene onskuldige, eerbare mense op sy hande. Is die Kerk geskik om as spreekbuis vir God op te tree?

Besluit self.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd February 2008, 13:42
Ek het ter "aanvang (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=23)" verduidelik hoe ek agtergekom het dat Genesis twee verhale misleidend as een aanbied. Ook dat hierdie twee verhale in baie gevalle teenstrydig is en dat dit die verhaal van twee Gode, naamlik Jahweh en die Elohim onderskeidelik is. Dit was egter die punt van die ysberg!

Ek het intussen vasgestel dat die Joodse priesters lank reeds bewus is van hierdie verskillende verhale en dat dit verweef is om een storie te vertel.

In teenstelling met my aanvanklike ontdekking dat daar twee teenstrydige verhale in die Pentateug/Torah voorkom, erken die Joodse priesterdom dat dit eintlik vier verskillende verhale (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah) is.


As most popularly proposed by Julius Wellhausen (1844-1918), the Pentateuch is composed of four separate and identifiable texts, dating roughly from the period of Solomon up until exilic priests and scribes. These various texts were brought together as one document (the Pentateuch, or Torah) by scribes after the exile. The traditional names are:

The Jahwist (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) (or J) - written c 950 BCE.[2] The southern kingdom's (i.e. Judah) interpretation. It is named according to the prolific use of the name "Yahweh" (or Jaweh, in German, the divine name or Tetragrammaton) in its text.

The Elohist (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) (or E) - written c 850 BCE.[2] The northern kingdom's (i.e. Israel) interpretation. As above, it is named because of its preferred use of "Elohim" (Generic name for "god" in Hebrew).

The Deuteronomist (http://en.wikipedia.org/wiki/Deuteronomist) (or D) - written c 621-650 BCE.[2] Dating specifically from the time of King Josiah of Judah and responsible for the book of Deuteronomy as well as Joshua and most of the subsequent books up to 2 Kings.

The Priestly (http://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_source) source (or P) - written during or after the exile, c 550-400 BCE.[2] So named because of its focus on levitical laws.

There is debate amongst scholars as to exactly how many different documents compose the corpus of the Pentateuch, and as to what sections of text are included in the different documents.

Die Pentateug/Torah is dus 'n sameflansing van vier verskillende verhale. Die belangrikste vir my is die verhale van die Elohiste (Elohim /God) en die Jahwehiste (Jahweh / HERE) en die feit dat die Elohim en Jahweh in Genesis 2:4 deur bedrog saamgevoeg is om een God, Jahweh Elohim te vorm.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd February 2008, 13:55
Dit is bekend dat die Elohim en Jahweh teen ongeveer 750 vC tot een God herskryf is en Jahweh se status daarmee saam verhoog is van stamgod tot "Skepper God".


An anonymous (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) scribe or scholar combined Elohist with the Jahwist c 750 BC into Jahweh Elohim. When Jahwist and Elohist each recounted a single story, the redactor included both, sometimes interweaving them. Approximately 400 BC, after the Babylonian exile, a priest or priests redacted Jahwist Elohim with Deuteronomy, plus other material (the Priestly source), to complete the Torah.

Die priesterorde van die Elohim en die priesterorde van Jahweh was in oposisie met mekaar. Daarom is hul geskrifte nie in harmonie met mekaar nie. Dit is in Genesis 1 (Elohiste) en Genesis 2 (Jahwehiste) reeds duidelik.

Ten minste weet ons nou dat iemand teen ongeveer 750 vC die Skrifte gedokter het. Vandaar die teenstrydighede, veral in Genesis. En so word daardie gedokterde en teenstrydighede weergawes vandag nog van die kansel af as die "Woord van God" aan ons verkoop.

Met hierdie kennis in gedagte is ons nou genoop om ooreenkomstig die opdrag in Openbaring 14:7, ons los te maak van Jahweh en terug te keer na die God van hemel en aarde. Die God van Genesis 1:1.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
5th March 2008, 20:51
Dit is nou algemene kennis dat daar twee skeppingsverhale is, naamlik in Genesis 1 en in Genesis 2 vanaf vers 4.

Dit is ook voor die-hand-liggend dat die twee skeppingsverhale mekaar diskrediteer.

Die opspraakwekkende is, dat die twee teenstrydige skeppings twee verskillende Gode verteenwoordig. In Genesis 1:1 is die Elohim die God van hemel en aarde en in Genesis 2:4 is Jahweh die God van die omgekeerde aarde en hemel.

Geskiedskrywers bevestig dat die skeppingsverhaal van Genesis 1 deur die Elohiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) van die Noordryk geskryf is en die skeppingsverhaal van Genesis 2 deur die Jahwehiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) van die Suidryk.

Genesis 1 vertel van die die skepping deur die Elohim (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) uit die pen van die Elohiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) en hul priesterdom, die Leviete.

Genesis 2:4 vertel van die skepping deur Jahweh (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) uit die pen van die Jahwehiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) en hul priesterdom uit die nageslag van Aron.

Die twee skeppingsverhale was nooit bedoel om by mekaar aan te sluit of om mekaar te komplimenteer nie. Dit is twee teenoorstaande verhale wat deur twee opponerende priesterdomme geskryf is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
5th March 2008, 22:20
Ons weet reeds dat die twee teenstrydige skeppingsverhale van Genesis 1 en Genesis 2 vanaf vers 4, deur opponerende priester ordes geskryf is. Ons lees dan in Genesis 1 dat die priesterorde van die Leviete skryf dat die hemel en aarde en die eerste Mense deur die God en Godin (Elohim) geskape is, na hulle beeld en gelykenis (Manlik/vroulik/geestelik).

Genesis 2 se weergawe van die skepping, soos vertel deur die priesterdom van Aron vertel dat die mens, sonder siel uit modder en 'n rib geskep is en dat die siel later deur Jahweh ingeblaas is.

Die logiese gevolgtrekking is dat die skepping van die Elohim (Genesis 1) van bo gebore is (na God se beeld) en die skepping van Jahweh (Genesis 2) van onder gebore is (modder en vlees).

Die dilemma is egter dat ons reeds in Genesis 1 lees dat hemel en aarde deur die God en Godin (Elohim) geskape is en dan in Genesis 2 moet lees dat Jahweh se priesters die skepping van aarde en hemel (alhoewel agterstevoorom) aan hulle jaloerse God, Jahweh toe-eien.

Een van die twee verhale is 'n vervalsing.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
5th March 2008, 22:47
Geskiedskrywers (http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_1B1.HTM) voer aan dat die Jahweh verhaal van Genesis 2:4, 'n 100 jaar voor die Elohim verhaal van Genesis 1 geskryf is.

Feit bly egter staan dat Jahweh nie in Genesis 1 bestaan nie, maar eers in Genesis 2:4 aanmeld.


Table A Yahwist Narrative (http://www.hope.edu/bandstra/RTOT/PART1/PT1_TBA.HTM)

Story Line.

The Yahwist narrative begins at Genesis 2:4 and continues through the book of Numbers. When the individual episodes are gleaned out of Genesis, Exodus, and Numbers, and viewed together in isolation, the Yahwist epic tells a story of marvelous scope and deep human interest. The Yahwist epic extends from the creation of humankind, through the age of the ancestors, to the deliverance from Egypt and the journey through the Sinai wilderness. Some scholars even argue that the Yahwist source continues into the books of Joshua and Judges, incorporating accounts of the conquest and settlement.
The overall plot of the Torah was shaped by the historical sequence of events in the Yahwist source. By the stories it contains, it established the seven major event complexes that constitute the structure of pre-Israelite history.

Liefde groete.

Die Ou Man

Stefanus
6th March 2008, 20:43
Genesis 1 vertel van die die skepping deur die Elohim (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) uit die pen van die Elohiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist) en hul priesterdom, die Leviete.

Genesis 2:4 vertel van die skepping deur Jahweh (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) uit die pen van die Jahwehiste (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) en hul priesterdom uit die nageslag van Aron.

Die twee skeppingsverhale was nooit bedoel om by mekaar aan te sluit of om mekaar te komplimenteer nie. Dit is twee teenoorstaande verhale wat deur twee opponerende priesterdomme geskryf is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man, lees ek die volgende:

Heb 7:11 As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap waswant met die oog daarop het die volk die wet ontvangwaarom was dit nog nodig dat n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melgisdek en dat hy dit nie volgens die orde van Aron genoem word nie?
Heb 7:12 Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet;
Heb 7:13 omdat Hy met die oog op wie hierdie dinge ges word, aan n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie.
Heb 7:14 Want dit is volkome duidelik dat onse Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks ges van die priesterskap nie.
Heb 7:15 En nog baie duideliker is dit as daar n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melgisdek,
Heb 7:16 een wat dit geword het nie kragtens die wet van n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.
Heb 7:17 Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisdek.
Heb 7:18 Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan,

Verstaan ek dat die Levitiese priesterskap dan volkome was, maar die boodskap besoedel was deur die priesterskap van Aron, daarom dat Jesus moes kom om die verwarring te kom herstel?
Soos die vervalsings deur die Jahwehiste in die 'Ou Testament' om hul priesterskap te verhef het hulle diesefde gepoog met die 'Nuwe Testament', deur die Boodskap van die Messias te vervleg met die van hulle God, Jahweh.

Liefdegroete
Stefanus

Die Ou Man
11th March 2008, 21:36
Daar is verskeie apologete wat ter wille van hul eie behoud, verskonings aanvoer vir die ooglopend teenstrydige skeppingsverhale van Gnesis 1:1 en 2:4. Die NG Kerk (http://www.ngkerk.org.za/) wat bely het dat hulle my vir 'n halfeeu ideologies mislei het, erken die ooglopende teenstrydighede in Gnesis.

Hier volg 'n verduideliking uit Die Bybel in Praktyk uitgegee deur CHRISTELIKE UITGEWERSMAATSKAPPY Posbus 1599, Vereeniging (http://www.fwdklerk.org.za/).VERSKILLENDE SKEPPINGSVOLGORDE

Gnesis 1 ------------------------Gnesis 2

Hemel en aarde (1:1) --------------- Aarde en hemel (2:4)
Lig (1:3) --------------------------- ?
Gewelf en skeiding van waters (1:6) - Benatting van die grond (2:6)
Droė grond en plante (1:9,11)-------- Die mens (2:7)
Ligdraers (1:14-16) ----------------- ?
Vols en visse (1:20-21) ------------ Bome en struike (2:9)
Landdiere (1:24) Diere en vols (2:19) - ?
Die mens (man en vrou) (1:26)---- Die vrou (2:22)

Nou dat die N G Kerk (http://www.ngkerk.org.za/) kerk van die HERE/Jahweh/Allah in Suid-Afrika die teenstrydighede erken het, rasionaliseer (http://changingminds.org/explanations/behaviors/coping/rationalization.htm) hy soos volg.


Waarom hierdie verskille so naas mekaaar? Dis duidelik dat die Bybelskrywers dit nie as ‘n weerspreking beskou het nie. Gnesis 2 is anders omdat die skeppingsvertelling hier ‘n ander doel moet dien. (Vergelyk ‘n soortgelyke herrangskikking van byvoorbeeld die versoekings in die Evangelies. Matt 4:1-11 lui; klippe in brood, spring af van die temple, neerval en aanbid. Luk 4:1-13 lui; klippe in brood, neerval en aanbid, spring af van die temple.) In Genesis 1 wil die Bybel iets omtrent God s, daarom draai alles weer om die bevoorregte en verantwoordelike plek van die mens in die skepping. Bl. 10

Die skrywers van Die Bybel in Praktyk poog om ons te oortuig dat die verskille onbenullig is. Die teenstrydighede word gerasionaliseer (http://changingminds.org/explanations/behaviors/coping/rationalization.htm) as sou iedere verhaal 'n ander doel moet dien.

Dit is egter 'n verduideliking wat mens gewoonlik aan 'n kleuter sou verstrek. Waarom nie maar eerder erken dat dit twee verhale is, geskryf deur twee opponerende priesterdomme, om twee verskillende Gode te eer nie.

Liefde groete.

Die Ou Man