PDA

View Full Version : GeslagsRegister van Jesusknipmes
3rd September 2007, 20:12
In
Mat 1:1 Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham:
Mat 1:2 Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers;
Mat 1:3 en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,
Mat 1:4 en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,
Mat 1:5 en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isai,
Mat 1:6 en Isai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría,
Mat 1:7 en Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa,
Mat 1:8 en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía,
Mat 1:9 en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía,
Mat 1:10 en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía,
Mat 1:11 en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van die Babiloniese ballingskap.
Mat 1:12 En ná die Babiloniese ballingskap het Jegónia die vader geword van Seáltiël, en Seáltiël was die vader van Serubbábel,
Mat 1:13 en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud die vader van Éljakim, en Éljakim die vader van Asor,
Mat 1:14 en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van Elíud,
Mat 1:15 en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob,
Mat 1:16 en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
Mat 1:17 Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.

en ook in
Luk 3:23 En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,
Luk 3:24 die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef,
Luk 3:25 die seun van Mattatías, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nággai,
Luk 3:26 die seun van Maät, die seun van Mattatías, die seun van Sémeď, die seun van Josef, die seun van Juda,
Luk 3:27 die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die seun van Neríja,
Luk 3:28 die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmódam, die seun van Er,
Luk 3:29 die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi,
Luk 3:30 die seun van Símeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Éljakim,
Luk 3:31 die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,
Luk 3:32 die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson,
Luk 3:33 die seun van Ammínadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda,
Luk 3:34 die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor,
Luk 3:35 die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela,
Luk 3:36 die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg,
Luk 3:37 die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehaláleël, die seun van Kenan,
Luk 3:38 die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

lees ek van die geslagsregister van Jesus.

Dit word vir my voorgehou dat Jesus deur die heilige Gees verwek is met die voortplanting wat in die vleeslike liggaam van Maria plaasgevind het. Soos hierbo gesien in
Mat 1:16 en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. staan dit duidelik geskrywe dat Josef die bloedlyn is waardeur Jesus gebore is. Hoe kon Maria 'n maagd gewees het en tog was Josef se saadlyn betrokke? Of lees ek dit verkeerd?

Die Ou Man, jou wysheid en insig asseblief...

Stefanus
4th September 2007, 22:51
The Council of the Lateran (649) reads:

“If anyone does not profess according to the holy Fathers that in the proper and true sense the holy, ever-Virgin, Immaculate Mary is Mother of God, since in this last age, not with human seed but of the Holy Spirit, She properly and truly conceived the divine Word, who was born of God the Father before all ages, and gave him birth without any detriment to her virginity, which remained inviolable even after his birth: let such a one be condemned.”

The second Dogma proclaimed by the Church on Virgin Mary is her Perpetual Virginity, defined under anathema in the third canon of the Lateran Council held in the time of Pope Martin I, A.D. 649, insisting the Council that Mary remained “ever-Virgin”.

It also maintains that Jesus Christ was Mary’s only child. The so-called “brothers and sisters” are close relations.

Groete,
Stefanus

"However, if Joseph and Mary knew that their son had no human father but was begotten of God's holy spirit, if it had been revealed to them from the start that the child was to be the Messiah, and if they had not kept this secret from Jesus, how can he not have affirmed that he was the Messiah or that he was the unique Son of God?"

Die Ou Man
15th November 2007, 17:13
In

Hoe kon Maria 'n maagd gewees het en tog was Josef se saadlyn betrokke? Of lees ek dit verkeerd?

Die Ou Man, jou wysheid en insig asseblief...

Knipmes, in alles aangaande Jesus, asook sy boodskap, moet ons onderskei tussen vlees en gees.

Die Christus was eers Gees. Hy het reeds bestaan voor sy geboorte. Vir die doeleinde van sy opdrag, moes hy vlees aanneem. Die samevoeging van gees en vlees het in die buik van Maria gebeur. Die vlees het ontstaan tussen 'n eiersel van Maria en 'n spermsel van Josef. Die geslagsregister is dus korrek in soverre dit betrekking het op Jesus se vleeslike liggaam. In die antieke tye het die woord "maagd" ook verwys na 'n jong vrou.

Die Christus se Gees is egter deur die Heilige Gees bewerkstellig. Die Bybel is dus tegnies korrek.

Let op die volgende gedeelte in die Evangelie van Phillip:


"Some say the Holy Spirit inseminated Mary.
They are wrong and don't know what they are saying.
When did a woman ever get a woman pregnant?
Mary is a virgin and no powers dirtied her."

Ek plaas ook die voetnota uit The Gnostic Bible.


The spirit is considered feminine in Semitic sources and in texts such as the Gospel of Thomas, The Secret Book of James, and especially the Gospel of the Hebrews, in wich Jesus refers to his mother the holy spirit.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
15th November 2007, 20:09
Knipmes & Stefanus.

Let asb op hierdie insiggewende aanhaling uit die Evangelie van Phillip:


THE LORD'S FATHER

The lord would never say, "My father who is in heaven"
unless he had another father elsewhere.
He would have simply said, "My father."
Hierdie kennis was algemeen beskikbaar in die vroeë Christendom.

Liefde groete.

Die Ou Man

knipmes
15th November 2007, 21:27
Hierdie kennis was algemeen beskikbaar in die vroeë Christendom


DOM, wat het veroorsaak dat die kennis soos hierdie pragtige voorbeeld so hemelsbreed verander of verdwyn het deur die tye? Is dit nou maar net die mens in bree wat weens aardsheid met gepaardgaande welluste en denke verantwoordelik is, of sou daar n spesifieke rede met doelgerigte groepe agter alles sit...

Wat seg jy, Ou Broer ?

groetnis
knipmes:unsure_1:

Jaco Slabbert
6th December 2007, 16:48
DOM, wat het veroorsaak dat die kennis soos hierdie pragtige voorbeeld so hemelsbreed verander of verdwyn het deur die tye? Is dit nou maar net die mens in bree wat weens aardsheid met gepaardgaande welluste en denke verantwoordelik is, of sou daar n spesifieke rede met doelgerigte groepe agter alles sit...

Wat seg jy, Ou Broer ?

groetnis
knipmes:unsure_1:

Dagse Knipmes

Dit is die stryd wat ek stry hier by my, die waarheid het amper heeltemal tot niet gegaan deur die dogmatiek van die kerk. Ek bly in 'n klein dorpie wel 75 000 mense maar dit is redelik klein, hier is 64 kerke in my dorp. In die werk wat ek is kom ek in aanraaking met meeste van die predikers. Glo dit of nie hulle wil glad nie met my oor die Bybel praat nie, sodra ek hulle begin vra vra dan verander hulle die onderwerp. Snaaks hoe mense net glo in wat vir hulle vertel of geleer word sonder om dit te ondersoek.

Groete

Jaco

knipmes
3rd January 2008, 21:51
Hallo Jaco, man, dit sal darem lekker wees om jou in die oe te kan kyk, maar gee maar kans....


Snaaks hoe mense net glo in wat vir hulle vertel of geleer word sonder om dit te ondersoek

Jong, vra hulle sommer net een vragie, soos waar kom Melgisedek vandaan?

Hebreers 6.20 "waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde van Melgisedek 'n Ho'epriester geword het vir ewig."

Ek dink DOM kan dalk meer uitwei hieroor, want dit is ook 'n baie warm punt van bespreking vir sommiges, want dit seg mos dat Jesus laer moet wees as Melgisedek, of hoe?

groetnis
knipmes

Die Ou Man
3rd January 2008, 22:25
In

Dit word vir my voorgehou dat Jesus deur die heilige Gees verwek is met die voortplanting wat in die vleeslike liggaam van Maria plaasgevind het.

Die Ou Man, jou wysheid en insig asseblief...

Knipmes.

Jy moet my maar vergewe, maar die kennis kom na ons toe, nie in ons eie tyd nie, maar soos dit Diegene behaag wat dit deurgee. Terwyl jy, Vicky, Stefanus, Die Boer, D P v O, Jaco S, dan nou familie is, sal jy weet waarvan ek praat.

Jy is reg. Die kerk leer ons dat Jesus deur die Heilige Gees verwek is. Maar dit is 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is 'n infame leuen. Lees die volgende gedeelte aandagtig.


Lukas 1:34 en 35.

Toe sę Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?

En die Engel antwoord en sę vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Waarom verswyg die kerk die rol van die Allerhoogste?

Die Christus is gebore deur die Heilige Gees sowel as die Allerhoogste.

Die Heilige Gees is Eva, die Trooster en Moeder van alles wat lewe.

Die Allerhoogste is Adam, die heerser van die aarde, soos aangestel deur die Elohim.

Die gedeelte wat ek aanhaal bewys dus dat die Christus nie fisies nie, maar wel geestelik die Seun van Adam en Eva was. Ek het dit hier verduidelik. Vader en Moeder (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=61)

Die fisiese geslagsregister van die Christus staan vas.

Liefde groete.

Die Ou Man

knipmes
5th January 2008, 18:54
Die dogma waaronder ek en almal voorgehou word rakende die drie-enige God genaamd Vader, Seun en Heilige Gees, is in werklikheid dus:

Vader (Adam) Seun (Jesus) Heilige Gees (Eva)

Hoe wonderlik is die wete dat ons Ouers altyd daar was, al was ons onkundig in onskuld...

groetnis
knipmes

sonette
29th August 2008, 09:29
`n Hartlike goeie môre vanuit `n ysige Boland.

In die eerste pos is daar twee geslagsregister van Jesus, soos beskryf word in Mat en Lukas. Waarom verskil die twee geslagsrigisters van mekaar?

Liefdegroete.
Sonette.

Pionier
29th August 2008, 13:43
Knipmes.

Jy moet my maar vergewe, maar die kennis kom na ons toe, nie in ons eie tyd nie, maar soos dit Diegene behaag wat dit deurgee. Terwyl jy, Vicky, Stefanus, Die Boer, D P v O, Jaco S, dan nou familie is, sal jy weet waarvan ek praat.

Jy is reg. Die kerk leer ons dat Jesus deur die Heilige Gees verwek is. Maar dit is 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is 'n infame leuen. Lees die volgende gedeelte aandagtig.Waarom verswyg die kerk die rol van die Allerhoogste?

Die Christus is gebore deur die Heilige Gees sowel as die Allerhoogste.

Die Heilige Gees is Eva, die Trooster en Moeder van alles wat lewe.

Die Allerhoogste is Adam, die heerser van die aarde, soos aangestel deur die Elohim.

Die gedeelte wat ek aanhaal bewys dus dat die Christus nie fisies nie, maar wel geestelik die Seun van Adam en Eva was. Ek het dit hier verduidelik. Vader en Moeder (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=61)

Die fisiese geslagsregister van die Christus staan vas.

Liefde groete.

Die Ou Man

DOM

Die redenasie hier is bo verdenking of bo my denke, ons lees tog ook dat die Heilige Gees op Jesus uitgestort is eers nadat Hy deur Johannes gedoop is.

Groetnis

nieuwoudtrl
4th September 2008, 19:53
DOM

Die redenasie hier is bo verdenking of bo my denke, ons lees tog ook dat die Heilige Gees op Jesus uitgestort is eers nadat Hy deur Johannes gedoop is.

Groetnis

Kom ons kyk so daarna, as die Allerhoogste die Seun geseën het en aan Hom die mag oorhandig het om in beheer te wees, dan is dit aan Hom wie ons onderdanig moet wees.

Hierdie is nęrens van gepraat nie maar uit die betrokke aanhalings blyk dit die geval te wees.

Die Ou Man
4th September 2008, 21:02
Natuurlik is dit so nieuwoudtrl.

Daarom verklaar die Christus in sy gebed tot ons Vader dat die ewige lewe daarin geleë is om God te ken en Jesus die Christus wie hy gestuur het. En daarom lees ons ook verder dat die Christus die middelaar tussen ons en die Vader is.

Sonder die Christus se Nuwe Testament is dit onmoontlik om die koninkryk van die hemele te herken en te beleef. Jesus die Christus is dus die skakel tussen ons en die Vader. Daarom is dit belangrik dat ons onself onderwerp aan die leringe van die Christus en daarvolgens lewe.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
16th September 2008, 20:29
In die eerste pos is daar twee geslagsregister van Jesus, soos beskryf word in Mat en Lukas. Waarom verskil die twee geslagsregisters van mekaar?

Liefdegroete.
Sonette.

Sonette.

Die antwoord op jou vraag is geleë in die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch) (Torah (http://en.wikipedia.org/wiki/Torah)). Ons het reeds aangedui hoe die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch) op bedrieglike wyse vervleg, verdraai en aangepas is om die priesters van die tyd te behaag.

Ons het ook reeds onderskei tussen die verhaal van die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist), die Elohis (http://en.wikipedia.org/wiki/Elohist), die Deuteronómis (http://en.wikipedia.org/wiki/Deuteronomist) en die Priesterlike (http://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_source) weergawe wat in Babilon vervleg is om 'n nuwe politieke bedeling gedienstig te wees.

Geslagsregisters was ook onderworpe aan hierdie bedrog. By voorbeeld, watter Israelitiese priester sal erken dat hy van Kain afstam wanneer hy die die skrywer van die geslagsregister is?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
16th September 2008, 21:44
Die geslagsregister van Kain is in die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch) vervat soos dit deur die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) beskrywe is in Genesis (http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis) 4:17-22.

Ons vind die Priesterlike (http://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_source) weergawe van die geslagsregister in Genesis (http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis) 5:3-31 en Genesis (http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis) 11:10-26.

Die onderstaande tabel vergelyk ooreenstemmende name uit die geslagsregister van die Jahwehis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jahwist) met die geslagsregister uit die Priesterlike (http://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_source) weergawe.
Jahwehis Weergawe |
Priesterlike Weergawe

| Adam
| Set
Adam (Mens) | Enos (Mens)
Kain | Kenan (Kain)
Henog | Henog
Irad | Jered
Mehújael | Mahalálel
Metúsael | Metúsalag
Lameg |Lameg
Noag? | Noag

Let daarop dat Enos en Adam in Hebreeus dieselfde betekenis het, naamlik: "Mens."

Die logiese gevolgtrekking is dat die Priesterlike (http://en.wikipedia.org/wiki/Priestly_source) bron van die Pentateug (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch) die name verander het om 'n sewe-generasie geslagsregister uit te brei na 'n tien-generasie geslagsregister, deur Adam te onderskei van Enos, deur Abel te vervang met Set en Noag die seun van Lameg te maak.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
23rd September 2008, 21:14
Uiteindelik is Jahwehisme (Jahweh aanbidding) die godsdiens van die Keniete (Kain se nageslag).


Génesis 4 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=GEN&chapter=4&version=0&GO=Wys)

15 Maar die HERE sę vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word. En die HERE het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie.


Jahweh is dus die God van die merk/teken van Kain. Jahweh is ook die beskermheer van Kain en sy nageslag, die Keniete.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
25th September 2008, 19:32
Die Keniete (Kain se nageslag) en hul godsdiens (Jahwehisme) verdwyn van die Bybelse toneel totdat 'n koninklike Egiptiese voortvlugtende moordenaar genaamd Ptah-Moses, opgelei deur die priesters van Ptah, die dogters van 'n Midianitiese priester te hulp snel by 'n veesuiping in die woestyn.

Die Midianitiese priester se dankbaarheid teenoor die Egiptenaar, sou die gang van die godsdiens dramaties verander.

Moses, sou uiteindelik voorgestel word aan Jahweh Seboath (HERE van die leerskare), die oorlogsgod van die suidelike Bedouine. Die God van die Midianiete.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
26th September 2008, 21:41
Uit die bloedlyn van Kain, soos weergegee uit die geslagsregister van Kain (Genesis 4:17-22), word gebore:


Jetro (Priester van Jahweh en skoonvader van Moses)


Hobab (Tweede skoonvader van Moses)


Zipporah (Vrou van Moses)


Jael wat Sisera met 'n tentpen vermoor het ( Rigters 4:22; 5:24)


Jahwehisme in die Bybelse verhaal, het dus prominensie verkry nadat Moses as voortvlugtige Egiptiese prins deur 'n familie ingeneem is, wat uit die bloedlyn van Kain gebore is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
29th September 2008, 21:55
Genesis 4 |
Genesis 5 |Genesis 11 | Mattheus 1| Lukas 3
| | | |God

| Adam | | |Adam
| Set | | |Set
Adam (Mens) | Enos (Mens)| | |Enos (Mens)
Kain | Kenan (Kain)| | |Kenan (Kain)
Henog | Mahalálel | | |Mehaláleël
Irad | Jered | | |Jered
Mehújael | Henog | | |Henog
Metúsael | Metúsalag| | |Metúsala
Lameg |Lameg| | |Lameg
| Noag |Noag | |Noag
| | Sem | |Sem
| |Arpagsad| |Arpágsad
| | | |Kainan
| |Selag| |Sela
| |Heber| |Heber
| |Peleg| |Peleg
| |Rehu| |Rehu
| |Serug||Serug
| |Nahor| |Nahor
| |Tera||Tera
| |Abraham|Abraham |Abraham
| | Isak |Isak|Isak
|||Jakob|Jakob
|||Juda|Juda
|||Peres|Peres
|||Hesron|Hesron
|||Ram|Ram
|||Ammínadab|Ammínadab
|||Nagson|Nagson
|||Salman|Salman
|||Boas|Boas
|||Obed|Obed
|||Ísai|Ísai
|||Dawid|Dawid
|||Salomo|Natan
|||Rehábeam|Máttata
|||Abía|Mainan
|||Asa|Meléas
|||Jósafat|Éljakim
|||Joram Ussia|Jonan
|||Jotam |Josef
|||Agas|Juda
|||Hiskia|Símeon
|||Manasse|Levi
|||Amon|Mattat
|||Josía|Jorim
|||Jegónia|Eliëser
|||Seáltië|Joses
|||Serubbábel |Er
|||Abíud|Elmódam
|||Éljakim|Kosam
|||Asor|Addi
|||Sadok|Melgi
|||Agim|Neríja
|||Elíud|Seáltiël
|||Eleásar|Serubbábel
|||Mattan|Resa
||| Jakob |Jóhanan
||| Josef |Juda
|||Jesus|Josef
||||Sémeď
||||Mattatías
||||Maät
||||Nággai
||||Esli
||||Nahum
||||Amos
||||Mattatías
||||Josef
||||Janna
||||Melgi
||||Levi
||||Mattat
||||Eli
||||Josef
||||Jesus

Die Ou Man
2nd October 2008, 22:45
In die eerste pos is daar twee geslagsregister van Jesus, soos beskryf word in Mat en Lukas. Waarom verskil die twee geslagsrigisters van mekaar?

Liefdegroete.
Sonette.

Sonette.

Die geslagsregisters (wanneer dit langs mekaar geplaas word) skep verdere vrae.

Kom ons volstaan eers by die twee geslagsregisters van die Nuwe Testament.

Die verskil tussen die Mattheus 1 bloedlyn en die Lukas 3 bloedlyn tree in na Dawid.

Ingevolge Mattheus 1 loop die bloedlyn van die Christus deur Dawid se seun, Salomo en ingevolge Lukas 3 is die Christus 'n afstammeling van Dawid se seun, Natan.

Die teenstrydigheid begin dus direk na Dawid. Een van die 2 geslagsregisters is nie die geslagsregister van die Christus nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
4th October 2008, 08:02
Die Christus word in die Mattheus 1 geslagsregister deur Dawid se seun Salomo gebore na 26 geslagte.

Die Christus word in die Lukas 3 geslagsregister deur Dawid se seun Natan gebore na 42 geslagte.

Die die feit dat Lukas 3, 16 meer geslagte as Mattheus 1 oor dieselfde tydperk (Dawid tot Christus) aanbied, is 'n verdere aspek wat die wenkbroue laat lig.

Liefde groete.

Die Ou Man

UITLANDER
19th October 2008, 21:27
Dag se Die Ou Man

Lanklaas gesels maar ek lees daagliks enige nuwe artikels op jul web tuiste.

Graag wil ek die volgende vra

Hoekom noem jy Jesus - die Christus - en nie net Christus nie.

My vraag en jou antwoord sal aansluit as ek mag by verdere gespreke.

Groete

Die Ou Man
19th October 2008, 23:28
Goede avond UITLANDER.

Daar was 'n hele kaboel christusse in die Hebreeuse geskiedenis.

Die woord "christus" is die vertaling van die Hebreeuse woord "messias" wat in Boertaal verwoord word as "gesalfde".

Al die Hebreeuse priesters en konings was gesalf en daarom geregtig op die aanspraak van christus/messias.

Vir my persoonlik was daar baie christusse, maar net een die Christus.

Vandaar my onderskeid.

Ek verwelkom jou inset.

Liefde groete.

Die Ou Man

UITLANDER
20th October 2008, 21:44
Dagse Die Ou Man

Dankie vir die terug voering. So verstaan ek dit ook.

My vraag was op inleiding van die volgende:

Jesus het gekom as die Messias of te wel dan die Christus vir ons. Op watter staduim/gesag het dit Sy Naam geword soveel so dat Sy naam Jesus as net ter sake genoem word?

Verneem graag van jou.

Ou Sanna
8th March 2009, 15:01
Sonette.

Die geslagsregisters (wanneer dit langs mekaar geplaas word) skep verdere vrae.

Kom ons volstaan eers by die twee geslagsregisters van die Nuwe Testament.

Die verskil tussen die Mattheus 1 bloedlyn en die Lukas 3 bloedlyn tree in na Dawid.

Ingevolge Mattheus 1 loop die bloedlyn van die Christus deur Dawid se seun, Salomo en ingevolge Lukas 3 is die Christus 'n afstammeling van Dawid se seun, Natan.

Die teenstrydigheid begin dus direk na Dawid. Een van die 2 geslagsregisters is nie die geslagsregister van die Christus nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Hi Almal
Ek lees nou toevallig hierdie "ou" pos en dog ek sal 'n bydrae maak al is dit mostert na die maal.

Ek dink daar is 'n groter probleem as net dat een van die die 2 geslagsregisters nie die ware geslagsregister van Jesus is nie; dalk is daar fout met albei?
Hoekom dan so?
Volg die geslagsregisters tot by:

Serubbábel

Volgens die 2 weergawes in Matt en Lukas is dit onderskeidelik:
1. Abiud
2. Resa

Maar nie een van die twee weergawes kan dan korrek wees nie, omdat Serubbabel se seuns die volgende was:

1. Mesullam
2. Hananja
3. Selomit (Suster)
4. Hasuba
5. Ohel
6. Beregja
7. Hasadja
8. Jusab-Hesed

So as die saadlyn dan deur een van hierdie seuns verder voortgebring is, dan is die evangelie skrywer totaal verkeerd?
Waar kry hulle dan die seuns as: Abiud en Resa?
Laat mens wonder??

Groete
Ou Sanna