PDA

View Full Version : Die NG Kerk gaan herbesin oor saamwoonStefanus
29th November 2009, 23:37
NG Kerk kan saamwoon dalk toelaat

2009-11-28
Johannes de Villiers


Die NG Kerk gaan herbesin oor saamwoon en die vraag of die wetlike huwelik die enigste model vir seksuele verhoudings hoef te wees.

Waar di kerk tradisioneel alle saamwoonverhoudings buite die statutre huwelik afgewys het, gaan daar nou gekyk word na die moontlikheid van groter verdraagsaamheid teenoor sommige verhoudings wat tradisioneel as sonde afgemaak is.

Dit volg kort op Rapport se berig dat talle stemme in die Hervormde Kerk n soortgelyke gesprek in di kerkverband vra.

Die NG Kerk se algemene sinode se taakgroep vir leer en aktuele sake (Atlas) het die afgelope week bevestig hulle neem die eerste tre om ook vir di kerk n beleid oor hierdie kwessie uit te klaar.

Volgens dr. James Kirkpatrick, voorsitter van Atlas, het verskeie lidmate by hulle navraag gedoen oor di kwessie. Hulle het besef n nuwe beleid is nodig.

Die kommissie het laas in die 1970s oor die saak besin (en toe nog besluit die regering moet gevra word om saamwonery onwettig te verklaar). Nou sal hulle na verwagting n ander rigting inslaan.

Een van die lidmate wat die kwessie onder Atlas se aandag gebring het, is dr. Chris Jones, bekende teoloog-skrywer en ook voorsitter van die kantoor vir moraliteit en morele leierskap aan die Universiteit van Stellenbosch.

Nadat Jones gelees het oor die Hervormdes se gesprekke het hy heelwat oor die kwessie nagedink. Volgens hom is daar baie jong mense wat buite die huwelik monogaam saamwoon en nie meer die kerk se eise oor di kwessie as realisties beskou nie. Die tyd het dalk aangebreek dat die kerk aanpas.

Jones wil egter nie h die kerk moet promiskuteit goedpraat nie mense moet steeds aangemoedig word om verhoudings op evangeliese waardes soos getrouheid, liefde en wedersydse ondersteuning te grond.

Maar dit sluit nie alle saamwoonverhoudings uit nie. Talle jong mense bedryf hul saamwoonverhoudings volgens di waardes en maak hul saak voor God uit. In die Bybel is geen klinkklare gronde om te s dat seksualiteit net in die huwelik kan afspeel nie. Veral jong mense besef dit en daarom vertrou hulle nie meer wat die kerk oor seks s nie.

Eerder as om alle seks buite die huwelik af te wys, meen Jones die kerk moet mense leer om volwasse besluite te neem. Die rol van die kerk l daarin om mense tot geestelike en emosionele volwassenheid te begelei sodat hulle eendag verantwoordelike besluite kan neem.

Ons verafgod dikwels die huwelik onnodig. Die huwelik is nie n goddelike instelling nie. Dit kan net heilig wees afhangend van hoe dit bestuur word.

Nie almal in die NG Kerk is egter te vinde vir n meer liberale siening oor saamwoon nie. In September nog het die NG gemeente Doornkloof n openbare verklaring aan die Kerkbode, lyfblad van die NG Kerk, gestuur waarin hulle gemaan het voorhuwelikse seks, selfs tussen verloofdes, word in die Bybel sterk veroordeel en dat enigeen wat vasgevang is in enige vorm van onsedelikheid, saamblyery ingesluit, berou moet toon.

Dr. Gerhard Lindeque, redakteur van Die Hervormer, lyfblad van die Hervormde Kerk, het onlangs ges daar is al hoe meer stemme in di kerkverband met vrae oor di kwessie.

n Gesprek sal na verwagting op die Hervormdes se volgende algemene kerkvergadering volgende jaar plaasvind.

Ons verafgod dikwels die huwelik onnodig. Die huwelik is nie n goddelike instelling nie. Dit kan net heilig wees afhangende van hoe dit bestuur word.

- Rapport (http://www.rapport.co.za/Content/Suid-Afrika/Nuus/2315/44ba9cbb33a74f7fbc93eab238ece4a7/28-11-2009-11-11/NG_Kerk_kan_saamwoon_dalk_toelaat_)

Die Ou Man
6th December 2009, 08:56
Storm in Kerk oor saambly

Johannes de Villiers


n Storm dreig in die NG Kerk oor saamwonery.

Di kerkverband kan binne die volgende twee maande n nuwe voorstelbeleid oor saamwonery h iets wat tradisioneel onomwonde as sonde afgewys is.

Die gewilde prediker Angus Buchan het die afgelope paar jaar talle behoudende lidmate se mening saamgevat deur saamwonery onder meer as hoereerdery te beskryf.

Die NG Kerk se taakspan vir leer en aktuele sake (Atlas) gaan egter nou herbesin oor di kwessie omdat die kerk tans geen duidelike amptelike beleid daaroor het nie. Boonop meen al hoe meer progressiewe lidmate die kerk moet meer verdraagsaam teenoor sommige saamwoners wees.

Maar behoudende lidmate en kerkleiers, onder wie die moderator, het die afgelope week ges dit sou n fout wees as die kerk n vorm van saamwonery buite die huwelik goedkeur.

n Johannesburgse predikant het aan Rapport ges n debat oor di kwessie kan vir baie mense selfs meer emosioneel as die homoseksualiteit-debat van n paar jaar gelede wees.

Dr. James Kirkpatrick, Atlas-voorsitter, s hulle wil einde Ja-nuarie n voorstelbeleid aan die algemene sinodale kommissie voorl.

Die kommissie sal dan oor die pad vorentoe besluit. Die voorstelbeleid sal waarskynlik voor die volgende algemene sinode dien.

Dit gons in die NG Kerk nadat die amptelike lyfblad, Kerkbode, sy jongste voorblad aan di kwessie afgestaan het. Saamwonery kom wyd onder (dikwels vrome) lidmate voor.

Heelwat lidmate, ook teolo soos dr. Chris Jones, het aan Atlas geskryf om te vra dat die kerk n nuwe, minder veroordelende beleid formuleer. Jones meld spesifiek jong mense wat saamwoon en wat later wil trou en ouer mense wat dit om pensioenredes nie kan bekostig om te trou nie.

Kirkpatrick het Vrydag ges hulle wys nou kenners aan om die kwessie te bestudeer. Die nuwe beleid moet verduidelik hoekom ons tog graag sal wil h dat paartjies in n huwelik ingaan, maar jy kan saamwoon nie sommer net aan losbandigheid gelykstel nie.

Prof. Adrio Knig, n teoloog wat wyd as n behoudende stem beskou word, meen die gesprek sal sinvol wees. Hy bied kursusse vir voornemende doop*ouers aan en by elke doopvoorbereiding daag mense op wat nie getroud is nie en hul baba wil laat doop.

Hy raai sulke paartjies aan om eers te trou, maar hy glo die tyd is ryp dat die kerk die kompleksiteit van saamwoon weer bekyk. Ek hoor di gesprek al sedert die 1960s. Dit het onder ongelowiges begin, maar vind nou ook onder gelowiges plaas.

Volgens Knig is daar nie in die Bybel tekste wat ondubbelsinnig op die hedendaagse huwelik van toepassing is nie. Die huwelik was destyds n ekonomiese reling. Nou gaan dit oor liefde.

Heelwat NG kerklui is egter teen die kondonering van saamwoon gekant. Die moderator, prof. Piet Strauss, s besinning oor etiese kwessies is altyd welkom, maar dit is onwaarskynlik dat die kerk seks buite die wetlike huwelik sal verdra. In ons debat oor homoseksualiteit het ons ges seks hoort binne die huwelik. Saamwoon is nie vir die kerk aanvaarbaar nie. Ek glo daar is genoeg Skrifgetuienis vir di siening.

Strauss s die waarde van die wetlike huwelik l daarin dat n egpaar se verbintenis deur die bre gemeenskap erken word.


Uit Rapport (http://www.rapport.co.za/Content/Suid-Afrika/Nuus/2315/297f6598ce674851afe53b1abb8437c2/05-12-2009-10-30/Storm_in_Kerk_oor_saambly) dd 2009-12-05

Die Ou Man
8th December 2009, 08:08
Die huwelik is nie deur God ingestel

deur Willem

Die debat oor die huwelik wat die NG Kerk blykbaar op die tafel geplaas het, loop gevaar om deur wedersydse emosionele aanvalle oorheers te word.

Dit is helaas nie waarop enige argument gebou moet word nie.

Oor en weer beskuldigings en verdagmakery dien nie die doel van n argument nie. Stellings en gevolgtrekkings bou argumente.

God is in beheer en sal nie deur mense (kerke) beperk word in hoe Hy saamvoeg nie.

Die huwelik as instelling is deur die staat ingestel as n poging om die samelewing te orden en omdat die kerk aan die staat onderhewig was (is, soos die onlangse verlede aangetoon het) het die huweliksinstelling in die kerk neerslag gevind.

Om die kerk se onderdanigheid te regverdig, word n teks uit Genesis voorgehou asof dit sou beteken dat God nt in n huwelik saamvoeg.

Deur die eeue het die kerk in hierdie dwaalleer volhard. Die huwelik is ni n instelling van God soos wat die meeste kerke se huweliksformuliere graag aantoon nie en om hierdie rede alleen behoort die huwelik as enigste ruimte vir n seksuele verhouding nie as Bybelse norm aanvaar te word nie.

Net so is daar geen waarheid in om seksualiteit en die uitlewing van die seksuele buite die ruimte van n huwelik sonder meer as losbandigheid en hoerery af te maak nie.

Die oppervlakkige hantering van geselekteerde Bybelse tekste wat algemeen aangewend word om hierdie blindelingse gelykstelling te regverdig het meesal n heeltemal ander hermeneutiese betekenis.

Norme vir n seksuele verhouding moet op n dieper vlak gesoek word as bloot net om alles waaroor jy onkundig is of nie mee saamstem nie, as sonde te tipeer.

n Seksuele verhouding is bedoel vir n vaste en langdurige verhouding waarin twee mense se liefde vir mekaar in intimiteit na vore kom, met ander woorde, in n verhouding waarin hulle verantwoordelikheid vir mekaar binne n liefdesverbond aanvaar.

Dit het met die juridiese huweliksluiting eintlik niks gemeen nie.

Uit Beeld (http://www.beeld.com/Content/MyBeeld/Briewe/1976/cc44e0a7af944f2495719370f8a55b24/08-12-2009-01-36/Die_huwelik_is_nie_deur_God_ingestel_) dd 2009-12-08