PDA

View Full Version : Die Drie-Eenheid LeringDie Ou Man
24th January 2008, 21:37
Ter wille van hierdie argument plaas ek as inleiding 'n uiteensetting van lindajohanna (http://www.stormfront.org/forum/showthread.php/die-drie-eenheid-lering-253580.html).


Hoe verstaan u die lering van die DRIE EENHEID? Waar kom dit vandaan? Het Paulus en die ander apostels tydend hul sendingreise dit as sulks verkondig?

Is dit nie dan die lering van die Anti Chris? Deur hierdie stelling te maak hou groot vervolging in, ek weet, maar sou graag wil antwoorde vind wat bevredig teenoor wat ek verstaan uit die volgende:

Die boodskap wat Paulus, Aristobulus, Petrus en ander in die tydsperiode pas nà die kruisiging, na Europa en Brittanje gebring het, het aanklank gevind by die Druïde. Beide groeperinge, Christene en Druïde is individueel of gesamentlik vervolg deur die Romeinse Ryk. Diè vroeë Christene is vervolg deur die Keisers van Rome. Vervolg en gedood aangesien die boodskap wat aan hulle, die Kelte en Germane verkondig was, die inhoudelikheid bevat het van ‘n hoop op ‘n herstelde koninkryk vir Germane, Kelte en Skittiërs!…die vyand van die Romeine op daardie tydstip! Die Romeine het geen erg daaraan gehad om oorwonne volke te vervolg oor hul godsdienstige oortuigings nie MAAR die Christene binne die Romeinse Ryk, is gesien as rebelle wat die Germaanse stamme ondersteun het en is daarom vervolg! Maak dit nie meer sin nie? Vervolging deur so 'n magtige Ryk op 'n handjie vol Christene wat die vredesboodkap glo...het nog nooit vir my sin gemaak nie!

Drie honderd jaar nà die kruisiging, het die Romeinse leër grotendeels bestaan uit soldate van Galliese en of Germaanse afkoms. Almal Christene volgens die verkondiging van die lering deur Paulus. Almal Arianistiese Christene, wat hulself vereenselwig het met die lering, soos deur Paulus en die apostels aan hulle verkondig was. Hulle word Arianiste genoem omrede hulle navolgers was van Arius in 325 nC.

Arius het die verkondiging van die evangelie voorgestaan gebaseer op die eerste gebod, naamlik die aanbidding van ‘'n monïstiese godsdiensvorm. Soos die Jode van vandag!!
Arius het Jesus se mensheid erken as sou hy die TWEEDE ADAM gewees het wat as verlosser intree vir die val van die EERSTE ADAM. Arius, ‘'n ou man, was ‘n leraar in Alexandrië, die opponeerder van die nuwe benadering in die kerk van daardie tyd! Hierdie nuwe benadering is ingevoer deur ATENASIUS, ‘n leraar uit Egipte wat JESUS gelyk stel aan GOD, die Skepper.

Met die Nicea sinode van 325 nC. verkry Atenasius die steun van Konstantyn en word die Christenkerk deur Konstantyn erken met die lering van ‘n TWEE EENHEID godheid!
Eers in 381 nC. het die sinode die lering van die DRIE EENHEID ingebring. Die lering soos deur die aanvanklike kerk verkondig, is deur die Roomse kerk as kettery gebrandmerk in 379 nC.

Hierdie lering het egter staande gebly onder die Germane en hulle is deur die Roomse Kerk van die tyd vervolg! Die Germane en Kelte is vervolg omdat hulle die DRIE EENHEIDS gedagte nie onderskryf het nie. Die Protestantisme het effe lig gebring toe verklaar is dat die Pous inderwaarheid die Anti Chris is! Maar is die Protestantse kerke nie maar op dieselfde roete as die Roomse nie?

Paulus se lering was gegrond op die Skrif en wel op die eerste gebod naamlik dat slegs die God wat hemel en aarde gemaak het, aanbid mag word. Drie honderd jaar nà Paulus het Arius steeds hierdie grondbeginsels onderhou. So ook die Culdees of Oulde Churche in die weste van Brittanje.

Atenasius vind ondersteuning by Konstantyn en bring eers in 325nC. die gelykstelling van die seun Jesus met God die Skepper. Eers in 381 nC. is die Heilige Gees toegevoeg tot hierdie TWEE EENHEID en word die kerklering ‘n drie-in-een godsbegrip. Dieselfde as in die Mitras geloof. Ook die moeder-kind begrip van die Katolieke kerk is ‘n uitvloeisel van die Isis en Baal gelowe.

Onmiddelik na die wettiging van die Christen Kerk, deur Konstantyn, in Rome, het die vervolging weereens hervat en hierdie keer was dit die Katolieke Kerk wat die Arianistiese Christene van die primitiewe, of oorspronklike kerk en Culdees Church, vervolg het.

Toe Augustinus dus die basiese geloofsaspekte van die Culdees kerk wou verander het hy homself en die Katolieke kerk geweldige antagonisme op die hals gehaal, veral van die Skotse kerkvaders. Soveel so dat die Skotte nie eens aan dieselfde tafel wou eet of onder dieselfde dak as die Katolieke afgevaardiges wou verkeer nie.

Daar is bereken dat die keisers van Rome ongeveer twee en ‘n half miljoen Christene, in die eerste drie eeue na Christus gedood het. Die Katolieke Kerk het in die tyd wat gevolg het tot die sewentiende eeu nC., meer as dertien miljoen Christene gedood!

Dit wil verder voorkom asof die Katolieke kerk en haar dogters daarin geslaag het om die geloof van die Apostels en die van die eerste gemeentes totaal uitgewis het.

Terwyl ek hierdie argument oorwegend steun, moet die leser aanvaar dat die onderskeid tussen Jahweh en die Elohim ten tye van die bostaande plasing nog nie bekend was nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
25th January 2008, 12:03
Die bostaande skrywe argumenteer dat die eerste Christene aanvanklik 'n Een God aanbid het soos wat die Jode vandag nog doen.

Tydens die Nicea sinode van 325 nC. word die Een God verander na ‘n TWEE EENHEID godheid!

Gedurende 381 nC. het die sinode die lering van die DRIE EENHEID ingebring.

Hierdie verskillende fasette van God bestaan vandag nog.


The Trinity (http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity) is a Christian doctrine, stating that God is one Being Who exists, simultaneously and eternally, as a mutual indwelling of three persons (not to be confused by "person"): the Father, the Son (incarnate as Jesus of Nazareth), and the Holy Spirit. Since the 4th century, in both Eastern Christianity and Western Christianity, this doctrine has been stated as " three persons in one God," all three of whom, as distinct and co-eternal persons, are of one indivisible Divine essence, a simple being. The doctrine also teaches that the Son Himself has two distinct natures, one fully divine and the other fully human, united in a hypostatic union. Support of the doctrine of the Trinity is known as Trinitarianism. Most denominations within Christianity are Trinitarian, and regard belief in the Trinity as a mark of Christian orthodoxy.

Opposing nontrinitarian positions held by some groups include Binitarianism (two deities/persons/aspects), Unitarianism (one deity/person/aspect), the Godhead (Latter Day Saints) (three separate beings, one in purpose) and Modalism (Oneness).
Historically, the post-New Testament doctrine of Trinitarianism is of particular importance. The conflict with Arianism, as well as other competing theological concepts during the fourth century, became the first major doctrinal confrontation in Church history. It had a particularly lasting effect within the Western Roman Empire where the Germanic Arians and Nicene Christians formed a segregated social order.


Binitarianism (http://en.wikipedia.org/wiki/Binitarianism) is a theology of two in one God, as opposed to one (unitarianism) or three (trinitarianism). Classically, it is understood as strict monotheism — that is, that God is an absolutely single being; and yet there is a "twoness" in God. At times, this monotheism drifted toward a "twoness" of God: that is, two Beings in one "God family" that is in agreement with itself, composed of the Father and the Son. These two strains of a theology of two, and one God developed alongside one another, and eventually came into direct conflict, especially in the Arian controversy of the fourth century, some scholars believe


Unitarianism (http://en.wikipedia.org/wiki/Unitarianism) is the belief in the single personality of God, in contrast to the doctrine of the Trinity (three persons in one God). It is the philosophy upon which the modern Unitarian movement was based, and, according to its proponents, is the original form of Christianity. Unitarian Christians believe in the teachings of Jesus of Nazareth, as found in the New Testament and other early Christian writings, and hold him up as an exemplar. Adhering to strict monotheism, they maintain that Jesus was a great man and a prophet of God, perhaps even a supernatural being, but not God himself. Unitarians believe in the moral authority, but not necessarily the divinity, of Jesus. They do not pray to Jesus. Their theology is thus distinguishable from the theology of Catholic, Orthodox, mainline Protestant, and other Christian denominations, who hold the Trinity doctrine as a core belief.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
25th January 2008, 20:03
Ek plaas ook 'n skematiese voorstelling van die Drie-Eenheid.http://img184.imageshack.us/img184/2383/trinitygodhoodds3.gif

Wat my egter opval is dat, volgens hierdie voorstelling, die Vader en Seun en Heilige Gees gelyk is.


http://img167.imageshack.us/img167/7857/trinitykn8.jpg

Die Bybel weerspreek egter hierdie siening deur te leer dat die Christus minder as die Vader is en ondergeskik aan die gesag van die Vader is. Daarom bid Jesus in sy nood tot die Vader soos 'n kind tot sy Vader en onderwerp Hom aan die wil van die Vader. En daarom verwys die Christus na sy Vader as sy God.

Ons kan dus insien dat die bostaande skematiese voorstelling verkeerd is en met die Bybel en die Christus se eie woorde bots.

Die Christus het op geen stadium aangedui dat Hy gelyk met sy Vader is nie. In teendeel, Hy het homself deurentyd ondergeskik aan die Vader gestel.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
25th January 2008, 21:24
Volgens die Drie-Eenheidsleer is Jesus God, die Heilige Gees is God, die Vader is God en gesamentlik is Hulle God, maar tog is Hulle onderskeibaar.

Ek maak die volgende stelling met die grootste respek.

As ons na die woorde van die Christus kyk en ons aanvaar dat die Christus God is, dan is die Vader meer God as wat die Christus God is.


Johannes 20

17 Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.


Matthéüs 27

46 en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Volgens die Bybel praat die Christus van die Vader as sy God. Volgens die Katolieke Drie-Eenheid is die Christus omgekeerd ook die Vader se God. Kan ons insien dat die Katolieke Drie-Eenheid nie waar kan wees nie?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th January 2008, 18:27
Ons bespreek eers een Entiteit van die Drie-Eenheid naamlik die Seun van God.

Volgens die Katolieke Drie-Eenheid is Jesus die Christus, die Seun van God en daarom deel van die Drie-Enige God. Ons lees ook dat die Christus die Eniggebore Seun van God is. My dilemma is egter dat die Bybel by 'n paar geleenthede aandui dat daar meer as een Seun van God is. Dit plaas ons in die posisie waar ons moet aanvaar dat die Christus nie die Eniggebore seun van God is nie, of dat daar verwys word na 'n ander Godheid. Ek plaas 'n aantal verwysings wat daarop dui dat daar meer as een Seun van God was.


Genesis 6 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=GEN&chapter=6&version=0&GO=Wys)

1 TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.


Job 1 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=JOB&chapter=1&version=0&GO=Wys)

6 En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.


Job 2 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=JOB&chapter=1&version=0&GO=Wys)

1 EN op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die HERE te stel.


Job 38 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-4&book=JOB&chapter=38&version=0&GO=Wys)

4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.

5 Wie het sy afmetinge bepaal? -- jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?

6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?

7 Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?

In die volgende gedeelte is Seuns van God vertaal na hemelinge.


Psalm 29 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-5&book=PSA&chapter=29&version=0&GO=Wys)

1 'N PSALM van Dawid.Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!

Die "Bible in Basic English" verwys egter na die Afrikaanse "hemelinge" as "sons of the gods".


Give to the Lord, you sons of the gods, give to the Lord glory and strength.

Hier volg nog 'n vertaling:


O give the LORD you sons of God [beney 'elim], give the LORD glory and power; 2 give the LORD the glory of His name. Adore the LORD in His holy court. (The Psalms: A New Translation (http://users.aristotle.net/~bhuie/gen6sons.htm))

In die onderstaande vers word seuns van god vertaal na "die heiliges".


Psalm 89 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-6&book=PSA&chapter=89&version=0&GO=Wys)

5 (89:6) En die hemele loof u wondermag, o HERE, ook u trou in die vergadering van die heiliges.

Let nou op die volgende Engelse vertaling:


PSALM 89:5 (http://users.aristotle.net/~bhuie/gen6sons.htm)

The heavens proclaim Your wonders, O LORD; the assembly of Your holy ones proclaims Your truth. 6 For who in the skies can compare with the LORD or who is like the LORD among the sons of God [beney 'elim]? (The Psalms: A New Translation (http://users.aristotle.net/~bhuie/gen6sons.htm))

Die Bybel is uitdruklik aangaande die feit dat daar meer as een Seun van God is.

Is die Christus een van hierdie seuns van God?

Hoe raak dit die Drie-Eenheid teorie?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th January 2008, 19:05
Ons is steeds by die Seun van God, wat deel vorm van die Drie-Eenheid van die Katolieke doktrine. Volgens Hebreërs 7 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=HEB&chapter=7&version=0&GO=Wys) is Melgisédek gelykgestel aan die Seun van God.


1 WANT hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;

2 aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het -- hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;

3 sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.

Die bostaande gedeelte stel Melgisédek gelyk aan die Seun van God. Behoort Melgisédek dan nie ook deel te vorm van die Katolieke Drie-Eenheid nie?

Aan welke Seun van God word Melgisédek gelykgestel?

Ons gaan later na hierdie gedeelte terugkeer want dit is die sleutel.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th January 2008, 19:33
Benewens Melgisédek wat aan die Seun van God gelykgestel word, is daar wel 'n Seun van God wat by die naam genoem word. Dit is ons Oer Vader Adam.


Lukas 3.38 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=LUK&chapter=3&version=0&GO=Wys)

die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

Dat Adam die Seun van God is volg tog logies omdat hy "persoonlik" deur die God van die hemel en aarde geskape is. Adam is die substans van God!

Is Adam, die oudste Seun van God, deel van die Katolieke Drie-Eenheid?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th January 2008, 21:45
Ons staan vir 'n wyle stil by ons Oer Vader Adam, die Seun van God. Ons weet dat Adam en Eva nie uit die moederskoot gebore is nie. Selfs die Christus (en ek sê dit met die hoogste repek) is uit die moederskoot (vlees) gebore. Daarom is dit insiggewend om vers 15 van die Evangelie van Thomas raak te lees.


Jesus sê,

Wanneer jy iemand teëkom wat nie uit 'n vrou gebore is nie,
moet jy op jou aangesig neerval en aanbid.

Dit is jou Vader.

Hoe meer ek hierdie woorde van die Christus lees, hoe meer besef ek in welke mate ons versuim het om ons Vader en Moeder (Adam en Eva) te eer.

Ek as weergeborene Adamiet is self skuldig.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
28th January 2008, 22:22
Teen die agtergrond van die Bybel wat telkens verwys na veelvoudige Seuns van God, keer ons terug na die gedeelte wat beweer dat die Christus die eniggebore Seun van God is.


Johannes 3 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=JHN&chapter=3&version=0&GO=Wys)

16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Teen hierdie tyd weet ons reeds dat die bostaande vers bots met die res van die Bybel. Die Bybel verwys deurgaans na Seuns van God in die meervoud, terwyl Johannes 3 poog om die titel: "Seun van God" te beperk tot 'n enkeling wat eenmaal gebore is.

Kom ons toets die betroubaarheid van die skrywers aan die hand van feite wat reeds bekend is.


Hebreërs 11 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-3&book=HEB&chapter=11&version=0&GO=Wys)

17 Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer,

18 aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word -- want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek;

Volgens die bostaande aanhaling is Isak die eniggeborene van Abraham.

Dit is 'n imfame leuen want dit is algemeen bekend dat Abraham 'n seun gehad het wat 13 jaar ouer as Isak was. Isak was net so min 'n eniggeborene van Abraham as wat die maan van kaas gemaak is.

Kan ons nou insien hoedat ons hedendaagse teologie gebou is op eeu-oue lae leuens van die Hebreeuse skrywers, wat poog om hul eie god YHWH (Jahweh) en erfenis op 'n bedrieglike wyse as die Alfa en Omega aan te bied?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
29th January 2008, 22:14
Ter wille van duidelikheid wil ek dit onomwonde stel dat ek onvoorwaardelik glo aan die Drie-Enige God.

Die Drie-Eenheid waarin ek glo, hou egter nie verband met die Katolieke leuen nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
30th January 2008, 17:22
Ons weet reeds dat die Katolieke Drie-Eenheid eers in die jaar 381nC geformuleer is. Tog is die idee van 'n drie-enige god reeds duisende jare oud.

Die Egiptenare se drie-enige god was Osirus, Isis en Horus.


http://img145.imageshack.us/img145/5994/horusosirusisiscy0.jpg

Liefde groete.

Die Ou Man

Wiewilweet
31st January 2008, 07:50
Nou watse rol speel die Heilige Gees dan. Is Hy ook God? Hoe verduidelik Oom Sy titel en rol?

ISRAELIET
31st January 2008, 13:55
Hallo D O M.

Wanneer ek bid begin ek altyd met fase van,:
"Onse VADER wat in die HEMELE is"

Ek het al opgelet wanneer mense gebed doen, begin hulle ook met die fase.

Hoekom?
Omdat hy ons VADER is, en ons sy kinders.

Dan is ek mos n seun van GOD, dat Adam en Eva my oer oupa en ouma is.
Soos alle mense wat kan bloos ( blank).


Genesis 6

1 TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

Die seuns en dogters wat hier van gepraat word is maar net die blankes, kinders van GOD.


Johannes 3

16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Dit is soos ek dit sien en glo.
GOD die VADER
GOD die SEUN JESUS / JHWH
GOD die HEILIGE GEES

ISRAELIET
31st January 2008, 14:29
Nou watse rol speel die Heilige Gees dan. Is Hy ook God? Hoe verduidelik Oom Sy titel en rol?
Hier kom n ding.
Ja, die Heilige Gees is ook GOD.
Met Jesus se opvaarding het GOD n vertrooster agtergelaat, naamlik die Heilige Gees.

Die Ou Man
31st January 2008, 21:07
Nou watse rol speel die Heilige Gees dan. Is Hy ook God? Hoe verduidelik Oom Sy titel en rol?

Die Allerhoogste en die Heilige Gees is die geestelike Vader en Moeder van die Christus.


Lukas 1

30 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.

31 En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33 en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

34 Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?

35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
4th February 2008, 16:11
Ons weet reeds dat die Katolieke Drie-Eenheid tydens die kongres van Nicea geformuleer is. Dit is hierdie Drie-Eenheid wat tot vandag nog in die kerk aanvaar word. Dit is tydens hierdie kongres dat die Christus in status verhef is tot God deur die hou van 'n stemming.

Dit is interessant om daarop te let dat ons Germaanse voorouers nie hierdie formule aanvaar het nie, maar die konsep van Arius van Alexandrië onderskryf het. Hiervolgens het Jesus op geen stadium aangedui dat hy God is of dat hy aanbid moet word nie, maar wel dat hy gevolg moet word.http://img247.imageshack.us/img247/6328/ariusiconph4.gif

Arius

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
4th February 2008, 17:32
Die elite onder die Germaanse stamme was aanhangers van Arius se doktrine (Arianisme) en het die Nicea doktrine verwerp. Die Germane is egter later deur aanhangers van die Nicea Drie-Eenheid onderwerp.


http://img525.imageshack.us/img525/6674/arianbannersmlwy3.gif

Banner of the Ancient Teutonic Arian Order

Liefde groete.

Die Ou Man

BISMARCK
26th September 2008, 10:10
Goeie More,

Ek het onlangs met ñ selgroep vir 16jariges begin en die vrae is soms baie moeilik. Ek is net ñ doodgewone Ma wat ñ behoefte in ons area raakgesien het en ek probeer so goed ek kan hierdie seuns lei in my Vader se woord. Kan U dalk help...gisteraand se groot vraag: 'WIE HET VIR GOD GEMAAK, WAAR KOM HY VANDAAN?" Enige voorstelle oor hoe ek dit in hulle "taal" vir hulle kan verduidelik sal van groot hulp wees.

Baie dankie en Blessings!

Die Ou Man
26th September 2008, 10:22
BISMARCK, jy kan by hierdie skakel (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?t=165) gaan lees vanaf pos 3.

God was daar, lank voordat God begin het om te skep. (Genesis1)

Vra gerus as jy meer inligting soek.

Liefde groete.

Die Ou Man

Sabbatariër
5th October 2008, 11:35
Ons moet baie versigtig wees,wat ons as mense kweit raak,ek sal dit waardeer as die ou man homself duideliker wil stel,met sy stelling van "die Allerhoogste en die Gees is die geestelike vader en moeder van die Messias". Dit klink vir my baie katoliek agtig. lekker dag! sabbatariër
Posted via Mobile Device

Die Ou Man
6th October 2008, 21:32
Ons moet baie versigtig wees,wat ons as mense kweit raak,ek sal dit waardeer as die ou man homself duideliker wil stel,met sy stelling van "die Allerhoogste en die Gees is die geestelike vader en moeder van die Messias". Dit klink vir my baie katoliek agtig. lekker dag! sabbatariër
Posted via Mobile Device

Sabbatariër.

Ek herhaal my pos 10 vir jou gerief.


Ter wille van duidelikheid wil ek dit onomwonde stel dat ek onvoorwaardelik glo aan die Drie-Enige God.

Die Drie-Eenheid waarin ek glo, hou egter nie verband met die Katolieke leuen nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Volgens die Bybel was Josef en Maria die biologiese vader en moeder van die Christus.

Volgens die Bybel was die geestelike Wesens, te wete die Allerhoogste en die Heilige Gees betrokke by die geboorte van die Christus.

Die Allerhoogste is die Vader en die Heilige Gees die Moeder van alles wat lewe.

Liefde groete.

Die Ou Man

Sabbatariër
7th October 2008, 16:38
Hallo D.O.M waar kom jy daaran dat die Heilige Gees die moeder is van alles wat lewe,insluitende Yashua! Waar is jou Skriftuurlike bewyse daarvoor. Ek dink jy suig goed uit jou duim uit, die Skrif stel dit onomwonde dat "Whoever beleives that Yahshua is the Messiah is born of Elohim and everyone who loves Him who BEGOT also loves him who is BEG0TTEN of Him".1John 5:1 Yahshua is Elohim,Hy is die Woord,Hy was in die begin van die skepping by Elohim. Lees asb jou Skrif reg,moenie jou eie interpretasie maak nie asb? Lees Joh.1:1-4.ook Openbaring 19:13. Die Woord is Yahweh=Yahshua=Elohim. Groetnis Sabbatariër.
Posted via Mobile Device

Die Ou Man
7th October 2008, 20:26
Yahweh=Yahshua=Elohim. Groetnis Sabbatariër.
Posted via Mobile Device

Jou stelling hierbo is nie waar nie.

Jahweh, die jaloerse stamGod van die Semiete is nie die Elohim nie, ook nie die Allerhoogste nie, ook nie die Christus nie.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
7th October 2008, 20:35
Hallo D.O.M waar kom jy daaran dat die Heilige Gees die moeder is van alles wat lewe,insluitende Yashua! Groetnis Sabbatariër.
Posted via Mobile Device

Kom ek neem dit verder.

Eva is die Moeder van alles wat lewe, insluitende die Christus.

Liefde groete.

Die Ou Man

Ou Sanna
25th March 2009, 20:50
Hi Almal

As ons kyk na die 3-enige lering, en dit is basies geformuleer en "vasgemaak" deur sinode vergaderings, dan kan ons net sowel aan die 4-enige lering begin werk, omdat Melgisedek, die hoë priester van die Allerhoogste gelyk gestel is aan die Seun Van God??


Ons weet reeds dat die Katolieke Drie-Eenheid tydens die kongres van Nicea geformuleer is. Dit is hierdie Drie-Eenheid wat tot vandag nog in die kerk aanvaar word. Dit is tydens hierdie kongres dat die Christus in status verhef is tot God deur die hou van 'n stemming.

Dit is interessant om daarop te let dat ons Germaanse voorouers nie hierdie formule aanvaar het nie, maar die konsep van Arius van Alexandrië onderskryf het. Hiervolgens het Jesus op geen stadium aangedui dat hy God is of dat hy aanbid moet word nie, maar wel dat hy gevolg moet word.


Groete
Ou Sanna