PDA

View Full Version : Jesus, Godmens of Afgod?Die Ou Man
6th March 2011, 09:38
Jahweh, die god van die Israeliete in die Ou Testament is uitdruklik daaroor in sy Tien Gebooie dat hy en hy alleen aanbid moet word. Sy volk mag geen ander god aanbid nie.


1 TOE het God al hierdie woorde gespreek en gesê:

2 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Exodus 20.

Jahweh is 'n jaloerse god wat die agterkleinders van sy volk treiter met sy toorn indien hulle ander gode sou aanbid. Want Jahweh wil as enigste god aanbid word.


Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE. Deut. 6:4

Selfs Jesus was bewus van hierdie gebod.


En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here; Markus 12:29.

Intussen het die Christen geloof ontwikkel en die Rooms Katolieke Kerk het die HERE (Jahweh) van die Ou Testament as nuwe god op die Europese volke afgedwing.

En benewens die enige HERE, het hulle twee nuwe gode geskep te wete Jesus en die Heilige Gees. Soos ons reeds gesien het, is dit natuurlik in stryd met Jahweh se Tien Gebooie en maak dit vanuit die perspektief van die Ou Testament, afgode van Jesus en die Heilige Gees.

Die dilemma is egter omseil deurdat die drie verskillende gode, naamlik die HERE, Jesus en die Heilige Gees in 'n formule, bekend as die drie-enige God aangebied word.

Die drie-eenheid is egter 'n nie-bybelse, heidense beskouing van gode. Lees meer daaroor hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/79-Die-Drie-Eenheid-Lering).


http://img145.imageshack.us/img145/5994/horusosirusisiscy0.jpg

Arius
6th March 2011, 10:05
Die Ou Testament is skelmagtig vertaal. Die oorspronklike teks, soos nou geopenbaar in die Dooie See rolle, verwys deurgaans na `gode'. Die jaloerse Jaweh het nie daarvan gehou nie en het met die latere vertalers se koppe gesmokkel om hom as die enigste god voor te stel.

En JHWH smokkel nou met ons volkie se koppe.

Die Ou Man
6th March 2011, 10:53
Lees gerus hier (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/613-Jahweh-se-Status-Vervals) om te sien waar die HERE (Jahweh) by die "ander gode" inpas en waarom hy so jaloers op hulle is.


http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=492

Die Ou Man
6th March 2011, 12:30
Tydens Jesus die Nasarener se handel en wandel op aarde het niemand hom aanbid nie. Trouens dit sou neerkom op ernstige "godslastering" en afgodery.

Jesus het ook op geen stadium aangedui dat hy 'n god is, of aanbid moet word nie.

Hoe en waarom het die gebruik van Jesus-aanbidding dan ingesluip?http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=605&d=1299437546

Die Ou Man
6th March 2011, 20:24
http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=603&d=1299434575Deel van die Christen mitologie se deïfikasie van Jesus berus op die mite dat sy maagdelike moeder deur die Heilige Gees bevrug is.

Hierdie mite bots lynreg met die natuurwette van die Skepper. Dit was gods-onmoontlik vir 'n vrou om swanger te raak sonder bevrugting deur 'n manlike spermsel. Daar bestaan nie iets soos 'n swanger maagd nie.

Selfs hierdie Christen mite is by die heidense gelowe geleen. Natuurlik nie sonder 'n behoorlike motief nie. Die Nuwe Testament is in 'n heidense taal geskryf vir die heidene.

Jesus was een van 'n aantal "maagdelike" geboortes uit die heidense gelowe.

Die Christen geloof met Jesus die mens van vlees en bloed wat 'n god geword het, is die resultaat van sinkretisme.

Judaïsme van die Ou Testament was onaanvaarbaar vir die Europese psige en kultuur. Paulus was die een wat Judaïsme meer aanvaarbaar gemaak het deur aan te dui dat die onaanvaarbare praktyk van besnydenis en die onderhouding van die Joodse wette en rituele nie 'n voorvereiste sou wees nie.

Later is Judaïsme deur die Rooms Katolieke Kerk bevorder deur gewilde heidense gebruike te kaap en te inkorporeer in hul dogma.

Die Christen geloof is dus 'n geloof met een voet in die Joodse geloof van die Ou Testament en die ander in die heidense gelowe van Europa.


http://www.wendag.com/forum/attachment.php?attachmentid=604&d=1299436836

Pionier
7th March 2011, 07:47
Selfs hierdie Christen mite is by die heidense gelowe geleen. Natuurlik nie sonder 'n behoorlike motief nie. Die Nuwe Testament is in 'n heidense taal geskryf vir die heidene.

Jesus was een van 'n aantal "maagdelike" geboortes uit die heidense gelowe.

Die Christen geloof met Jesus die mens van vlees en bloed wat 'n god geword het, is die resultaat van sinkretisme.DOM

Myns insiens dui die "maagdelikheid" van Maria op die toestand van haar gees. Maw 'n persoon wat nog nooit die aarde bewandel het nie.

Jou skrywes hierbo in ag geneem beteken dit dat die heidense volke 'n waarde geheg het aan sulke geboortes, maar hoekom?

Groetnis

Die Ou Man
7th March 2011, 15:56
Die mite van die "maagdelike geboorte" in Jesus se geval het ontstaan as gevolg van die skrywer van die Matthéüs Evangelie se verwysing na 'n profesie uit Jesaja.


20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

21 en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:

Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (Matthéüs 1)

Die profesie waarna die skrywer verwys, is beskryf in Jesaja 7:14. Dit lui soos volg:


Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en en hom Emmánuel noem.

Die skrywer van Matthéüs het hierdie profesie buite verband aangehaal. Dit het hoegenaamd nie op Jesus betrekking nie.

Pionier
8th March 2011, 08:57
Die mite van die "maagdelike geboorte" in Jesus se geval het ontstaan as gevolg van die skrywer van die Matthéüs Evangelie se verwysing na 'n profesie uit Jesaja.


20 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

21 en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:

Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (Matthéüs 1)

Die profesie waarna die skrywer verwys, is beskryf in Jesaja 7:14. Dit lui soos volg:


Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en en hom Emmánuel noem.

Die skrywer van Matthéüs het hierdie profesie buite verband aangehaal. Dit het hoegenaamd nie op Jesus betrekking nie.

Dus moet ons aanvaar dat Maria se maagdelikheid ook nie op haar gees van toepassing was nie?

Die Ou Man
8th March 2011, 09:31
Die Jesaja 14 profesie "Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: Kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en en hom Emmánuel noem," word in Matthéüs 1 aangebied om Jesus te voorspel.

Daardie profesie het op iets heel anders betrekking en het nie lank na die uitvaardiging daarvan in vervulling gegaan.

Agas, die koning van Juda het hom boeglam geskrik toe hy hoor dat twee konings teen hom gaan optrek om oorlog te maak. Jahweh het hom verseker dat hulle hom nie sal verslaan nie en het bygevoeg dat Agas 'n teken kan vra as versekering.

Agas wou nie 'n teken vra nie en Jahweh het toe maar self een aangebied. Dit is die profesie onder bespreking en in sy geheel lui dit soos volg.


Daarom sal die HERE self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immánuel noem.

Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.

Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees.

Dit is duidelik dat die seuntjie reeds 'n kleuter sal wees voordat die konings verslaan is. Die konings is 'n paar jaar later verslaan.

Ons sien dus dat die skrywer van Matthéüs se selektiewe aanhaling van hierdie profesie 'n wanvoorstelling veroorsaak.

Die Ou Man
8th March 2011, 09:46
Dus moet ons aanvaar dat Maria se maagdelikheid ook nie op haar gees van toepassing was nie?

Die woord "maagd" is 'n vertaling van die Hebreeuse woord "ha·'al·mah" wat kan beteken "jong meisie" of "maagd".

Word Origin

fem. of elem
Definition

a young woman, a virgin
NASB Word Usage

girl (1), maid (1), maiden (1), maidens (3), virgin (1).

Bron (http://strongsnumbers.com/hebrew/5959.htm).

Die Ou Man
8th March 2011, 09:59
Jesus se geslagsregisters, soos in die Bybel opgeteken, misken die maagdelike geboorte en dui Josef aan as sy biologiese vader.

Die geslagsregisters bevat egter verdere teenstrydighede.

Die Christus word in die Mattheus 1 geslagsregister deur Dawid se seun Salomo gebore na 26 geslagte.

Die Christus word in die Lukas 3 geslagsregister deur Dawid se seun Natan gebore na 42 geslagte.

Die die feit dat Lukas 3, 16 meer geslagte as Mattheus 1 oor dieselfde tydperk (Dawid tot Christus) aanbied, is 'n verdere aspek wat die wenkbroue laat lig.

Die Ou Man
8th March 2011, 14:20
Genesis 4 |
Genesis 5 |Genesis 11 | Mattheus 1| Lukas 3
| | | |God

| Adam | | |Adam
| Set | | |Set
Adam (Mens) | Enos (Mens)| | |Enos (Mens)
Kain | Kenan (Kain)| | |Kenan (Kain)
Henog | Mahalálel | | |Mehaláleël
Irad | Jered | | |Jered
Mehújael | Henog | | |Henog
Metúsael | Metúsalag| | |Metúsala
Lameg |Lameg| | |Lameg
| Noag |Noag | |Noag
| | Sem | |Sem
| |Arpagsad| |Arpágsad
| | | |Kainan
| |Selag| |Sela
| |Heber| |Heber
| |Peleg| |Peleg
| |Rehu| |Rehu
| |Serug||Serug
| |Nahor| |Nahor
| |Tera||Tera
| |Abraham|Abraham |Abraham
| | Isak |Isak|Isak
|||Jakob|Jakob
|||Juda|Juda
|||Peres|Peres
|||Hesron|Hesron
|||Ram|Ram
|||Ammínadab|Ammínadab
|||Nagson|Nagson
|||Salman|Salman
|||Boas|Boas
|||Obed|Obed
|||Ísai|Ísai
|||Dawid|Dawid
|||Salomo|Natan
|||Rehábeam|Máttata
|||Abía|Mainan
|||Asa|Meléas
|||Jósafat|Éljakim
|||Joram Ussia|Jonan
|||Jotam |Josef
|||Agas|Juda
|||Hiskia|Símeon
|||Manasse|Levi
|||Amon|Mattat
|||Josía|Jorim
|||Jegónia|Eliëser
|||Seáltië|Joses
|||Serubbábel |Er
|||Abíud|Elmódam
|||Éljakim|Kosam
|||Asor|Addi
|||Sadok|Melgi
|||Agim|Neríja
|||Elíud|Seáltiël
|||Eleásar|Serubbábel
|||Mattan|Resa
||| Jakob |Jóhanan
||| Josef |Juda
|||Jesus|Josef
||||Sémeï
||||Mattatías
||||Maät
||||Nággai
||||Esli
||||Nahum
||||Amos
||||Mattatías
||||Josef
||||Janna
||||Melgi
||||Levi
||||Mattat
||||Eli
||||Josef
||||Jesus

Die Ou Man
11th March 2011, 20:10
Jesus word vandag aanbid as 'n godmens.

Die basis vir sy status as mens wat god geword het, is onder andere gemotiveer deur die volgende:


Jesus is verwek deurdat 'n bonatuurlike wese (Heilige Gees) 'n baba by 'n aardse vrou (maagd) verwek het.


Jesus het self die definisie verwoord van "iemand" wat aanbidding waardig is.


Jesus said,
When you see one not born of a woman,
fall on your faces and worship.
That is your father.Evangelie van Thomas:15.

Jesus is uit 'n vrou gebore.

Ingevolge sy eie verduideliking is hy dus nie geregtig op goddelike status of aanbidding nie.

Die Ou Man
11th March 2011, 20:47
Let op die volgende gedeelte in die Evangelie van Phillip:


"Some say the Holy Spirit inseminated Mary.
They are wrong and don't know what they are saying.
When did a woman ever get a woman pregnant?
Mary is a virgin and no powers dirtied her."

Ek plaas ook die voetnota uit The Gnostic Bible.


The spirit is considered feminine in Semitic sources and in texts such as the Gospel of Thomas, The Secret Book of James, and especially the Gospel of the Hebrews, in wich Jesus refers to his mother the holy spirit.

Die Ou Man
11th March 2011, 21:04
Die "maagdelike" geboorte van Jesus is in die Nuwe Testament "gewettig" op grond van die verdraaiing van 'n Ou Testament profesie wat hoegenaamd nie op Jesus betrekking het nie.

Terselfdertyd word Jesus se biologiese vader aangedui as die Heilige Gees. Dit word deur die Evangelie van Phillip bevraagteken op grond van die feit dat die Heilige Gees vroulik is.

Die geslagsregisters van Jesus (hoewel twyfelagtig) bied Josef aan as sy biologiese vader.

Daar bestaan dus afdoende bewys daarvoor dat die Katolieke Kerk se aanspraak dat Jesus gebore is as gevolg van konsepsie tussen die Heilige Gees en Maria, vals is.

Jesus was nie uit 'n maagd gebore nie.

Dit is maar een van die leuens wat deur die Katolieke verkondig word.

Die Ou Man
13th March 2011, 19:38
Prof. Hansie Wolmarans verduidelik:


Die Maagdelike Geboorte


"Die mite van die maagdelike geboorte berus op 'n primitiewe verstaan van die geboorteproses. Mense wat groot hoogtes bereik het, is vergoddellik en hulle sukses is verklaar as dat hulle pa's gode was. Rondom Alexander die Grote (http://af.wikipedia.org/wiki/Alexander_die_Grote), keiser Nero (http://en.wikipedia.org/wiki/Nero), Konstantyn (http://af.wikipedia.org/wiki/Konstantyn_die_Grote), Socrates (http://af.wikipedia.org/wiki/Sokrates), Plato (http://af.wikipedia.org/wiki/Plato), Aristoteles (http://af.wikipedia.org/wiki/Aristoteles) en Pythagoras (http://af.wikipedia.org/wiki/Pythagoras) het sulke mites ontstaan. Talle Griekse heldefigure of gode (soos Herakles (http://af.wikipedia.org/wiki/Herakles) en Dionysus (http://af.wikipedia.org/wiki/Dionysos)) is met maagdelike geboortes vereer.

Mense van daardie tyd het gebrekkige kennis oor die geboorteproses gehad. Hulle het gedink 'n vrou se bydrae is soos 'n blompot waarin die manlike saad geplant word—daarom kon 'n man nie onvrugbaar wees nie, net 'n vrou. Die lewe van 'n baba was dus gesetel in die saad van die man. Dit is onder andere die rede waarom geslagsregisters volgens die lyn van die man gedoen is. Om dus 'n goddellike oorsprong vir Jesus en ander belangrike persone of figure aan te dui, moes die man uit die vergelyking weggelaat word, nie die vrou nie. In die Jesusverhaal vervul die Heilige Gees die rol van die man.

In die 18e eeu is uiteindelik vasgestel dat die vrou die eiersel verskaf, asook 50% van die genetiese materiaal. Wat my betref, het die wetenskaplike onderbou vir 'n teologie van Jesus se goddellikheid, met hierdie insig in duie gestort. Die maagdelike geboorte storie berus dus op onkunde, asook 'n negatiewe opvatting van die vrou, en is beslis nie meer geskik om idees oor Jesus se status oor te dra nie."

Uit: Die Historiese Jesus en Kersfees (http://www.nuwe-hervorming.org.za/wiki/historiese-jesus-kersfees).

Die Vrou
14th March 2011, 07:38
* Verskillende Voorstellings van Jesus

"Ek is Jesus van Nasaret en ek is nooit gekruisig nie en het ook nie uit die dood opgestaan nie. Ek is die seun van Maria en Josef, die skrynwerker van Nasaret. Ek is nie die seun van God nie, ek is 'n die seun van 'n mens—soos alle ander mense."

"Bly stil, of mense sal jou hoor en sterf van angs. In die verdorwenheid, die onreg en armoede van hierdie wêreld, is dit die gekruisigde en opgestane Jesus wat die eerlike man, die verontregte man kan troos. Waar of vals—wat gee ek om! Dis genoeg as die wêreld verlos word."


Ek het hierdie uitgehaal uit Die Ou Man se link.
Ek wil graag julle hierdie vrae vra. Wat sal julle maak as julle een more
wakker skrik en sien dat Jesus julle nie gaan kom red nie?
Sal gebeur soos in die uittreksel hierbo of nie?

Waarheen sal die mens dan gaan vir hulp uit hul ellende hier in die skepping?

Die Ou Man
14th March 2011, 07:43
Jesus as Buite-Egtelike Kind

Skil ons nou die mitologiese lae van hierdie geboorteverhaal in Matteus af, is al wat oorbly, die volgende:

Op 'n jong ouderdom, waarskynlik kort nadat sy begin menstrueer het, het Maria se ouers haar as vrou beloof aan Josef, 'n skrynwerker. Hy was heelwat ouer as sy. Ons weet dat huwelike in hierdie tyd gereël was en te doen gehad het met faktore soos behoud van grond, of finansiële sekuriteit. Min huwelike was gelukkig. Rondom die begin van ons Christelike jaartelling het die Romeinse digter, Ovidius, 'n boek geskryf oor die kuns van die liefde (Ars Amatoria), of hoe om 'n suksesvolle buite-egtelike verhouding te hê!

Voordat Maria en Josef begin saamwoon het wat die amptelike begin van hulle huwelik sou wees, het Maria swanger geword. Wie die pa van die kind was, is onduidelik. Dit kon die resultaat van 'n verkragting gewees het (miskien deur een of ander godsdienstige leier). In ongeveer 178 n.C. skryf Celsus (sy geskrifte is verbrand; ons ken hom net uit Contra Celsum, Origines se verweer), dat Jesus se pa 'n Romeinse soldaat, Panthera, was. In die Joodse Talmud word daar na "Jesus, die seun van Panthera" verwys. Palestina is deur Romeinse soldate beset rondom ons Christelike jaartelling. In die Rynland, Duitsland, is 'n grafskrif gevind waar 'n Romeinse soldaat en boogskutter, Panthera, begrawe is nadat hy in Palestina diens gedoen het en toe in 9 n.C. oorgeplaas is. Dit is moontlik dat hy die biologiese pa was van Jesus wat gebore is kort nadat Maria begin menstrueer het, waarskynlik op 12/13-jarige ouderdom. Oor die aard van die verhouding tussen Panthera en Maria sou mens net kon spekuleer. Gesien die jong ouderdom van Maria, sou ons in elk geval haar swangerskap as die gevolg van statutêre verkragting gesien het.

Die tradisie dat Jesus 'n buite-egtelike kind was, is baie oud. Om die waarheid te sê, dit kom in die Bybel self voor. Die oudste Evangelie, Markus, wat so ongeveer 65-75 n.C. geskryf is, het glad nie die verhaal van die maagdelike geboorte nie. Markus 6 vertel dat Jesus eenkeer na sy geboortedorp teruggekeer het. Op die sabbat het hy in die sinagoge gepreek. Toe sê die mense (6:3): "Is hy dan nie die timmerman, 'N SEUN VAN MARIA en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie?" Hierdie versie spreek boekdele. 'n Kind se afkoms is altyd van vaderskant aangedui, behalwe waar die kind buite-egtelik was; dan is dit van moederskant af gedoen. Paulus beweer slegs dat Jesus "uit 'n vrou gebore is" (Gal 4:4), en het geen aanduiding dat die vrou 'n maagd was nie. In Romeine 1:3 sê hy Jesus is uit die geslag van Dawid "na die vlees."

Selfs die historiese "feite" is onder verdenking. Verskeie teenstrydighede dui ook daarop. Matteus 2:1 en Lukas 1:5 verklaar dat Jesus gebore is toe Herodes koning van Judea was. Volgens Lukas 2:1-8 was Quirinius die goewerneur van Sirië. Herodes is egter reeds in 4 v.C. oorlede, en Quirinius het eers in die Winter van 6-7 n.C. goewerneur geword. Volgens Matteus 2:9 het Maria en Josef in Bethlehem gebly waar 'n ster oor hulle huis geskyn het. Lukas 2:1-8 sê dat hulle in Nasaret gebly het. Dit reflekteer twee tradisies, dat die Messias in Dawid se stad gebore sou word, en dat Jesus 'n Nasarener en Galileer genoem is. Lukas los die probleem op deur te skryf dat dit net tydens die geboorte was dat Jesus in Bethlehem was. Matteus los die probleem op met die storie van die vlug na Egipte.

Uit: Die Historiese Jesus en Kersfees (http://www.nuwe-hervorming.org.za/wiki/historiese-jesus-kersfees).

Die Ou Man
14th March 2011, 07:49
Wat sal julle maak as julle een more
wakker skrik en sien dat Jesus julle nie gaan kom red nie?

Die "redding' soos deur die kerk verkondig, is blote dogmatiese snert. Ek neem aan dat jy daarna verwys.

Daar is niks bonatuurliks aan die "redding" wat Jesus verkondig het nie.

In wese is daardie redding opgesluit in die volgende: Doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil hê.

Die Vrou
14th March 2011, 11:02
In wese is daardie redding opgesluit in die volgende: Doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil hê.

Mooi woorde maar ons kan glad nie eintlik daarop reken in die satans laer nie!

knipmes
14th March 2011, 13:02
...kan glad nie eintlik daarop reken...


Die Vrou,

Dit wil voorkom asof hiermee bedoel word met so 'n siening dat die mens as Christen eintlik maar totaal self onsekerd in Geloof leef, en dus by die punt verby kyk.


Luk 10:25 En daar het ‘n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?

Dit waarna Die Ou Man verwys:


In wese is daardie redding opgesluit in die volgende: Doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil hê

is juis dit wat Die Christus voorgehou het, naamlik:Luk 10:26 En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?
Luk 10:27 En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.Mar 12:30 en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
Mar 12:31 En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.


Ek sou ook nie daarop kon reken as die duiwels enige houvas oor my kon kry weens my wantrou in DIE SELF nie!groetnis
knipmes

knipmes
14th March 2011, 13:23
...Daar is niks bonatuurliks aan die "redding" wat Jesus verkondig het nie...Jesus, Godmens of Afgod?


Die volgende vraag kom op:Sou die uiteindelike werklikheid as onverganklike ewige waarheid dat Jesus nie God is nie... maar wel VAN God was...

of daar teenoor


Dat Jesus wel God was wat op daardie tydstip hierdie planeet bewandel het as aardling...


Watse uitwerking het dit in werklikheid op my eie Geloof, hier waar ek vandag 2000 jaar later met die toekoms moet worstel?

Is ons nie geneig om baie meer as wat ons moet, op die "Jesus" gedagte te konsentreer, as op ons eie behoud? Natuurlik sal daar nou hordes my met klippe wil gooi oor hierdie stelling, maar kom ek plaas die verdere stelling, dan praat ons weer???


Die stryd op aarde is nie tussen goed en sleg, swart of wit nie, maar tussen materialisme en Spiritualisme, met ander woorde, ons is of so lief vir hierdie wereld dat ons die plek ons ewige tuiste wil maak, of ons wil nie... Dit is alom bekend dat die duiwel of ou satan wil mos die aarde as sy eie hemel of paradys wil he, met sy eie kinders wat hom as DIE god vereer... Waarom sal die aankomende nuwe messias dan juis jou hier wil hou? Gaan ons hom ook Jesus noem?
Die Ou Man, as ek so bietjie afgedwaal het van jou storielyn, vergewe tog..

groetnis
knipmes

Die Vrou
15th March 2011, 07:13
Quote Originally Posted by knipmes
Ek sou ook nie daarop kon reken as die duiwels enige houvas oor my kon kry weens my wantrou in DIE SELF nie!
knipmes,

Geen mensekind kan die satan by homself/haarself beheer nie ..... as hy besluit dat hy iets wil doen gaan hy beslis nie toestemming vra nie .... dit maak ook nou nie saak watter voornemens die mens voorhou nie ..... die satan sal sy sin kry .... want mens is nie bestand teen hom nie.

Dit het niks met watroue te doen nie ..... die mens se wil is net nie so sterk soos die satan sin nie.
Hulle staan magteloos teen hom .... om jou die eerlike waarheid te sê.

Groete

Die Vrou..

knipmes
15th March 2011, 22:28
Hulle staan magteloos teen hom ....Wanneer daar in die waarheid beweeg en beleef word, kan geen duiwel 'n houvas op kry nie.

Dis die vrees vir die "duiwel" wat juis deur die kerk voorgehou word as straf wanneer daar nie na hul wense en teologiee geleef word nie... dogma wat miljoene beheer soos marionette...

Die van 'onder" gebore moet slegs daardie vrees weerle om die juk te kan ontsnap, en die van "Bo" gebore ken die verskil reeds...
groetnis
knipmes

Die Vrou
16th March 2011, 07:55
knipmes,

Kom ek wees nou eerlik ... omdat ek die satan eerste hands leer ken het ..... is ek bang .... nie bang vir die fisiese dood van die vlees nie ..... maar bang vir die pyn wat hy gaan veroorsaak wanneer hy my vlees beetkry ... hehehe.... ek's vreeslik kleinserig op hierdie liggaam.

Ek verstaan nie heeltemal wat jy bedoel met " van bo gebore" en "van onder gebore" , verskoon tog .... ek moet nog gewoond raak aan die manier wat mense glo ..... Ek het weer geleer van my Vader af dat ons almal van Hom afkomstig is ..... ons moet net weer ons weg terug vind na Hom toe.

Liefde groete

Die Vrou..

Die Vrou
16th March 2011, 08:32
Die volgende vraag kom op:

Die stryd op aarde is nie tussen goed en sleg, swart of wit nie, maar tussen materialisme en Spiritualisme, met ander woorde, ons is of so lief vir hierdie wereld dat ons die plek ons ewige tuiste wil maak, of ons wil nie... Dit is alom bekend dat die duiwel of ou satan wil mos die aarde as sy eie hemel of paradys wil he, met sy eie kinders wat hom as DIE god vereer... Waarom sal die aankomende nuwe messias dan juis jou hier wil hou? Gaan ons hom ook Jesus noem?

groetnis
knipmes

Hierdie is een van DOM se poste ......Default Re: Koningin van die Suide

Hier volg nog 'n visioen wat lig werp op die kritieke rol van 'n vrouw in Boer geledere.

1926. 10 Jan ≡Die wingerd loot meen geloof.

Lê 'n tros rÿp druiwe langs 'n sloot en een wit diamant kom in gesig.

In 1906 het ek 'n wingerd loot van Wes zien oor kom en aan die loot het die tros druiwe gehang.
Toe hoor ek 'n stem tot mÿ seh dat ek van water en brood zal lewe tot dat ek van die vruch zal geeët het. Toe Kom 'n vrouw mens uit met 'n groot tros druiwe uit in haar hand voor mÿ.
Ons lewe tans van water en brood. (Judo-Christendom = Jahweh aanbidding = Genesis 2:4).

Die wingerd loot verwys na 'n nuwe geloof sonder die Judo verdraaiings (Genesis 1 = Elohim = God van hemel en aarde). Dit kom uit die weste en het betrekking op die Wysheid van Atlantis).

Die tros druiwe aan die wingerd loot beteken dat die nuwe geloof vrug dra en dus suiwer is.

Die vrouw hou die sleutel (tros druiwe) en sy bied dit eerste vir die Boer aan. Dit bly egter ons besluit hoe lank ons van brood en water gaan leef.

Wie is die vrouw?

Liefde groete.

Die Ou Man
Is hierdie nou nie wat presies in die skepping plaasvind op hierdie oomblik nie .... die mens wil aanhou om die vlees te voed met brood en water ..... maar die gees kry geen meer voedsel nie .... met ander woorde hulle wil nie meer terug gaan na die geestelike lewe nie maar wil in die vlees bly met al sy verderflikheid. Hier in die skepping.

Om net uit te wys hoe ek geleer is, dat ons wil nie meer na ons geestelike tuiste terugkeer nie met al die verleidelike sintuie van die vlees nie .... dit hou ons vas!


Groete

Die Vrou..

knipmes
16th March 2011, 20:33
Presies Bokkie!!

Die aardse is wat afgesweer moet word... of nie?

kyk hier? (http://www.wendag.com/forum/showthread.php?p=4822#post4822)

Die Ou Man
15th May 2012, 07:23
Beskouing van Christus as blote mens lei tot vrae oor verlossing
deur Alpegro van Waverley

2011-02-20

Ek ’n gewone, dog besorgde, belydende lidmaat van die kerk.

My kommer spruit daaruit dat dit lyk of daar toenemend ’n gees van bevraagtekening van die maagdelike geboorte, die opstanding en die Goddelikheid van Jesus Christus onder sekere teoloë en Christene is.

In dié konteks is die begrip van die “historiese Jesus” deesdae ’n baie gewilde teologiese navorsingsonderwerp.

Navorsing op dié gebied word onder meer uit “buitebybelse bronne” en deur die toepassing van “wetenskaplike historiografiese metodes” gedoen.

In ’n boek oor dié onderwerp deur ’n plaaslike teoloog word tot die merkwaardige slotsom gekom dat Jesus Christus bloot ’n mens was.

Daar is geen sprake daarvan dat hy God is nie.

In die boek word die enorme gaping tussen die blote menslikheid van die “historiese Jesus” aan die een kant en die Goddelikheid van die “verkondigde Christus” aan die ander kant verduidelik en versag deur te sê dat die verkondigde Goddelikheid van Jesus Christus toegeskryf moet word aan ’n proses van deïfikasie (vergoddeliking) deur sy vroeë volgelinge.

In die historiese Jesus, soos hy deur dié nuwe navorsing bekend gestel word, het ons dus in essensie te doen met ’n mens wat deur ander mense, te wete sy volgelinge, tot God verklaar is – ’n mensgemaakte God, dus!

As Jesus bloot ’n mens is, tas dit soveel kernpunte van die Christelike geloof soos dit tot dusver in die Kerk verkondig is ten diepste aan.

Die volgende vrae sal deur die klerk en Christengelowiges beantwoord moet word:

Waar staan Christene met die Evangelie van die beloofde verlossing deur bemiddeling van onse Here Jesus Christus as hy bloot ’n mens is?

As die Seun van die Vader nie God is nie, wat is God die Vader dan?

Dié beskouing oor die blote menslikheid van Jesus kan tog nie anders beoordeel word nie as dat dit in direkte teenstelling met die leer van die Protestantse susterskerke is nie.

Uit Rapport (http://www.beeld.com/MyBeeld/Briewe/Beskouing-van-Christus-as-blote-mens-lei-tot-vrae-oor-verlossing-20110220)

schalk
15th May 2012, 14:19
Ter aansluiting het ek dikwels hierdie punt wat ek met letterlike Christene argumenteer as hulle vra of ek in Jesus of aan Jesus glo.Ek se dat ek in hom glo want ek streef dit wat hy verkondig het na maar ken hom nie Godheid toe nie terwyl julle, voornoemde Christene, se hele geloof gebou is op sy beweerde fisiese bestaan as godmens wat platval as hy nie as sodanig bestaan het nie.