PDA

View Full Version : Jesus: Pasifis of Kryger?Die Ou Man
23rd February 2008, 21:55
Matthéüs 10

1 EN Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.

2 En dit is die name van die twaalf apostels: die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andréas, sy broer; Jakobus, die seun van Sebedéüs, en Johannes, sy broer;

3 Filippus en Bartholoméüs; Thomas en Matthéüs, die tollenaar; Jakobus, die seun van Alféüs, en Lebbéüs wat genoem word Thaddéüs;

4 Simon Kananítes en Judas Iskáriot, die een wat Hom verraai het.

5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie;

6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Die naam "Simon Kananítes" is 'n oënskynlik onbelangrike naam. Maar vir die ingeligte spreek dit boekdele.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
23rd February 2008, 21:56
Matthéüs 10

4 Simon Kananítes en Judas Iskáriot, die een wat Hom verraai het.

Die 1983 vertaling (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=MAT&chapter=10&version=1&GO=Wys) gee die bostaande vers soos volg weer.


4 Simon die Kananeër, en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het.

Ek haal vervolgens aan uit die woorde van Isak J du Plessis, professor in Nuwe Testament, Fakulteit Teologie, Unisa in Die Bybel in Praktyk, dd 1993:


Kananeër is die Hebreeuse woord vir die Griekse "Seloot" wat fanatikus beteken. Die fanatici (Selote) was 'n radikale pollitieke groep wat die Romeinse oorheersing in Israel met geweld wou beëindig.

Hier is dus bewys van die feit dat minstens een van die Christus se dissipels 'n politieke vryheidsvegter was.

Hoe sou hierdie Seloot die Christus se opdrag, om die verlore skape bymekaar te maak, vertolk?

Liefde groete.

Die Ou Man

Stefanus
24th February 2008, 18:42
Hier is dus bewys van die feit dat minstens een van die Christus se dissipels 'n politieke vryheidsvegter was.

Wie was hierdie "politieke vryheidsvegters"? Waar pas hulle in die verhaal in?

Josephus's Jewish Antiquities meld dat daar drie hoofgroepe Joodse groeperinge in die tyd bestaan het, die Fariseërs, Saduseers, en die Esseners. Die Selote was ‘n vierde politieke groep of kultus, wat deur Judas van Galilee (ook genoem Judas van Gamala) en Zadok the Fariseër gestig was in die jaar 6 NC teen die belasting hervorming van Quirinius', kort na die Romeinse deklarasie dat die landsgebied van die stam van Juda ‘n Romeinse provinsie verklaar was. (Volgens die Joodse ensiklopediese artikel oor Selote.)


The Zealots were an aggressive political party whose concern for the national and religious life of the Jewish people led them to despise even Jews who sought peace and conciliation with the Roman authorities. A census of Galilee ordered by Rome in AD 6 spurred…


http://www.wendag.com/images/Streek01.JPG

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
24th February 2008, 18:56
Die Selote organisasie as ‘n Politieke party.

Die heerskappy van die Edomiet, Herodus het veroorsaak dat die organisasie van die Selote as ‘n politieke party tot stand gekom het. Shemaiah and Abṭalion (Ptollion), as lede van die Sanhanederin het aan die begin vir Herodus geoppeneer maar het blykbaar later ‘n pasiewe oorgawe verkies, daar was egter ander wat "could by no torments be forced to call him [Herod] king," wie sy heerskappy teengestaan het. Hezekiah en sy sogenaamde "band of robbers," was die eerste groep wat onder Herodus se bloeddorstige heerskappy as slagoffers geval het, die groep was egter nie gewone rowers nie.

Al hierdie “rowers” was in werklikheid Selote. Josephus vertel dat een van die groep sy vrou en sewe seuns se se lewe geneem het om hulle te spaar eerder as om slawe van die Edomiet Herodus te word. Hierdie persoon word aangegee as Taxo, die Leviet wat eerder ‘n martelaars dood in die grotte verkies het, sy woorde soos volg opgeteken:

"Let us die rather than transgress the commands of the Lord of Lords, the God of our fathers; for if we do this our blood will be avenged before the Lord"

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
24th February 2008, 19:22
Dit was onder die leierskap van Judas, sy seuns en kleinseun wat die Selote ‘n agressiewe en ongenaakbare politieke party geword het wat geen kompromie met Rome aangegaan het nie en geen vrede met hulle gehad het nie.

Daar was diegene wat “die koninkryk van die hemel” met geweld wou teweegbring. Van Judas se drie seuns het Jakobus en Simon as martelare in die stryd teen Rome geval onder die heerskappy van Tiberius Alexander, sy ander seun Menahem, was die hoof leier in die opstand in 66 NC. Hy was later deur sy eie mense vermoor toe hy na die Tempel gegaan het om gekroon te word.

Volgens Geiger was hy was die een wat met tagtig pare dissipels van die reg uitgerus met goue pantser, uitgeroep het:
"Write upon the horn of the ox, 'Ye [yielding Pharisees] have no share in the God of Israel!'"

Sy opvolger by Massada was die Seloot leier Eleazar ben Jair, in ‘n toespraak van hom verklaar hy dat dit ‘n blye voorreg is om dood te kan gaan vir die prinsiep dat niemand anders as God die heerser oor die mensdom is nie, en om nie aan Rome oor te gee nie, wat slawerny sal beteken, dat mans eerder die lewens van hul vroue en kinders moet neem aangesien die siel van die mens vir altyd bly lewe.
Hierdie is sekerlik nie die gedrag van ‘n gewone rower nie, soos wat Josephus hulle beskrywe het nie, In die rebellie teen Rome was die Selote duidelik ge-inspireer deur godsdienstige motiewe.

Hierdie Selote en die sicarrii, 'n "assassin" groep binne die Selote wat die Romeinse amptenare en selfs Romeins-goedgesinde Jode tereggestel het was as "rowers" deur die Romeine beskou en hulle was gejag en gekruisig, die gebruiklike straf in die tyd vir persone wat vir sedisie aangekla en skuldig bevind was.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
24th February 2008, 20:33
Die Selote by Masada.

Na die oorname van Jerusalem en die vernietiging van die tweede Tempel in 70 NC het 960 Selote die Romeinse fort te Masada oorgeneem sonder om enige prisoniere te neem.
Rome stuur toe sy Tiende Legion om die vesting terug te neem, dit neem die Legion drie jaar en duisende slagoffers in die proses. Na die einde van die derde jaar brand die Romeine die mure af, en bestorm die Selote. Die Selote het egter sefmoord as laaste uitweg gesien eerder as om gevange geneem te word en 'n lewe as slawe onder die Romeine te lewe.


http://wendag.com/images/Masada.JPG

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
24th February 2008, 21:14
Die probleem met Jesus se arrestasie en verhoor

Daar is 'n duidelike probleem met die verskillende weergawes van die Bybelse verhale oor die arrestasie en verhoor van Jesus, veral as ons na die aanvaarde Joodse praktyk van die era kyk.
Ons word in die evangelie van Markus vertel dat nadat Jesus Jerusalem ingegaan het hy gearresteer was waar hy gebid het by die Olyf Berg, sy dissiepels het toe weggehardloop (Markus 15).

Die hoëpriester Kajafas, 'n Romeins aangestelde Sadduseër-priester, wat aktief enige rebellie teengestaan het om hul poste en verhouding met die Romeinse regering nie te versuur nie.

Dit was kajafas wat die tempelpolisie uitgestuur het om Jesus gevangene te neem, die rede was dat die "kerk" Jesus beskuldig het van sedisie teen die staat.
Die bewyse is groot dat Jesus wel uitsprake van sedisie teen die Romeinse regering gemaak het.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
24th February 2008, 21:36
Die bekende Selote:

1. Verskeie van Jesus se dissipels was Selote, naamlik Simon die Seloot (Lukas 6:15)

Matthéüs en Thomas; Jakobus, die seun van Alféüs, en Simon wat Yweraar genoem word;
Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,

Die Afrikaanse vertaling wys verkeerdelik na Yweraar, waar die woord "Zelotes" oftewel Seloot moes wees.
G2208
Ζηλωτής
Zēlōtēs
dzay-lo-tace'
The same as G2207; a Zealot, that is, (specifically) partisan for Jewish political independence: - Zelotes.

Simon Petrus wat genoem was "Bar-Jona" (Mat 16:17) 'n variasie van "baryona" wat in Aramees as "outlaw" wat 'n gewilde naam onder die Selote was, Jakobus en Johannes het die bynaam "Boanerges" in Hebreeus "benei ra'ash" gedeel wat "sons of thunder" beteken ook 'n gewilde naam onder die Selote. Die bekendste aan ons, die Seloot 'n Sikari (Sicarrii) was Judas Iskáriot 'n verdraaiing van die Latynse "sicarius" of "knife-man" soos die Romeine die Sikari groep onder die Selote genoem het.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
25th February 2008, 22:35
Jesus 'n Seloot Rabbi?

2. Die Selote beweging was 'n natuurlike afstigting van die Fariseërs wat selfs simpatiek teenoor die nasionale gevoel van die Selote, wat in afwagting was op die komende Messias wat die troon van Israel sou op-eis.

Kyk ons na die geskrifte word daar baie gesegdes van Jesus wat die gevoel en uigangspunte van die Selote en Fariseërs staaf.

Jesus se sterk teenkanting teen die uitbuiting van die armes en weduwees was ook duidelike kenmerke van die Fariseërs van die tyd, wat ons egter moet onthou is dat die amptelike "kerk" hetsy van Fariseërs of van Sadduseërs hulsef ondergeskik aan die Romeinse meesters gestel het, waar die Selote dit nie geduld het nie, en hulle as afvallige priesters en as vyand gesien. Daarom ook die uitsprake teenoor die "oorgeloopte" Fariseërs en Sadduseërs in die Bybel.

Die Seloot Judas verwys na Jesus as "Rabbi" 'n Fariseër-titel (Mar 14:45), wat daarop wys dat Jesus wel as 'n Fariseërse Rabbi beskou was. Daar is egter ook verskeie ander persone wat Jesus as Rabbi aanspreek....

Jesus gee opdrag aan diegene wat hom wil volg om vir hulle swaarde aan te skaf, is dit die werke van 'n Rabbi wat vrede preek of die van 'n Seloot-leier/Rabbi wat regmaak om bevryding van oorheersing oor sy volk te verkry?
Stuur hy sy dissipels uit na alle mense/volke of slegs na die kinders van Israel wat direk geraak word deur die oorheersing van die Romeine? Word hulle uitgestuur om vrede te verkondig of die swaard?

Liefdegroete,
Stefanus

Die Ou Man
26th February 2008, 21:24
Die probleem met Jesus se arrestasie en verhoor


Die hoëpriester Kajafas, 'n Romeins aangestelde Sadduseër-priester, wat aktief enige rebellie teengestaan het om hul poste en verhouding met die Romeinse regering nie te versuur nie.

Dit was Kájafas wat die tempelpolisie uitgestuur het om Jesus gevangene te neem, die rede was dat die "kerk" Jesus beskuldig het van sedisie teen die staat.
Die bewyse is groot dat Jesus wel uitsprake van sedisie teen die Romeinse regering gemaak het.

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus.

Soos jy tereg uitwys, was dit Kájafas wat agter die arrestasie en moord op die Christus sit. En die rede daarvoor was om militêre vergelding van die Romeine vry te spring. Die vrees was dat die aktiwiteite van die Christus die Romeine sou provokeer om met wapengeweld op alle Judeërs toe te slaan. Maar waarom sou die Romeine militêr wou optree teen 'n volk wat reeds onder sy heerskappy was, bloot omdat 'n "meek little lamb Christus" in hulle geledere, hier en daar mense gesond maak?

Die vraag ontstaan dus of die Evangelies die feite korrek weergee. Waarom word die Christus in Mathéüs en Lukas so teenstrydig voorgestel?

In Lukas was die Christus by geboorte deur herders besoek, maar in Matthéüs deur wyse manne.

Volgens Matthéüs was die Christus dié groot aristokraat, maar volgens Markus was die Christus 'n arm skrynwerker. Soos met die Pentateug, is daar vele teenstrydighede in die vier Evangelies. Ons is dus aangewese om deur 'n dik stoflaag te poog om vas te stel wat die werklike feite is.

Wat ons wel weet is dat die Christus deur die Romeine ter dood veroordeel is en tereggestel is ooreenkomstig die straf vir hoogverraad. Ons weet ten minste ook wat die aanklag was:

Matthéüs 27:36


En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel:

DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE.

Die aanklag was een van hoogverraad. Dit is ondubbelsinnig!

Liefde groete.

Die Ou Man

Stefanus
26th February 2008, 21:57
Maar waarom sou die Romeine militêr wou optree teen 'n volk wat reeds onder sy heerskappy was, bloot omdat 'n "meek little lamb Christus" in hulle geledere, hier en daar mense gesond maak?


Die Ou Man as ons die "kerk" se voorstelling van die Messias aanvaar moet ons geweldig baie van Jesus se woorde in die Geskrifte miskyk of "aanpas" om sin te maak, gelukkig is dit nie nodig nie, met die ondekking van die Nag Hammadie-geskrifte, asook die Dooie See-rolle wat begrawe was om te voorkom dat hulle deur "ketterjagters" vernietig sou word, het ons 'n beter begrip van die werklike gebeure rondom Jesus en sy volgelinge.


For the lonely man of faith which he appears to be in the synoptic Gospels, he has no trouble gathering 5,000 men in Sidon and multitudes in Jerusalem. For some of the disciples and apostles he was an eschatological figure, but for some others he was a political if not a potential military hero. What else could Luke have meant by `Lord will you now restore Israel?' (Acts 1:6) And what else could the 5,000 have thought?


Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
26th February 2008, 22:20
Act 1:6 Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?

Aan die ander kant is daar darem een ding waaroor die evangelies in die Bybel wel ooreenstem en dit is dat Jesus terreggestel was deur die Romeinse goewerneur omdat Hy "KONING VAN DIE JODE" was.
Die Romeine het die Messias en die ander leierfigure terreggestel. Dit is ook duidelik dat daar 'n klomp Jode Jesus as hul Messias beskou het. So was Hy en twee ander Selote-leiersfigure saam gekruisig.
Die evangelie van Johannes vertel ons dat die mense in Galiléa (die 5000 wat gevoed was) Hom wou kroon as hul koning (Joh 6:15):

En toe Jesus merk dat hulle wou kom en Hom met geweld neem om Hom koning te maak
Wie was hierdie mense? was hulle 'n Selote-weermag wat 'n leier gesoek het om Rome omver te werp?

Johannes vertel ons dat Jesus alleen vertrek het na die gebeurtenis om na te dink oor sy rol. Jesus het daarna teruggekeer met die wete dat sy rol as geestelike leier sy doel was en nie die rol as politieke leier nie?

Liefdegroete,
Stefanus

Stefanus
2nd March 2008, 23:01
Die fanatici (Selote) was 'n radikale pollitieke groep wat die Romeinse oorheersing in Israel met geweld wou beëindig.

Jesus was leier van een van hierdie Selote groepe, dalk die groep met die grootste aanhang, (word tussen 5000 en 10 000 vryheidsvegters gegee) sy groep was goed bewapen en het heelwat teenstand van die politieke heersers en afvalliges gekry, sodat Hy 'n paar kere net-net uit die kloue van die "kerk" en Romeinse heersers ontsnap het.

Die keerpunt het egter gekom waar Hy verraai was. Kyk ons na die beskikbare inligting is dit duidelik dat die "kerk" van die dag lojale diensknegte van die Romeinse owerheid was en was nie gelukkig met Jesus se Evangelie wat Hy as 'godsdienstige-leier' gepredik het nie, dit het immers die dogma van die tyd teengegaan.
Daar is egter 'n ander groep wat ook nie meer tevrede was met Jesus as leier nie, die Sikari's wat duidelik die meer politiek georiënteerde van die Selote was het nie gehou van Jesus se uitsprake nie en moes noodgedwonge 'n uitweg vind om van Hom ontslae te raak.
Hier lees ons hoe Judas die Sikari Jesus verraai aan die "kerk" wat met 'n groot mag tempelpolisie, 'n klein groepie van Jesus en sy vryheidsvegters een nag omsingel, 'n klein "skermutseling" breek uit maar word gou beheer deur die oormag Romeinse diennaars.

Jesus en 'n paar van sy volgelinge word deur die "kerk" oorgelewer aan die Romeine om deur hulle verhoor en skuldig bevind te word.
Jesus en twee ander van die vryheidsvegters word ter dood veroordeel en word "gekruisig".

Liefdegroete,
Stefanus

Die Ou Man
3rd March 2008, 22:00
Die Christus se probleme het reeds by sy geboorte ontstaan. As weerlose en onbeholpe baba is hy onbewus van die politieke dilemma waarin sy ouers as gevolg van sy geboorte verkeer.

Die Christus is soos enige ander baba, ‘n onskuldige weerlose klein wese. Hy kan nie praat of loop nie. Hy kan nie siekes gesond maak nie. Hy kan nie wonderwerke verrig nie. Hy is geheel en al afhanklik van sy aardse ouers. Kortom, die brose bondeltjie wat in die krip lê is baie spesiaal, maar nie God nie.

Tóg is hierdie weerlose klein baba daartoe in staat om, bloot deur sy geboorte, die hoogste politieke gesag ter plaatse, met vrees te vervul!


Matthéüs 2

En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodus, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom

en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.

En toe koning Herodus dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jeusalem saam met hom.

Hoe is dit moontlik dat 'n koning op die troon, bedreig kan word by die blote aanhoor van 'n berig wat die geboorte van 'n weerlose baba aankondig?

Wie was die wyse manne?

Wat was die ster?

Waarom het Herodus die politieke bedreiging van hierdie baba so ernstig opgeneem dat hy derduisende seuntjies laat vermoor het?

En die belangrikste: "Wie was hierdie Kind???"

Liefde groete.

Die Ou Man