PDA

View Full Version : Gode van IsraelDie Ou Man
15th May 2008, 10:43
Elohim (God)

In Kish en Ur het Sumeries-Chaldeer groepe die Drie-Eenheid konsep verkondig gebaseer op die tradisie uit die dae van Adam en Melgisedek. Hierdie doktrine is na Egipte geneem waar die Drie-Eenheid aanbid is as Elohim of in sy enkelvoudige manlike vorm as Eloah.

In Filosofiese kringe in Egipte en later onder Hebreeuse leermeesters in Alexandrië, is hierdie konsep van ‘n meervoudige Goddelike eenheid verkondig. Sommige van Moses se adviseurs gedurende die eksodus het aan die Drie-Enige Elohim geglo. Deity Concepts among the Semites (http://en.wikisource.org/wiki/The_Urantia_Book/Paper_96)

Ons vind die Drie-Enige Elohim in die skeppingsverhaal van Genesis 1. Hierdie verhaal bevestig die meervoudige vorm van die Elohim deurdat hulle deurgaans in Genesis 1 na hulself as "ons" verwys. Bv. "Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis..." "...na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het hy hulle geskape."

Die beeld van die Elohim is meervoudig en verteenwoordig manlikheid (El, Eloah) en vroulikheid. Dit is die God van hemel en aarde.


Wat betekent Elohim?

In het bijbelboek Genesis staat: "Uit het eeuwig bestaande wezen der ruimte vormde de tweevoudige kracht hemel en aarde.

Deze tweevoudige kracht word daarna Elohim genoem. Dit is een samenvoeging van de Hebreeuwse woorden voor Godin en God: 'God als tweevoudige kracht als vrouw en man'. Het wordt ook vertaald als: "zij die uit de hemel zijn gekomen". De Kaballa verwijst naar de Elohim als de goddelijke Moeder, en ook als de krachtigste van alle namen.
Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
18th May 2008, 20:23
El Elyon (Die Allerhoogste)

Tydens sy vertoef te Salem, het Melgisedek (http://www.wendag.com/forum/showthread.php/98-Gode-van-Israel) die Allerhoogste God van die Hemel verkondig onder die term, El Elyon. Aanbidding van die Allerhoogste het vir eeue daarna voortgeduur. Selfs Abraham se nasate het afwisselend beide El Elyon en Jahweh aanbid.

Ons vind 'n verwysing na die status van die Allerhoogste in Deuternómium 32 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&lookup=Deuteronomy%2032&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)


8 Toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.[

Ons sien dus dat die HERE (Jahweh) ondergeskik is aan die Allerhoogste. Die Allerhoogste deel uit en die HERE (Jahweh) ontvang bloot 'n afgemete deel.

Hier volg die vertaling uit die Bybel van die Boere Jahwehiste (http://home.global.co.za/~koerier/):


8 : Toe die Hoogste El die Erfdeel van die nasies geskei het van die seuns van adamiete en die grense van die volke vasgestel het volgens die getal van die seuns van JisraEl.

9 : Want JaHWeH se deel is Sy volk, Jakob is Sy afgemete Erfdeel.[

Selfs in die Boek van die Boere Jahwehiste is Jahweh slegs die God van 'n afgemete deel en ondergeskik aan die "Hoogste El".

Die oorspronklike vertaling (http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/tools/printer-friendly.pl?book=Deu&chapter=32&version=rsv) lui soos volg:


When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the sons of men, he fixed the bounds of the peoples according to the number of the sons of God.

For the LORD's portion is his people, Jacob his allotted heritage.

Hebrew for Most High H5945 (http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H05945&t=kjv) עליון 'elyown

In Genesis 14 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Genesis+14&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) vind ons verdere bevestiging vir die feit dat Melgisedek nie Jahweh nie, maar die Allerhoogste verkondig het.


18 En Melgisédek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring

19 en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde.

Die engel Gabriël verklaar soos volg in Lukas 1 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Luke+1&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) aangaande die Christus.


32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,


35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Ons lees in Lukas 8 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Luke+8&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) dat die duiwels ook geweet het.


28 En toe hy Jesus sien, skreeu hy uit en val voor Hom neer en sê met 'n groot stem: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God? Ek bid U, moet my nie pynig nie --

In Handelinge 16 ken 'n waarsegster die apostels uit as dienaars van die Allerhoogste.


17 Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing.

Hebreërs 7 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Hebrews+7&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) bevestig dat Melgisedek aan die priesterorde van God die Allerhoogste behoort het.


1 Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;

Dan lees ons ook in Hebreërs 7 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Hebrews+7&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) waar die Christus inskakel.


15 En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melgisédek,

16 een wat dit geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe.

17 Want Hy getuig: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.

Ons weet nou


dat die HERE (Jahweh) ondergeskik is aan die Allerhoogste,

dat die Christus nie die Seun van Jahweh is nie maar Seun van die Allerhoogste

en dat die Christus die bloedrituele van Jahweh tot niet kom maak het en daarom deur die prieterorde van Jahweh vermoor is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
19th May 2008, 09:00
JHWH (Jahweh) (HERE)

JHWH is die eienaam van die God van die Semiete. Die naam JHWH of Jahweh, soos hy ook bekend staan, kom nie in ons Bybels voor nie en dit veroorsaak groot verwarring. Daarom is dit noodsaaklik om by die oorspronklike vertalers te gaan kers opsteek.

Toe daar in die vroeë 1600's besluit is op die nuwe Statenvertaling is daar ook bepaal hoe die woord YHWH (Jahweh) vertaal (http://nl.wikipedia.org/wiki/Statenvertaling) sou word.


De Dordtse synode van 1618-1619 en de Statenvertaling


De vertaling van de Godsnaam

In de Hebreeuwse Bijbel staat de Godsnaam aangeduid met vier letters: JHWH. De Joden spraken en spreken deze naam niet uit. Ook is niet duidelijk hoe deze naam moet worden uitgesproken.

Op de twaalfde zitting besloot de Synode dat de Godsnaam in het Oude Testament zou worden vertaald met HEERE.

In de kantlijn van Genesis 2:4 wordt aangegeven:

"Na de voleyndinge van het werck der scheppinge/ wort hier aldereerst Gode de naem van IEHOVAH gegeven/ beteeckenende de selfstandigen/ selfwesenden/ van hem selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt/ ende den oorspronck ofte oorsake van het wesen aller dinge; daerom oock dese naem de ware Godt alleen toecomt.

Onthoudt dit eens voor al; waer ghy voortae het woort HEERE met groote letteren geschreven vindt/ dat aldaer in 't Hebr. het woort IEHOVAH, oft korter/ IAH staet."
Ons neem dus kennis dat die naam Jahweh sonder uitsondering in ons 1933 vertaling ook vertaal is as HERE. Daardie HERE (Jahweh) verskyn die eerste keer in Genesis 2:4, soos dan ook uitdruklik in die Staten Bijbel (http://www.bijbelsdigitaal.nl/index2.php?page=NBG-CB3AD5E1B51A61958AB349CB07DA724&translation=3&welke=50&size=2) uitgewys word.


HERE (http://nl.wikipedia.org/wiki/HERE)


De schrijfwijze HERE, HEERE of HEER in hoofdletters, wordt in bepaalde Bijbelvertalingen (onder meer de Statenvertaling, de NBG 1951 alsook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt voor het in het Nederlands weergeven van de Naam van God (יהוה - vaak getranslitereerd als JHWH) zoals die staat in de Tenach, het Hebreeuwstalige, heilige boek van het jodendom.

In de bijbel, het heilige boek van het christendom, is de Tenach opgenomen als het Oude Testament. Het veel gelijkende Heere wordt gebruikt als in de originele tekst niet JHWH, maar Adonai staat.

In de Bijbelvertaling van Nico ter Linden wordt "Heere" met één hoofdletter geschreven. De Nieuwe Bijbelvertaling die eind oktober 2004 is uitgekomen gebruikt het woord "HEER" in klein kapitaal.


In die 1983 vertaling word Jahweh egter versteek deurdat die naam HERE (hoofletters) nou vertaal word na Here (klein letters). Die 1983 vertaling maak dit dus finaal onmoontlik om te onderskei tussen Jahweh, die Elohim en die Allerhoogste. Daarom haal ek uit die '33 vertaling aan.

Onthou die reël: JHWH (Jahweh) word in die '33 vertaling aangedui as HERE

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
19th May 2008, 18:56
Ons raadpleeg die Bybel om vas te stel hoe, waar en wanneer die HERE (Jahweh) op die toneel gekom het. Ons vind die antwoord in die HERE (Jahweh) se eie woorde in Exodus 6 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=EXO&chapter=6&version=0&GO=Wys)


2 Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is die HERE.

3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.


World English Bible (http://bible.cc/exodus/6-3.htm)

God spoke to Moses, and said to him, "I am Yahweh; and I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty; but by my name Yahweh I was not known to them.

Jahweh rep niks van enige verskynings en gesprekke met Adam, Eva, Kain en die slang, soos beskryf in Genesis 2 nie.

Moses is die eerste mens op aarde aan wie die naam HERE (Jahweh) bekend gemaak word. Jahweh sê egter dat hy aan Abraham as God die Almagtige verskyn het. Hierdie stelling van Jahweh word deur Génesis 17 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Genesis+17&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) gestaaf.


1 Toe Abram negen-en-negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.

Die Bybel bevestig dat niemand voor Moses die naam HERE (Jahweh) geken het nie.

Die volgende stelling in Génesis 4 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Genesis+4&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=) is dus 'n leuen.


26 En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep


World English Bible (http://bible.cc/genesis/4-26.htm)

There was also born a son to Seth, and he named him Enosh. Then men began to call on Yahweh's name.

Ons is reeds bekend met die feit dat die priesters van Jahweh die Pentateug gedokter het om die status van hulle God, Jahweh te verhoog.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
19th May 2008, 20:07
Moses verduidelik in Deuteronómium 32 dat die HERE (Jahweh) deur die Allerhoogste oor die Israeliete aangestel is.


7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sê.

8 Toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

9 Want die HERE se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel.


World English Bible (http://bible.cc/deuteronomy/32-8.htm)

When the Most High gave to the nations their inheritance, when he separated the children of men, he set the bounds of the peoples according to the number of the children of Israel.

For Yahweh's portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance.

Die implikasie van Moses se verduideliking is natuurlik dat Jahweh slegs die God van die Semitiese volkere is. Dit sluit my uit want ek is nie 'n Semiet nie. Jahweh is dus nie my God nie.

Jahweh bevestig hierdie beskouing wanneer hy hom aan Moses voorstel as die God van Abraham, Isak en Jakob en nie as die God van Adam en Eva nie. Jahweh se verbond geld slegs vir die nasate van Abraham.

Die verdere implikasie van Jahweh se status as God van 'n spesifieke familie, is natuurlik dat hy 'n stamgod (tribal god) is.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th May 2008, 08:10
Abraham het vir die eerste keer met Jahweh te doene gekry tydens Jahweh se verskyning aan hom as die Almagtige. Joshua 24 (http://www.bybel.co.za/search/search-detail.php?prev=-2&book=JOS&chapter=24&version=0&GO=Wys) bevestig dat Abraham en sy voorouers voor die verbond met Jahweh, ander gode gedien het.


1 Daarna het Josua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sigem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep, en hulle het hul voor die aangesig van God gestel.

2 Toe sê Josua aan die hele volk: So sê die HERE, die God van Israel: Oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon -- Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
20th May 2008, 18:47
Moses is sedert sy babadae as Egiptiese prins, opgelei deur Egiptiese filosowe en priesters. Die hof van Farao sou Moses beslis nie opvoed ooreenkomstig die godsdiens van 'n spul slawe nie.


Handelinge 22 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Acts+22&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

20 In dié tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. Drie maande lank is hy in die huis van sy vader versorg;

21 en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem en hom as haar seun grootgemaak.

22 En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade.

Nadat Moses 'n moord gepleeg het, vlug hy na die woestyn waar hy in die land Mídian gaan woon. Daar help Moses die sewe dogters van die priester van Mídian teen veewagters wat hulle daarvan weerhou het om hul vee te laat suip. Die uiteinde van hierdie verhaal was dat Moses met Sippóra, een van die Mídianitiese priester se dogters trou.

Moses het by die priester van Mídian geleer van die God van die Mídianiete. Hierdie God het op die berg Horeb gewoon en sy naam was ...... Jahweh. Hy was die toornige oorlogsgod van die suidelike nomade en sy merk was op hul voorhoof en regterhand.


Exodus 13:8 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Exodus+13%3A8&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

9 En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die HERE in jou mond mag wees; want deur 'n sterke hand het die HERE jou uit Egipte uitgelei.

Die Mídianiete was afstammelinge van Abraham deur sy derde vrou, Ketúra en daarom ingebind in Abraham se verbond met Jahweh.


Genesis 25 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Genesis+25&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

1 En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketúra.

2 En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag gebaar.

3 En Joksan was die vader van Skeba en Dedan; en die kinders van Dedan was die Assuriete, Letusiete en Leümmiete.

4 En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en Eldaä. Hulle almal was seuns van Ketúra.

Moses bring veertig jaar in die huis van sy skoonvader, die Mídianitiese priester deur en leer alles aangaande Jahweh, die God van Abraham. En so word die basis gelê vir Moses se geloofsopdrag wat sou volg.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st May 2008, 07:11
Volgens die tradisie tydens Moses se veertig jaar in die woestyn het Jahweh op 'n berg gewoon.


Exodus 3 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Exodus+3&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=).

1 En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro, die priester van Mídian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb.

Hierna volg die verhaal van die brandende doringbos.

Na hierdie insident sou Moses met moeite, sweet, plae en kindermoord sy volk uit slawerny bevry en na die berg van Jahweh lei.


Exodus 19 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Exodus+19&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=).

1 IN die derde maand ná die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom --

2 hulle het van Ráfidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn laer opgeslaan. En Israel het daar teenoor die berg laer opgeslaan.

3 Maar Moses het opgeklim na God toe, en die HERE het hom van die berg af toegeroep en gesê: So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig:

Die vraag ontstaan nou. Hoe het dit gekom dat daar aanvaar is dat Jahweh, die God van Abraham op hierdie spesifieke berg woon?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
21st May 2008, 19:14
As ons die Bybel noukeurig lees, sal ons vind dat die berg Horeb nie sommer enige berg was nie.

Ons moet ook in gedagte hou dat dat die Israeliete 'n spul slawe was wat hoegenaamd nie op dieselfde standaard as die hoogs geskoolde Egiptenare was nie. Hulle kennisveld was beperk tot dié van ongeskoolde arbeiders. In teenstelling hiermee was Moses opgelei deur die beste leermeesters van die tyd. Moses het dus 'n geweldige intellektuele voorsprong op sy volgelinge gehad.

Drie maande na die uittog bring Moses die Israeliete tot by die berg van Jahweh. Hulle word só deur die berg begroet:


Exodus 19 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Exodus+19&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

16 En op die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laer was, gebeef het.

17 Daarop het Moses die volk uit die laer gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg.

18 En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe.

19 Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord.


Ek aanvaar dat dit die eerste keer was dat die Israeliete 'n vulkaan aanskou het. Dit moes 'n verskriklike belewenis wees.

Moses was die enigste wat kon verstaan wat Jahweh "sê".

Direk nadat Jahweh die Tien Gebooie aan Moses oorgedra het, was daar weer 'n uitbarsting op die berg.


Exodus 20 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Exodus+20&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

18 En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan.

19 En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.

20 Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.

21 So het die volk dan op 'n afstand bly staan. Maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was.

Die Israeliete besluit toe versigtigheidshalwe om 'n ent weg te staan van die donderende, rokende berg.


Deuteronómium 4 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Deuteronomy+4&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

11 Toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan; en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel, met duisternis, wolke en wolkedonkerheid.

12 En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie -- net 'n stem was daar.

So het hierdie uitbarstings met gereelde tussenpose plaasgevind. Terselfdertyd het Moses die nuwe geestelike wette vir hierdie nuut bevryde volk opgestel en aan hulle oorgedra.

Vir die Israeliete was die vuurspuwende berg die simbool van Jahweh se toorn.


Exodus 24 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Exodus+24&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

17 En die verskyning van die HERE se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg.

Maar soos dit nou maar eenmaal gaan, het die Israeliete mak geword en teen die voet van die vulkaan gaan tent opslaan. Nader aan hulle Jahweh. Daar het hulle begin negatief raak en gekla en kerm. En toe is daar weer 'n uitbarsting. Hierdie keer het die lawa tot teen die kamp gebrand.


Númerie 11 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Numbers+11&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

1 EN die volk het hulle voor die ore van die HERE beklaag dat dit sleg gaan. En toe die HERE dit hoor, het sy toorn ontvlam, en die vuur van die HERE het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laer.

2 Toe het die volk na Moses geroep, en Moses het tot die HERE gebid; en die vuur het doodgegaan.

Dit gebeur as mens aan die voet van 'n vulkaan kamp opslaan.

Moses sou by latere geleenthede die Israeliete herinner aan hulle angswekkende ervaring aan die voet van die berg van Jahweh.


Deuteronómium 5 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Deuteronomy+5&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

4 Van aangesig tot aangesig het die HERE op die berg uit die vuur met julle gespreek --

5 ek het in dié tyd tussen die HERE en julle gestaan om aan julle die woord van die HERE bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie -- en Hy het gesê:

6 Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

7 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie....


Nadat Moses die Tien Gebooie herhaal het, herinner hy die Israeliete weer soos volg.


22 Met hierdie woorde het die HERE julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolkedonkerheid met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie; en Hy het dit op twee kliptafels geskrywe en dit aan my gegee.

23 En toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes,

24 en gesê: Kyk, die HERE onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor; vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly.

Na die episode by die berg, sou die Israeliete nie gou in die bestaan van Jahweh twyfel nie.

As hierdie verhale nie in die Bybel vervat was nie, maar presies net so in, gestel nou maar in die geskrifte van die Vikings, sou ons met reg geargumenteer het, dat die Vikings 'n vuurspuwende berg aanbid het.

Die vraag is nou. Het die Israeliete 'n vuurspuwende berg aanbid?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
22nd May 2008, 12:08
Die HERE (Jahweh) is ook die God van Islam, naamlik Allah.

Daarom verwys die Koran ook na die verbond aan die voet van die berg tussen die HERE/Jahweh/Allah en die Israeliete.


Afdeling 11


87. Voorwaar, Ons het die Boek aan Moses gegee, en Ons boodskappers hom die een na die ander laat opvolg;...

Ek verder.


92. En voorwaar, Moses het na julle gekom met duidelike woorde, maar in sy afwesigheid het julle die kalf geneem en gesondig.

93. En aan die voet van die berg het ons met julle 'n verbond gesluit: Hou stewig vas aan wat Ons aan julle gegee het! ...

Die JHWH (Jahweh) van die Hebreeuse Torah is die HERE van die 1933 Bybel en die Allah van die Koran. Hierdie Wese is die God van die Semitiese volkere en nie my God nie.

My God is die God van Genesis 1 wat bekend staan as die Elohim in die Torah, die God van hemel en aarde.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
23rd May 2008, 15:47
Ons weet nou dat die Israeliete geglo het dat die HERE/Jahweh/Allah op 'n vuurspuwende berg gewoon het. Dit is daarom nie vreemd om die volgende opmerking te lees nie.


Yahweh was the god of the southern Palestinian tribes, who associated this concept of deity with Mount Horeb, the Sinai volcano. Yahweh was merely one of the hundreds and thousands of nature gods which held the attention and claimed the worship of the Semitic tribes and peoples.

The Urantia Book (http://en.wikisource.org/wiki/The_Urantia_Book/Paper_96)

Die diskoers van Jahweh op sy berg word hier (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=99) voortgesit.

Meer oor die persoonlike eienskappe van die HERE/Jahweh/Allah is hier (http://wendag.com/forum/showthread.php?t=19) te lese. Die leser sal verbaas wees om te verneem dat die HERE/Jahweh/Allah, volgens die Bybel, 'n bose gees het.

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
24th May 2008, 19:08
Asherah (Die Hemelkoningin)

Volgens die Israeliete was die HERE/Jahweh/Allah darem nie so eensaam as wat ons dink nie. Jahweh se vroulike metgesel was onder die Israeliete bekend as Asherah (http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah). Aanbidding van die Godin Asherah (http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah) , is ten sterkste deur Jeremiah (http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah_%28prophet%29) veroordeel. Asherah (http://en.wikipedia.org/wiki/Asherah) was aanbid in antieke Israel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Israel) en Judea (http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Judah) as die metgesel (http://en.wiktionary.org/wiki/consort) van Jahweh (http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh) en Hemelkoningin (URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Heaven) (Die Hebreërs het koeke gebak om die fees van die Hemelkoningin (http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_of_Heaven) te gedenk.)

Die Hemelkoningin is vir geslagte der geslagte deur Hebreërs op alle vlakke van die samelewing aanbid. Dit was egter te verwagte dat die HERE/Jahweh/Allah met die selferkende jaloesie probleem 'n kwessie hieromtrent sou ontwikkel. Hy stuur vir Jeremia om 'n stokkie voor hierdie praktyk te steek.


Jeremia 7 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Jeremiah+7&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

17 Sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem doen nie?

18 Die kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te giet om My te terg.

Die vroue weerstaan egter die opdragte van die jaloerse Wese.


Jeremia 44 (http://www.wendag.com/forum/bible/biblesupersearch/bible_supersearch.php?submit=true&version1=afri&version2=kjv&search=&searchtype=All+Words&lookup2=&wholeword=Whole+words+only.&lookup=Jeremiah+44&table_display=true&style=sans-serif&size=med&interface=user_friendly1&old_search=&old_searchtype=All+Words&old_lookup=)

15 En al die manne wat geweet het dat hulle vroue vir ander gode rook laat opgaan, en al die vroue wat daar staan, 'n groot menigte, en die hele volk wat in Egipteland, in Patros gewoon het, het Jeremia geantwoord en gesê:

16 Aangaande die woord wat u ons in die Naam van die HERE verkondig het -- ons sal na u nie luister nie.

17 Maar ons sal stellig alles doen wat uit ons mond uitgegaan het -- om vir die hemelkoningin rook te laat opgaan en vir haar drankoffers uit te giet soos ons gedoen het, ons en ons vaders, ons konings en ons vorste, in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem; toe is ons met brood versadig en was gelukkig, en ons het geen onheil gesien nie.

18 Maar vandat ons opgehou het om vir die hemelkoningin rook te laat opgaan en vir haar drankoffers uit te giet, het ons aan alles gebrek gehad en het ons deur die swaard en die hongersnood omgekom.

19 En as ons vir die hemelkoningin rook laat opgaan en vir haar drankoffers uitgiet -- is dit dan sonder ons mans dat ons vir haar koeke maak om haar af te beeld en drankoffers vir haar uitgiet?

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
24th May 2008, 20:36
http://img139.imageshack.us/img139/7038/yahofsamariaci8.jpg

Asherah se gewildheid word bevestig deur die aantal argeologiese artifakte met haar afbeeldings daarop. Hierdie artifakte dateer van die vroegste eeue tot met die ballingskap van die Judeërs in Babilon.

'n Inskripsie (http://www.yahwehism.com/html/yahweh-samaria.html) wat Jahweh en Asherah verbind is meer onlangs in 1975 ontdek. 'n Potskerf (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostracon) wat dateer uit die 8 ste eeu vC met die inskripsie: "Berakhti et’khem l’YHVH Shomron ul’Asherato" is deur Israeli argeoloë ontdek in Quntilat 'Ajrud gedurende opgrawings in die Sinai woestyn.

Die inskripsie op die potskerf word soos volg vertaal: "Ek het jou geseën deur Jahweh van Samaria en sy Asherah." 'n Ander inskripsie lui soos volg: "Geseënd is Uriyahu deur Jahweh en deur sy Asherah; van sy vyande is hy gered!"

Liefde groete.

Die Ou Man

Die Ou Man
25th May 2008, 10:13
The Goddess of the Israelites

Colin Bower

20 September 2005 11:00

Asherah was the consort of the most senior deity in ancient Palestine and a goddess in her own right .

The discovery that the deities of ancient Palestine were female ought to be good news for all of humanity, not just women. Even the increasingly beleaguered monotheistic religions might find reason to be pleased, for it gives them opportunity to reinvent a deity that will represent the yin and the yang, the yoni as well as the lingam, the mother as well as the father, the wife as well as the husband.

In his newly published book, Did God Have a Wife?, archaeologist William G Dever brings the record of matriarchy worship up to date. His findings will not be new to the world of scholarship, but they will be to the general public -- and their significance should reverb-erate in church councils and congregations for they thoroughly subvert conventional Christian and Judaic beliefs.

Dever finds that 90% of the people of ancient Palestine -- of the second millennium and the early centuries of the first millennium BCE -- lived in scattered and isolated rural communities, even after Jerusalem had emerged as the capital of a united monarchy. These communities practised a folk religion quite different from the monotheistic, patriarchal, literary and theo-retical religion we find in the Old Testament and the Hebrew scriptures. It was characterised by what people did, rather than what they thought; polytheistic, not bound by written rules and egalitarian. But, most importantly, it was matriarchal.

Their principal goddess was Asherah, consort of the most senior of the ancient deities of the area. Also in the pantheon of goddesses was Shapsh (Sun), Yarih (Moon), Astarte (androgynous) and Anat (warrior), some of whom were also sometimes identified with Asherah.

The cult of Asherah is confirmed by the archaeological record, which allows us to reinterpret previously incomprehensible passages in ancient texts. These include the Bible itself, which provides ample evidence of attempts to suppress information of the widespread worship of Asherah and other polytheistic practices.

She was a central deity to whom women and men both gave allegiance. Jewish Kabbalistic writings also confirm an early goddess called Shekinah, and testify to the holy act of sexual union between her and Yahweh, sometimes graphically described. Under the matriarchy, sex is not just holy, it is also very sexy; under the patriarchy it is regulated, controlled and, finally, under Paul, barely tolerated.

Of course, the existence of the matriarchy as predating patriarchal deities in many ancient civilisations is commonly accepted, and some argue for the one Great Mother as the original deity of all. But what is new and controversial is the discovery that the matriarchy was so firmly entrenched in the heartland of the world’s three great monotheistic religions.

Dever finds evidence of folk religion in cultic shrines all over Palestine, and of goddess worship in unmistakable terracotta figurines, in graphic art depicting stylised emblems of female worship and in the many disguised biblical references to Asherah.

The figurines invariably depict a nude female figure with large breasts and an often graphically displayed pubic triangle. The Bible refers to the shrines as “high places” characterised by Asherah -- typically translated as “groves” or wooden poles, but now believed to have been symbols of the goddess. Asherah was fully identified with trees -- the embodiment of wisdom in ancient Canaanite religion -- and many depictions show her growing from a tree trunk.

What will most challenge Christian and Judaic belief is Dever’s assertion that their holy scripts are the product of a tiny, but increasingly powerful, Jerusalem-based male literary and theological elite.

Monotheism was a late development, possibly as late as the Persian or Hellenistic periods, well after the Babylonian exile, and, therefore, a back-projection of the writers and redactors of the Bible.

This contradicts the conventional understanding of biblical texts as describing the universal story of the founding of mankind by a male god, Yahweh, of his exclusive guidance of a promised people to nationhood, and of the common destiny of the people who be came known as Israelites.

Post-modern critical theory has long taught us that texts are never quite what they seem to be. As a result of Dever’s work, we can now see more clearly that the religion of the Old Testament and the Hebrew scriptures is a humanly contrived narrative written to serve the interests of a particular group with a vested interest to propound and defend. That interest was monotheistic, elitist, priestly, literary and male. It conferred prestige and power upon those who served it.

Monotheistic, patriarchal narratives have largely enslaved the human consciousness for 3 000 years or more.

Dever’s work helps us understand that the Old Testament is one of these, and that it rightfully belongs in the mythical realm of the Gilgamesh epic and the Odyssey.

Did God Have a Wife? Archeology and Folk Religion in Ancient Israel by William G Dever is published by William B Eerdman Publishing Company

Bron (http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=251463&area=/insight/insight__international/)