Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ek is die Boerevolk!

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Ek is die Boerevolk!

  EK IS DIE BOEREVOLK!


  Deurdrenk van my bloed l die wye droewe vlaktes van hierdie hartseer land my Vaderland!

  Rebel is ek!

  Bittereinder in die Naam van my God Die Skepper van Hemel en Aarde.

  Buig sal ek nie voor die duistere magte van die hel wat my wil vernietig nie, want uit die hoogte van adelike herkoms is ek geroep tot ho bestemming tot GELOFTEVOLK!

  Duisende myle vr oor die rug van die see, uit Hugenoot, Hollander, Duitser het my bloed en my gees gekom. Die pad was afgesteek deur Gods Horhand om Volk te word. Om te volg sonder stilhou of uitdraai. Om eg te bly na eie soort en te groei na eie aard. Die weg het Hy in my hart geskryf. Hy het my geroep en ek het gegaan. Voor Hom buig ek en voor Hom alleen.

  Daar was tye en jare van grenslose worstelstryd en van berg tot berg oor die vlaktes heen het my treurlied weergalm teen die onreg van oormag wat onvermoeid in sy nyd my vervolg en verdruk om my jeugdige siel te versmoor.

  DIT IS EK, DIE BOEREVOLK!

  Uit die Kaaplandse groen valleie en oor die gryse ou Karoo, deur die gras van die Vrystaatse velde die Drakensberge oor.

  Hulle gaan uit eie keuse, karaktervas, onwankelbaar soos n rots in die hart van n berg n Gedenkteken, nederig, hoog, sonder hande gemaak - n pad deur Voortrekkers getrap. n Pad om volk te word GEROEPE GELOFTEVOLK!

  Dit was die Groot Trek.

  Die Hoofoorsaak van die Groot Trek was die Engelse bewind wie anderskleuriges bevoordeel het ten koste van die pioniersboere aan die Oos-grens. Moord en roof en plundering het hoogty gevier. So het die Trekkers, besiel met n vryheidsdrang, die woesteny ingetrek n teken van krag onoorwinlik. Moed wat van vrees nie weet, wie vir mens of dier of vir die duiwel nie terugdeins nie n ewige krag wat die tydelike liggaam dryf na Vryheid!

  Sedert die besetting van die Kaap deur Brittanje, het daar n botsing ontstaan tussen Britse Imperialisme en die aspirasies van n ontwakende nuwe Volk wie uit Anglo-Saksies, Kelties Germaanse afkoms stam.

  Die doel van die Groot Trek was om Vryheid in sy eie land te verkry. Om uit te kom onder die hiel van onderdrukking deur die Britse Ryk. Om n eerbare lewe te voer. Regverdig in handel en wandel. Om die Lig van beskawing in die donker Kontinent in te dra.
  Onder die sterre wat kalm en vr oor die slapende vlaktes glim, kreun die ossewa oor ongelyke weg. Elke wa is n tuiste. Die Hor Hand heers hier, want elke wa met sy huisgesin voer sy huisaltaar mee soos die Ark van ouds----

  Onder die gewelf van die eindelose ruimte kronkel die spoor van die tentwa noord na onbekende bestemming, onbewus van die Wil van die Almag of die koers van hulle toekoms se baan, na n ideaal onbewustelik gesetel in eenvoud en opregtheid, weg van Engelse oorheersing en bedrog. Onder sensuur en verraai deur die Kerk.
  Die Drakensberge oor oor Dingaan se Golgota loop die Pad na Bloedrivier!

  BOELALANI ABATAGATI! GRYP HULLE! MAAK HULLE STADIG DOOD! ----- Aaklig lydend, folter sterwend, sonder kerm of kla ----- Dit is jou smart, nageslag van martelare, dat julle die kroon moet dra------

  Bleek l die beendere in die bloedige son op Hlomo Amabutha ---- Dof klink die martelkrete van Blaauwkrans in die wenende wind. Swart spoel derduisende barbare in driftige drang op die klein laer af om te moor!

  Die roer l vas in die Boer se hand Die Gelofte brandend in sy hart----- AS GOD ALMAGTIG DIE OORWINNING AAN HULLE GEE, HULLE N HUIS TOT SY GROTE NAAM SAL STIG, DAT HULLE DIE DAG VAN OORWINNING SAL AANTEKEN EN SAL VIER TER ERE VAN GOD TOT IN DIE LAASTE NAGESLAG!

  En GOD ALMAGTIG gee hieraan gehoor en besorg die oorwinning aan die handjie vol dapper manne vrywillige helpers in die Hand van God sodat God aan Sy wonderwerk gestalte kon gee .

  Sink dan terneer! Hom Sy die eer! ..

  Maar stadig kruip die kloue van die Britse Imperialisme en magsbeheptheid na Natal en spoel oor die land.

  Kragdadig verset teen Britse oorname kom veral die Boerevroue wie die stille krag agter die Groot Trek was en so vorm en betekenis aan die Boerevolk se geskiedenis help gee het. Hulle loop liewer kaalvoet oor die Drakensberge as om onder Britse juk te buig---- om in vryheid te sterf as om as Britse onderdane te lewe-----

  Waar, Geloftevolk, waar peil jou koers nou heen? ---- en al die tyd was dit, al wis hulle dit nie, die bestemde pad van Godswil vir Sy volk BOEREVOLK! GELOFTEVOLK!
  So het die twee onafhanklike, internasionaal erkende Boererepublieke Vrystaat en Transvaal tot stand gekom en behoue gebly tot in 1902 na twee bloedige Vryheidsoorlo.
  n Volk is gestig DIE BOEREVOLK! ----

  Aan die werk dan, my broers. Laat ons arbei. God sal die wasdom gee. Soos ons vadere sal ons die wildernis benat met die sweet van ons aangesig en bevrug met die bloed van ons hart en die loon van ons lyding laat ons aan ons nageslag sodat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly knegte van DIE ALLERHOOGSTE teen die hele wreld vry ------

  DIE BOEREVOLK is internasionaal erken as volk deurdat Hy aan volkskap voldoen het nl. Bekende herkoms, eie taal, onderskeibare kultuur en tradisie en deurleefde geskiedenis. Die volkskap wat die Boerevolk verkry het, en die erkenning wat daaraan verleen is, behels internasionale regte, vryhede en verpligtinge die reg op eie Vaderland en selfbeskikking onder eie owerheid. Die Volk was vry van Nederlandse en Britse oorheersing wat die Boerevolksaard aangetas het. Die strewe na volkskap, na vryheid, na n land waarin hy homself kon regeer onder n eie owerheid, was verwesenlik.

  En DIE BOEREVOLK HET GERUS-----

  Maar weereens het die tentakels van die heersugtige, magsbehepte, vraatsugtige Brittanje in haat en verdelging teen die klein, jong volkie opgeruk. Die totstandkoming van die twee Boererepublieke het lynreg gebots met die siening van Brittanje en die jingos in eie geledere.

  Die ontdekking van goud het die toestroming van volksvreemde fortuinsoekers uit alle uithoeke van die wreld tot gevolg gehad. Die opdrifsels het ryk en welvarend geword.
  Brittanje en sy meelopers het die Boere se land begeer! ..maar die klein dapper volk, die Boerevolk het nie teruggedeins nie. Hulle wie hulle weeg teen die Britse Ryk teen die wreldheerskappy!

  Die pand was die roem van n adelsiel aan sy eie hoogte getrou----- met n hemelse gees wat vir eers in n aardse liggaam moet woon. Liggaam wat nog vir sy aardse behoeftes op die aarde voldoening moet soek----
  Hy sal veg met sy siel vir sy huis en haard. Vir sy wieg en sy graf vir alles wat sy liefde en hoop voor leef ---- vir n Land wat hy syne wil noem ---- Sy enigste tuiste op Aarde---
  O GROTE GOD! OOR DIE WYE EN DROEWE LAND VAN EENSAAMHEID onder die suiderstrre, l die pyn en lyding van onbewuste enkelinge, die onbekende Boerestryder --- en troue medebroers uit vrre lande----

  Bose listige magte het op die slagveld saamgespan teen die Boerevolk om hom te verneder en te verslaan en te onderwerp.

  Dapper, moedig, onverskrokke en vasberade het hulle die stryd gevoer teen derduisende vyandelike Britte en met kosbare bloed betaal vir die heil van n klein, onskuldige volkie wie na vryheid gesmag het. Onder aanvoering van manne met groot morele krag, soos Genl. DE WET, Genl. DE LA REY, Pres. PAUL KRUGER, Pres. STEYN, is hulle staande gehou om die stormwinde te trotseer wat in felle woede loeiend oor hulle koppe gewoed het. Groot offers is gebring.

  Uit hierdie twee Boerevryheidsoorlo wat kort na mekaar afgespeel het, het die Boerevolk verarm met die verlies van 27 000 onskuldige vroue en kinders, en 4000 burgers wie gesneuwel het.

  Klein kindertjies wie gemaalde glasstukke gevoer is om te sterf. Ontbering, trane, verskroeide aarde!

  Geen volk ken die helkampe beter as die Boerevolk nie!!!

  Waarom, O GOD!, Waarom? Die KREET galm na bo en verdwyn in vergetelheid. Waarom voortdurend gekruisig, verontreg, verneder, verpletter, verslaan!?

  Maar moedig veg die Bittereinderboer voort gesteun deur sy troue volksgenote uit die Kaapse weilande- die Kaapse rebelle. Moedige Boerestryder teen die Britse Ryk. Maar op sy knie gedwing en gekruisig deur lafaards-verraad in eie geledere. Slange wie tot vandag nog in ons geledere kruip en vinnig is om n Judaskus uit te reik.

  Die Vrede van Vereeniging was vir die Stryder-boer n bitter pil om te sluk.

  Noodgedwonge moes ons nie net die Joodse Geldmag, maar ook die Britse Partlementre stelsel aanvaar. Deur mooipraatjies en valse beloftes het die Boerevolk n armlastige in sy eie land geword.

  Verguis deur volksvreemdes het die Bittereinderboer steeds die Vryheidsvlam brandend gehou.

  Die tye het gekom en gegaan en die oorblyfseltjie was op die pad na nrens ---- n Pad waarop hy nooit sy vryheid sou herwin nie. Die oorlog is verby. Die Boere, trotse heersers van die veld, is verslaan. Hulle vryheid verlore. Hulle voer n armblanke bestaan.
  Indien hierdie vredesverdrag vandag gesluit was, sou dit nie deur die wreld erken gewees het nie, aangesien dit deur middel van misdade teen die mensdom bereik is. Die misdaad teen die Boerevolk is nooit herstel nie.

  1914 DIE REBELLIE! Die moe Bittereinderboer tree heftig in verset eerder as om as bondgenoot van Brittanje teen Duitsland op te staan. Bloed!, Verraad!, Broer teen Broer! Bittereinder teen volksverraaier!

  1939 Weer word die Boerevolk ingesleep as bondgenoot van Brittanje in die 2de Wreldoorlog teen ander volke. Weer verset wat in heftigheid toeneem. Broer teen broer!

  Het di wie gegaan het, dan so gou vergeet? NEE! NOOIT KAN ONS DIE SMART VERGEET NIE ---- DIE KALE GRAFTE ROEP ---- ONTHOU! ONTHOU!

  Vanaf sy vormingsjare het die Boerevolk onvernietigbare patriotisme openbaar. Maar sedert 1902 het die Boerevolk as Volk nooit weer verteenwoordiging gehad nie, want vanaf 1910 is die Boerevolk binne n groter groep soos die Afrikaner verswelg---
  Die Nasionale Party kom tot stand. Nuwe toenadering- en toegee-politiek buig die rug van die Bittereinderboer. Politiek word sy riglyn.

  Tevrede gryns die wreldmagte, want die Boerevolk, Geloftevolk se rug is gebreek. Hier gebring deur renegaatleiers met gladde en vrome bedrog. Goedkoop te huur om sy eie bloed te verraai met tittels, posisie en walglike wierook van vreemde eer.
  Godverlate skepsels in eie geledere om ons oor te gee aan die duistere wreldmagte --- en listig help die kerke mee ---- witgepleisterde grafte in verraad verskuil ---- meelopers van duistere magte. Gaan uit haar uit! My Volk

  Vandag is dit ongelooflik om te sien hoe die geskiedenis homself herhaal. Ons bevind ons presies in dieselfde omstandighede as voor die Groot Trek met uitsondering dat daar nie onbesette grond is waarheen ons kan trek nie. Die Boerevolk geniet tans geen regte of beskerming nie, word nrens genoem nie en word onder die kombers van Blankes ingetrek. Eers Afrikaner, dan Blanke Suid-Afrikaner en tans net Suid-Afrikaner!
  Daar is geen heenkome en geen vryheid nie.

  DIE BOEREVOLK GELOFTEVOLK IS STERWEND!

  Droefklaend kla die wind oor die hartseervlaktes van hierdie droewe land---oor die graf van menige helde. Vergete die bloed van edele voorgeslagte, want die Boerevolk sluimer en slaap. Het van Sy God vergeet en het mammon sy eer geword ----

  Jou waardes is vals, jou gees hardgebak nes jou blikblink ryding --- jou Boeresiel krimp in die woonstelhuisies waar die hele ou miernes hom verset teen die son. Jy jaag jou flou en jou gees raak oorweldig van die wedloop wat moor!!

  Word wakker! Geknelde ou Volkie!---Is daar niks wat deur die duister bang en dringend in jou ore fluister van die dreigende gevaar wat jou inwag nie?
  Wil jy dan werklik sterf?

  Maar diep in die hart van hierdie eerlose blankedom waarin die oorblyfsel van die Geloftevolk verswelg is in hierdie Godverlate land,l die Bittereinderboer en wag op die lot wat die Almagtige God vir hom bepaal het. Helder brand die Vryheidslig nog steeds in sy bedroefde hart.

  Die Raad van Ons Almagtige Vader is nie ons Raad nie, maar God sal Sy eie Saad vir Sy eie Vrug bewaar.

  Daar vr uit die agterverlede waar duisternis dik en diep die spore van sterwe en lewe, oorwinning en neerlaag verberg verberg vir ons maar vir God bewaar ---- want ons dien n doel waarvan ons nie weet nie, want verberg is dit vir ons, maar ons bestemming is afgesteek en bestem. Hy is nog die MAG wat oor ons waak.

  GELOFTEVOLK, klein windgerukte westerloot wat in die suide stam kom stoot het, laat dan n dieper LIG jou gees omskyn, want soos die platgetrapte doringboompie, gekneus en verskeur, sal jy O BOEREVOLK GELOFTEVOLK weereens jou hoof ophef, gehoorsaam aan n HORE WIL, jou omgord met Sy Krag, opsaal vir daardie laaste stryd wat in elke Bittereinderburgerhart sal klop en jy sal jou gereed maak om saam met HOM die REPUBLIEK VAN DUISEND JAAR in te wy!

  EK IS DIE BOEREVOLK! ---

  Onheilspellend grom dreigende donderwolke op die horison van My geknelde Land. Blitsende flitse van onheilsgeweld wat knetterend op die wind se vlug oor die grassaad jaag, sal die sluier oopskeur en n tweede VEGKOP blootl --- pleitend en skeurend klief die GEBEDE na bo GOD! HEMELSE VADER, HELP!

  En my oog het aanskou BLOED GEWREEK VIR BLOED GESTORT! ------

  Trudie Rautenbach
Working...
X