Announcement

Collapse
No announcement yet.

Abraham se brandoffer opdrag

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Abraham se brandoffer opdrag

  Die verhaal van Abraham se opdrag om sy seun Isak te offer is n aangrypende verhaal uit die verre verlede. Menige sedelessies asook preke het al uit hierdie verhaal voortgespruit.

  Menings oor hierdie bepaalde opdrag van n Alwetende God maak egter nie noodwendig sin nie. God weet alles. Waarom Abraham dan op die proef stel? As God n God van liefde is dan rym hierdie opdrag glad nie. Wou God vir Abraham op die proef stel om vas te stel of Abraham sy seun werklik sal offer of is daar n ander motief vir hierdie opdrag? Alternatiewelik kan redeneer word dat Jahweh (HERE) di opdrag gegee het. Wat sou Jahweh se motief dan wees?

  Die volgende gedeelte uit die Bybel is van toepassing:

  Gnesis 22:1-14

  (1) N hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom ges: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
  (2) Toe s Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Mora en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.
  (3) Daarop het Abraham die mre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.
  (4) Op die derde dag toe slaan Abraham sy o op en sien die plek van ver af.
  (5) En Abraham s aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom.
  (6) En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.
  (7) Toe spreek Isak met sy vader Abraham en s: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy s: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir n brandoffer?
  (8) En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.
  (9) Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggel; daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit.
  (10) Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.
  (11) Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep en ges: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
  (12) En Hy s: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.
  (13) En toe Abraham sy o opslaan, sien hy meteens n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.
  (14) En Abraham het di plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog ges word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word.

  Groetnis

  Carel
  sigpic

 • #2
  Re: Abraham se brandoffer opdrag

  Wanneer bogenoemde gedeelte onder die loep geneem word is daar aspekte wat uitstaan wat vra om n verklaring:

  • In hierdie gedeelte word na beide God en na die HERE verwys. Word daar slegs na God (Elohim) verwys en is die gebruik van die naam HERE (Jahweh) n vervalsde inskrywing wat aangebring is? Die alternatiewe antwoord kan wees dat daar slegs na die HERE (Jahweh) verwys word.
  • Waarom moes Abraham na die land Mora gaan as hy woonagtig was in die land van die Filistyne? Indien God/HERE Abraham op die proef wou stel kon dit mos net daar waar hy was gedoen word. Nou moet Abraham sy seun Isak en twee dienaars neem, hout kloof, en op n esel drie dae lank (ongeveer 80.5 km ) ry na n onbekende berg wat God aan hom sal uitwys. Al die moeite om daar te gaan offer. Dit maak net nie sin nie.
  • Abraham s aan sy dienaars (vers 5) dat hy en sy seun daarheen wil gaan om te aanbid. Wil n pa regtig God aanbid as hy sy enigste seun (vir wie hy baie lief en lank voor gewag het) moet vermoor?
  • Waarom aan sy dienaars n leuen van gebed (gaan bid) voorhou (vers 5) en dan n verdere leuen vertel naamlik dat hulle na die aanbidding na hulle sal terugkom as hy geweet het hy gaan God se opdrag eerbiedig?
  • Isak vra aan Abraham waar die lam is wat as brandoffer moet dien? Isak was dus heeltemal op hoogte van doel en betekenis van n brandoffer.
  • Op Isak se vraag: waar is die lam vir n brandoffer? kry hy n veel betekenisvolle antwoord naamlik dat God sal vir Homself die lam vir n brandoffer voorsien, my seun. Nog n verdere leuen. Abraham het geweet hy moet- en hy gaan Isak offer. Trouens sy handelinge wys dit veral toe hy die mes opneem.
  • Vers 9: .daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit. Hierdie handeling van Abraham toon aan dat Isak as offerande vasgebind was en dat daar dus nie n omkeer van optrede kan wees nie. Met die opneem van die mes (vers 10) is daar egter deur n Engel namens God ingegryp. Om watter rede gee God die opdrag (vers 1) om sy seun te offer aan Abraham self maar deur middel van n Engel wat van die hemel af roep word Abraham laat weet dat hy nie meer Isak moet offer nie (verse 11 en 12)?
  • Abraham het di plek genoem: Die HERE sal voorsien! Sodat vandag nog ges word: Op die berg van die HERE sal dit voorsien word (vers 14). Interessant is die naam wat Abraham die plek gegee het naamlik: die HERE sal voorsien (vers 14), dit nadat die ram ge-offer was. Na regte moes hy die plek genoem het: die HERE het voorsien. Die pleknaam is in die toekomstige tyd geskryf. Is daar n rede vir hierdie skryfwyse? Ook die verwysing na op die berg van die HERE sal dit voorsien word. Wat is hierdie dit (ook in die toekomstige tyd geskryf) wat voorsien sal word?
  • Isak is NIE Abraham se enigste seun nie (vers 2). Abraham het 'n seun gehad het wat 13 jaar ouer as Isak was. Om watter rede sou die feit weerhou word?


  Groetnis

  Carel
  sigpic

  Comment


  • #3
   Re: Abraham se brandoffer opdrag

   Dat daar twee Entiteite is (God en die HERE) was al baie jare voor Abraham se geboorte bekend. Noag se vloek aan Kanan (Genesis 9 25:27) toon alreeds di onderskeid aan.


   Genesis 9

   (25) s hy (Noag): Vervloek is Kanan! n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.
   (26) Verder het hy ges: Gesend is die HERE, die God van Sem. Maar Kanan moet sy dienskneg wees.
   (27) Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanan moet sy dienskneg wees.   Dit blyk duidelik uit bogenoemde gedeelte dat die HERE (Jahweh) die God van Sem is (vers 26). Verder dat God (Elohim) die God van Jafet, aan Jafet ruimte mag verskaf sodat hy mag woon in die tente van Sem. Kanan word vervloek. Daar is geen God aan Kanan toegewys nie. Hy is vervloek met n opdrag: hy moet n dienskneg vir Sem en Jafet wees. Elke seun van Noag word individueel aangespreek behalwe Gam. Sy seun en nie hy nie word vervloek. Een rede is waarskynlik dat God alreeds Noag se drie seuns gesen het.

   Wanneer in ag geneem word dat God die Skepper van die Hemel en die Aarde is, dat Hy dit ook goed gedink het om Hemelwesens soos Engele, Gerubs en Serafs te skep dan is die HERE (Jahweh) ook n skepping van God. Met dit ges is dit te begrype dat God ook die alleenreg besit om n besluit te kan neem om alle vlees te vernietig (Genesis 6:13). Uiteraard ook om hierdie besluit te laat uitvoer deur natuurlike verskynsels of deur Engele. Die HERE (Jahweh) het geen aandeel hierin nie.

   Ons lees in Genesis 6:9 dat Noag n regverdige, opregte man onder sy tydgenote was. Dat Noag met God gewandel het. God (Elohim) was dus bekend aan Noag. Om met God te wandel mag ook impliseer dat sekere belangrike aspekte met Noag bespreek is. Om enkeles te noem die koms van die Christus as Verlosser, dat die koms sal geskied deur n geslagslyn afkomstig van Sem se nageslag, dat die HERE (Jahweh) hulle god vir di bepaalde tydperk sal wees. Nou behoort dit nie vreemd te wees as Noag sy vloek oor Kanan uitspreek terwyl hy Sem se god sen terwyl hy die versugting uiter dat Jafet in Sem se tente mag woon nie.

   Groetnis

   Carel
   Last edited by Carel van Heerden; 12 October 2015, 12:18.
   sigpic

   Comment


   • #4
    Re: Abraham se brandoffer opdrag

    Die HERE (Jahweh) is nie die skepper van die Hemel of die Aarde nie. Dit is bekend dat hy die god van die Semiete is soos aangetoon - met ander woorde die god van Abraham. Jahweh se handelinge en optredes soos in die Bybel aangedui, kan wel met n sadistiese optrede (om jou seun te offer) vereenselwig word. Was hierdie opdrag aan Abraham bloot n magsvertoon van Jahweh. Wou hy sy eie onsekerheid en/of minderwaardigheid probeer verdoesel deur Abraham tot n leuenaar te maak, hom sielkundig en emosioneel te pynig sodat dit hom (Jahweh) kan behaag. Waarom Abraham ongeveer 80.5 km vr na n vreemde land stuur? Wou hy die spanning uitrek?

    Ons weet dat God n liefdevolle God en Alwetend is. God weet reeds wat ons nodig het nog voordat ons daarom vra. God weet dus wat die toekoms inhou. God is die Skepper van die Hemel en die Aarde. Sou God dus so n opdrag aan Abraham gee? Sou God Abraham tot n leuenaar maak, hom sielkundig en emosioneel te pynig sodat dit Hom (Elohim) kan behaag. Waarom Abraham ongeveer 80.5 km vr na n vreemde land stuur? Sou God Abraham in spanning wou bly behou? Di optredes klop nie met God wat ons leer ken het nie.

    Indien n motief vir die offer van n eie seun in n vr land vasgestel kan word, behoort ons ook te weet watter Entiteit verandwoordelik was vir hierdie opdrag met al die positiewe of negatiewe konnotasies daaraan verbonde.

    Groetnis

    Carel
    sigpic

    Comment


    • #5
     Re: Abraham se brandoffer opdrag

     Om n motief vas te stel moet n bietjie dieper gedelf word. Waar is die land Mora en na watter een van die baie berge word verwys? Die Siriese teks (Gen. 22:2) lees: land van die Amoriete. Oor waar die offerande plek was, is daar by Bybelkommentators uiteenlopende menings. Die Joodse tradisie wys die Tempelberg hiervoor aan. In 2 Kronieke 3:1 word ges dat Salomo die huis van die HERE in Jerusalem op die berg Mora gebou het.


     2Kr 3:1 En Salomo het die huis van die HERE begin bou in Jerusalem op die berg Mora waar Hy aan sy vader Dawid verskyn het, op die plek wat Dawid reggemaak het op die dorsvloer van Ornan, die Jebusiet.


     Abraham as aartsvader, het hierdie opdrag ongeveer 4 000 jaar gelede ontvang. Die gebied was toe nog n wildernis. Vanaf Suid Filistina (land van die Filistyne), na waar Jerusalem tans gele is, voldoen aan die vereistes vir n drie-dae reis, ongeveer 80.5 kilometer (50 myl). Die heuwel of berg waarop Jerusalem staan is van vr af sigbaar. Dit kan dus met redelike sekerheid aanvaar word dat die plek waar Isak geoffer moes word, naby die plek is en waar die latere Jerusalem sou ontstaan. Trouens, dit blyk dat die offerplek waar die lam in die plek van Isak geoffer is, dieselfde plek is as waar die Christus ongeveer 2000 jaar later gekruisig sou word.

     Met di kennis val baie aspekte soos bevraagteken is in Genesis 22:1-14 nou in plek.

     Groetnis

     Carel.
     sigpic

     Comment


     • #6
      Re: Abraham se brandoffer opdrag

      Die verhaal wat in Genesis 22 1:14 afspeel is n voorspel tot n gebeurtenis wat 2000 jaar later op dieselfde plek sou plaasvind. Uit wat reeds geskryf is kan dit duidelik nie die HERE wees wat di opdrag aan Abraham gegee het nie. Slegs God weet wat die toekoms inhou en gevolglik dui Hy deur hierdie opdrag aan dat Hy die Lam sal voorsien wat die mensekind die ewige lewe sal gee. Die gebruik van die naam HERE, is volgens my n vervalsing.

      Die handeling van Abraham was dus simbolies van aard. Abraham verteenwoordig die ou bedeling van sondebevryding die offer van n lam. Die Lam van God (die Christus) as offerande verteenwoordig die oorgangstydperk van die ou bedeling na die nuwe, waar offerande nie meer nodig is nie maar geloof en hoop in die Christus en gevolglik die ewige lewe.

      Die Engel se ingryp is simbolies van dit wat met die Christus sal gebeur. God stuur Hom met n opdrag God se wil. God onttrek Homself tydens die gebeure (Abraham se offer en die Christus se kruisiging) en verlaat die Christus tydelik wanneer Hy sterf en die Hel besoek. By Abraham het die Engel om n bepaalde rede ingegryp. Eerstens om te verseker dat Isak sal lewe om n nageslag waaruit die Christus gebore sal word te verseker asook om aan te toon dat die Christus sal lewe en sodoende vir ons n plek sal voorberei.

      Wat nou van Abraham se leuens. Die leuens wat Abraham vertel het is wonderbaarlik bewaarheid en so het Abraham as aartsvader sy integriteit behou. Nie net by Isak nie maar ook by sy dienaars.

      Die feit dat Abraham na die offer van die ram die plek genoem het, die HERE sal voorsien wil vir my meer s as wat daar geskryf staan. Abraham het waarskynlik na die offerande van die ram verneem wat sy aandeel in die gebeurtenis was en wat nog sou gebeur. Deur die woorde sal voorsien dui dus op n gebeurtenis n offer wat in die toekoms gebring sal word. Die gebeurtenis is ongetwyfeld oor geslagte heen oorvertel dat verlossing sal kom vandaar dan ook .sodat vandag nog ges word: Op die berg van die HERE sal dit (Christus as offer) voorsien word.

      Die skryfwyse van Isak as Abraham se enigste seun (vers 2) asook dat die Christus as die enigste seun van God aangedui word hou verband met mekaar. Hier speel simboliek weer n belangrike rol. Met enigste seun word nie verwys na n getal nie maar na die enigste seun wat gekies is vir n bepaalde taak deur God. Isak as enigste seun uit wie se nageslag die Christus gebore sou word en die Christus as enigste Seun wie gekies is om Verlossing te bewerkstellig.

      Groetnis

      Carel
      sigpic

      Comment

      Working...
      X