Announcement

Collapse
No announcement yet.

A: Jahweh of Satan?

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • A: Jahweh of Satan?

  Van wie het die Israel priesterdom sy opdragte gekry, van JHWH (Jahweh), Satan of van albei? Of het hulle self nie altyd geweet nie.

  Let op die onderstaande stuk teenstrydigheid in die Bybel.

  11 Samuel 24

  1 EN die toorn van die HERE het weer teen Israel ontvlam, en Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.

  2 Toe sê die koning vir Joab, die leërowerste, wat by hom was: Trek tog rond onder al die stamme van Israel, van Dan tot Berséba, en tel julle die volk, sodat ek die getal van die volk kan weet.
  World English Bible

  1 Again the anger of Yahweh was kindled against Israel, and he moved David against them, saying, "Go, number Israel and Judah."

  2 The king said to Joab the captain of the army, who was with him, "Now go back and forth through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number the people, that I may know the sum of the people."
  Die skrywer van die bostaande gedeelte vertel dat Jahweh die aanhitser was. Let egter op die onderstaande weergawe van dieselfde insident.

  1 Kronieke 21

  1 TOE het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.

  2 En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê: Gaan tel Israel van Berséba tot Dan, en bring vir my berig, dat ek hulle getal kan weet.
  World English Bible

  1 Satan stood up against Israel, and moved David to number Israel.

  2 David said to Joab and to the princes of the people, "Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring me word, that I may know the sum of them."
  Nou het Dawid die spesifieke opdrag van Satan gekry. Wie was Dawid se opdraggewer? Was dit nou Satan of Jahweh?

  'n Ernstige implikasie van hierdie verwarring is dat Jahweh en Satan dalk dieselfde wese kan wees.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Re: Jahweh of Satan?

  In Levítikus 1 gee Jahweh breedvoerige opdragte aangaande brandoffers wat aan hom geoffer moet word.

  Die Brandoffer


  1 EN die HERE het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê:

  2 3 As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die HERE kan vind.

  5 4 En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen.

  6 Dan moet hy die brandoffer afslag en dit in sy stukke verdeel.

  7 En die seuns van Aäron, die priester, moet vuur op die altaar neersit en hout op die vuur reglê.

  8 Ook moet die seuns van Aäron, die priesters, die stukke, die kop en die vet reglê op die hout wat op die altaarvuur is.

  9 Maar die binnegoed en die pote moet hy met water was,
  en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.

  Levítikus 3
  Die Dankoffer


  1 EN as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die HERE bring.

  2 En hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aäron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi.

  3 Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die HERE bring: die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is,

  4 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer -- by die niere moet hy dit wegneem.

  5 En die seuns van Aäron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur,
  as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
  9 Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die HERE bring: die hele vetstert -- naby die stuitjie moet hy dit wegneem -- en die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is,

  10 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer -- by die niere moet hy dit wegneem.

  11
  En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die HERE.
  Levítikus 4

  Die Sondoffer


  4 en hy moet die bul bring na die ingang van die tent van samekoms, voor die aangesig van die HERE, en moet sy hand op die kop van die bul lê en die bul slag voor die aangesig van die HERE.
  5 Dan moet die gesalfde priester van die bloed van die bul neem en dit na die tent van samekoms bring,

  6 en die priester moet sy vinger in die bloed steek en van die bloed sewe maal sprinkel voor die aangesig van die HERE, voor die voorhangsel van die heiligdom.


  7 Ook moet die priester van die bloed stryk aan die horings van die altaar van die reukwerk van speserye, wat in die tent van samekoms is, voor die aangesig van die HERE; en hy moet al die orige bloed van die bul uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar wat by die ingang van die tent van samekoms is;

  8 en al die vet van die sondofferbul moet hy van hom aflig, die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is,

  9 en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer -- by die niere moet hy dit wegneem --

  10 soos dit van die dankofferbul afgelig word -- en die priester moet dit aan die brand steek op die brandofferaltaar.
  Hierdie is bloot 'n paar aanhalings om aan te dui watter bloedige rituele die priesters moes uitvoer. As ons nie van beter geweet het nie, sou ons hierdie rituele dalk as satanisme beskou.

  Watter God word met soveel bloed gepaai?

  En van wanneer af word 'n Godheid beïndruk met die reuk van braaivleis?

  Hierdie vrae is absoluut relevant omdat Jahweh ontken dat hy hierdie opdragte gegee het.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   Re: Jahweh of Satan?

   Volgens die skrywer van Levítikus het Jahweh uitdruklike en breedvoerige opdragte gegee aangaande die bloedrituele wat deur die priesters uitgevoer moes word om hom te behaag.

   Maar volgens die skrywer van Jeremia 7 ontken Jahweh dat hy brandoffers vereis het, of daaroor met die Israeliete gepraat het.

   21 So sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis.

   22
   Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie.

   23 Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir My 'n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.

   24 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.
   Volgens Jahweh het hy nie brandoffers vereis nie, maar gehoorsaamheid.

   Iemand is besig om blatant te lieg. En dit nogal in die "Woord van God".

   As Jahweh vertrou kan word dat hy nie die brandoffer opdragte gegee het nie, wie is die wese wat dit dan in die naam van Jahweh gedoen het?

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #4
    Re: Jahweh of Satan?

    Hierdie is die tweede aangeleentheid waar Jahweh sy eie skrywers teengaan en verkeerd bewys.

    Die eerste geleentheid het betrekking op die Genesis 2:4 skeppingsverhaal waar die skrywer Jahweh aanbied as die Skepper van aarde en hemel. Jahweh verklaar dan self dat sy Naam nie in die tyd van Adam en Eva bekend was nie en dat hy slegs die God van die fisiese Israel is.

    Wie is dan die wese wat valslik in die naam van Jahweh optree en links en regs bose opdragte gee in die naam van Jahweh?

    Die Ou Testament is deurspek met opdragte van Jahweh. Jahweh distansieer hom egter van die mees kritieke opdragte wat in sy naam gegee is.

    Wat is die waarheid? Het Jahweh die Sataniese bloedritueel opdragte van Levítikus gegee of nie?

    Wie moet ons glo? Die Jahweh van Levítikus of die Jahweh van Jeremia 7. Want een van die twee is 'n vals god.

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #5
     Re: Jahweh of Satan?

     Kom ons raadpleeg ander bronne uit die Bybel:

     1 Samuel 15.

     21 Maar die manskappe het van die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bangoed, om aan die HERE u God in Gilgal te offer.

     22 Daarop sê Samuel:
     Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.
     Die profeet verklaar dat Jahweh gehoorsaamheid vereis en nie offerhande nie.

     Jesaja 1.

     11 Wat het Ek aan die menigte van julle slagoffers? sê die HERE. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers; en Ek het geen behae in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.

     12 As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis -- om my voorhowe te vertrap?

     13 Bring nie meer skynheilige offergawes nie;
     gruwelike reukwerk is dit vir My. Nuwemane en sabbatte, die uitroep van samekomste -- Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie!
     Ons lees telkens in die verhaal van die Jahwehis wat in Génesis 2:4 begin dat Jahweh hou van die reuk van vleis wat brand. In die bostaande gedeelte verklaar Jahweh egter dat hy dit as 'n gruwel beskou.

     Weereens weerspreek Jahweh sy eie skrywers en priesterorde.

     In Hoséa 6:6 verklaar Jahweh die volgende:

     Want Ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.
     Ons het te make met 'n ernstige dilemma en ons opsies is die volgende:
     • Jahweh is 'n onbetroubare en leuenagtige wese wat homself weerspreek en vas lieg.

     • Jahweh en Satan is dieselfde wese.

     • Satan het het die Israelitiese priesterdom mislei deur in die naam van Jahweh, die God van Abraham te manifesteer en bose opdragte te gee.

     • Die Israelitiese priesterdom het hul eie persoonlike persepsies en versugtinge verkeerdelik aangebied as die opdragte van Jahweh


     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Last edited by Die Ou Man; 13 June 2008, 22:59. Reason: Pionier se byvoeging
     Wendag

     Comment


     • #6
      Re: Jahweh of Satan?

      DOM daar is seker nog 'n opsie dit word vervat in die God deur mense geskep draad.

      Groetnis

      Pionier

      Comment


      • #7
       Re: Jahweh of Satan?

       Originally posted by Pionier View Post
       DOM daar is seker nog 'n opsie dit word vervat in die God deur mense geskep draad.

       Groetnis

       Pionier
       Pionier goede avond.

       Met ander woorde dat die skrywes wat deur sekere van die Bybel skrywers aan die Goddelikheid toegedig word, eintlik hul eie aardse denke verteenwoordig en daardeur afbreek doen aan die Goddelikheid.

       Ek maak 'n byvoeging.

       Liefde groete.

       Die Ou Man
       Wendag

       Comment


       • #8
        Re: Jahweh of Satan?

        In die Ou Testament is ons afhanklik van die weergawes van die Jahwehis met sy agenda, die Elohis met sy agenda, die Deuteronomis met sy agenda en die Priesterlike weergawe met sy agenda. En al hierdie strydige agendas bied aan ons die Ou Testament.

        Genadiglik het die Vader die Christus gestuur om orde in hierdie chaos te bring. Uiteindelik sou die priesterdom van die Ou Testament die Christus vermoor, maar nie voordat hy die regstellende feite geplaas het nie.

        Hier volg die feite soos deur die Priester ingevolge die Orde van Melgisédek (Jesus die Christus) verwoord:

        Matthéüs 9

        13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
        Matthéüs 12

        7 Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie;
        Die Christus bevestig dat die Levítikus bloedrituele van die HERE/Jahweh nie geldig is nie.

        As Jahweh dan nie die Levítikus opdragtige gegee het nie, wie het dan?

        Daar is net een kandidaat, naamlik Satan.

        Die Duiwel het 'n groot hand in die opstel van Bybel gehad. Dit is 'n tragiese dag om dit te erken, maar iewers moet die kaf van die koring geskei word.

        Liefde groete.

        Die Ou Man
        Wendag

        Comment


        • #9
         Re: Jahweh of Satan?

         Die Christus bevestig dan ook in Johannes 8 dat die priesterdom van Jerusalem in sy tyd steeds onder die vaderskap van Satan funksioneer het.

         41 Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God.

         42 En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.

         43 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.

         44
         Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.
         In die tyd van die Christus het die Tempel in Jerusalem met sy bloedrituele eerder na 'n slagpale gelyk as 'n plek van aanbidding.

         Liefde groete.

         Die Ou Man
         Wendag

         Comment


         • #10
          Re: Jahweh of Satan?

          Levítikus wy bladsye aan die opdragte van Jahweh met betrekking tot bloedrituele, brandoffers, eersteling offers, dankoffers en sondoffers. Hierdie opdragte beskryf in noukeurige besonderhede hoe die bloed, vleis, vet en die ingewande van diere aan Jahweh geoffer moet word omdat hy hou van “die lieflike geur van vleis wat brand”.

          In Jeremia 7:21, 22 en 23 ontken Jahweh egter dat hy ooit hierdie opdragte gegee het. Inteendeel, Jahweh sê in Jesaja 1:11 dat hy sat is vir brandoffers.

          Wat is Die Witboek se standpunt in hierdie verband? Onderskryf Die Witboek die ontkenning van Jahweh, of verklaar die Witboek dat Jahweh wel die bloedrituele soos in Levítikus vereis, gelas het?

          Liefde groete.

          Die Ou Man
          Wendag

          Comment


          • #11
           Re: Jahweh of Satan?

           Die Witboek


           “Die slag van diere as bloedoffers is nóóit deur My of enige van my gemagtigde amptenare gelas nie.

           Die toewyding van Adamiete, Yêvahiete en van diere is gelas, sodat nuttige lewens deurgebring kon word in die diens van God … sodoende aan Hom gewy deur te werk vir My en my amptenare.

           Helaas!

           Die betekenis van die toewyding van lewe is verdraai tot dié van offers van die dood deur die seremoniële priesterdomme, wat nie geluister het na die stem van hul goddelike Een wat tot hulle gespreek het by monde van die profete nie, maar wat ‘n gewillige oor gehad het vir die skimpe van Satanaku, …”

           Uit Die Witboek. Bl. 229.

           Misverstande oor Moses en bloedoffers weens peutery en onkunde


           Wat betref die verfoeilike opdragte oor die noodsaak vir bloedoffers wat na bewering deur God aan Moses gegee is, sal julle sien hoe Satanaku, die vader van die leuens, die waarheid kón praat wanneer dit sy veragtelike doel gedien het.

           En hoe die rebelle Moses, die groot heilige van God, se rol as tussenganger wanvoorgestel en daarmee gepeuter het.

           Hulle wat vanweë hul leuens teenoor sekere geestelike tussengangers, wat nie goddelike profete was nie, veroorsaak het dat doodsoffers die tempel van God besoedel het.

           Uit Die Witboek. Bl. 230.
           Liefde groete.

           Die Ou Man
           Wendag

           Comment


           • #12
            Re: Jahweh of Satan?

            DOM

            Uit bg. wil dit blyk dat die priesterdom heelwat invloed van die god van aarde/bloed/satan gehad het, toe hulle God probeer voorstel/skep het.

            Comment


            • #13
             Re: Jahweh of Satan?

             Pionier, dit is presies wat die Profete (Ou Testament), die Christus (Nuwe Testament) sowel as die Witboek sê.

             Die Priesterdom het die opdragte van Satan in die Bybel vervleg met die opdragte van Jahweh. Inteendeel, Satan se bloedopdragte in die Bybel oorskadu die opdragte van Jahweh in so 'n mate dat Jahweh in die Bybel as 'n bose, wraaksugtige en geestelik onstabiele wese oorkom.

             Die onderskeid tussen Satan en Jahweh in die Bybel is nie swart en wit nie, maar grys.

             Die Witboek slaag egter daarin om die onderskeid tussen Jahweh en Satan duidelik uit te beeld, soos in my laaste pos hierbo aangedui.

             Liefde groete.

             Die Ou Man
             Wendag

             Comment


             • #14
              Re: Jahweh of Satan?

              DOM

              Dit bring my terug na die God deur mense geskep gesprek. Jahweh is dalk nie die bose wese wat dele van die OT Hom voorstel nie, maar dalk inderdaad die "manlike" deel van God?

              Groete
              Pionier

              Comment


              • #15
               Re: Jahweh of Satan?

               Originally posted by Pionier View Post
               DOM

               Dit bring my terug na die God deur mense geskep gesprek. Jahweh is dalk nie die bose wese wat dele van die OT Hom voorstel nie, maar dalk inderdaad die "manlike" deel van God?

               Groete
               Pionier
               Jahweh was die aangestelde heer van die Hebreers, die verskillende priesters van hul onderskeie here se voorskrifte en instruksies is gekombineer onder die vaandel van Jahweh.
               Daarom word Jahweh voorgestel as die wese wat bloedoffers vereis, deur die afvallige priesterdom.
               Hierdie heer van die Hebreers was aangestel deur die Allerhoogste! (Deut 32) en is nie deel van die Godhoof nie.

               Liefdegroete,
               Stefanus
               Wendag

               Comment

               Working...
               X