Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die Moord op die Christus

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die Moord op die Christus

  Die volgende vers word tot vervelens toe aangebied om ons te oortuig dat God die moord op sy Kind gelas het om sy eie toorn te paai en daardeur die ewige lewe aan ons te gee.

  Johannes 3

  16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
  Daar staan egter nie dat God sy Kind gee sodat ons Hom moet martel en vermoor nie. Daar staan dat Hy aan ons die ewige lewe wil gee. Hoe kry ek toegang tot die ewige lewe? Jesus verduidelik self.

  Johannes 11

  26 en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie.
  Johannes 17

  3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het.
  Johannes 3:16 se verwysing daarna dat God sy Seun gestuur het om aan ons die ewige lewe te gee, kan mos nie gesien word as toestemming om sy Kind te vermoor nie.

  Die Messias se standpunt aangaande offerande is uitdruklik.

  Matheus 12

  7 Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid h'e en nie offerhande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie.
  • Jesus was onskuldig.

  • Jesus is veroordeel.

  • Jesus is vermoor.


  Jesus s dat God barmhartigheid soek en nie offers (moord) nie.

  Die Messias het ook uitdruklik verklaar dat sy Vader nie die Moord op Hom gelas het, of goedgekeur het nie.

  Mattheus 21

  35 Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig.

  36 Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met di net so gemaak.


  37 Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en ges: Hulle sal my seun ontsien.

  38 Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar ges: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.

  39 En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak.

  40 Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen?

  41 Hulle antwoord Hom:
  Die slegte mense--hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee.
  Dit is 'n infame en lasterlike leuen dat God die moord op sy Kind gelas het. In die bostaande gedeelte stel Jesus dit uitdruklik dat God nie deel van die moordkomplot was nie.

  Wie het die moord beplan?

  Johannes 11.

  45 En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in Hom geglo.

  46 Maar sommige van hulle het na die Farisers gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het.

  47 En die owerpriesters en die Farisers het die Raad byeengeroep en ges: Wat sal ons doen?--want hierdie man doen baie tekens.

  48 As ons Hom so laat begaan, sal almal in Hom glo; en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem.

  49 En een van hulle, Kjafas, wat daardie jaar hopriester was, s vir hulle: Julle weet niks nie

  50 en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.

  51 En dit het hy nie uit homself ges nie; maar omdat hy daardie jaar hopriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe.

  52 En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg.

  53 Van di dag af het hulle toe saam beraadslaag om Hom om die lewe te bring.
  Die moord is op 'n "kerkraadsvergadering" beplan. Kjafas misbruik sy posisie om 'n vals profesie uit te vaardig dat een man vir die volk sou sterf. Daardie een wat vir baie moes sterf is Jesus.

  Wie was nog betrokke by hierdie bose plan om Jesus te vermoor?

  Johannes13.

  2 En gedurende die maaltyd--die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai--
  Wie anders as Satan self?

  Die moord is beplan en uitgevoer deur die "kerk" en Satan. Dit is 'n bose daad waarby God nie aandadig is nie. Die moordenaars kom met die idee vorendag om aan die volk te profeteer dat een man, naamlik Jesus, vir hulle sal sterf. En so is hierdie moord komplot tot die laaste letter uitgevoer.

  Johannes 18

  12 EN die afdeling en die owerste oor duisend en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en Hom geboei;

  13 en hulle het Hom weggelei, eers na Annas; want Hy was die skoonvader van Kjafas wat daardie jaar hopriester was.


  14 En dit was Kjafas wat aan die Jode die raad gegee het dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe.
  Hierdie leuen wat 2 000 jaar gelede op 'n "kerkraadsvergadering" uitgedink is, word vandag nog deur die kerk in stand gehou. Maar die einde daarvan is in sig.

  Ek vind nie my saligheid in 'n bose plan van Satan nie.

  Ek het nie die bloed van die Messias aan my hande nie.


  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

 • #2
  Die "kerk" en Satan behaal die onskynlike oorwinning, want hulle vermoor die Messias ooreenkomstig hul komplot. Die moord word voltrek op die instrument van Satan, naamlik die kruis van Golgota. Vroer jare het ons na hierdie kruis as die vloekhout verwys. Hierdie vloekhout is die simbool van die dood en van die mag van Satan.

  Op die derde dag behaal Jesus die oorwinning oor Satan en die dood. Jesus word deur God uit die dood opgewek en verskyn aan Maria Magdalena. Deur die opstanding is ek saam met Jesus bevry van Satan en die dood. Daarom vind ek my saligheid in die opstanding en nie in die marteling en moord op die Messias nie.

  Handelinge 2

  23 Hom wat deur 'n bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring.

  24 Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het., omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word.
  Die dood is die sonde wat deur Satan in Genesis ingebring is. Deur sy opstanding het Jesus hierdie sonde gewreek. Die sonde van die dood.

  1 Korinthiers 15

  20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit di wat gesterf het.

  21 Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom.

  22 Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word.

  23 Maar daar is 'n volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, di wat aan Hom behoort.

  24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat Hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het.

  25 Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan Hom onderwerp het.

  26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.
  Die betekenis van Jesus se oorwinning oor die sonde van die dood word baie mooi in die volgende verse verduidelik.

  Hebrers 2

  14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het -- dit is die duiwel --

  15. en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.
  Ons is nie van ons ongehoorsaamheid (sonde) bevry nie, maar van die dood.

  Ek vervolg met die betekenis en implikasie hiervan.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Wendag

  Comment


  • #3
   As dit die wil van die Vader was dat sy Kind vermoor word en Jesus daarvan bewus was, sou dit onlogies van Jesus wees om die instrument (Judas Iskariot) te vervloek.

   Mattheus 26.

   24 Die Seun van die mens gaan wel heen soos daar van Hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word! Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie.
   Lukas 22.
   22 Die Seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar we daardie man deur wie Hy verraai word!
   As ons aanvaar dat Jesus vir ons moes sterf, is die implikasie daarvan dat Judas Iskariot, Kajafas en Satan die helde van die tragedie moet wees. Was dit nie vir hierdie bose driemanskap nie, sou Jesus sy "verpligting" ontduik het. Jesus het immers gebid dat die beker Hom moet verby gaan. Dit maak van Jesus 'n onwillige offer.

   As ons die Katolieke en Protestante doktrine aanvaar, beteken dit dat die Vader vir Satan, Kajafas en Judas Iskariot gebruik het om sy eie Kind te vermoor. As ons egter die Evangelies korrek lees, is Jesus deur die Bose vermoor, maar deur God opgewek.

   Daar rus 'n verpligting op ons om nou hierdie wanvoorstelling van die Vader, as moordenaar van sy eie Kind, te verwerp en te korrigeer.

   Ons saligheid is nie te vinde in die bose moord nie, maar wel in die opstanding.

   Liefde groete.

   Die Ou Man
   Wendag

   Comment


   • #4
    Om enige misverstand uit die weg te ruim, is dit aangewese om by Jesus self te wete te kom of dit deel van sy werk was om vir ons gemartel en vermoor te word.

    Johannes 17.

    1 Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy o na die hemel opgehef en ges: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik—

    2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

    3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

    4 Ek het U verheerlik op die aarde.
    Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.
    Jesus verklaar uitdruklik aan sy Vader dat sy werk afgehandel is. Dit is voor die martel en moord tragedie.

    Hoe kan ons dan nog redeneer dat Jesus gekom het om vir ons gemartel en vermoor te word? Dit is loutere dogmatiese snert!

    Liefde groete.

    Die Ou Man
    Wendag

    Comment


    • #5
     Deur die opstanding het die Messias die dood, en daarmee vir Satan oorwin. Wie moet hierdie feite regstel? Het die Messias n volk in gedagte gehad?

     Tweeduisend jaar gelede het die Messias n boodskap gerig aan n spesifieke adres. Daardie boodskap is versteek in n gelykenis, op so n wyse dat die geadresseerde dit sou verstaan.

     Kan ons egter aanvaar dat Jesus sekere boodskappe versteek, sodat dit slegs deur n bepaalde groep verstaan sou word?

     Matths 13

     10 Die dissipels het vir Jesus kom vra: Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat?

     11 Hy het hulle geantwoord: Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
     Hierdie geheime waarna die Messias verwys, het betrekking op die koninkryk van die hemel.

     Gelykenis van die Verborge Skat


     Matths 13

     44 Verder is die koninkryk van die hemele soos n skat wat verborge is in n saailand, wat n man kry en wegsteek; en uit blydskap gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.
     Die Messias het in sy boodskap, 'n skat versteek, sodat net diegene wat sy Vader waardig is, dit sal verstaan. Daardie skat is die koninkryk van die hemele. Om daardie skat te ontdek, is dit nodig om vaardig te wees in die taal van die boer. Want die leidrade is deur die Messias gegee in die taal van die boer en die boodskap is geadresseer aan die boer.

     Die gelykenis van die boere en die wingerd


     Matths 21

     33 Luister na nog 'n gelykenis, het Jesus ges. Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan.

     34 Toe dit tyd geword het vir die druiweoes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal.
     35 Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan, en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig.

     36 Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes, maar die boere het met hulle net so gemaak.

     37 Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte:
     hulle sal tog my seun ontsien.

     38 Maar toe die boere die seun sien, s hulle vir mekaar: "Dit is die erfgenaam di. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis."

     39 Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak.

     40 As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?

     41 Hulle antwoord Hom:
     Hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.

     42 Toe s Jesus vir hulle: Julle het tog al in die Skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons o.

     43 Daarom s Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan
     'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.

     44 Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en die een op wie hy val, sal hy vermorsel.

     45 Toe die priesterhoofde en die Farisers Jesus se gelykenisse hoor, het hulle besef dat Hy op hulle sinspeel.

     46 Daarom wou hulle Hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare, omdat di Hom as 'n profeet beskou het.
     In hierdie gelykenis verduidelik die Messias sy eie situasie en die doel waarvoor die Vader hom gestuur het. Daar word tussen twee groepe onderskei. Diegene wat betrokke was by die moord; en diegene wat nie die seun se bloed aan hulle hande het nie.

     Die moordenaars se lot word soos volg deur die dissipels verduidelik:

     Hulle sal n vreeslike dood sterf.

     Hulle verbeur die wingerd.

     Jesus verklaar dat die koninkryk van God van hulle weggeneem sal word.

     Die dissipels s verder dat die wingerd aan ander boere verhuur sal word, wat hom die vrugte op die regte tyd gee. Jesus verwys uitdruklik na hierdie ander boere as n volk wanneer Hy s: Daarom s Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.

     Het die volk, waarna die Messias verwys, op ons betrekking? Het ons die reg om aan te meld om die wingerd oor te neem?

     Liefde groete.

     Die Ou Man
     Wendag

     Comment


     • #6
      THE MILLENNIUM.

      On the Cross I taught men how to die for righteousness; ——to sacrifice their lives for an ideal.
      By many the lesson has been learnt—the last enemy has been well-nigh conquered, and
      I must come to abolish the Sacrament of My Death, and to replace it with the Sacrament of Eternal Life, There was no other way to overcome the last enemy, Death, than by Death, and through Death, and now that the lesson has been learnt, men must learn to live for righteousness. But because well-established customs are not overthrown without causing new upheavals, many will reject My teachings as wholly unacceptable and in conflict with what I taught two thousand years ago. Even as the Jews of old rejected their Messiah because He came not as they would have Him come—even so the Son of Man will be rejected for a time by His own. There will be new dissensions though without violent persecutions, and there will be Christian Churches celebrating the Sacrament of My Blood and Body long after I have established the new Sacrament of Life. For men learn slowly.

      Rev 20: 6:

      This then is the deep inner significance of this day of preparation for Death, which thou shalt proclaim, to the entire world. There is no Death! The last enemy has been all but vanquished through those who sacrificed their lives for an ideal.

      Heb. 2: 14: Through Death I have destroyed him that had the power of Death."
      Stefanus.

      Jou verwysing na Johanna Brandt se ontmoeting met die Messias, bevestig die werklike boodskap van die Evangelie. Daardie boodskap gaan deur die Boer herstel word.

      Openbaring 14:6 se boodskap is uitdruklik.

      En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en volke en tale.

      Daardie ewige evangelie is nou ter sprake vir diegene wat suiwer van gees is.

      Liefde groete.

      Die Ou Man
      Groete,
      Stefanus
      Wendag

      Comment

      Working...
      X