Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Bonatuurlike Vreemde Wesens

Deur: Waldor


Ek het etlike jare gelede toe ek aant huis van my ou mentor was, drie snaakse DVD kassies op die lessenaar in sy studeerkamer opgemerk. Die illustrasies aan die voorkant van die drie DVD kassies was ongewoon in die dat dit buitengewone foto’s van vlieënde pierings vertoon het sonder enige byskrifte. Dit het uiteraard my aandag getrek en ek het die ou man daaroor uitgevra. Hy het aan my verduidelik dat dit dokumentêre stof is wat slegs aan persone wat aan ‘n sekere orde behoort, gestuur word. Hy het my toe ‘n sertifikaat van eksklusiewe lidmaatskap gewys wat uit Duitsland aan hom en sy vrou uitgereik is, waarop daar aangedui word dat hulle op spesiaal geselekteerde verdienste, tot ‘n ‘geselekteerde wetenskap orde’ toegelaat is. Op grond van daardie lidmaatskap kry hulle dan van tyd tot tyd wetenskaplike en ander dokumentêre inligting, dokumentasie, en oudiovisuele stof vir verdere navorsing en besprekings binne hierdie geselekteerde groep. Dit het my nie verbaas nie want dit was juis as gevolg van die ou mense se baie wye belesenheid en hulle algemene agtergrond en kennis wat ek elke oomblik wat ek kans kon kry by hulle aangegaan het en my aan die verstommende kennis en insig wat uit hul lewens gepeul het verlustig het.

Daardie spesifieke aand het ons tot in die vroeë oggendure die verskynsel van vlieënde pierings, en die moontlikhede rondom buite aardse wesens bespreek. Ek het my daardie aand verstom aan die insig en inligting wat die twee ou mense rondom die onderwerp en dit wat daaraan gekoppel word openbaar het. Wanneer mens self, voordat mens insae tot ‘n gedagte of begrip het, ‘n inherente idee daaroor koester en jy dan later by mense met gesag bevestiging kry van dit wat jy onwetend gekoester en self gedink het – wel, dit is wanneer mens ‘n onwrikbare oortuiging kry. Dit is wanneer jou gees dan aansluit, en in ‘n groot mate setel by dit wat jy hoor of lees. Dit is wanneer jy jouself aan iets koppel. Dit is wanneer jou dieper instinkte berusting vind. Daardie aand is ek meegedeel dat daar twee tipes ongeïdentifiseerde vlieënde voorwerpe is. Die een kategorie is voorwerpe wat aards vervaardig is en waarop Amerika en Rusland so vroeg as in 1945 by Nazi Duitsland op beslag gelê het, en wat tot nou toe van die res van wêreld weggehou word. Die ander kategorie is die meer kontroversiële wat betrekking op die buitenste ruimte het.

Die standpunt wat gehuldig is rondom die verskynsel van buite ruimtelike wesens, was dat die sogenaamde wesens uiteraard vanuit ‘n ander dimensie en stelsel is en dat hulle aangetrek word deur ons laer ontwikkelde, maar ‘geestelik gesonder’ stelsel. Die ou man se teorie het daarom sentreer dat hierdie wesens reeds so hoog ontwikkel was dat hulle ‘n gebrek aan die skoonheid en empatie gehad het waaroor ons nog beskik omdat ons ‘posisie’ op die ontwikkelingsleer nog nie die punt bereik het waar ons die emosionele en die sentimentele aan die selfsugtige ‘ego’ afgestaan het nie. Die ou man het hom in die verlede deur en deur aan my bewys met sy meer rasionele, geskiedkundige en filosofiese beredenerings en daarom het ek hierdie beskouing van hom nie summier afgeskiet nie en het dit my denke geprikkel.

Elkeen van ons het in ons diepste wese ‘n bewussyn en ‘n siening oor die geestelike, wat ons privaat koester. In Sommige gevalle, en dit by verre in die minderheid, het mense die moed van hul oortuigings om dit wat hulle werklik koester of glo, openbaar te maak of met andere te bespreek, al bots dit lynreg met die populêre geestelike sienings. Die meerderheid mense egter, sal eerder swyg oor dit wat hulle alleen in die binnekamer koester of graag wil glo. Meermale omdat dit wat hulle koester of in hul ‘geestelike kluisenaarskap’ vertroetel, hulle sal vervreem van die ‘gerieflike milieu’ waarin hul ‘n kunsmatig en geestelike tuiste het. Baie keer vind ‘n mens se innerlike oortuigings aanklank by sekere teorieë maar is mens te bang om die moontlikhede te ondersoek of meer daaroor te wete te kom as gevolg van die ‘onsekere’ en die ‘raaiselagtige mistieke’ wat daarin vervat is. Die belangrike ding is, dat mens hier soos met alle lewens aspekte, nie summier apaties daarteenoor moet staan en alles summier afskryf voordat jy beredenering na alle ante toe gedoen het en alle moontlikhede bedink het.

Daarom was ek nou die dag aangenaam verras toe ek op ‘n artikel afgekom het waarin daar ‘n goed beredeneerde teorie rondom die verskynsel van buite ruimtelike wesens verskyn het en wat lynreg gestrook het met die teorie wat my ou mentor jare vantevore gehuldig het:

Die mens kan sy bewussyn ten opsigte van transendentale verskynsels en die menslike identiteit in verhouding tot die natuur en die breër universum verhoog en of ontwikkel. Hierdie proses ontwikkel by die mens ‘n persepsie waar ‘n bewustheid van manipulerende of onderduimse buite ruimtelike wesens na vore tree. Die doel van die buite ruimtelike wesens is om die mens te verwar oor ons dieper wese as intelligente, voelende wesens, en dan vind die wesens van buite, in daardie vakuum wat ontstaan, die ruimte om as skaduwee in ons tydvak en dimensie te kom rondbeweeg.

Hierdie ‘boaardse skaduwee’ kan met ‘n parasitiese virus vergelyk word wat aan die gesonde selle in ‘n liggaam vasheg, op so ‘n manier dat dit daardie gesonde selle aftakel in die rigting van hulle bedoelde vernietiging. Die vroeë Gnostisisme het sulke, “Manipulerende Buite Ruimtelike Wesens” ‘Archons’ genoem. ‘Archons’ wat as kunsmatige intelligensie wat met ‘n suiwer ego, na ‘n inter dimensionele agenda strewe. Hierdie beweerde agenda is om hul spesie te verbreed deur ‘n proses van verdeling, oorheersing en verowering van die intelligente lewe dwarsdeur die universum.

Die Gnostici het na hierdie ‘Archons’ verwys as “kunsmatige mens”. Insiggewend hier, is dat ‘Archon’ ‘n linguistiese oorsprong in die Griekse verwysing na ‘gesag’ (authority) het, en kom van dieselfde stamwoord as “arch” soos in “archangel.” Die Gnostici het die term ‘Archons’ spesifiek gebruik met verwysing na hierdie kunsmatige voelende wesens as “gevalle engele” wat geestelike ontwaking inhibeer deur die mensdom van vals realiteite te oortuig en aan die magte van sonde en versoeking oor te gee. Die Gnostici sien die ‘Archons’ as ‘n mag wat daarna streef om sisteme van georganiseerde geloof en ander ooreenstemmende gesagstrukture te inspireer. Strukture wat derhalwe die geestelike potensiaal van ons intelligensie op aarde te inhibeer.

Hoe sal hierdie ‘skaduwee’ presies manifesteer om die ‘verslawing en misbruiking’ agenda wat die “Archonies” regressiewe vreemde wesens op mensdom wil uitoefen te bewerkstellig? Dr John Lam Lash openbaar in metahistory.org, dat Archone soos “hoogs gesofistikeerde kompers” kan naaap, maar dat hulle omdat hulle sielloos is, ‘n gebrek het aan ‘n kreatiewe wese. Daarom kan die manipulerende of ‘onderduimse’ Buite Ruimtelike Wesens die mens nie direk beïnvloed om demonies op te tree nie, maar eerder poog om die kapasiteit waaroor die mens beskik om mekaar en die planeet leed aan te doen te eksploiteer, sodat die ‘vreemde onderwerping agenda’ nagestreef kan word.

Hoeveel maal in die lewe van die mensdom is daar gevalle waar iemand bereid is om sy lewe te gee vir iemand wat hy of sy nie eers ken nie? Iemand wat byvoorbeeld in vloedwater sal spring om iemand te red wat besig is on te verdrink. Mense wat vrywilliglik deelneem aan aktiwiteite by bloedbanke of bloed skenk. Mense wat verskeie verdwaalde diere inneem, of verryk voel om sommer maar net by die natuur te wees, hetsy deur in die landelike gebied te wees of plante om hulle by hul huise te hê. Dit is waaroor die menslike wese gaan, ‘n wese wat geassosieer word met ‘n empatie vir mekaar en die natuur wat bo sintuiglik as ‘n veelvlakkige en biotiese bewussyn bestaan.

Omdat die mens nie van sy wese weerhou word nie het hy die vrye keuse om ‘n afwykende weg pad te kan volg. Alex Collier, ‘n persoon wat na bewering in verbinding met Buite Ruimtelike Wesens was vertel dat dit tot sy kennis gekom het dat ons universum inspireer is deur die bymekaarkom van die ‘voelende spesies’ wat ‘n gemeenskaplike etiek van vrye wil aangeneem en of onderskryf het. Die ‘menslike keuse’ vir ‘n afwykende weg van hul wese word kondisioneer of moontlik gemaak deur die teenwoordigheid van die ‘ego’ wat in die mens bestaan. Volgens John Lash se navorsing gebruik die Buite Ruimtelike Wesens juis die teenwoordigheid van die ‘ego’ in die mensdom, om die ons te beweeg om af te wyk van ons wese.

‘n Interessante beslouing van ‘ego’ is dat dit die strewe is om jou selfsugtige ambisie op andere af te druk of bo oor andere se belange te plaas. Die ‘Archons’ gebruik as bioniese tipe entiteite met beweerde emosielose ego’s en kunsmatige intelligensies, hul telekinetiese vermoëns om ambisieuse neigings in individue, in ‘ego mania’ te verander, wat op die beurt tot aards bedreigende megalomanie kan muteer.

Hoe gebeur hierdie tipe manipulasie? Wanneer mens se eie persepsie van jouself of andere as ‘n gedagte uitgaan dan is dit ‘n tipe negatiewe of positiewe energie wat soos ‘n radiogolf uitgaan. Het U al byvoorbeeld deur net na ‘n persoon te kyk hom of haar as vriendelik of potensieel bedrieglik of “as iemand wat nie vertrou kan word nie” beskou? Die gedagte energie wat dan soos radiogolwe na ander mense en in die ruimte uitgaan word deur die Buite Ruimtelike Wesens opgetel en hulle gebruik dan volgens die Gnostici hul tegnologiese sofistikasie om daarop ‘in te tap’ en die neigings daarin te vergroot of so te beklemtoon dat dit manifesteer as selfsugtige ambisie wat na mag streef. Hierdie ‘vergroting of beklemtoning’ proses word volgens die navorsing van John Lash, bereik deur die ‘Archons’ se tegnologiese kennis oor die neurologiese bane wat in die mens voorkom. Daardeur skep hulle dan telekineties gebaseerde, ‘sagteware tipe’ bevele om telepatiese manipulasie uit te oefen. Die ‘vergroting of beklemtoning’ is gelyksoortig aan die afstandskakelaar wat mens gebruik om ‘n digitale televisiestel te beheer en die volume mee harder en sagter te stel of kanale te verander. So kan beskou word dat menslike wesens as biotiese ontvangers van vreemde wesens se ‘suggesties’, deur middel van ‘ego draers’ met behulp van telekinetiese beheer, dienooreenkomstig transformeer kan word.

Met betrekking tot bostaande verduideliking en volgens John Lash se navorsing het die vorms waarin die “Manipulerende Buite Ruimtelike Wesens” voorkom, die grootste konsentrasie en invloed by menslike instellings wat uit hiërargiese strukture bestaan - van georganiseerde religie, politieke instellings tot by die militêre, arbeids unies tot selfs by sogenaamde omgewings groepe. Gedokumenteerde korrupsie in hierdie instellings waar die elite van die organisasies meermale self dienende agendas nastreef, soms ten koste van menseregte, sosiale regte, en vrede; dui op vreemde wesens se ‘skaduwees’ wat hulle aan die betrokke ego’s gekoppel het.

So word die ego gebruik om die mens te beïnvloed om georganiseerde religie na te volg, onder die wakende oog van die elite wat daarop uit is om die mens weg te lei van die empatiese waardering vir die transendentale deur ‘n kosmiese spiritualiteit wat die Gnostisisme met Gaia assosieer. Volgens die beskouing van die Gnostici verteenwoordig ‘georganiseerde religie’ ‘n “nagemaakte spiritualiteit” of ‘n “simularica” wat deur regressiewe, kunsmatig gebaseerde intelligensie van die vreemde wesens kry, wat as naapers daarna streef om die mensdom te manipuleer.

Daar word voorgestel dat indien die menslike beskawing van die Archonies Manipulerende Buite Ruimtelike Wesens se “skaduwees” bevry moet word, dit moet geskied langs die weg waar ons in die eerste plek ons verstand moet bevry, sodat ons, ons werklike wese kan aangryp. Daarna moet ons ‘n bewustheid van die ‘ekologie van ons denke’ kweek sodat ons beskermd kan wees teen die ‘verkeerde pad van die ego’, waarin die buite ruimtelike wesens skuil en opereer. Indien ons doelbewus ons “bewussyn frekwensie” verhef, sodat ons die eienskappe van “altruïsme” wat met empatie assosieer word, aanhang, sal ons onsself buite die bereik van die Arconiese neiging om die ego te gebruik, plaas. Dan sal die agenda on te verdeel, oorheers, misbruik, onderdruk en verower nie verwesenlik kan word nie. Dit is die magtige instellings wat onkunde aangaande ons identiteit aanhelp sodat ons nie kan verenig nie, wat die vreemde wesens vastrapplek in ons psigiese veld gee.

Die Gnostici impliseer ook verder dat menslike instellings wat oënskynlik deur individue en groepe gelei word meermale die grootste ontvangers van vreemde telekinetiese beheer is, en dat sulke instellings of organisasies deur menslike instellings wat die menslike wese vertroetel, vervang word. So ‘n instelling wat dan ‘n ware demokraties deelnemende gees vertroetel sal opgemaak word uit mense en dienaars van die doel in die werklike sin van die woord; eerder as die kunsmatige elite soos “Hoof Uitvoerende Beamptes”, “Uitvoerende rade”, “aandeelhouers”, “Eerste Ministers” saam met “Premiers”, “Presidente”, “Goewerneurs”, “Priesters”, “Pastore”, “Rabbis” - ‘n leierskap kliek wat nie ware verteenwoordigers van ons werklike geestelike roeping is nie.

Hierdie is ‘n ander hoek en dit het my bietjie aan die dink gesit... maar Waldor wonder nog steeds, wat het hulle die leeus in die Ark gevoer, of hoe het die Anaconda oor kontinente en oseane by Noag uitgekom - beter nog, hoe het die diere van die berg Ararat afgekom. Het die olifante toe soos bergbokke van klip tot klip gespring en waar is Salomo begrawe?Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.