Avond maal

Wendag

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Gode van Israel


El

El was die oppergod, die vader van die mensdom en van alle skepsels en die man van die godin Asherah soos opgeteken in die kleitablette van Ugarit. Hy was 'n vaderlike, deernisvolle figuur wat jou aan 'n ou man op 'n troon laat dink.

Asherah (Asjera)

Asherah, wat soms na verwys word as die Koningin van die Hemel, was die metgesel of vrou van El (en later die vrou van Baäl toe hy die oppergod van die godendom geword het) en die hoogste van al die godinne. Sy was die godin van die see, en die moeder van die gode, die medeskepper van alle dinge, die goddelike versorger van die godendom, en die godin van melk, lewe en lewenskragtigheid.

Elohim


El

El ( Il, אֵל )


Asherah

Asherah


Die Hebreeuse woord 'elohim' is die meervoud van 'el', wat 'gode' beteken en Volgens die Bybel verwys dit na heidense gode, valse gode, of selfs beelde wat as gode behandel word (sien Deuteronomium 4:28). Elohim verwys egter na die familie van El en sy 70 kinders.

“God (elohim) staan in die goddelike vergadering; hy oordeel te midde van die gode (elohim).”   [Psalm 82]

Mindere gode

Hierdie mindere gode het Yahweh, Baäl, Shamash, Yarikh, Mot en Astarte onder andere ingesluit. Hierdie genoemde gode was slegs enkele van El se 70 kinders. Volgens die mitologie en Bybel het elke kind van El 'n streek gekry om na om te sien (sien Deuteronomium 32:8).


Yahweh

Yahweh


Baäl

Baäl


Yahweh

Yahweh is in noordelike en sentrale Kanaän voor Juda aanbid en is as 'n seun van god by die Kanaänitiese godendom ingelyf. In die verloop van tyd het hy die opper god geword. Daar is verskillende manifestasies van Yahweh, en die Bybel self is teenstrydig. Was hy 'n jonger god van Kanaän; 'n godheid van die Qenitiese (Kenitiese) en Midianitiese stamme; en later 'n suidelike manifestasie van El. Die kinders van Israel het Yahweh uit die brandende doringbos leer ken, en Deuteronomium 32, 33 sê dat Hy van Sinai afkomstig was. Hy was ook bekend as die El wat teenwoordig is, of alternatiewelik bloot die een wat is.

Die Kenitiese of Midianitiese verwysing na 'n ou tradisie dat Moses 'n historiese Midianiet was wat die kultus van Yahweh noord na Israel gebring het. Hierdie idee is oorspronklik deur Cornelius Tiele in 1872 voorgestel en bly die standaard siening onder moderne geleerdes. In sy klassieke vorm soos voorgestel deur Tiele, is dit gebaseer op 'n ou tradisie, opgeteken in Rigters 1:16, 4:11, dat Moses na die land van Midian gegaan het om te trou, en vir die eerste keer vir YHWH teëgekom het terwyl hy in Midian gewoon het. saam met sy skoonvader, 'n Midianitiese of Kenitiese priester van Yahweh, en sodoende die Midianitiese oorsprong van 'n god bewaar wat vanaf die 14de eeu vC in suidelike Kanaän (Edom, Moab, Midian) aanbid is as lid van die Kanaänitiese godendom van gode en godinne. Hierdie suidelike manifestasie van Yahweh het mettertyd die Joodse god Yahweh geword. Terwyl die rol van die Keniete in die oordrag van die kultus algemeen aanvaar word, vind die historiese rol van Moses minder steun in moderne wetenskap.

Die Egiptiese historikus Manetho (3de eeu vC) vertel egter die verhaal van 'n Egiptiese priester genaamd Osarsiph wat 'n groep melaatses in opstand gelei het teen die wense van die koning wat hulle verban wou hê. Osarsiph, beweer Manetho, het die politeïsme van Egiptiese godsdiens verwerp ten gunste van 'n monoteïstiese begrip en sy naam verander na Moses wat "kind van ..." beteken en gewoonlik saam met 'n god se naam gebruik word (Ramesses sou, byvoorbeeld Ra-Moses, seun van Ra wees). Osarsiph het geen god se naam aan sy eie geheg het nie, aangesien hy geglo het dat hy 'n seun van 'n lewende god is wat geen naam gehad het wat mense kon - of behoort - uit te spreek nie.

Daar is byna geen kossensus tussen die kerklui en die wetenskaplikes oor Yahweh se oorsprong nie. Die naam, ehyeh ašer ehyeh ("Ek is wat ek is"), die verduideliking wat in Eksodus 3:14 aangebied word, wat 'n laat teologiese uitdrukking blyk te wees uitgevind in 'n tyd toe die oorspronklike betekenis vergeet is, hoewel die kerk dit betwis.

Soos antieke Nabye Oosterse mites uit dieselfde tydperk, beskryf die vroegste Bybelse literatuur Yahweh met besondere eienskappe. Hy word voorgestel as 'n stormgod wat saam met sterre en planete in die geveg marsjeer om Israel teen vyande te verdedig. Hierdie veg-agtige gedrag van Yahweh kan die brutale en wisselvallige gedrag wat hy in die Ou Testament openbaar, verklaar.

Baal

Baäl was die weergod en Anat sy metgesel.

Die grootste bron van inligting oor die gode van Kanaän is die feitlik volledige wigskrifargiewe van die stad Oegarit, die hoofstad van die gelyknamige stadstaat wat omstreeks 1200 n.C. verwoes is. Die panele bevat onder meer epiese verhale, mites, gebede, gode en lyste offerandes, seremoniële tekste en regulasies.

Die langste mitesiklus van Oegarit handel oor Baäl. Hy was ’n weergod wat die wind, wolke en reën beheer het. Deur die beëindiging van die droogte was hy ook ’n vrugbaarheidsgod. As god van die donderweer was hy dinamies en magtig. Hy is gewoonlik uitgebeeld met sy arm omhoog terwyl hy ’n weerligstraal vashou.

Ander name, soos van ’n stad of berg, is ook dikwels aan sy naam gekoppel, soos Baäl-Gad, Baäl-Bublos, Baäl-Tirus, Baël-Libanon of Baäl-Karmel.

Astarte

Astarte was nog 'n godin wat met Assirië verband hou.

Astarte, blyk egter nader met troppe en swerms geïdentifiseer te wees as die algehele vrugbaarheid van die streek. Die mites wat oor hierdie gode ontwikkel is, het noue parallelle gehou met die natuurgebeure wat die reën na die Kanaänitiese lande gebring het. Bewyse vir die aanbidding van Asjera is gevind in Silo en Bet-el, veral in die hoogtes waar offers gebring is wat die priesterskap van Yahweh so verontwaardig het.

Van politeïsme tot monoteïsme

Toe nasiestate die eerste keer in die Levant (die gebied in die oostelike Middellandse See, konvensioneel geleë tussen die moderne Turkye en die Rooi See) ontstaan het gedurende die laat Ystertydperk, is El se vasale in hul onderskeie mitologiese hiërargieë bevorder. Kemos (die hoofgod van die Moabiete) het 'n belangrike rol in die koninkryk van Moab beklee, omdat Moab oorspronklik deur El aan hom toegewys is. Dieselfde het gebeur met Milkom en Quas, wat onderskeidelik gode van die Ammoniete en Edomiete was. Yahweh, soos genoem, het die hoofgod/stamgod van Israel geword.

Israel het uit Kanaän gekom en so die Kanaänitiese panteon van gode saamgeneem.

Die konings van Israel en Juda het ander gode aanbid, en dit was die norm, en die God van die Jode het geleidelik ontwikkel uit die Kanaänitiese El, wat na alle waarskynlikheid die God van Abraham was. Die Israelitiese godsdiens was dus politeïsties in ooreenstemming met algemene Kanaänitiese oortuigings en gebruike. Kennis oor die Kanaänitiese godsdienste, veral van die godendom rondom die Kanaänitiese senior godheid El en die verskillende plaaslike kultusse in Siro-Palestina help dus om 'n beter begrip van die vroeë Israelitiese godsdiens te verkry. Dit is omdat die gode wat deur die vroeë Israeliete aanbid is, dié was wat aanvanklik geïdentifiseer is met die Kanaänitiese godendom van gode en eers daarna metamorfeer dit in die aanbidding van Jahweh en monoteïsme.

Die Bybel vertel dat die godsdiens van Israel en Juda altyd monoteïsties was, maar dit is nie so nie. Die norm was in werklikheid politeïsme. Die Hebreeuse Bybel kan vir ons 'n wonderlike verhaal vertel dat die Israeliete oorspronklik van Abraham, 'n boorling van Mesopotamië afgestam het, en toe via Josef na Egipte gegaan het waar hulle slawe was, en dat hulle, nadat hulle hul vryheid verkry het soos wat in die Exodus-legende vertel word, het hulle na Kanaän vertrek wat hulle met geweld ingeneem het. Die argeologiese bewyse is egter dat hulle altyd in Kanaän was.El, 'die een ware God':

Thor en Strydwa

Ugarit, Stele met die koning van Ugarit voor die god El

Die tradisionele begrip van die woord אל in die gedig (Numeri 23) as 'n verwysing na God (El), dit wil sê 'die een ware God'.

Dit is die algemene betekenis van die woord in die Bybel. Bybelwetenskaplikes weet egter lankal al dat אל ook die eienaam is van die ou hoof-God in die ou Kanaänitiese panteon, El (of Il). Die naam “Yisra-El” bevat die teoforiese (goddelike) element, El, wat sterk impliseer dat die volk Israel gedurende hul vormingsperiode El aanbid het. Lank voordat Yahweh (die HERE) op die toneel verskyn het.

Die Bybel self toon herhaaldelik aan dat antieke Israeliete die bestaan van meer as een god / God erken het, en dat hulle aanbid is.