Avond maal

Wendag

  • WendagWendag
  • Boervolk TeologieBoervolk
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Boervolk Teologie


God van hemel en aarde:

Voordat ons na 'n Boervolk teologie kan kyk moet ons eers kyk wat skort met die slinkse Konstantynse staats teologie, wat opgestel was deur sy aandrang en korrupte agterlike kerkvaders amper tweeduisend jaar gelede en vandag as iets heiligs aanvaar word.

Jesus praat met die Joodse kerklui en verduidelik vir hulle nadat hulle Hom verseker het:

"ons het een Vader, naamlik God."

Jesus antwoord die Yahweh-gelowige Jode met die woorde:

Johannes 8:44-47

Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie. Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.

Tweeduisend jaar gelede reeds het Die Christus al uitgewys wie die god van die Jode is maar steeds word daar vasgekleef aan die evangelie van die dood.

Ons staan by 'n punt in die geskiedenis waar ons sal moet onderskeid tref tussen die God van hemel en aarde en die God van Abraham. Die God van Abraham is ook bekend as Jahweh vir die Israeliete en Allah vir die Islamiete. In ons Bybels staan hy bekend as die HERE.

Die Evangelie van die Lewe.

Vir tweeduisend jaar word aan ons voorgehou dat ons saligheid te vinde is in die marteling en moord op die Messias.

Johannes 13

2 En gedurende die maaltyd — die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai—

27 En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus se vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.

Die Satan het die moord op die Messias beplan. Daar word van my verwag word om my saligheid in ‘n bose daad van Satan te soek en te vind? Dit is mos ‘n evangelie van die dood. Dit kan mos nie die boodskap wees wat die Messias gebring het nie.

Jesus werp meer duidelikheid in sy gebed aan die Vader.

Johannes 17

1 Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gese: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik

2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

4 Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.

Die Messias het sy werk afgehandel voor die moord. Hy het dit reeds volbring. Wat was die doel van die opstanding dan?

Hebreërs 2

14. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig

15 en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry.

Deur die opstanding het die Messias die dood, en daarmee vir Satan oorwin. Wie moet hierdie feite regstel? Het die Messias ‘n volk in gedagte gehad?

Tweeduisend jaar gelede het die Messias ‘n boodskap gerig aan ‘n spesifieke adres. Daardie boodskap is versteek in ‘n gelykenis, op so ‘n wyse dat die geadresseerde dit sou verstaan.

Kan ons egter aanvaar dat Jesus sekere boodskappe versteek, sodat dit slegs deur ‘n bepaalde groep verstaan sou word?

Matthéüs 13

10 Die dissipels het vir Jesus kom vra: Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat?

11 Hy het hulle geantwoord: Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Hierdie geheime waarna die Messias verwys, het betrekking op die koninkryk van die hemel

Gelykenis van die Verborge Skat:

Matthéüs 13

44 Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n skat wat verborge is in ‘n saailand, wat ‘n man kry en wegsteek; en uit blydskap gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand.

Die Messias het in sy boodskap, 'n skat versteek, sodat net diegene wat sy Vader waardig is, dit sal verstaan. Daardie skat is die koninkryk van die hemele. Om daardie skat te ontdek, is dit nodig om vaardig te wees in die taal van die boer. Want die leidrade is deur die Messias gegee in die taal van die boer en die boodskap is geadresseer aan die boer.

Die gelykenis van die boere en die wingerd:

Matthéüs 21

33 Luister na nog 'n gelykenis, het Jesus gese. Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan.

34 Toe dit tyd geword het vir die druiweoes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal.

35 Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan, en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig.

36 Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes, maar die boere het met hulle net so gemaak.

37 Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte: hulle sal tog my seun ontsien.

38 Maar toe die boere die seun sien, se hulle vir mekaar: "Dit is die erfgenaam dié. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis."

39 Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak.

40 As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?

41 Hulle antwoord Hom: Hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.

42 Toe se Jesus vir hulle: Julle het tog al in die Skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë.

43 Daarom se Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.

44 Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en die een op wie hy val, sal hy vermorsel.

45 Toe die priesterhoofde en die Fariseërs Jesus se gelykenisse hoor, het hulle besef dat Hy op hulle sinspeel.

46 Daarom wou hulle Hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom as 'n profeet beskou het.

In hierdie gelykenis verduidelik die Messias sy eie situasie en die doel waarvoor die Vader hom gestuur het. Daar word tussen twee groepe onderskei. Diegene wat betrokke was by die moord; en diegene wat nie die seun se bloed aan hulle hande het nie.

Die moordenaars se lot word soos volg deur die dissipels verduidelik:

Hulle sal ‘n vreeslike dood sterf.

Hulle verbeur die wingerd.

Jesus verklaar dat die koninkryk van God van hulle weggeneem sal word.

Die dissipels se verder dat die wingerd aan "ander boere" verhuur sal word, wat hom die vrugte op die regte tyd gee. Jesus verwys uitdruklik na hierdie "ander boere" as ‘n volk, wanneer Hy se: "Daarom se Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.

Het die volk, waarna die Messias verwys, op ons betrekking? Het ons die reg om aan te meld om die wingerd oor te neem? Die vraag is nou. Is ons gereed om die wingerd oor te neem? Is ons daardie volk waarna die Messias verwys? Hoe lyk daardie volk?

Daardie volk;

het nie die bloed van die Messias op sy hande nie,

vind nie sy vergifnis en saligheid in die marteling en moord op die Messias nie,

vind wel sy saligheid in die boodskap van Jesus en in sy opstanding uit die dood.

As ek die boodskap van die Messias verstaan en nie Sy bloed aan my hande het nie, is ek geregtig om aanspraak te maak op die wingerd. Dit is die evangelie van die lewe. Die gelykenis van die Boere en die wingerd is vir ons geskrywe. Ons staan vandag met ‘n sleutel in ons hande. Die Boere wat hierdie boodskap verstaan, sluit die tweeduisend jaar lange hoofstuk van die evangelie van die dood af en verkondig die evangelie van die lewe.

Jesus verkondig:

Daarom se Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal lewer.

Is jy deel van hierdie volk?

Dit is tyd dat ons ‘n ondubbelsinnige keuse uitoefen!

Thor:

Thor en Strydwa

Geen God was sterker as Thor nie. Sommige van die reuse was wel, maar dit het die uitdaging vir die rooibaard-God om hulle uit te wis, net aangenamer gemaak. Sy hamer, Mjölnir, kon berge vernietig, en hy het dit gebruik om die reuse wat Asgard (die ryk van die gode) en Midgard (die wêreld van die mensdom) bedreig het, se koppe te verpletter. Wanneer die Vikings die hemel sien blits en die dreuning van die storm aanvoel, het hulle geweet dat Thor weer vir hulle veg. Maar Mjölnir was nie net 'n wapen nie. Thor het Mjölnir gebruik om te heilig - dit wil sê om te herstel of te seën. Met Mjölnir kan Thor selfs sommige dinge weer lewendig maak. Thor is by troues, by geboortes en spesiale seremonies ingeroep vir hierdie vermoëns om te beskerm en te heilig.