Avond maal

Wendag

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Spiritualiteit


Deur die loop van die eeue, het 'n menigde van idees en sieninge oor God egter gekulmineer in bepaalde konsepte oor God wat in die tradisie van die Christendom inslag gevind het. Hierdie konsepte oor God word mettertyd so geïnternaliseer dat mense dit nie meer bevraagteken of daaroor wonder nie. Dit word eenvoudig aanvaar as die enigste geldige manier om oor God te dink. Die gevolg is dat ons dit vandag moeilik vind om ons sieninge van God en ons taal oor God te onderskei van God self. Ons is geneig om te aanvaar dat ons denkbeelde van God uit die hemel geval het en nie bevraagteken kan word nie. Dit is eenvoudig hoe God is. So vind baie mense dit eenvoudig Godslasterlik as daar oor God in die vroulik gedink en gepraat sou word.

Spiritualiteit het in die breedste sin te maak met sake wat oor die gees (Latyn spiritus) betrekken het. Die woord word op baie maniere gebruik en kan te doen he met godsdiens of bonatuurlike kragte, maar die klem lê op die persoonlike innerlike ervaring.

In meer onlangse tye het spiritualiteit steeds meer tedoen met die betekenis dat iemand se ervaring meer persoonlik, minder dogmatiese en met meer openheid vir nuwe idees en invloede en meer pluralisties is as die geloof van die gevestigde gelowe. Spiritualiteit word deurgaans gemeet teen die georganiseerde godsdiens, en lê die betekenis van die spiritualiteit in die aktiewe en belangrike verbinding met die krag of die wese van die dieper self. Onder invloed van die Postmodernisme het die idee postgevat, dat absolute waarhede nie bestaan nie en verantwoordelik is vir onverdraagsaamheid. Die aanspraak van verskillende godsdienste op die absolute waarheid staan daardeur onder druk. Volgens kan geen godsdiens meer aanspraak maak op die absolute waarheid nie. Dit beteken dat elke godsdiens 'n waarheid verkondig, maar geen op die absolute waarheid nie.


Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike

Wendag


Die webbladsy is 'n ruimte waar mense kan aantoon hoe hulle die nuwe inligting oor die heelal, die aarde en lewe op aarde integreer met die nuwe inligting oor die Bybel, gode van die Ou testament, Jesus van Nasaret, die Christelike godsdiens en ander godsdienste. Kortliks gestel - dis 'n ruimte vir mense wat nie sku is om oor hulle soeke na sin te praat nie. Ons aanvaar dat ons almal pelgrims is wat besig is om ons eie lewensreis te voltooi. Pelgrims word dikwels gedwing om by 'n oase aan te doen om asem te skep, hulle dors te les en ook 'n gesprek of twee aan te knoop voordat hulle die reis voortsit. Hierdie webbladsy is bedoel om so 'n oase te wees.

Ons Visie:

Ons visualiseer 'n nuwe era waar inligting vrylik kan vloei sonder vrees vir marginalisering, verkettering, of vervolging. Elke mens, man, vrou of kind, behoort in staat te wees om in positiewe verhoudings tot hulleself, hulle medemense, hulle omgewing en die goddelike te kan leef. Ons streef na 'n kultuur wat bevorderlik is vir ware selfverwesenliking.

Ons Missie:

Wendag wil 'n ruimte vir oop religieuse gesprek verskaf. In hierdie spirituele ruimte kan nuwe gedeelde waardes ontwikkel word, en lewensin en betekenis aan die orde kom. Hierdie ruimte verskaf 'n spirituele en sosiale tuiste vir mense wat hulle met vrye religieuse denke identifiseer - veral uit die perspektief dat alle godsdienste en gelowe kultuurprodukte is.

Ons Doelstellings:

In ooreenstemming met ons visie en missie, en gelei deur ons waardes, verenig Wendag stellings soos die volgende na te streef:

Oop Religieuse Gesprek:
  1. om deur 'n gesprek mense te ondersteun om vrede te hê met hulle self, akkommoderend met ander mense saam te leef, en verantwoordelik met hulle omgewing om te gaan;
  2. om begrip vir religieuse diversiteit te bevorder;
  3. om wanpersepsies ten opsigte van die konigkryk van God deur gesprek op te klaar;
  4. om aansluiting te soek en te vind met vrye denkers wat dieselfde of soortgelyke doelstellings as ons het;
  5. om begeleidende materiaal vir kinders en volwassenes te verskaf;

Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike.

Ek vra na God


“Dit verg dapperheid om die waarheid te ondersoek.” “Diegene wat sê dat kennis nie belangrik is nie, is dwase ...” “Jou werk as mens is om soveel as moontlik kennis op te doen.” “Kennis kan jou oë oopmaak vir dinge wat jy nie kan sien nie.”


Jesus sê:
“Ek sal jou gee wat geen oog nog ooit gesien het nie en wat geen oor nog gehoor het nie, en wat geen hand aangeraak het nie, en wat nie deur die menslike verstand bedink is nie.”


En hieromtrent sê Jesus:
“Gelukkig is hy wat kennis gevind het...”
“...die waarheid sal julle vry maak.”


Volgens Die Evangelie van Thomas, vers 2 het Jesus gesê:
“Laat hy wat soek nie ophou soek tot hy gevind het nie.
En as hy rus vind,
sal hy verontrus word,
en as hy verontrus is,
sal hy hom verwonder en hy sal oor alles heers en rus vind.”


En dan is daar ook geskryf:
“Daar is net een doel met die lewe en slegs een:
Om soveel moontlik van die kompleksiteit van die wêreld, sy skoonheid, verborgenheid, en raaisels te verstaan en te getuig.. Hoe meer jy verstaan, hoe meer sal jy ondersoek instel, hoe groter is jou lewensgenot en gevoel van vrede. Dit is al wat dit behels.” - Anne Rice


“What is above knows what is below, but what is below does not know what is above. One climbs, one sees. One now knows what is below, but also what is above. That's a lot more, I would say, than staying below.” - Anne Rice


“God het die mens na sy beeld geskep, en daarna het die mens die kompliment teruggegee.” - Voltaire


Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike.

Die Evangelie van Filippus


Die Apokriewe (dws nie opgeneem in die Nuwe Tesament nie) Evangelie van Apostel Filippus, 'n persoonlike dissipel van Jesus Christus, is deur argeoloë in 1945 in Egipte gevind. Dit bevat baie belangrike inligting wat Jesus Christus aan Filippus meedeel.

Dit gaan oor die hoogste meditatiewe tegnieke wat geestelike krygers lei na die woning van God-die-Vader, wat Filippus die Bruidskamer noem. In die Evangelie is twee vertellingslyne verweef: die lyn van seksuele liefde tussen mense en die lyn van die hoogste liefde vir God; eersgenoemde word beskou as 'n prototipe van die latere.

Die Evangelie is geskryf in artistieke literêre taal en is ryk aan gelykenisse.


[110] Wie die kennis van die waarheid besit, is 'n vry man. Die vrye mens sondig nie, want "elkeen wat sondig, is 'n slaaf van die sonde." Die Moeder is die Waarheid, die Kennis is die Vader. Diegene wat nie sondig nie, noem die wêreld 'vrye mense'.

Die Kennis van die Waarheid verhoog diegene wat nie sondig nie; dit wil sê, "sy maak hulle vry": dit laat hulle bo die hele wereld uitstyg. "Maar die liefde bou op." Diegene wat deur Kennis vry geword het, is deur liefde 'n dienskneg vir diegene wat nog nie die vryheid van Kennis kan dra nie. Die Kennis stel hulle in staat om vrye mense te word. Liefde eien niks toe nie, want waarom sou Sy iets toeëien? Alles is immers van Haar? Sy sê nie: 'Dis myne' of: "Dit is van my," maar Sy sê: "Dit is joune".

[123]Solank die [interne dele] van hierdie wêreld [verborge] is, is dit ongeskonde en lewendig. [Maar as hulle sigbaar is], is hulle dood, soos die sigbare mens [wys: solank as] die binnegoed van die mens verborge is, leef die mens. Wanneer sy binnegoed sigbaar word, (en) uitkom, sal die mens sterf. So is dit ook met die boom. Solank die wortels daarvan verborge is, spruit dit uit en groei dit. As sy wortel sigbaar word, verdor dit. So is dit met alles wat in die wêreld voortgebring word, nie net met wat sigbaar is nie, maar ook met wat verborge is.

Solank die wortel van die kwaad verborge is, is dit sterk; maar as dit herken word, word dit vernietig en wanneer dit blootgestel word, verdwyn dit. Dit is waarom die Logos, Johannes die Doper! sê "Die byl lê al aan die wortel van die bome." Dit sal nie net afkap word nie, want dit wat afgekap word, spruit natuurlik weer uit. Maar eerder delf die byl in die grond af en ontwortel die boom. Tog het Yeshúa die wortels van die hele plek opgetrek, maar die ander het dit net gedeeltelik gedoen.

Wat ons almal betref - laat elkeen van ons delf tot in die wortels van die kwaad wat in hom is en sy wortels uit sy eie hart uitruk. Tog sal dit (kwaad) ontwortel word as ons dit maar erken. Maar as ons nie daarvan bewus is nie, skiet dit wortel in ons binneste en produseer dit die vrugte daarvan in ons harte. Dit maak homself baas oor ons en ons word die slawe daarvan gemaak. Ons word gevange geneem, wat ons dwing om te doen wat ons nie wil nie en om nie te doen wat ons wil nie. Dit is kragtig totdat ons dit herken.

Onkunde is die moeder van [alle kwaad]. Die onkunde [...] Diegene wat van [die onkunde] af kom, het nie bestaan nie, en sal nie bestaan nie. [Maar die wat in die waarheid is] sal volkome word wanneer die hele waarheid geopenbaar word, want die Waarheid, net soos onkunde - terwyl dit verborge is, rus dit op sigself; maar wanneer dit geopenbaar en herken word, blom dit en word geprys. Aangesien dit magtiger is as onkunde en dwaling, gee dit vryheid. Die Logos het gesê: "As jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vrymaak."

Onkunde is slawerny. Kennis is vryheid. As ons die waarheid ken, sal ons die vrugte van die waarheid in onsself vind. As ons met Haar verenig, sal Sy vir ons die vervulling (pleroma) bring.


The Gospel of Philip The Gospel of Philip

Die Evangelie van Waarheid


Die Evangelie van die waarheid word nie as 'n evangelie beskou nie. Dit word beter gesien as 'n gedig of 'n homilie (preek). Dit bied nie 'n verhaal van Jesus se lewe nie; in plaas daarvan word sy lewe rondom verskillende temas aangebied. Dit word algemeen aanvaar dat dit een van die bes geskrewe tekste is wat by Nag Hammadi gevind was. Dit het 'n elegante, en 'n goed afgeronde styl; dit weerspieël die skrywer se unieke vermoë om net die regte woorde te kies. Sommige vertalings kon daardie oorspronklike welsprekendheid vaslê en behou. Uit die gedig blyk dit dat die skrywer 'n hellenistiese opvoeding ontvang het. Hy was 'n bekwame digter wat die tegniek van parallelle uitsprake gebruik het om 'n dieper betekenis uit die teks na vore te bring. Dit is waarskynlik dat hy beoefen het wat hy verkondig het in die sin dat hy sy 'kennis' gebruik het om sy idees volledig toe te lig.

Dit alles dui daarop dat die outeur beklee was met 'n diepe spiritualiteit en een van die beste skrywers van die vroeë Christelike era. Histories is die Evangelie van die Waarheid beskou as 'n gnostiese eksegese van verskillende ander evangelies, waaronder verskeie wat in die kanon is. Meer onlangs het geleerdes egter 'n beter begrip van die gnostisisme gekry, en sommige ortodokse christene beweer nou dat die stuk glad nie gnosties is nie.

Voor die ontdekking in Nag Hammadi, het geleerdes bitter min inligting gehad oor gnostisisme en meestal uit die geskrifte wat teen die groep gekant was en hulle beswadder het vir eie gewin, gnostisisme probeer verstaan. Onder die meer luidrugtige swartsmeerders was kerkvaders soos Irenaeus, Tertullianus en Epiphanius. Dit is dus nie verbasend dat moderne geleerdes eenvormig teen baie van die leerstellings gekant was nie. Met die ontdekking van die werklike dokumente kry geleerdes egter 'n beter begrip van die betrokke kwessies. En die prentjie het baie ingewikkelder geword. Aangesien daar nou 'n beter begrip is oor wat die gnostici werklik geglo het en waar die ortodokse leer skeefgeloop het.

Geleerdes meen dat dit moontlik een van die oudste gnostisistiese geskrifte is van antieke gnostiese Christene, wat die ortodokse Christendom van die Romeinse ryk voorafgaan het. Die vraag of dit met gesag na Valentinus as outeur verbind kan word, bly in geskil, maar dit is waarskynlik omstreeks 140-150 n.C. geskryf, beslis binne sy leeftyd. Gedurende hierdie tyd was daar nog nie 'n ortodokse Christelike Kerk gewees nie en leerstelling was nog nie vasgestel nie. Die skrywer van hierdie manuskrip was vertroud met die boeke van Paulus, Johannes en Hebreërs, en sinspeel gereeld daarop.

Wie die boek geskryf het, het homself as 'n ware Christen beskou, soos enige ander van die Christen groepe wat daardie tyd bekend was. Daar is baie verwysings na Jesus, die Christus.

Wat is die rol van Jesus in die Evangelie van die Waarheid?

In die Evangelie van die Waarheid is die eerste verwysing na Jesus dat hy diegene wat in die duisternis was, verlig. In 'n sekere sin het Jesus dan hulle riglyn geword; hy was iemand wat as leermeester gepraat het. Jesus het kennis en volmaaktheid omvat. Hy was 'n voorbeeld vir almal.

Dit dui egter nie daarop dat hierdie skrywer saamstem met alles wat ander geskryf het nie. Inderdaad nie. Hy het van sommige van die Cristen vaders van die tyd verskil, in sy begrip van kennis en hoe dit waardeer en verstaan moes word.

Die Evangelie van die waarheid verkondig kennis, die kennis wat onkunde vervang. Die produk van onkunde is dwaling, wat in die Evangelie van die Waarheid beskryf word as "die plaasvervanger van die waarheid". As onkunde 'n dwaling is, dan is kennis deel van die goeie nuus; dit is vreugdevolle nuus, want dit gee sin aan die menslike lewe. Dit wil sê dat daar 'n bestaan anderkant hierdie wêreld bestaan, 'n ware bestaan wat nie met hierdie wêreld verstrengel is nie. Dit is 'n bestaan wat in God gewortel is en wat hierdie wêreld oorskry. In so 'n mate dat mens hierdie materiële wêreld as irrelevant vir sy wese kan sien, benader daardie individu die werklikheid.

Die gnostiese benadering is dat Jesus nie gekom het om ons van ons sondes te verlos nie; in plaas daarvan het die Jesus-openbaring ons in staat gestel om die konsep van seunskap beter te verstaan deur ons onkunde deur kennis te vervang. Ons is nie geskep om in hierdie wêreld te leef nie. Ons is geskape om die seuns en dogters van God te wees, buiten die wêreld. In ooreenstemming met die openbaring van Jesus kan die individu dus verskillende bestaanslae binne haar/hom-self onderskei. Stap vir stap beweeg die individu na hoër bestaansvlakke totdat sy/hy ontdek dat 'n mens self verenig is met die goddelike Bron. Gnostisisme is dus nie 'n verlossende teologie nie, maar eerder 'n metode wat tot regte denke lei.

Namate geleerdes meer vertroud raak met die verskillende aspekte van gnostisisme, is hulle geneig om tot die gevolgtrekking te kom dat dit 'n ander interpretasie van die Christendom gee as wat die ortdokse Christene geglo het. Dit was gebaseer op die idee dat die individu dit self sou kon leer. Dit was nie gebaseer op die hiërargie van die kerk nie. Nadat die leer van die kerkvaders die redding aan die lewe in die ortodokse Romeinse kerk verbind het, kan 'n mens verstaan hoe gnostiek as ketters verklaar is.

Die Gnostikus het geglo dat redding, daardie 'rus', daardie uiteindelike werklikheid, eintlik buite die heelal was. Mense kon dit verstaan. Maar God was altyd aan die wortel daarvan. Die begrip van God was die doel; trouens, dit was die enigste doel wat saak gemaak het.


The Gospel of Truth The Gospel of Truth

Onbekende God


Aan 'n onbekende God.
Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken.


God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle God kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag.

Die kerkraadslede en Yahweh gelowiges sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus antwoord: Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; as julle My geken het, sou julle ook my Vader geken het. Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.

Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by jul vader gesien het. Julle doen die werke van jul vader. En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.

Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is en die vader daarvan.

Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.

Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.

325 n.C. kondig Konstantyn 'n proklamasie uit: alle Christen groepe moet byeenkom om eenvormigheid in die geloof teweeg te bring, afvaardigings van dwarsoor die streek kom toe byeen en handig hul geskrifte wat hul moes saambring in aan die hof van die Romeinse ryk, hier word deur stemming tot belangrike sake ooreengekom en die wie nie akkoord gaan met die proses nie word verketter, hul geskrifte vernietig en met die dood gedreig.

Die hof van konstantyn herskryf die Evangelies om "polities korrek" en aanvaarbaar te wees vir die groter menigde en om die nuwe sienswyses wat deur stemming bepaal was weer te gee, en word later as kanon versprei, selfs die geskrifte van die Jode en israeliete word in die kanon ingesluit, alle ander (ketter) geskrifte moes nou vernietig word en 'n veldtog word geloods om alle teenstrydige Evangelies te verbrand, self die groot biblioteek van Alexandria was afgebrand om van al die "ongewenste" geskrifte ontslae te raak. So word die vader van die joodse geloof wat Jesus as mensemoordenaar en duiwel verklaar het nou ook een van die Drie-eenheid. En steeds kruisig die Christene Jesus elke Sondag oor en oor om hul van hul sondes te verlos, sonder om ag te slaan aan die waarskuwing wat Jesus in MATTHÉÜS 21:33-46 aan "Die slegte mense" gegee het.

Gelykenis van die landbouers.

33 LUISTER na 'n ander gelykenis: Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het; en hy het 'n heining daarom gesit en 'n parskuip daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan.

34 En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang.

35 Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig.

36 Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met dié net so gemaak.

37 Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê: Hulle sal my seun ontsien.

38 Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.

39 En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak.

40 Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen?

41 Hulle antwoord Hom: Die slegte mense — hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee.

42 Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?

43 Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.

44 En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, dié sal hy vermorsel.

45 En toe die owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.

46 En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir 'n profeet gehou het.


Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike.

Zostrianos


Oracles of Truth of Zostrianos
God of Truth
Teachings of Zoroaster

Zoroastrisme was in die sesde eeu vC in Persië gestig deur Zoroaster, wat ook bekend staan as Zarathustra. Zoroaster was die profeet van 'n nuwe soort godsdiens, een wat geloof in 'n enkele god in plaas van baie verkondig het. Terwyl die meeste godsdienste van die dag verskeie gode aanbid het, Zoroastrisme was een van die eerste belangrike monoteïstiese godsdienste ter wêreld. Alhoewel dit nie meer 'n belangrike wêreldgodsdiens is nie, het dit nog steeds volgelinge in die moderne tyd en deel baie van die etiese en, in sommige gevalle, die godsdienstige oortuigings van Judaïsme, Christendom en Islam.

'Ek prys die gedagte goedbedink, die woord goed uitgespreek en die daad goed gedoen.' - Zoroastriese gebed.

Zoroaster het geleer dat net soos die dag van die nag en die duisternis van die lig verdeel word, die goeie ook van die kwaad geskei is. Die God van Zoroastrianisme word Ahura Mazda genoem. Die goeie magte in die wêreld word gelei deur Ahura Mazda se dienaar, die heilige gees Spenta Mainyu. Spenta Mainyu tree ook op as medium tussen die mense en Ahura Mazda. Deur Spenta Mainyu kan mense die magtige krag van die bose verslaan - die bose gees Angra Mainyu. Mense, hoewel hulle in staat is tot kwaad en versoeking deur Angra Mainyu, was nie as inherent sondig gesien nie. Zoroastrianisme glo dat Ahura Mazda mense vrye wil gegee het om tussen goed of kwaad te kies. Deur goeie woorde, gedagtes en dade kan mense Ahura Mazda dien en help om Angra Mainyu te verslaan. Zoroaster het ook geleer dat goed uiteindelik oor die kwaad sal seëvier.

Daar is duidelike ooreenkomste tussen Zoroastrianisme en die monoteïstiese godsdienste soos Judaïsme, Christendom en Islam. Net soos hierdie drie, leer dit geloof in een god, 'n hoogste krag van goed wat deur die bose mag teëgestaan word. Die simbool van vuur, 'n belangrike Christelike simbool van die Heilige Gees en die ewige lewe, is ook belangrik in die Zoroastrianisme vir dieselfde rede.

Al hierdie godsdienste glo in 'n besliste verskil tussen goed en kwaad. Daar is egter ook belangrike verskille. Die drie Abrahamitiese gelowe glo dat mense die vrye wil het om te kies tussen goed en kwaad, soos Zoroastrianisme. Maar hoewel die Joods-Christelike tradisie leer dat Satan deur God geskape is en goed was voordat hy geval het, is Angra Mainyu in homself 'n godheid van kwaad. Islam is ook strenger monoteïsties as enige van hierdie godsdienste, en glo net in engele as boodskappers en verwerp die idee van tussengangers soos Spenta Mainyu, Jesus of die Heilige Gees.

Met al hierdie godsdienste - veral hul leerstellings oor etiek en goeie dade is hul ooreenkomste belangriker as hul verskille.

“Of the Life Hereafter”

“Yet know, vain sceptics! know, th’ Almighty Mind,
Who breathed on man a portion of His fire,
Bade his free soul, by earth nor time confined,
To heaven, to immortality aspire.”

Slowly and solemnly, now I approach this subject of great theological mystery, of the migration from the known to the unknown universe.

“. . . The worldly existence is, in the end, death, and disappearance, and of the spiritual existence, in the end, that of a soul of the righteous is undecaying, immortal, and undisturbed, full of glory and full of enjoyment, for ever and everlasting, with the angels and archangels and the guardian spirits of the righteous.”

The hour of departure rings out in solemn silence, when the severance of terrestrial friendship and unity which existed in him as a man must take place—one to ascend, and the remnant to dissolve into its elements. The scriptures of Zoroaster most vividly describe this solemn event, and give evidence right through of the great belief in immortality of the soul and the resurrection of the body.

At the glorious sunset of the pious life, the soul remains three days near his lifelong friend the body, and perceives and “sees as much joyfulness as the whole living world possesses.” For him, the fourth day dawns in gloria in excelsis. From the midst of his worldly nearest and dearest relatives, friends, and neighbours, the soul, having been bidden pious adieux in holy blessings, ascends in the company of his guardian angel, Shros, to render his account at the gate of “Chinvat Bridge.” In his upward ethereal journey, floating in the region of the sweet-scented balm of the south soft wind, he meets his own astral self, transformed into a handsome figure of gracefulness and seraphic beauty. This figure reveals itself to him as his Good Thoughts, Good Words, and Good Deeds. Pleased with his welcome, and having rendered his account to Mehr Davar, the recorder at the gate of Heaven, he passes the barrier to eternal bliss and happiness, and awaits his body on the great day of resurrection. On the contrary, there is a drastic picture drawn of the soul of a wicked man. It must suffer till the last day of the Great Gathering, when everybody will be judged, the battle will end, the Evil Spirit will no more have power to play man as a pawn, and there will be everlasting peace—peace and happiness.

A sinful soul need never despair of mercy and forgiveness of God. Wicked as he may have been, a due notice of any good deed done by him will be taken into consideration by the Great Merciful. One of the numerous questions asked by Zoroaster of Ahura-Mazda, was in reference to a man whose body was feeling the torments of hell, with the exception of his right foot. It was participating in the heavenly bliss and comfort. The man was a wicked king in the world below, who ruled his country with oppression, lawlessness, and violence. He was incapable of practising any known virtue. One day, when he was out hunting for his pleasure, he saw a goat, tethered to a stake, vainly trying to reach a morsel of hay. The sight of a poor hungry beast straining at the rope kindled a spark of mercy in his otherwise obdurate heart. Thus moved by a sudden impulse, he, with his right foot, kicked the morsel of hay within reach of the famished beast. The incident was duly recorded in the Book of Fate, and the foot received its reward. This legend, savouring of antiquity, and backed up by ancient authorities, reveals to a Zoroastrian the sublime doctrine of reward and punishment.


Zostrianos Zostrianos

The Treatise on the Resurrection


Some there are, my son Rheginos, who want to learn many things. They have this goal when they are occupied with questions whose answer is lacking. If they succeed with these, they usually think very highly of themselves. But I do not think that they have stood within the Word of Truth. They seek rather their own rest, which we have received through our Savior, our Lord Christ. We received it when we came to know the truth and rested ourselves upon it. But since you ask us pleasantly what is proper concerning the resurrection, I am writing you that it is necessary. To be sure, many are lacking faith in it, but there are a few who find it. So then, let us discuss the matter.

How did the Lord proclaim things while he existed in flesh and after he had revealed himself as Son of God? He lived in this place where you remain, speaking about the Law of Nature - but I call it 'Death'. Now the Son of God, Rheginos, was Son of Man. He embraced them both, possessing the humanity and the divinity, so that on the one hand he might vanquish death through his being Son of God, and that on the other through the Son of Man the restoration to the Pleroma might occur; because he was originally from above, a seed of Truth, before this structure had come into being. In this many dominions and divinities came into existence.

I know that I am presenting the solution in difficult terms, but there is nothing difficult in the Word of Truth. But since the Solution appeared so as not to leave anything hidden, but to reveal all things openly concerning existence - the destruction of evil on the one hand, the revelation of the elect on the other. This is the emanation of Truth and Spirit, Grace is of the Truth.

The Savior swallowed up death - (of this) you are not reckoned as being ignorant - for he put aside the world which is perishing. He transformed himself into an imperishable Aeon and raised himself up, having swallowed the visible by the invisible, and he gave us the way of our immortality. Then, indeed, as the Apostle said, "We suffered with him, and we arose with him, and we went to heaven with him". Now if we are manifest in this world wearing him, we are that one`s beams, and we are embraced by him until our setting, that is to say, our death in this life. We are drawn to heaven by him, like beams by the sun, not being restrained by anything. This is the spiritual resurrection which swallows up the psychic in the same way as the fleshly.

But if there is one who does not believe, he does not have the (capacity to be) persuaded. For it is the domain of faith, my son, and not that which belongs to persuasion: the dead shall arise! There is one who believes among the philsophers who are in this world. At least he will arise. And let not the philosopher who is in this world have cause to believe that he is one who returns himself by himself - and (that) because of our faith! For we have known the Son of Man, and we have believed that he rose from among the dead. This is he of whom we say, "He became the destruction of death, as he is a great one in whom they believe." Great are those who believe.

The thought of those who are saved shall not perish. The mind of those who have known him shall not perish. Therefore, we are elected to salvation and redemption since we are predestined from the beginning not to fall into the foolishness of those who are without knowledge, but we shall enter into the wisdom of those who have known the Truth. Indeed, the Truth which is kept cannot be abandoned, nor has it been. "Strong is the system of the Pleroma; small is that which broke loose (and) became (the) world. But the All is what is encompassed. It has not come into being; it was existing." So, never doubt concerning the resurrection, my son Rheginos! For if you were not existing in flesh, you received flesh when you entered this world. Why will you not receive flesh when you ascend into the Aeon? That which is better than the flesh is that which is for (the) cause of life. That which came into being on your account, is it not yours? Does not that which is yours exist with you? Yet, while you are in this world, what is it that you lack? This is what you have been making every effort to learn.

Do not be led astray. The aeon of the aeons of the living ones is great, yet (so also is) the [punishment] of those who are unconvinced. Many bonds and chastisers surround you. Flee quickly before death reaches you. Look at the Light. Flee the Darkness. Do not be led astray to your destruction.


The Treatise on the Resurrection The Treatise on the Resurrection

The Sophia of Jesus Christ


After he rose from the dead, his twelve disciples and seven women continued to be his followers, and went to Galilee onto the mountain called "Divination and Joy". When they gathered together and were perplexed about the underlying reality of the universe and the plan, and the holy providence, and the power of the authorities, and about everything the Savior is doing with them in the secret of the holy plan, the Savior appeared - not in his previous form, but in the invisible spirit. And his likeness resembles a great angel of light. But his resemblance I must not describe. No mortal flesh could endure it, but only pure, perfect flesh, like that which he taught us about on the mountain called "Of the Olives" in Galilee.

And he said: "Peace be to you, My peace I give you!" And they all marveled and were afraid. The Savior laughed and said to them: "What are you thinking about? Are you perplexed? What are you searching for?"

Philip said: "For the underlying reality of the universe and the plan."

The Savior said to them: "I want you to know that all men are born on earth from the foundation of the world until now, being dust, while they have inquired about God, who he is and what he is like, have not found him. Now the wisest among them have speculated from the ordering of the world and (its) movement. But their speculation has not reached the truth. For it is said that the ordering is directed in three ways, by all the philosophers, (and) hence they do not agree. For some of them say about the world that it is directed by itself. Others, that it is providence (that directs it). Others, that it is fate. But it is none of these. Again, of the three voices I have just mentioned, none is close to the truth, and (they are) from man. But I, who came from Infinite Light, I am here - for I know him (Light) - that I might speak to you about the precise nature of the truth. For whatever is from itself is a polluted life; it is self-made. Providence has no wisdom in it. And fate does not discern. But to you it is given to know; and whoever is worthy of knowledge will receive (it), whoever has not been begotten by the sowing of unclean rubbing but by First Who Was Sent, for he is an immortal in the midst of mortal men."

Matthew said to him: "Lord, no one can find the truth except through you. Therefore teach us the truth."

The Savior said: "He Who Is is ineffable. No principle knew him, no authority, no subjection, nor any creature from the foundation of the world until now, except he alone, and anyone to whom he wants to make revelation through him who is from First Light. From now on, I am the Great Savior. For he is immortal and eternal. Now he is eternal, having no birth; for everyone who has birth will perish. He is unbegotten, having no beginning; for everyone who has a beginning has an end. Since no one rules over him, he has no name; for whoever has a name is the creation of another."

(BG 84, 13-17 adds: He is unnameable. He has no human form; for whoever has human form is the creation of another).

"And he has a semblance of his own - not like what you have seen and received, but a strange semblance that surpasses all things and is better than the universe. It looks to every side and sees itself from itself. Since it is infinite, he is ever incomprehensible. He is imperishable and has no likeness (to anything). He is unchanging good. He is faultless. He is eternal. He is blessed. While he is not known, he ever knows himself. He is immeasurable. He is untraceable. He is perfect, having no defect. He is imperishability blessed. He is called 'Father of the Universe'".

Philip said: "Lord, how, then, did he appear to the perfect ones?"

The perfect Savior said to him: "Before anything is visible of those that are visible, the majesty and the authority are in him, since he embraces the whole of the totalities, while nothing embraces him. For he is all mind. And he is thought and considering and reflecting and rationality and power. They all are equal powers. They are the sources of the totalities. And their whole race from first to last was in his foreknowledge, (that of) the infinite, unbegotten Father."

Thomas said to him: "Lord, Savior, why did these come to be, and why were these revealed?"

The perfect Savior said: "I came from the Infinite that I might tell you all things. Spirit-Who-Is was the begetter, who had the power <of> a begetter and a form-giver`s nature, that the great wealth that was hidden in him might be revealed. Because of his mercy and his love, he wished to bring forth fruit by himself, that he might not <enjoy> his goodness alone, but (that) other spirits of the Unwavering Generation might bring forth body and fruit, glory and honor, in imperishableness and his infinite grace, that his treasure might be revealed by Self-begotten God, the father of every imperishableness and those that came to be afterward. But they had not yet come to visibility. Now a great difference exists among the imperishables."

He called out, saying: "Whoever has ears to hear about the infinities, let him hear!"; and "I have addressed those who are awake." Still he continued and said: "Everything that came from the perishable will perish, since it came from the perishable. But whatever came from imperishableness does not perish but becomes imperishable. So, many men went astray because they had not known this difference and they died."


The Sophia of Jesus Christ The Sophia of Jesus Christ

Die flits van misterie, wat net vir 'n oomblik verskyn het, sal dadelik verdwyn. Die woorde sal sonder enige inhoud wees, niks daarin sal ons vermoeide aandag trek nie, wat bloot oor hulle sal gly soos dit oor alles gly. Ons sal ongeërg omblaai en die boek ongeërg toemaak.

In ons versuim om waar te neem dat ons onsself beroof, die lewe ontneem van alle skoonheid, alle misterie, alle inhoud; en agterna wonder hoekom alles vir ons so oninteressant en verfoeilik is, hoekom ons nie begeer om te lewe nie en hoekom ons niks om ons verstaan nie; ons wonder hoekom brute geweld wen, of bedrog en vervalsing, alhoewel ons niks het om hierdie dinge teë te staan nie.

Die bestaande orde is reeds in die denkwêreld gevestig, en om daarteen te veg word tot 'n misdaad verklaar.

Met verbasende spoed het daardie beginsels wat gister die hoogste radikalisme in die denkgebied tot uitdrukking gebring het, die basis geword van opportunisme in die gebied van idees en dien as blinde paaie, wat die vooruitgang van denke stop. In ons oë het dit gebeur met die idee oor evolusie, waarop dit nou moontlik is om enigiets op te bou, en met behulp waarvan dit moontlik is om enigiets af te breek.

Maar denke, wat vry is, kan nie aan enige perke gebind word nie.

Die ware beweging wat aan die fondament van alles lê, is die beweging van denke. Ware energie is die energie van bewussyn. En die waarheid self is beweging, en kan nooit lei tot arrestasie, tot die staking van soektog nie.

Daarom is die ware en werklike vooruitgang van denke slegs in die wydste strewe na kennis, wat glad nie die moontlikheid van arrestasie in enige vorme van kennis bind nie. Die sin van die lewe is in die ewige soeke. En net in daardie soektog kan ons iets werklik nuuts vind.

Logies moet ons lewe en rasionaliteit in alles herken, of dit heeltemal ontken, selfs in onsself.


Definisie van deïsme - wat dit is, betekenis en begrip

Deisme

Deïsme is die erkenning van ‘n universele skeppende krag groter as dit wat deur die mensdom verklaar word, wat ondersteun word deur die persoonlike waarneming van wette en patrone in die natuur en die heelal, wat verewig en gestaaf word deur die aangebore vermoë van menslike verstand, en gekoppel word met die verwerping van aansprake deur individue en georganiseerde godsdienste, dat hulle spesiale openbarings ontvang het.

Lees verder...


Ope Brief aan die God van Die Bybel

Yahweh

Ek besef dat hierdie brief hoog waarskynlik as ‘onafgelewer’ sal terugkom...
Hierdie skrywe van my, hierdie skriftelike poging om uit te kom waar so baie, gereeld persoonlik kuier, en lyk my baie familiêr en tuis is. Hier is mense wat skriftelik getuig dat hulle U persoonlik ken, want U praat kwansuis met hulle. Dog na vele pogings met sulke mense vererg hulle hulself wanneer ek doodeenvoudig vra hoe U stem klink. Sommige lees U gedagtes en verkondig hele wêreld gebeure en selfs toekomstige gebeure deur tussen die lyne te praat van wat daar aangehaal word van wat U aan iemand sou gesê het. Al wat ek hieruit kan aflei, is dat daar oral privaat en op verskillende vlakke met U gekoukus word. Dat sekere van U uitlegte en bedoelings wat die ganse mensdom baie ernstig raak, aan uitgesoektes ‘gefluister’ word, en dat dit dan aan die onbevoorregte bykans ontelbare siele verkondig moet word teen finansiële vergoeding. Want in baie gevalle is om U te ken ‘n beroep.

Lees verder...Die Onbekende God

Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God Wendag - Die onbekende God
Wendag - Die onbekende God

Die Onbekende God

Onbekende God

Aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om Hom te ken...

Handelinge 17Waarhede

Die waarheid gaan deur drie fases:

  1. Eerstens word dit bespot.
  2. Tweedens, word dit gewelddadig teëgestaan.
  3. Derdens word dit as vanselfsprekend aanvaar.
Louis Agassiz (1807-1873)


Christus

"Ek hou van julle Christus, ek hou nie van julle Christene nie. julle Christene is so anders as julle Christus".

Mahatma Gandhi (1869-1948)