Avond maal

Wendag

  • WendagWendag
  • VersoeningsdogmaVersoening
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Versoeningsdogma


Teologie van versoening:

Onder die verskillende begrippe en metafore van verlossing waarmee daar in die Bybel getuig word, is die taal van 'Versoening' veral prominent in die tradisionele Protestantse leerstelling en steeds vandag so.

18En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, 19naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou." (2 Kor. 5:18-19)

Die noue verband met gedagtes soos versoening, regverdiging en vergifnis, sowel as die suggestiewe persoonlike, etiese en politieke valensies wat dit aan beveel. Die spesifieke terminologie van versoening is relatief skaars in die Nuwe Testament, beperk tot slegs enkele plekke in die briefversameling van Paulus. Die doel is bloot om die aard van die goddelike gawe van versoening en die Christelike bediening van versoening waartoe dit aanleiding gee na te volg.

Huidige klimaat vir versoening:

Mense is stamgebonde. Dit is nie 'n nuwe insig nie. Ons het ons al vir millennia in groepe verdeel op grond van elke beskikbare eienskap. Ons smag na bande en aanhangsels, daarom hou ons van klubs, spanne, broederskap, familie ens.

Maar alhoewel hierdie ingeboude stamgebondenheid ons na 'n positiewe betrokkenheid en die skepping van 'n gemeenskap dryf, het dit ook sy donker kant. Die staminstink is nie net 'n instink om te behoort nie. Dit is ook 'n instink om uit te sluit.

Oor die laaste sowat 20 jaar het die Suid-Afrikaanse demografie drasties verander. Nie net is die bevolking bykans twee maal meer as tydens die laaste jare van die vorige bewind nie, maar is ’n groot persentasie verstedelik of in die proses om te verstedelik. Verder het Suid-Afrika tans meer onwettige immigrante as die totale wit-Afrikaner-bevolking. Veranderende demografie beteken ’n nuwe omgewing met nuwe eise en verwagtinge wat polities geakkommodeer moet word. Patrone van armoede, werkloosheid, xenofobie en vigilantisme hou verband met veranderende demografiese patrone en skep omgewings waar konflik, geweld en onstabiliteit soms endemies geword het. Voeg hierby die diep verdeelde aard van die Suid-Afrikaanse samelewing in terme van ras, klas en kultuur en enige scenario-ontleder sal kan aandui dat die politieke omgewing vorentoe net meer polities onstabiel kan raak. Met sosiale kohesie wat tans ernstig verbrokkel wil dit al hoe meer voorkom of die era van die reënboognasie onherroeplik tot die verlede behoort.

Die uitspeel van die winde van verandering. Tans sien ons die uitspeel van ’n kompleks dinamiese politieke omgewing met kenmerke soos institusionele en politieke verval, ekonomiese en finansiële uitdagings, uiters hoë vlakke van politieke mobilisasie, ’n rekonfigurasie van die politieke spektrum, arbeidsonstabiliteit, korrupsie, skandale en nepotisme.

Ras, berou en versoening:

Soos soveel mense, het ek die afgelope jare ons nasionale gesprek oor versoening dopgehou. Ek gebruik die term "gesprek" baie los, want daar was regtig nie veel sinvolle gesprekke nie. Al te dikwels het ons Politici, Aktiviste en kerkleiers, vasgevang in die oomblik, gekies om te praat en op te tree in gehoorsaamheid aan die skreeuende stem van die massa kultuur en nie die nog steeds klein stem van die Gees van God wat volgens my die enigste manier is om werklik vorentoe te beweeg nie.

Net om heeltemal duidelik te wees, rassisme is verkeerd. Daar is geen ruimte vir vooroordeel of rassisme nie.

Die dogma van wit skuldgevoel:

Maar binne die huidige dominante kulturele verhaal is daar meer aan die werk. Ons is gevra om idees soos "White Privilege", "White Fragility" en "White Guilt" as dogma (vereiste oortuigings) te aanvaar en om nie bevraagteken te word nie.

Om wit te wees, is om de facto aandadig te wees aan rassisme. Dit is nie ons houding of ons optrede wat rassisties is nie, maar ons wese. Diegene onder ons wat wit is, is skuldig, en ons is skuldig of ons werklik rassisties optree of nie.

Die probleem met sulke konstruksies is dat dit op sigself rassisties is. Om 'n hele ras bloot volgens die kleur van hul vel te beoordeel, is presies wat nie geduld word nie (dit moet ook nie). Hierdie vorm van rassisme is nou maatskaplik gesanksioneer. En dit is onherstelbaar. Ek kan nie my ras verander nie; daarom is my aandadige skuld permanent en onoorkomelik.

Die tweede probleem met hierdie dogma is dat dit die swart gemeenskap geweldig skade aandoen. Hoekom? Omdat blankes nou permanent en onherstelbaar die onderdrukker is, en daarom word ons swart bure afgeskuif na die ewige slagofferstatus. In hierdie formule kan daar nooit versoening plaasvind nie, selfs al is daar groot berou.

Dit bring ons by 'n permanente doodloopstraat. Hierdie dogma is sonder twyfel onbybels. Dit is vir die gelowiges verwarrend en desoriënterend om te sien dat kerkleierskap dit omhels.

Die kulturele proselytisering:

Daarbenewens word enige bevraagtekening van hierdie verhaal met die etiket "rassisties", net woede aanwek, indien nie die geweld van die massas nie. Jy mag nie twyfel nie. Jy mag nie kritiek lewer nie. Jy moet net aanvaar. Dit is soos die Borg in Star Trek,

"Ons is die Borg. Laat sak julle skilde en gee julle skepe oor. Ons voeg julle biologiese en tegnologiese kenmerkendheid by ons eie. Jou kultuur sal aanpas om ons te dien. Weerstand is nutteloos."- Star Trek

Inderdaad. Ons sien daagliks teenreaksie op diegene wat dit durf bevraagteken. Mense wat hul werk verloor, of kwaadwillig geteister word omdat hulle kontroversiële dinge durf sê of die motivering en boodskap van die regering of swart organisasies bevraagteken. En daar is baie om te bevraagteken.

Dit is nie te sê dat daar saamgestem kan word dat swart lewens van belang is nie, dat daar nog werk gedoen moet word om rassisme te bekamp, en dat daar vertroue en welwillendheid onder almal moet wees nie. daar moet egter gewaak word om nou alles oorboord te gooi en een en almal se voete te loop was soos wat die praktyk of kultuur so 'n dekade of wat gelede voorgskryf het nie.

Die dogma van White Guilt wat vandag so algemeen voorkom, kan nie 'n doel op sigself wees nie, want dit bied geen hoop op vrede nie. Ons moet ons gewete ondersoek en enige aanduiding hiervan by ons uitroei.

"Vandag word ons aangemoedig om te glo dat politiek ons opinies weerspieël en ons help om 'n gedeelde openbare ruimte te vorm. Politici praat en ons reageer - met ons stemme. Maar die waarheid is heeltemal anders. Die meeste mense voel nie asof hulle deel is van enige gesprek wat betekenis het nie. Hulle word vertel wat om te dink en hoe om dit te dink. Met algemene doelstellings, word hulle aangemoedig om te glo dat dit reeds lankal bepaal is. ”