Avond maal

Wendag

  • WendagWendag
  • Historiese JesusJesus
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Historiese Jesus


Jesus (Tradisionele Christen)

Augustinus het die volgende te sê gehad oor die christelike godsdiens: “Dit wat die Christelike godsdiens genoem word, het nooit bestaan vanaf die begin van die mensdom nie”.

Wat Augustinus hier vir ons per implikasie sê, is dat Jesus wat in Bethlehem gebore is, die Jood totaal ontkoppel het van die nuwe godsdiens wat opgestel is deur Keiser Konstantyn en die kerkvergadering. Daar is ‘n nuwe Jesus geskep (noem dit dan ‘n universele Jesus) uit mites en stories van oor die hele wêreld heen. Reeds vroeg in sy lewe saai Konstantyn die saad dat alle ANDERSDENKENDES vervolg en selfs tereg gestel moet word. Die mense word gedwing om nie vir self te mag dink nie en uit die mond van die kerk te praat. Dan is dit ook so dat Jesus nooit gesê het dat hy aan die kruis sou sterf vir al ons baie sondes, toe hy op aarde was nie.

As ons die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees, word Jesus se volgelinge nêrens ooit as Christene genoem nie. Hulle dink aan hulle self as Jode. Jesus was ook nie vir hulle die verlosser of redder soos die Christene vandag glo nie, maar hy is gesien as ‘n gesalfde, ‘n Christus of ‘n Messias. Hy is gesien as ‘n gestuurde profeet wat vir sy mense leiding moes gee in baie onstuimige, onderdrukkende tye. Met sy optredes het hy net vir die mense gewys hoe God is. Maar Jesus was nooit vir die eerste twee eeue God nie. Hy het nie aan die kruis vir ons sondes gesterf nie. (Dr Flip Schutte)

Ons weet nou dat die Bybel NIE ‘n historiese dokument of geskiedenisboek is nie. Die logika van die Bybelboek is liewers of eerder pluralisties en dikwels self weersprekend. Geen mens kan die Bybel as ‘n teksboek lees nie. (Willie Esterhuyse)

DIE KONSILIE VAN NICAEA (325 nC.)

Augustinus het hier ongelooflike insette gelewer. Die LITERALISTE se sienings en benaderings tot godsdiens, is by die vergadering in Nicaea en deur die bemoeiing van Keiser Konstantyn in beton vasgemessel tot baie diep in die 19 de eeu. Hierdie vergadering is belê om verskille in die kerk, wat die Keiser gesien het as aantasting van die eenheid van die staat en nie toelaatbaar was nie, op te los. (Die Keiser was Heer en die Heer was Keiser).

  1. Op hierdie vergadering is besluit op die belydenis van Nicaea wat tans nog op sekere plekke in gebruik is. Jesus word op historiese feite in die belydenis ingeskryf, maar van sy geestelike leringe is daar geen sprake nie.
  2. Keiser Konstantyn het die Nuwe Testament laat oor skryf!! (Dr Piet Odendaal) Waarom en hoekom? Wat is weggelaat en wat is bygevoeg? Hy laat ook alle bestaande manuskripte saam met ander verbandhoudende geskrifte verbrand. Was die Bybel hierna nog die eie WOORDE vanaf God … heilig en onbetwisbaar waar?
  3. Keiser Konstantyn laat die doodstraf vir kettery op die wetboeke plaas. Die voorloper van die verskriklike latere INKWISISIE EN HEKSE JAGTERY. Beide Calvyn en Luther het die inkwisisie ondersteun. Dit was immers ‘n manier om geld vir die kerk te maak. Ek is oortuig daarvan dat onder die invloed van die Keiser, Augustinus se veroordeling dat alle andersdenkendes vervolg moet word, ook kom uit hierdie tyd (354-430 nC). Keiser Konstantyn is ook in die tyd as ‘n massa moordenaar gesien. In dieselfde jaar van die Vergadering, het hy ook sy vrou en kind laat vermoor, om nie te praat van die duisende wat op die slagveld gedood is nie.
  4. Augustinus (of Augustinus van Hippo, 354-430 nC.) tans Annaba in Algrie , was die argitek van die hierdie verkeerde en verouderde paradigma wat ingesluit het: Die Skepping, die Sondeval (die Erfsonde), die Kruisiging , die Opstanding , die Tweede Koms en Oordeel. As skrifverwysings is gebruik: Gen. 1-3 en Romeine 5: 12-21.
  5. Die leer van die Drie-eenheid kom ook nie in die Bybel voor nie, maar is nou deel van die belydenis en van vandag se kerk.

Hoe lyk die historiese Jesus en hoe verskil Hy van die Jesus waarvan ons in die kerk leer?

Die debat oor die vraag na die historiese Jesus is nie nuut nie. Elke noukeurige Bybelleser sal weet dat elke Evangelis sy eie beeld van Jesus teken. Die Jesus van Matteus, Markus en Lukas stem baie ooreen, maar verskil tog van mekaar. Dié drie verskil egter baie van die Jesus van Johannes. En die vier Evangeliste se weergawes verskil van die beeld van Jesus wat Paulus aan ons voorhou. Dit is minstens die laaste 170 jaar reeds dat navorsers daarop wys dat die Jesus agter die Evangelies, die historiese Jesus, anders is as die verskillende beelde van Jesus wat elkeen van die Evangeliste oor Hom teken.

Vandag kan ons minstens sê dat die historiese Jesus ’n enigma was. Geen poging om Hom, sy werk of wat met Hom gebeur het te beskryf, te omvat of te interpreteer, was of is finaal nie. Trouens, dit is duidelik dat daar tydens Jesus se lewe, selfs onder die dissipels, misverstande was oor wie Hy werklik was.

Jesus se kruisiging

Die feit dat Jesus gekruisig is, was 'n ongemaklike een vir die vroeë Jesus-sekte, aangesien kruisiging 'n Romeinse metode van teregstelling was wat gereserveer is vir weghol slawe, seerowers, bandiete en rebelle teen Rome. Dit lyk asof die eerste evangelies geskryf is in die nasleep van die mislukte Joodse Opstand van 66-70 nC en die skrywer van die vroegste evangelie, het blykbaar besonder hard gewerk om Jesus te distansieer van enige wenk dat hy soos die onlangse Joodse was. rebelle, aangesien dit moeilik in daardie omgewing sou gewees het om 'n geloof te verkoop wat 'n gekruisigde Jood as fokus gehad het.

Dit is hoekom die evangelies so hard werk om die blaam op "die owerpriesters en die ouderlinge" of, in die laaste van die evangelies, bloot "die Jode" te pak. die skrywer veronderstel dat die priesters Jesus van godslastering beskuldig het, maar dit pas nie by wat ons weet oor hoe so 'n beskuldiging destyds sou uitspeel nie. Die Joodse tempelleierskap het wel die reg gehad om mense tereg te stel vir godsdienstige misdade, so as dit die beskuldiging teen Jesus was, kon die Sanhedrin hom tot die dood veroordeel het en met klippe gestenig het – die straf vir godslastering. Die feit dat die evangelies dus uitbeeld dat Jesus gekruisig word eerder as wat gestenig is, dui daarop dat hierdie deel van die verhaal nie waar is nie.

Die evangelies beeld Pilatus uit as hoogs huiwerig om Jesus tereg te stel, as swak en weifelend en geboelie deur die Joodse leiers en selfs as simpatiek teenoor Jesus. Niks hiervan pas by die genadelose en gewelddadige figuur wat ons vind wanneer ons na ander bronne oor hierdie man se heerskappy van Judea wend nie. Hy is uiteindelik verwyder vir sy wreedheid – nie iets wat die Romeine ligtelik gedoen het nie. Weereens, hierdie element in die verhaal is nie waar nie.

Dat die Joodse tempelleierskap 'n rol gespeel het in die arrestasie van Jesus en hom toe aan Pilatus oorgegee het, is hoogs waarskynlik. Pilatus was op hul drumpel in die Fort Antonia waar hy kamp opgeslaan met verskeie kohorte troepe spesifiek om 'n deksel op enige moeilikheid te hou deur radikale politieke amokmakers of apokaliptiese eindtydpredikers tydens die Paasfees af te skrik. Pilatus het sy meedoënlose vermoë gedemonstreer om enige sweempie van rebellie te onderdruk deur grootskaalse geweld wat in die verlede onoordeelkundig op skares ontketen is, so die idee om Jesus aan hom oor te gee om enige meer grootskaalse vergelding deur Pilatus se troepe te vermy, sou sin gemaak het vir die Joodse leiers.

Selfs die evangelies beeld Jesus uit wat saam met twee politieke bandiete gekruisig word en selfs het Pilatus die woorde "Jesus van Nasaret: Koning van die Jode" op sy kruis laat aanbring. Dit dui daarop dat daar geen uitweg was aan die feit dat Pilatus Jesus gekruisig het nie omdat sy prediking as 'n direkte bedreiging vir die soewereiniteit van Rome gesien is. Hy is as 'n politieke rebel gekruisig.

Daarom dan die opdrag in (LUKAS 22:36) Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop.

Die bewering dat hulle Jesus nie self vir hulle eie misdaad van godslastering kon teregstel nie, is dus eenvoudig verkeerd – hulle kon. Tog is Jesus nie gestenig nie (die teregstelling vir godslastering), hy is gekruisig. Dit was die Romeinse teregstelling vir sedisie teen die Romeinse Ryk.