Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I

Deur: Waldor


Dawid se slingervel of die hamer van Thor? Twee volkshelde teenoor mekaar. Twee verteenwoordigers van twee verskillende groepe van die mensdom. Die een uit die stowwerige sandduine van Palestina in die Midde Ooste, en die ander, uit die mitologie en geloofsbeskouinge van die Europeër van die koue, groen Europa. Die een, die patriarg uit die antieke geskiedenis van die Judaïsme, die ander, die prinsipiële verteenwoordiger van die Aries religieuse begrip en moraliteit – die mitologiese verpersoonliking van die Nordiese karakter. Dawid, die aantreklike psalmdigter, stamvader van die Messias, slingervel held, krygs koning van Israel, vader van die ‘slimste’ man ooit, en ‘proto model’ vir Michael Angelo se beroemde beeld; teenoor Thor, die Dondergod van die Vikings, die antiek Noord Europese verpersoonliking van krygs etiek – Donderdag is na hom vernoem, sy naam word 52 keer elke jaar deur die son aangekondig, selfs vir Dawid se Israel.

Daar is in die lewe en in die geskiedenis baie rookskerms wat verhoed dat ons sien wat ons veronderstel is om te sien. Wat ons veronderstel is om te sien, maak die wesenlike verskil van hoe ons wêreldbeskouing gaan wees en ook inderdaad is. Ons wêreldbeskouing dus, gebaseer op dit wat ons nié sien nie, is waardeur en waarop baie misleiding gedy. Maar die waarheid kom een of ander tyd na vore. Wanneer gebeure en mense wat as goddelik voorgehou word, deel uitmaak van werklike plekke en geskiedkundige gebeure, word die latere mens daardeur genoodsaak om ‘analities akkurater’ tot die arena toe te tree. Tablette en beendere kan nie lieg nie. Opgrawings ontbloot bedrog van die eeue, maar bevestig ook die waarheid wat die ‘ingestelde’ en ‘ingeligte’ gees en oog so lank en eensaam moet vertroetel... Het die Kerkvaders ooit rekening gehou met die ontwikkeling van die tegnologie en die analitiese insig van die mens, wat perse, ‘n ander aspek van die goddelike is?

Ons weet dat Dawid vir Goliat verslaan het. Die ‘reuse’ Goliat was ‘n ‘Filistyn’ vertel die Bybel ons. Dit wat ons van die Filistyne weet en hoe ons hulle sien, is wat die Israeliete aan ons oorgedra het. Ons weet daaruit, dat die Filistyne vir die ‘uitverkore volk van God’ ‘n irritasie was, maar dat hulle uiteindelik dié irritasie oorwin en vernietig het. Die geveg tussen die ‘skone’ koning Dawid en die barbaarse Goliat is ‘n tweegeveg uit die Joodse geskiedenis wat vergoddelik is en natuurlik ook só in ons Christen geloof verewig is. Dit is een van die eerste verhale wat in ons Sondagskole aan ons ontvanklike kinders voorgehou word as teken van God se voorkeur, en as bewyse van Dawid se dapperheid. Dit is nodeloos om die impak wat hierdie ‘tweegeveg’ op die psige van veral elke jong Christen seun het, te beklemtoon, of te beskryf.

Die Filistyne dus, word gemeet en geweeg volgens die Bybelse weergawe. Die Jode gebruik die ‘verre verlede’ om die hede ‘kosher’ te verklaar. Dit is moeilik om tussen jou helde en of boewe te onderskei indien jy net die een kant van die religieuse stryd kan, of mag lees. Ons is die slagoffers van ‘religieuse sensuur’ en moet goed bewus gemaak word van die ‘geestelike viktimisasie’ waaraan ons blootgestel is. Maar as ons uit die staanspoor vrye toegang tot die weergawes uit die anale van die Jode se vyande gehad het, sou ons ‘n meer getroue weergawe kon kry oor wie hulle in werklikheid was, en die draad van die religie wat hulle inderdaad daardie tyd beoefen het, optel. Die Bybel word die plaasvervanger vir die ‘werklike bestudering’ van die Joodse geskiedenis. Só gedy die Judaïsme agter ‘n gevestigde, bykans ondeurdringbare ‘rookskerm’.

Wat sien ons? Ons sien dat Dawid die reus Goliat met ‘n klip uit sy slingervel verslaan het. Dat Dawid se voorganger, Saul, en ook Simson, oneindige probleme met die Filistyne gehad het. Dat die Filistyne ‘n doring in die vlees van die Israeliete was. Hierdie vyande van die Israeliete was barbare in vergeleke met die Israeliete. Soveel so, dat die woord ‘Filistyn’ ‘n verewigde vloekwoord geword het – ‘Die Encarta World English Dictionary’ beskryf ‘Philistine’ as volg: “a materialistic person who is indiffirent to artistic and intelectual achievements and values” Van Schaik se Verklarende Woordeboek sê: “...persoon sonder kultuur of beskawing...” ek het persoonlik al meermale moes aanhoor hoe Afrikaners ‘filistyn’ as ‘n minagtende verwysing na die agtergeblewenes gebruik.

Die woord ‘filistyn’ het ‘n skelwoord geword, woord wat gebruik word om iemand mee sleg te sê, en dit as gevolg van die posisie wat die Filistyne daardie tyd teenoor die Israeliete ingeneem het - omdat hulle die vermetelheid gehad het om die Israeliete te durf opponeer. Christinne glo by monde van die Bybel (die woord van God), dat die Filistyne egter weinig meer as ‘n bende rowers was wat die vermetelheid gehad het om die uitverkore volk van God in hul vooropgestelde heilige tog lastig te val. Maar, wat sê die werklike geskiedenis en die eksakte wetenskap. Vloek ons nie dalk ons eie voorouers met die woord ‘filistyn’ nie?

“Palistine” is perse ontleen van die woord “Philistine”. Dit was eers in 1948 wat die naam Israel in die geskiedenis van mense heugenis aan ‘n landstreek van die Midde Ooste gegee is. Die Egiptenare het die land Egipte voortgebring, die Kanaäniete Kanaän, die Filistyne Palestina, die Babiloniërs Babilon, die antieke Grieke Griekeland, die Romeine Rome; so waarom was daar nie dan van die begin af ‘n land Israel gewees nie? Die Dawids, die Salomos, die Gideons en Saul et al, om nie te praat van die profete, het darem ‘n noemenswaardige duik in Palestina moes maak? Professor Stager werp lig op hierdie vraag ...”While the Israelites were making crude, unadorned, pottery, Philistines were decorating theirs in sophisticated styles...” Alles in die eksakte argeologie dui daarop dat die Filistyne die hele Palestina domineer het. Die sleutel tot hul dominansie was gesetel in hulle ‘gevorderde’ kultuur wat vêr bo die van die Israeliete was. Terwyl die Israeliete nog besig was met die beperkte gebruike van die Bronstydperk, was die Filistyne reeds sterk gevorder in die Ystertydperk. Hierdie verskil skemer deur die vooroordeel in die Ou Testament, waar daar in I Sameul gelees kan word dat daar “...was geen smid te vinde in die hele land van Israel nie...” en hulle moes na die Filistyne gaan om hul gereedskap skerp te laat maak. Die Filistyne het opgetrek met drie duisend strydwaens en ses duisend perderuiters maar tussen ses honderd Israelse mans was dit net Saul en sy seun Jonathan wat swaarde gehad het. Tussen ses honderd mans slegs twee swaarde! Ons lees dat die Israeliete ook weggekruip het ...”in die spelonke en in die doringbosse en in die rotse en in die grotte en in die kuile...” Klink vir my amper soos die veediewe in Lesotho. In I Sameul word daar ook erken dat die Israelse manskappe ...”bewende agter...” Saul aan gegaan het uit loutere vrees vir die Filistyne.

Die Januarie 2001 uitgawe van National Geographic, het ‘n insiggewende wetenskaplike artikel publiseer oor argeologiese ontdekkings wat gemaak is met opgrawings en navorsing, gedoen by Ashkelon, dié antieke hawestad van die Filistyne. Die bekroonde Harvard Argeoloog Professor Lawrence Stager verklaar: “...Opgrawings by Ashkelon het nou bo alle twyfel bewys dat die Filistyne, net soos die Kanaäniete voor hulle, nie net hoogs gesofistikeerde en beskaafde mense was nie, maar dat hulle in werklikheid suiwer Ariërs was, waarskynlik van antieke Griekse afkoms...” Hierdie stelling van professor Stager word bevestig deur die feit dat die Filistyne en ook die Hittiete ‘n Indo Europese taal gepraat het. Hulle stad Ashkelon was ‘n aanskouings wonder en het deel uitgemaak van ‘n stedebond, (‘n Pentapolis), wat bestaan het uit: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron en Gath. Ashkelon was gebou op verskansings wat vyftig voet hoog was en 150 voet dik by die basis. Die mure was so breed aan die bokant, dat twee strydwaens langs mekaar daarop kon ry. Ashkelon was een van die rykste en invloedrykste see hawes in die Middellandse See. Dit was een van die grootste uitvoerders van wyne, olyfolie, koring, en vee. Die ‘Tempel van Dagon’ in die stad Gaza - wat in die argitektoniese styl van Kreta gebou was – kon drie duisend mense op sy dak huisves, wat dit ‘n indrukwekkende bouwerk maak, selfs in vandag se terme. Uit die opgrawings en argeologiese bewyse is daar gevind dat die Filistyne in hierdie stedelike Pentapolis van hulle, groot goed beplande stede, met forte, paleise, tempels en markte wat alles omring was deur mure wat dertien voet dik was.

Die filistyne was sterk genoeg om die magtige Hittitiese Ryk in Klein-Asië, asook die ander nasies langs die kus van die Middellandse See te oorweldig. Hulle het verder gegaan en Egipte binnegeval tussen die heerskappy van Farao’s Merneptah (c. 1224-1216 VC) en Ramseses III (c. 1174-1144 VC) en hulle mag versterk in die buffer van Sinai, en die swak, verdeelde, bergagtige gebied waar die Israelitiese stamme as ‘nomade’ rondgeswerf het. Die Filistyne se verrysing het plaasgevind gedurende die vroeë tot middel twaalfde eeu VC – Ashkelon is byvoorbeeld in ongeveer 1175 VC verower – in die tyd aan die einde van Deborah se era en die uitgestrekte tyd van Gideon se era. In die sogenaamde tyd van Jafta, Simson en Sameul. Gedurende die vroeë elfde eeu VC, het die Filistyne die grootste gedeeltes van Kanaän, van Sinai tot by Galilea, en veral die kus gedeeltes beheer. Rigters 1:19 dui daarop dat die Israeliete die mense in die berg gedeeltes kon verdryf, maar nie die inwoners van die laer gedeeltes nie, want hulle (die Filistyne en Kanaäniete) het strydwaens van ‘Yster’ gehad.

Die Filistyne was Ariërs, hulle het ‘n Indo Europese taal gepraat en die opgrawings by Ahkelon wys ook duidelik dat hulle, volgens hulle skedels Kaukasies was. Verder word daar spesifiek in die artikel van National Geographic verklaar dat die Filistyne groot mense was en dat hulle volgens die beendere wat gevind is, fisies baie sterk was. Hierdie biologies wetenskaplike waarneming word bevestig deur reliëf werke in die Egiptiese tempel van Rameses III by Medinet Habu in Thebes, waar die Filistyne as lang manne wat skoon geskeer is aangedui word. Hulle het breë belde om hulle middellywe en hul heuprokke gedra – baie soos die latere Skotte. Waarom kom Bakkies Botha teenoor Dr Ali Bacher en Sol Kerzner nou skierlik voor my op, en waarom Dawid teenoor Goliat?

‘n Beduidende en algemene verskynsel in die Geskiedenis van volkere is dat mindere groeperinge, die gewoontes, maniere, gebruike en veral die geloof van die dominerende of beter ontwikkelde nasies onder wie se heerskappy hulle leef, aanneem, naboots, dit nadoen en in hulle eie geloof inkorporeer ens. So byvoorbeeld, is die Voedoe wat die swart nasies van Afrika en Haiti beoefen, ‘n verwerking van Christendom met die toorkuns wat hulle oorspronklik beoefen het voordat die sendelinge na hulle gekom het. Die Israeliete het dit in die oordrewe maat gedoen. Bykans die hele Ou Testament met al die helde en sleutelfigure van die Israeliete, is geleen by die nasies onder wie se heerskappy hulle daardie tyd was. Professor Stager wys byvoorbeeld op die ooreenkomste tussen die baie ouer Griekse helde soos Achilles en Odysseus aan die een kant, en die karakters van die Rigters era, soos Golliat, Jafta en Simson aan die ander kant. Dieselfde kan miskien gesê word van Samgar wat ‘n einde aan ses honderd Filistyne gebring het met ‘n os sweep of so iets... (Rigters 3:31). Prominente figure met groot fisiese krag - Goliat en Simson. Die eensaamheid tema – Simson en die tipies Griekse wapenrusting van Goliat - kan byvoorbeeld genoem word. Hoe ook al daarna gekyk word, die stories uit die Grieke se heroïese era en die Bybelse geskiedenis wat die tydperk direk daarna beskryf, te wete 1150 – 1000 VC, het te veel merkwaardige ooreenkomste dat dit in ‘n empiries, objektiewe studie ignoreer kan word.

Soos wat die wêreld politiek veral sedert die Tweede Wêreld Oorlog ‘n transformasie van die nasionale gerigtheid by die nasies, na die liberale en internasionale begaan het, is daar uit die aard van die klem verskuiwing in die meeste konserwatief nasionaal gerigte kringe, ‘n dieper ondersoek gedoen na die oorsake en invloede wat hiertoe aanleiding gegee het. Hoewel daar ag gegee moet word op die neiging om oordrewe te wees met die sameswerings teorieë wat daar vanuit konserwatiewe kringe voorgehou word, wys objektiewe en empiriese ondersoek daaroor en daarna, op te veel feitelike aspekte rondom die Judaïsme se betrokkenheid, dat dit summier afgelag kan word. Daar is perse te veel relevante vraagstukke met betrekking tot die Jode se betrokkenheid by verskeie negatiewe gebeure wat impak op die mensdom gehad het. Hulle word in hulle Sionistiese strewe, ‘feitelik’ impliseer by verskeie subversiewe organisasies, by etlike sluipmoorde op geskiedkundige figure soos bv. Dr Verwoerd en Generaal Manie Maritz, hulle figureer prominent by die Kommunistiese Rewolusie en by ‘sekere vlakke’ van die Vrymesselary, is primêr by die Illuminatie en is by die daarstelling van liberale bewegings wat groot impak het op die mensdom het, betrokke ens. Daarom is daar die tendens dat die ‘regse groentjie’ met oordrewe emosionele geloofsbeskouinge, die Joodse sameswering sover terug wil voer na een of ander kompromie wat die duiwel en die Fariseërs in die sandduine aangegaan het en wat gaan uitloop op die groot geveg by Armageddon. Daar is ‘n tendens dat die ‘sameswering’ vergoddelik oftewel ‘verduiwel’ word, en so betrek word tot die religieuse arena. ‘n Tipe geestelike verheffing van die probleem vind plaas en dit kry dan ‘n onverdiende status. Dit, omdat daar ‘n algemene gebrek bestaan met betrekking tot die werklike geskiedenis van die Jode en daar dus ‘n versuim ontstaan om die eenvoudige te identifiseer dat die Jode se mag die produk is van teenreaksie op millennia se vervolging en verwerping, en absoluut niks te doen het met ‘n religieuse sameswering nie. Die Jode het eenvoudig laer getrek en uit die ‘ghetto’ milieu het hulle subversiewe teenreaksie ontwikkel tot die verskeie bewegings en sameswerings.

Die probleme met die geregverdigde verdagte aspekte van Judaïsme egter, het die konserwatiewe Witman dwarsoor die wêreld in botsing gebring met sy eie Bybel - met die ‘uitverkorenheid’ van die Jode/Israeliete. Omdat die Witman by uitstek die Christen geloof aanhang, en die Jood, oftewel die Israeliete, wat dan nou so sterk by sameswerings figureer, so prominent in die Bybel en ook dan in die Christen geloof as uitverkore volk van God figureer het dit vir die konserwatiewe persoon in sy geloof ‘n wesenlike probleem geword. Daar moes uit die aard van die saak by die ‘semi ingeligte’ regsgesinde mense ‘n uitkoms gevind word met hierdie paradoks in hulle geloof. Daar is ‘n duidelike vooroordeel en voorkeur in die ‘Woord van God’ vir hierdie verdagte mensdom. Dit is ‘n enorme dilemma. Vanuit enige beskouing is dit totaal abnormaal indien jou politieke of wêreld beskouing nie strook met jou geloof beskouing nie. Soveel te meer dan by die konserwatiewe beskouing, wat meer oorhel na die behoudende. Die onberispelikheid en onveranderbaarheid van die woord van God het derhalwe die regse gelowige genoop om ‘uitkoms’ te kry met betrekking tot die ‘keuse van God’

Daar het inderdaad baie gou uitkoms gekom uit die ‘ondersoek’ na die posisie van die Jode in ons geloof. Die ‘redding’ uit die geestelike dilemma is gebou rondom die teorie dat die Europese nasies afstammelinge is van die ‘verlore tien stamme’ van Israel. Soos dit dan ook is met die ‘alsydige aard’ van die versies in die Bybel word hierdie teorie met taktiese ‘vers bolmakiesie’ ingeskryf en in geknie in die regse rasse begrip. Die regses kon nou hul oorspronklike geloof behou want deur Israel te word is al die rassistiese wette van die Israeliete nou van toepassing op die Wit Europeër en is die huidige Israeliet of Jood die gerieflike indringer wat ewe knus inpas by die verskillende ‘sameswerings’

Met die reeks ‘Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor’ wil ek sekere feitlike probleme wat ons nie durf ignoreer nie, uitlig en bespreek wat baie effektief sny na twee kante. Die vraag in die tema lê klem op die probleem wat ek het met die basis van dit wat deur die jare vir ons as die waarheid voorgehou is en steeds voorgehou word, maar dit inderdaad nie is nie. Hierdie probleem sny diep na twee kante: Aan die een kant, die goedgelowige wat dood normaal aanvaar dat die Israeliet soos ons hom ken, nou maar eenmaal die uitverkorene is met ‘n Goddelike geskiedenis en dat daardie geskiedenis, die geskiedenis van die mensdom is. Aan die ander kant die groep van ewe goedgelowiges konserwatiewes, wat dieselfde geskiedenis net so aanvaar soos hul meer liberale eweknieë, maar met die baie duidelike verskil egter, dat ons, die Witman, die oorspronklike Israel van die Ou Testament is. In beide gevalle is die Ou Testament korrek, maar by laasgenoemde is die ‘identiteit’ van die Jode en perse ons eie identiteit die kruks van die saak. By beide vorm die geskiedenis van Israel eintlik die basis van ons geloof.

Die groep wat die Israeliet gelowig aanvaar vir wie en wat hy uit ‘die woord’ is, het myns insiens ‘n baie kleiner probleem as die regses. Hulle het slegs die probleem dat ‘n geskiedenis wat dalk vals is, as die waarheid aanvaar word, en dat hulle dit moet verwerk indien dit vals is. Hulle sal óm, God se smaak, moet werk. Maar, diegene wat glo dat ons Israel is, het ‘n baie, baie ernstige identiteitskrisis op hande. Hulle loop nie net die gevaar om die algemene basis van hul geloof te moet bevraagteken nie, maar moet boonop die ernstige situasie hanteer dat die basis van hul geloof daarin gesetel lê dat hulle hul eie vyande is, want as die Filistyne en die Hittiete Ariërs was – hulle het perse getrou aan hul Ariese karakter deel uitgemaak van die groot beskawings – wie en wat was die Israeliete dan?

Koning Dawid van die Bybel teenoor Thor die mitologiese held van die Germane. Die ou paar druppeltjies ink wat hier oor die aspekte rondom die Filistyne gevloei het is kolletjies in boekdele geskiedkundige feite en tasbare argeologiese bewyse. Wetenskaplike navorsing, nuwe tegnologie, kliptafels, museumstukke, mummies en noem maar op, vloek lynreg teen ‘n woestyn saga wat eintlik ‘n mitologie is wat ontspring het uit religieuse plagiaat. Ons, die Witman van Europa het daardie tyd ons eie beskouings gehad wat saam met ons gegroei het uit ons bloed en ons milieu. Toe bring die kerk Koning Dawid et al na ons en maak dit ons sin:

Inderdaad kan die vraag afgevra word - ‘Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor’ - kom ons kyk wie was die Israeliete werklik....

Die volgende artikels baseer ek op navorsing wat ek sedert 1980 onverpoos gedoen het op grond van my instinkte wat my daartoe genoop het.

Enkele van Vele Bronne:

 1. ‘In Search of the Indo-Europeans – Language, Archaeology and Myth’ deur Thames & Hudson
 2. ‘You Gentiles’ deur Maurice Samuel
 3. National Geographic Magazine – Januarie 2001 uitgawe
 4. ‘Father of Lies’ deur Warren Weston
 5. ‘The Great Jewish Mask or The Ass in The Lions Skin’ Documented Historical and Biblical Facts – Omni Christian Book Club
 6. ‘Cultures of Habitat’ deur Gary Paul Nabhan
 7. ‘The Book Your Church Doesn’t Want You to Read’ deur Tim C. Leedom
 8. ‘Die Bybel’ vele onbekende skrywers
 9. ‘Babylon Mystery Religion Ancient and Modern’ deur Ralph Woordow
 10. ‘Imperium’ deur Francis Parker Yockey
 11. ‘Destiny of Angels’ deur Richard McCulloch
 12. ‘Which Way Western Man’ deur William Gayley Simpson
 13. Die Verlore Tien Stamme van Israel deur F.W.C. Neser, MSc (die hele reeks)


Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.