Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI

Deur: Waldor

Die reaksie soos te sien in die kommentare – daardie wat dit opponeer wat ek met hierdie reeks beoog, is beduidend van die algemene beskouing oor die onderwerp, en uiteraard oor my benadering. Die felste kritiek is dat ek anti Semities is en dat ek God se weë bevraagteken – God durf nie bevraagteken word nie en het deur Israel en al hulle immoraliteit, leuens, plagiaat en vervalsings; ‘n liefdes plan en deur my artikels en vrae, “poep” ek teen God, word daar verder beweer.

As ek as onafhanklike gees bevraagteken waarom die ‘God van liefde’ die Woestyn van Palestina, en volgens duidelike geskrifte, ‘n nasie soos die Israeliete kies, en ek sekere flagrante geskiedkundige leuens met betrekking daarop uitlig; en dít kom neer op anti Semitisme; dan is dit ‘n gegewe dat die waarheid, anti Semitisme is, en die waarheid is ‘anti leuen’. Indien dit wat in my voorafgaande artikels “onwaarhede” en “halwe waarhede” is, soos een leser ook beweer, sal ek verheug dog baie verbaas wees indien die ‘hele’ waarheid dan met die selfde oortuiging as die aantyging, vir beredenering voorgelê word.

Met die aanvaarding van die Ou Testament maak mens foutiewelik van gesag die waarheid, in plaas daarvan om die ‘waarheid’ gesag te gee...

Ek het in die voorafgaande artikels die antieke geskiedenis van die Israeliete maar net rakelings vervat, maar daar is genoegsame stof tot ernstige nadenke. Dat die Israeliete se antieke geskiedenis ‘n enorme impak op veral die Westerse wêreld en met klem op die geestelike en psigiese van die Weste gehad het, dáároor, kan geen twyfel wees nie. Maar waarheen, en hoe, het dit die Jode beïnvloed en of versterk? Hoe vêr trek die klip uit Dawid se slingervel?

Wat die Jode betref, moet daar nie perspektief met die werklikheid verloor word nie. Ek verwys nie hier na die Jode as ‘n oorspronklike doel in hulleself nie, maar probeer dit tuisbring dat ‘n misvatting in die geskiedenis en Godsdiens van die Jode ‘n instrument gemaak het, wat ‘n doel geword het. ‘n Ideale sameloop van geskiedkundige gebeure het meegebring dat die westerse wêreld en die Jode self, dink dat hulle die Enigste Lewende God se uitverkore mense is. ‘n Uitverkiesing wat deur God self bewerkstellig is, en inderdaad dan as sulks voorgehou en voorgegee word. Hierdie siening van die Jode en die res van die wêreld, het vêrreikende implikasies in die verlede gehad. Dit beheer ook die hede, en is bepalend vir die toekoms. In die geval van die Jode, gee hierdie vaste geloof in hul uitverkorenheid en in hul Goddelike antieke geskiedenis, vir hulle ‘n onbeskryflik magtige regverdiging in alles wat hulle doen. Alleen die doen en late van die Ou Testamentiese patriarge, wat deur God goedgekeur word, gee vir hulle deur die bank ‘n meerderwaardigheid en die spreekwoordelike groen lig, teenoor enige iets wat hulle doen, met of teenoor enige iemand buite hulleself. Meer as 95% Jode is ortodoks en glo vas in hulle identiteit soos wat ek dit uitgelig het. Die leser moet net kan insien dat die meerderheid Jode nie willens en wetens ‘n uitgewerkte plan het soos wat die leidende Sioniste orkestreer nie, maar in die geloof dat hulle deur God uitverkies is, ondersteun hulle die Sionistiese strewe ‘onopsetlik’ dog voluit en uiters effektief. Hulle glo vas dat hulle ‘n ‘Goddelike opdrag’ uitvoer. Dit op grond van die ‘slag’ wat die ‘slingervel’ gegee is...

‘n Studie wat George Tamarin, ‘n Israeli sielkundige onder meer as ‘n duisend Israeli kinders tussen die ouderdomme van agt en veertien jaar gemaak het, illustreer hierdie punt wat ek so pas uitgelig het. Hy het die Bybelse beleg van die Stad Jerigo deur Josua, geneem en ‘n eenvoudige morele vraag aan die kinders gestel: Dink julle Josua en die Israeliete het reg opgetree of nie? Hulle moes kies tussen A (totale goedkeuring), B (gedeeltelike goedkeuring) en C (totale verwerping). Die uitslae was gepolariseerd: 66% het totale goedkeuring gegee, 26% totale verwerping, terwyl 8% dit totaal verwerp het. Die tipiese antwoorde van die A groep wat totale goedkeuring gegee het was wisselend in die volgende: Josua het in opdrag van God opgetree, hy moes die Goyim (wat die Jode ons noem), uitwis anders sou die Israeliete met hulle vermeng het, anders sou die Israeliete die verkeerde weë van daardie mense aangeleer het, Josua het goed gedoen omdat die mense van ‘n ander geloof was en hy het die vreemde geloof van die aarde af gevee. Die regverdiging van die uitwissing van die mense deur Josua was geheel en al religieuse. Self onder die wat dit algeheel verwerp het was daar grade van Joods gebaseerde religieuse redes. Een kind het byvoorbeeld gesê dat dit sleg was omdat Josua om dit te kom vermag, die stad moes ingaan en dit sou beteken dat Josua onrein sou word omdat die Arabiere onrein is. Twee ander kinders wat dit totaal verwerp het, het so gedoen omdat hulle gedink het Josua dit nie moes vernietig het nie – hy moes eerder die eiendom en die goedere gebuit het.

Wat verder nog meer insiggewend is, is dat Tamarin ‘n kontrole toets gedoen het en 168 ander kinders geneem het. Hierdie keer het hy Josua met die Chinese Generaal Lin vervang, en Jerigo met ‘n Chinese Koninkryk van 3000 jaar gelede. Toe het die eksperiment die teenoorgestelde uitwerking gehad: slegs 7% het generaal Lin se optrede goedgekeur, 75% het dit afgekeur. Met ander woorde, toe hulle lojaliteit aan Judaïsme, van die beredenering verwyder is, het die meerderheid van die kinders die morele maatstaf ingesien. Die uitslag van hierdie eksperiment moet die seuns en dogters uit mooie Europa na ‘Thor se hamer’ laat gryp. Mag ek net vir AardigeAfrikaner help...ek praat nie hier van ‘n letterlike hamer nie...maar later daaroor.

Dit nie verniet dat daar ‘n gebruiklikheid by die Jode is om grappe te vertel hoe die Joodse moeders hulle jong seuns waarsku teen die “blonde Shiksas” ( dit is ‘n minagtende en neerhalende verwysing na die Ariese nie Joodse meisies ) wat slu lê en wag om hulle te verlei. Hierdie feit wat ek onlangs vasgestel het onderskraag my artikel ‘Los die Blonde Dames!”

Van Vader Abram se tyd af is die Jode vervolg en verwerp. Dwarsdeur die wêreld is hulle uit lande en Koninkryke verban. Die Jode is die enigste mense wat in elke land waar hulle gevestig het, ernstige weerstand gekry het. ‘n Punt wat nie bestudeer word nie is dat hulle in elke land in Europa verban was! Die groot vraag is waarom? Was al die ontwikkelde koninkryke verkeerd teenoor hierdie edel mense?

“The Jews belong to a dark and repulsive force. One knows how numerous this clique is, how they stick together and what power they exercise through their unions. They are a nation of rascals and deceivers” – Cicero Romeinse Staatsman eerste eeu VC.

“Usury is the practise of lending money at excessive interest rates. This has for centuries caused great misery and poverty for Gentiles. It has brought strong condemnation of the Jews” – Diodorus Sicilius, eerste eeuse, Griekse geskiedkundige.

“The Jews should not be allowed to keep what they have obtained from others by usury...” – Sint Thomas Aquinas, dertiende eeuse filosoof.

“All the world suffers from the usury of the Jews, their monopolies and deceit...their ethical and moral doctrines as well as their deeds rightly deserve to be exposed to criticism in whatever country they happen to be” – Pous Clement VIII

“Henceforth no Jew, no matter under what name, will be allowed to remain here without my written permission I know of no other troublesome pest within the state than this race, which impoverished the people by their fraud, usury and money-lending and commits all deeds which an honorable man despises. Subsequently they have tob e removed and excluded from here as much as possible” – Maria Theresa, Koningin van Hongarye 1771 – 1789.

Selfs Martin Luther het in sy preek by Eisleben ‘n paar dae voor sy dood in Februarie 1546 baie sterk ‘anti semitiese’ uitsprake gemaak. Sterker as enige hierbo.

Die Jode se posisie word vergoddelik in die dat die Christen, en veral die meer konserwatiewe Christen fundamentaliste wil voorgee dat daar een of ander sameswering tussen die Duiwel die Fariseërs en Esau se nageslag iewers in die duine gesmee is om die wêreld oor te neem. Hierdie absurde beskouing plaas die Jodedom op ‘n religieuse vlak wat hulle posisie versterk, omdat hulle religieus aangespreek moet word, terwyl hulle in werklikheid, suiwer die produk van ‘n politieke geskiedenis is. Die wêreldwye verdrukking en vervolging het meegebring dat die Jodedom tot homself ingekeer geraak het en hulle is daardeur verinnig en versterk. Hulle het laer getrek – die Joodse ‘Ghetto’ soos die meer onlangse geskiedenis dit ken, is dwarsdeur die wêreld gevorm. Verder het die geskiedenis meegebring dat die Jodedom letterlik op die regte tyd op die regte plek was om in een van die grootste gebeure kunsmatig opgeneem en verewig te word. Gebeure in en om die Romeinse Ryk kort na Christus se kruisiging, het meegebring dat die Jode met hul geleende geskiedenis en geloof, ‘n ‘globale hupstoot’ gekry het.

Saulus, wat ‘n buitelander (diaspora Jood) was, kom na Jerusalem wat onder Romeinse beheer was, en moes sy naam na die Romeinse ‘Paulus’ verander om daar burgerskap te kry; nie vir die rede soos in die Bybel opgegee nie. Hy doen nie die moeite om van die apostels wat persoonlik met Jesus gewandel het te spreek nie (maak nie sin nie), en skryf wat hy gedink het Jesus bedoel het. Hy skryf ‘n geloof teorie rondom Jesus, en verstaan die Esseërs se begrippe en woord gebruike heeltemal verkeerd en skep daaruit ‘n ‘uitkoms geloof’ wat in die politiek sensitief stedelike milieu van veral Jerusalem byval vind. Christen sektes ontstaan en daar is verwarring en struweling onder die verskillende faksies oor die ware identiteit van Christus en in 365 NC besluit Konstantyn dat hieruit ‘n eenvormige en gemeenskaplike geloof geskep moes word - suiwer vir politieke oorwegings. ‘n Vergadering word gehou en daar vind ‘n hewige debat tussen meer as 300 afgevaardigde biskoppe plaas waar die siening dat Jesus, ook God is met enkele stemme wen. So word Paulus se wan interpretasie van die Esseërs, waarvan Christus ‘n prominente lid was, se gebruike die nuwe geloof wat Konstantyn met al sy ‘Romeinse mag’ van daardie tyd, die wêreld in forseer. Alle geskrifte wat die teendeel aanvoer en onderskraag, is of vernietig, of versteek, maar heeltemal uit die Bybel, wat deur mense stemming saamgestel is, gelaat. Die Bybel soos ons dit as die woord van God gekry het, is die samestelling van ‘n spul priesters wat al die geskrifte wat hulle teorie teenpraat, uitgelaat het. Hierdeur het hulle die Israeliete in die wêreld versterk. Die Israelse geskiedenis vorm ‘n onlosmaaklike en integrale deel van hierdie relatief nuwe religie en so kry die Jode die ‘voertuig’ wat hulle vals vergrype die wêreld in vervoer. Die Romeinse Ryk se glorieryke uitbreiding in die wêreld versprei die geloof waarin die Jode so prominent figureer in veral Europa. So word die groeiende Joodse belange en strewes die respekvolle geloof van die Ariër.

Jerusalem, soos in die Bybel ingeskryf, toegevoeg tot die vryheidstrewe wat ná die Babiloniese ballingskap ingetree het, en ingeweef in die eindtyd scenario soos in die boek Openbaring vervat, gee vir die Jode ‘n verdere hupstoot en dit kulmineer in die alles oorheersende Sionistiese strewe van die Jode. Hierdeur ontstaan die internasionale Sionistiese Jood wat dit sy ‘God opgelegde’ taak maak om te werk na ‘n een wêreld orde waarvan Jerusalem die hoofstad moet wees want Openbaring sê so. Dit dan, en boonop gaan die slag van Armageddon gaan nie ver daarvandaan plaasvind nie. Die Sionistiese Jood spesialiseer in die daarstelling en funksionering van verskillende subversiewe metodes, gebruike en instellings om die nie Joodse wêreld te manipuleer en te ondermyn om daardeur die Sionistiese strewe te verwesenlik - Dit alles natuurlik, deur God geoorloof. Aangevuur deur ‘n vaste geloof dat hulle die alleen gekose God mense is, gerugsteun deur die verhale van die Ou Testament wat daartoe komplimenteer, en ondersteun deur die hele Christen wêreld, marsjeer die Jodedom onversetlik agter ‘n valse masker op pad na wêreld dominansie. Op hulle weg staan die Christen langs die pad juigend en ondersteunend. ‘n Religieuse segetog geskoei op dubbele onkunde!

Karl Marx die vader van Kommunisme was die seun van ‘n Joodse Rabbi, sy regte Joodse naam is Mordecai. Baruch Levi ‘n prominente Joods figuur skryf aan Karl Marx (Mordechai):

“The Jewish people taken collectively will be its own Messiah. His reign over the Universe will be obtained by the unification of the other human races, the suppression of frontiers, and the establishment of a “Uiversal Republic”... In this new organization of humanity, the sons of Israel will become without opposition, the directing element everywhere; above all they will succeed in forcing on the working-men masses the stable control of certain among them. The Government of the nations forming the Universal Republic, will all pass without effort, into the Israelite hands, by favour of the victory of the Proletariat. Individual ownership will then be surpressed by the governors of the Jewish race, who will administer in all places the public wealth. Thus will be realized the promise of the Talmud that, when the times of the Messiah are come, the Jews will hold under their keys the properties of all the peoples of the world.”

Die stigter van die Illuminati, Jacob Schiff, was ‘n Jood. Hy was ook later die finansier van die Kommunistiese Rewolusie. In die eerste regering van Kommunistiese Rusland was slegs 13 lede etniese Russe gewees. Uit ‘n totaal van 384 Kommissarisse, was 300 Jode gewees – dit terwyl hulle slegs 1,7% van die bevolking uitgemaak het. Van die ses lede in Lenin se Politburo, was drie Jode gewees, Trotski, Kamanev en Zinoviev. Die Jode het hulle eie seksie van die Kommunistiese Party gehad, die Evsektsiya. Toe die Kommunistiese regering in Hongarye gevestig is, was vier van die vyf lede van die direktoraat Jode gewees. In Oos Europa het Joodse Kommuniste die Sowjet Unie van leiers voorsien in die volgende lande: Oos Duitsland, Pole, Tsjeggo-Slowakye, Roemenië en Hongarye. En toe het die Sionisme nog net een laaste bastion wat stelling tussen hulle gif en die Aries gees ingeneem het. Hulle het dit identifiseer in die oplewing van die Europese siel wat in sy hartland opgestaan het en besig was om oor te spoel na die res van die westers wêreld, en dit moes vroegtydig gestop word voordat die Ariër wêreldwyd met sy gees kon versoen:

Op 24 Maart 1933 verklaar die ‘Daily Express’ van London. “Judea Declares War on Germany – Jews of All the World Unite – Boycot of German Goods – Mass Demonstrations” Die artikel beskryf die komende “heilige oorlog” wat teen Duitsland ontketen word en versoek alle Jode oral om Duitse goedere te boikot en oral massa demonstrasies te hou. Dit nog lank voordat Duitsland enige amptelike boikotte teen die Jode ingebring het. Op 27 Maart 1933 is ‘n massa demonstrasie by Madison Square Garden in New York Amerika gehou, waar die wêreld Jodedom en die nie Joodse wêreld versoek is om Duitsland te boikot. Die Joodse koerant Natscha Retsch verklaar: “The war against Germany will be waged by all Jewish communities, conferences, congresses...by every individual Jew. Thereby the war against Germany will ideologically enliven and promote our interests, which require that the German be wholly destroyed. The danger for us Jews lies in the whole German people, in Germany as a whole as well as individually. It must be rendered harmless for all time... In this war we Jews havt to partisipate, and this with all the strenth and might we have at our disposal. Hierdeur het die Jodedom die eerste groot amptelike ‘hou’ gegooi na die Duitse volk. Op daardie kritieke stadium was Duitsland se ekonomie die enkel grootste krisis wat Hitler in die oë gestaar het. Drie Miljoen Duitsers was op welsyns bystand en 6 miljoen was werkloos. Hiper inflasie het die algehele ekonomie vernietig. Hulle wou Duitsland as ‘n politieke, sosiale, en ekonomiese entiteit vernietig. Duitsland was nog besig om reparasie boetes te betaal wat op hulle neergelê is na die eerste wêreld oorlog en hierdie boikotte kon hulle sink, en verhoed dat hulle ‘n weermag op die been kon bring. Maar, die hele Christen wêreld het agter die vaandeldraers van hulle geloof gestaan, want op 7 Augustus 1933 verklaar die Joodse President van die ‘World Jewish Economic Foundation’ in ‘The New York Times’:

“The Jews are the aristocrats of the world... what we are proposing and have already gone far towards doing is to prosecute a purely defensive economic boycott that will undermine the (ou wat ek nie mag noem nie) regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends...”

Maar wat tragiese impak maak op hierdie aksie is Untermeyer se volgende afsluitende woorde:

"With the suppport of our Christian friends... we will drive the last nail in the coffin of bigotry and fanaticism...” En die vooroordeel, die populêre geskiedenis wat die Jode besing, verklaar toe ‘die Kanselier’ van Duitsland drie dae nadat die Joodse boikotte ingestel is sy eie teen die Jode op 28 Maart 1933 instel, dat hierdie verklaring van die ‘bose man’ “...’n bose daad van aggressie...” was. Die verdere geskiedenis oor die werklike oorsake van die Tweede Wêreld oorlog en die ‘versteekte magte’ daaragter, is ‘n geskiedenis op sy eie en is te feit belaai en breedvoerig om hier te bespreek.

Miskien net kortliks ietwat oor ons eie Suid Afrikaanse geskiedenis. Die groot ‘hoogverraad’ verhoor van Suid Afrika – die Rivonia verhoor – waar etlike kommuniste aangekla is vir terroristiese dade en ‘n sameswering om die land omver te werp: Dit is die verhoor waarin Mandela ook tereg gestaan het. Van die elf hoof beskuldigdes was niks minder as ses Jode. Saam met een Indiër en vier swart mans, was Dennis Goldberg, Lionel “Rusty” Bernstein, Bob Hepple, Arthur Goldreich, Harold Wolpe en James “Jimmy” Cantor; almal Jode. Daar is oorspronklik 156 persone gearresteer waarvan 23 blankes was en die meerderheid Jode: Yetta Barenblatt, Hymie Barsel, Leon Levy, Norman Levy, Sydney Shall, Joe Slovo, Ruth (First) Slovo, Sonia Bunting, Lionel Forman, Isaac Horvitch, Ben Turok, Jacqueline Arenstein, Errol Shanley, Dorothy Shanley. En die kersie op die koek, die verdediging – Israel Maisels! Net soos wat hulle ‘n wêreld oorlog ontketen het om die laaste Europese bastion te verwyder, het hulle Suid Afrika geskaak deur ons pion wat stelling ingeneem het tussen sy volk en die geldmag, te laat vermoor – Dr. Verwoerd soos Generaal Manie Maritz en andere. Sien my artikel ‘Die Sluipmoord op Verwoerd’

Israel is enkel en alleen die grootste jaarlikse ontvanger van direkte ekonomiese en militêre steun uit Amerika sedert 1976, en is ook die grootste ontvanger sedert die Tweede Wêreldoorlog. Israel het al meer as 140 biljoen dollar van Amerika ontvang. Hulle kry ongeveer 3 biljoen dollar elke jaar – dit is ‘n vyfde van Amerika se begroting vir buitelandse hulpverlening. Die terroriste organisasies wat Israel bedreig (d.i., Hamas of Hezbollah), bedreig nie Amerika nie, behalwe wanneer hulle teen die organisasies tussenbeide tree (soos in Lebanon in 1982). Buitendien, Palestynse terrorisme is nie lukraak geweld wat teen Israel of die “weste” gemik word nie, dit is merendeels ‘n reaksie op Israel se uitgerekte veldtog om die Wes Bank en die Gaza Strook te koloniseer – hul Sionistiese strewe. Oor die mag wat die Jode oor Amerika en spesifiek Amerikaanse buitelandse beleid uitvoer kan daar boekdele geskryf word, maar miskien sal die woorde van Senator J. William Fulbright, wat hy voor 18 miljoen luisteraars op ‘Meet The Press’ gespreek het teenoor ‘n vraag oor Israel...”There is nothing you can do about it because more than 80% of the Senate are controlled by Jews” ons laat besef hoe ver hulle mag strek.

Nog die Jode op sigself, nog hulle hoogs oorskatte Mossad en weermag is so goed as wat ons westerse lofprysinge kunsmatig aanblaas. Die hele wêreld steun hulle en veral Amerika se finansiering lig hulle baie hoër as wat hulle ooit op eie inisiatief sou bereik. Indien hulle op hul eie gelaat was en hulle met hul fabrikasies nie ‘per geleentheid’ in ‘God se geskiedenis’ ingeskryf is nie, sou hulle nou nog die onbenullige nomade gewees het soos die Arabiese en Irakse Bedoeïen. Die naaste wat hulle aan ‘n Armageddon of ‘n Illuminati sou kon kom sou ‘n netelige skermutseling oor ‘n watergat in die woestyn gewees het.

Maar helaas, dit is nie so eenvoudig nie, vir die Jode sê God duidelik “...Want jy is ‘n volk heilig aan die Here jou God; jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op aarde is, sy eiendomsvolk te wees” Deuteronomium 7:6 en hoor bietjie hoe blaas Jesaja dit verder aan: “...Die vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en die uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. Maar júlle sal priesters van die Here genoem word; aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem.” Jesaja 61:5,6 Kan daar vir ‘n groener Goddelike lig gevra word? ‘n Groen lig om ons wat nie Jode is as “Goyim” te beskryf. Deur ons Goyim te noem, sê die Joodse Talmud, is ons onrein en laer as ‘n bees:

“On the house of the Goy [Goy means unclean, and is the disparaging term for a non-Jew] one looks as on the fold of cattle”.
Tosefta, Tractate Erubin VIII

“That the Jewish nation is the only nation selected by God, while all the remaining ones are contemptible and hateful”.

“That all property of other nations belongs to the Jewish nation, which consequently is entitled to seize upon it without any scruples. An orthodox Jew is not bound to observe principles of morality towards people of other tribes. He may act contrary to morality, if profitable to himself or to Jews in general’.

“A Jew may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, otherwise the name of God would become dishonoured”.
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348

En so is daar vele versies in die Joodse Talmud wat erg neerhalende en dinge van ons se dinge wat op die ergste persoonlike skending neerkom.

Miskien sal dit paslik wees om hierdie hoofstuk af te begin sluit met die ‘Kol Nidre’ gebed van die Jode. Dit is ‘n gebed wat hulle eenmaal ‘n jaar met die begin van die Yom Kippur in die sinagoges resiteer/neurie. Hierdie gebed voor God regverdig al hulle verneukery soos eerstens voorgeskryf deur die Talmud:

"He who wishes that his vows and oaths shall have no value, stand up at the beginning of the year and say: 'All vows which I shall make during the year shall be of no value.”

All vows, obligations, oaths or anthems, pledges of all names, which we have vowed, sworn, devoted, or bound ourselves to, from this day of atonement, until the next day of atonement (whose arrival we hope for in happiness) we repent, aforehand, of them all, they shall all be deemed absolved, forgiven, annulled, void and made of no effect; they shall not be binding, nor have any power; the vows shall not be reckoned as vows, the obligations shall not be obligatory, nor the oaths considered as oaths."

Daarom kan ek nie anders as om saam Sameul Hoffenstein uit te roep: “How odd of God to choose the Jews”

En waar kom die Thor vraag in die prentjie in?

Wie en wat is die Ariër. Waar kom ons vandaan en waaruit het ons geloof en gebruike bestaan? Hoe het dit dan gebeur dat hierdie sterke vaandeldraers van die meeste groot beskawings se siel deur die ‘konkoksie’ uit die sandduine van Palestina gekaap is?

Die leser moet my net vergun om voordat ek daardie vraag aanslaan, die Nuwe Testament self aan die woord te stel, want waar staan ons daarmee gegewe die huwelik met die Ou Testament?

Word vervolg.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.