Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII

Deur: Waldor

“Die man wat die teleskoop ontwerp het, het meer oor die hemel uitgevind as wat die toe oë van gebed ooit kon doen” Daar was ‘n tyd toe Christendom die wêreld oorheers het – dit het bekend gestaan as ‘Die Donker Eeue’.

Die uitvloeisel van die verdoemende Ou Testamentiese ‘Sondeval’ word die Nuwe Testamentiese ‘uitkoms’ religie, met fatalisme as gerieflike katalisator. Christendom is nie wat ons van God af weet nie, maar eerder wat ons nie van die natuur af weet nie. Met die oorspronklike sondeval swiep die slingervel en verklaar die eet aan die boom van kennis van goed en kwaad, is ‘n sonde. Die Ariese hamer bars die rots op die sand fondasie en sê nee, die mens kry sy eie verstand en word ‘n rasionele wese. Die kennis van goed en kwaad – die mens word ‘n morele wese. Hy word gevonnis om in die sweet van sy aangesig sy brood te verdien – hy word ‘n produktiewe mens. Hy word gevonnis om menslike begeerte te ervaar – hy bekom die gawe om seksuele plesier te beleef. Die euwels waarvoor die slingervel piets en vervloek, is rede, moraliteit, ‘n skeppende persoonlikheid en genot – al die kardinale waardes onder die hamer van Thor! Indien ‘n mens vandag die leringe van die Ou Testament sou navolg sou jy ‘n gewoonte misdadiger wees en indien mens die Nuwe testament se leringe navolg staan mens blind vir rede. Indien mens die Bybel as die ‘woord van God’ sou aanvaar dan maak mens van God ‘n skisofreen. Is dit ‘n gewraakte stelling?

Bo en behalwe die onveranderbare feit dat ‘n kind wat nog gebore moet word, verdoem is tot die ewige hel omdat ‘n spesifieke Jood duisende jare gelede in die paradys gesondig het, worstel my rasionele denke nog steeds om die ‘uitkoms’ teorie te aanvaar waardeur ‘n pedofiel wat sy hele lewe lank klein kindertjies molesteer het, op sy sterfbed tot ‘bekering’ kom en daarna verewig in heilige glorie langs die lam en die leeu lê en harp speel. Dit is net so absurd soos die drie ‘duidelik aparte’ gode wat ‘n onafskeidbare vennootskap aangaan en hulle talente saamspan om te skep, te preserveer en te vernietig. Maar indien mens die religieuse plagiaat wat in die Ou Testament saamgevoeg is tot ‘n ‘vergoddeliking’ van moreel verwerplike optredes voorskryf; dan sal mens ook goedsmoeds byval vind by die ‘trippel vennootskap...’

‘n Trippel vennootskap waar ons vanuit die wieg sonder keuse, forseer is om te aanvaar dat ‘n derde van een God ‘n maagd sodanig penetreer dat sy geboorte kon gee aan ‘n ander derde van Homself, wat ook uiteindelik die seun word van die verdere derde wat die maagd nie penetreer het nie! Hierdie seun pleeg dan selfmoord deur homself te laat kruisig en vra dan die paternale derde van homself waarom dáárdie gedeelte van homself, hom verlaat het! Hierdie skisoïede goddelikheid sou selfs die Egiptenare wat geglo het aan ‘n godin wat die moeder van haar eie vader was deurmekaar gemaak het. Maar, hoe anders kan mens verwag moet die verlengstuk van die Ou Testamentiese kaskenades daar uitsien?

Die opstanding is die primêre fondasie van die Christen geloof. Indien daar nie ‘n opstanding is nie is alles tevergeefs en futloos. Kom ek stel Paulus, die eerste Kommunis, aan die woord: ...”En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof; en dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Hy Christus opgewek het, wat Hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie.” I Korintiërs 15:14,15. Maar, die opstanding is nie net ‘n religieuse dogma nie, dit is ook ‘n geskiedkundige gebeurtenis. Die geloofbaarheid van die kruisiging en die opvolgende opstanding is egter totaal afhanklik van uitsluitlik Nuwe Testamentiese tekste. So, hoe betroubaar is hierdie getuienis? ‘n Ondersoek na hierdie getuienis is geen gewone saak nie, want die mens se verhouding tot God is totaal hiervan afhanklik. Dit is nie ‘n aspek wat geweeg kan word aan gissings, veronderstellings of hoorsê nie, dit verg klinkklare bewyse. Gelukkig was daar drie getuies – Matteus, Markus, Lukas en Johannes...

Dan Barker het in sy verhandeling ‘No Stone Unturned’ ‘n uitdaging wat hy aan Christinne stel. Die voorwaarde is baie eenvoudig: Begin by Paas oggend, en lees tot aan die einde van elk van die getuienisse (hoofstukke) Matt. 28, Markus 16, Lukas24, en Johannes 20-21. Lees addisioneel, Handelinge 1: 3-12 en Paulus se kort weergawe in I Korint. 15:3-8. Hierdie 165 verse kan in enkele minute gelees word. Nou, sonder om enige detail wat in hierdie verskillende weergawes vervat is uit te laat; skryf ‘n eenvoudige kronologiese narratief tussen die opstanding en die hemelvaart...

Barker het hierdie uitdaging ‘n paar jaar gelede op ‘n Florida radio netwerk aan ‘n ‘Assembly of God’ predikant gerig. Die predikant het oor die lug luid verklaar dat hy binne enkele dae die narratief sou aanstuur – Dan Barker het nou nog nie ‘n antwoord ontvang nie. Barker het verder aan ‘n debat oor “Jesus of Nazareth: Messiah or Myth” by die Universiteit van Wisconsin, deelgeneem, en daar het ‘n Lutheraans gegradueerde student die uitdaging aanvaar en sou ‘n week later vir Barker gekontak het – Barker wag nog steeds vir die student. Baie van die Bybelse verhale word slegs een of twee keer op die uiterste weergee, en die is uit die aard van die saak moeilik om te bewys, maar aangesien die gebeure rondom die Paastyd deur vyf verskillende skrywers weergee word, bied dit vir ons een van die beste kanse om dit dáárvolgens te bevestig of te verwerp.

Met die eerste getuienis van die opstanding is daar reeds probleme. Matteus skryf, ‘nadat’ die twee vroue by die graf gekom het: Matt 28:2 “...En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit...” (kom ons vergeet vir ‘n oomblik dat geeneen van die ander skrywers eens praat van so ‘n gebeurtenis soos ‘n “...groot aardbewing...” nie, nie eens die Romeinse geskiedskrywers nie) Hierdie weergawe stipuleer duidelik dat die steen weggerol is ‘nadat’ die twee vroue opgedaag het. Maar Markus sê dat dit gebeur het ‘voordat’ die (drie) vroue opgedaag het. Lukas en Johannes stem met Markus saam maar almal sonder die aardbewing.

‘n Ander probleem is dat Jesus se eerste verskyning na sy opstanding volgens Matteus, aan die dissipels op ‘n berg naby Galilea plaasgevind het soos deur die engel wat op die rots by die oop graf gesit het, voorspel is: Matt. 28:16,17 “...En die elf dissipels het na Galilea gegaan, na die berg soos Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien...” hierdie moes baie belangrik gewees het want die engel by die graf het so gelas. Jesus het dit self ook voorspel gedurende die laaste Avondmaal, Matt. 26:32. Markus stem saam met Matteus se weergawe van ‘die Engel se Galilea boodskap’, maar verskil oor die eerste verskyning. Lukas en Johannes verskil oor die boodskap wat die engel sou gegee het en wyk dan radikaal af van Matteus. Lukas beweer die eerste verskyning is op die weg na Emmaus en dan verder in ‘n kamer in Jerusalem. Johannes daarenteen beweer dit het later die aand in ’n kamer plaasgevind minus Thomas. Daar kan argumenteer word dat die manne ietwat kon verskil, maar in hierdie geval is daar ernstige reis probleme. Lukas praat van Jerusalem en Matteus van Galilea wat 60-100 kilometer uitmekaar is.

Wie het na die graf gegaan?

 1. Matteus/Paulus: Maria Magdalena en die ander Maria
 2. Markus: Maria Magdalena, Maria die moeder van Jesus en Salome.
 3. Lukas: Maria Magdalena, Maria die moeder van Jesus, Johanna en ander vroue...
 4. Johannes: Net Maria Magdalena.

Hoeveel Engele was daar by die Graf, wat het hulle gedoen en waar was hulle?

 1. Matteus/Paulus: Daar was een engel en die het gesit op die klip wat voor die graf weggerol is.
 2. Markus: Daar was een jong man, hy het aan die regterkant binne in die grafkelder gesit.
 3. Lukas: Daar was twee blink mans, hulle het skierlik by die vroue gestaan in die grafkelder.
 4. Johannes: Daar was twee blink mans, hulle het skierlik by die vroue gestaan in die grafkelder.

Aan wie het Jesus sy eerste verskyning gemaak nadat hy opgestaan het?

Matteus/Paulus beweer dat Jesus aan die twee Marias verskyn het terwyl hulle op pad was na Jerusalem nadat hulle die graf besoek het. Matteus 28:9 Markus verskil van Paulus en verklaar dat Jesus aan slegs Maria Magdalena verskyn het, maar hy dui nie aan waar dit plaasgevind het nie. Dit wil egter voorkom of dit plaasgevind het nadat sy van die graf af gevlug het. Lukas verklaar dat Jesus aan Kleopas en ‘n ander persoon verskyn het op die pad na Emmaus. Lukas verskil verder ook radikaal van Markus wanneer hy verklaar dat toe Kleopas en die ‘ander’ persoon na die ‘elf’ dissipels in Jerusalem gegaan het en vertel het dat hulle vir Jesus gesien het, die dissipels verklaar het dat ‘dit waar was’. Markus verklaar dat toe die twee aan die dissipels rapporteer, ‘hulle dit nie wou glo nie’ Johannes verklaar dat Jesus die graf aan slegs Maria Magdalena verskyn het.

Het Maria aan Jesus geraak?

Paulus sê Maria het aan Jesus se voete gevat en hom aanbid. Markus praat niks oor enige aanraking deur Maria nie. Lukas vertel dat Jesus Maria gelas het om aan sy hande en voete te vat. Maar, Johannes daarenteen verklaar dat Jesus Maria verbied om aan hom te raak: “... Jesus sê vir haar: Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie...” Johannes 20:17

Hoeveel keer het Jesus na die opstanding verskyn?

In Matteus verklaar Paulus dat Jesus twee keer verskyn het, maar in sy brief aan die Korintiërs beweer hy dat daar ses verskynings was. Markus praat van drie verskynings, Lukas van twee en Johannes sê Jesus het vier keer verskyn. Johannes verskil verder hemelsbreed van Lukas in sy weergawe van die uitstorting van die Heilige Gees oor die apostels. Hy verklaar dat dit op die eerste Paassondag plaasgevind het terwyl Lukas verklaar dat dit by die Pinksterfees gebeur het vyftig dae later!

Het enige van die twee diewe wat saam Jesus gekruisig is in hom geglo?

Paulus en Markus sê nee, nie een van die twee nie. Lukas se dat net een nie glo nie, so een het geglo! Johannes praat nie ‘n woord daaroor nie.

Wat is die opdragte wat die engele aan Maria en die andere by die graf gee?

Matteus en Markus skryf dat hulle opdrag gegee word om na Galilea te gaan en die dissipels in te lig. Lukas skryf dat die vroue opdrag gegee word om in Jerusalem te bly en nie na Galilea te gaan nie. Insiggewend dat Lukas se verhaal van ná die opstanding, nie toelaat dat enige iemand Jerusalem verlaat nie, want hulle moet teenwoordig wees vir sy Pinksterfees weergawe. Johannes het dit dat die engele slegs vir Maria vra waarom sy huil. Wanneer sy reageer sien sy vir Jesus daar staan. Johannes verskil ook hemelsbreed van die res in die dat hy beweer Maria niks van die liggaam af weet toe sy aan die dissipels rapporteer. Eintlik beweer die vierde boek van die Nuwe Testament dat Jesus self vir Maria oor die opstanding inlig.

Daar is nie eens uitsluitsel oor Jesus se laaste woorde nie:

Matteus en Markus sê dit was: “Eli Eli lama sabachthani” (My god my God waarom het U my verlaat), Lukas sê Jesus se laaste woorde was: “Vader in U hande gee ek my gees oor” en Johannes beweer dit was: “Dit is volbring”

So, wanneer ek as mens die enigste getuienis wat daar bestaan oor die belangrikste gebeurtenis van die mensdom objektief nagaan om te vind of dit die waarheid is, dan staar ek myself vas teen ernstige weersprekings. Sal die Almagtige God die Skepper, dan al hierdie verskille so in die ore van die enigste beskikbare outeurs fluister?

Toe die Dooie See Perkamentrolle in die Judese woestyn naby Kirbet Qumran ontdek is, het dit wat daarin vervat was sulke implikasies vir Christendom ingehou dat die Rooms Katolieke Kerk basies daarop beslag gele het en ‘n moratorium daarop geplaas het – niemand mag dit gelees het nie – waarom? Daar is van alle kante af oneindige druk op die Kerk uitgeoefen om die Perkamentrolle beskikbaar te stel aan die wêreld se navorsers. Eers in 1991 is die monopolie wat die intellektuele ilitiste van die ortodokse gelowe op die informasie gehad het gebreek, en kon vakkundiges, navorsers en die algemene publiek toegang daartoe verkry. Die Amerikaanse Bybelse Argeologiese Vereeniging het gesorg dat al die ongepubliseerde, ‘versteekte’ perkamentrolle, ongeredigeerd, ongesensureerd, en onhersien op die tafel gele is, en toe word dit baie duidelik waarom die Kerk so asem opgehou het. Die bedrog van die eeue is blootgelê, die flagrante dobbelary met mense siele!

Die literêre akkuraatheid van die Bybel moes ernstig heroorweeg word, veral rondom die geskiedkundige gebeure in Judea in die tyd van Jesus. Asemrowende ooreenkomste tussen die rituele, gebruike, leringe en literêre terme wat aan Jesus toegeskryf is, is gevind in die geskrifte oor die Esseërs. Die Esseërs het hulself Nozrei ha-Brit genoem, ook bekend as die Nozrim, Nasoreans, Nazarenes – ‘Die Bewaarders van die Verbond’. Vandaar die begrip Jesus van Nasaret – die meeste vakkundiges is dit vandag eens dat daar in die tyd van Jesus gladnie ‘n stad met die naam van Nasaret bestaan het nie. Jesus was ‘n prominente Esseër van sy tyd en Paulus wat die gebruike van die Esseërs verkeerd verstaan het, het Jesus verander na die Grieks Romeinse God wat deur Konstantyn opgeneem is vir sy politieke gerief soos by die Raad van Nicea in 325 NC besluit is. Dit was nie so moeilik nie, want die Nuwe Testament is eers gedeeltelik geskryf in 70 of 135 NC!

Die terme wat deur die Esseërs gebruik is het nogal insiggewende ooreenkomste gehad met wat Paulus nie so lekker verstaan het nie. Die onderskeid wat die Esseërs tussen hulself en nie Esseërs gemaak het is vervat in vergelykings soos water teenoor wyn en dooies teenoor opgewektes. Mens wonder nou hoe arme Paulus verstrengel geraak het in die ‘verandering van water in wyn’ by die bruilof en hoe Jesus die ‘dooie opgewek’ het. Die jong man wat ook naak onder ‘n kleed weggehardloop het uit die tuin was maar net ‘n mannetjie wat Jesus hulle besig was om in te sweer in die Esseër sekte. Baie van die rituele en seremoniële gebruike van die Vrymesselaars is van die Esseërs ontleen en Christopher Knight en Robert Lomas verwys in hulle eerste boek ‘The Hiram Key’ en later in die opvolg: The Second Messiah – Templars, the Turin Shroud & The Great Secret of Freemasonry, daarna, dat daar genoegsame bewyse is dat Jesus as een van die eerste Vrymesselaars beskou kan word. Die Esseërs was daardie tyd ook natuurlik rebelle gewees wat militant was en die Joodse koningskap wou herstel. Dit is daarom wat die Romeine Jesus gekruisig het – as ‘n rebel. Enige iemand wat die Romeinse gebruike ken sal weet dat hulle, hul nie sou steur aan ‘n spul Fariseërs wat ‘n man voor hulle sou bring vir ‘n interne geloof geskil nie. Ek het as jong seun die dominee so bietjie laat skarrel toe ek wou weet waarom Petrus dan ‘n swaard gehad het toe hy die Romeinse soldaat se oor afgekap het...

Die Bybel moet Suid Afrika se voorbeeld volg en ‘regstellende aksie’ instel: Versoen Johannes met die Sinoptiese Evangelies, herstel die oorspronklike outeurskap van die Bybelse boeke, maak die ‘heilige kortsluitings’ meer aanvaarbaar, verduidelik die eskatologiese foute in die Nuwe Testament, wek vir Adam uit die dode en herskryf hom as ‘n historiese figuur, herstel Jesus as ‘n geloofwaardige eindtyd profeet – Eers dan sal daar ‘n ortodoksie wees, gebaseer op die handelinge van Adam en Jesus.

Maar die enigste duidelike lyn wat van die sondeval tot by Jesus loop is die parallel van leen by ander gelowe wat baie ouer is. Volgens geskiedenis en tradisie is daar niks minder as twintig Messiase, Verlossers en seuns van God wat in die verlede uit die hemel neergedaal en in die vlees hul Goddelikheid ten toon gestel het met wonderwerke, wonderlike dade en oortreffende deugde. Uiteindelik het hierdie twintig Jesus duplikate die redding van die wêreld bewerkstellig en teruggevaar hemel toe. Baie van hulle se karakters was die selfde as Jesus sin en is selfs gekruisig.

 • Sover terug as 1200 VC was daar byvoorbeeld die verlosser Virishna wat:
 • Wonderbaarlik verwek en gebore uit die baarmoeder van ‘n vlekkelose maagd wat “nog nooit deur ‘n man beken is nie”
 • Die agent van die verwekking was ‘n heilige gees
 • Dat die verlosser se lewe vroeg na geboorte bedreig was deur die tiran Cansa.
 • Dat sy ouers gevolglik vir sy veiligheid met hom na Gokul moes vlug.
 • Dat al die jong seuntjies onder die ouderdom van twee jaar in opdrag van Cansa gedood is, net soos wat Herodus later in Judea ‘nageaap’ het.
 • Dat engele en skaapwagters sy geboorte bygewoon het.
 • Dat die geboorte in akkoord met vorige profesieë plaasgevind het.
 • Dat hy by geboorte wierook en mirre aangebied is.
 • Dat hy wonderwerke verrig het, soos die genesing van siekes, deurdat hy blindes laat sien het, duiwels uitgedryf het en dooies opgewek het.
 • Dat hy uiteindelik gedood is deurdat hy aan ‘n kruis vasgespyker is ‘tussen twee diewe’
 • Dat hy ter helle neergedaal het, uit die dood opgestaan het en opgevaar het hemel toe.

Met al hierdie gesteelde eiendom in Christendom se kattebak staan dit tereg op ‘n aanklag van vervalsing en uitgifte. Dit lyk vir my die Nuwe Testamentiese appel val nie ver van die Ou Testamentiese Paradys boom nie...

En nou kom ek ‘Eventually’ by die hamer van Thor – net so ‘n happie om tot dan aan te peusel:
The earliest written record of Germanic religious attitudes is Julius Ceasar’s ‘De Ballo Gallico. He noted in book six writen in 53 BC: “They have no Druids to control religious obsevences and are not much given to sacrifice. The only beings they recognise as gods are things that they can see, and by which they are obviously benefited, such as the Sun, Moon, and Fire”

Maar uit die inherente karakter van die Germaan is daar ‘n mitologie geskep wat die kultuur en wese van die Ariese gees verhef het en waarin en waardeur die siel van die Arier openbaar is. ‘n Ewige kode wat nooit durf gekniehalter word nie, want dan sterf die siel van die Witman...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.