Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II

Deur: Waldor

Die ‘perspektief’ wat ek uit die staanspoor baie duidelik gemaak het, is dat die vergeesteliking van die geldmag ernstig oordryf word, soveel so, dat die oog dan verloor word op die werklikhede daarvan. Sal ek maar sê die Duiwel word die sondebok en die werklike skuldiges hardloop met die mag wat die mense toekom al die pad bank toe. Wie ook al my eerste aflewering gelees het, sou gemerk het dat die kommentaar daarop duidelik dit weerspieël wat my “perspektief” impliseer. Dat die vergeesteliking inderdaad ‘lewendig’ is in die saak.

Daar is op die ‘huidige oomblik’ ‘n relatief klein groep mense wat die wêreldpolitiek beheer en dit totaal en al vir eie gewin manipuleer. Deur die jare het hierdie groep as die “Geldmag” bekend geraak, maar die hantering van die onderwerp, deur veral die konserwatiewe en nasionaal gerigte ideologieë, het daaraan ‘n tipe stigma gegee. Net soos in die geval van die terme “rassisme” en “diskriminasie”, het die begrip “geldmag” verskans geraak in dogmatiese en religieuse eindtyd sameswerings met obskure konnotasies aan verskeie geheime organisasies. Omdat die westerse wêreld amptelik die Christen geloof onderskryf, word die geldmag verweef in die religieuse fatalisme wat die hoof kenmerk van die godsdienstige beskouing is van die weste.

Die geldmag is die produk van sekere politieke en geskiedkundige realiteite, en is nie soseer verbind aan nommers, tekens, en heraldiese kenmerke wat foneties of andersins konneksies met die ‘bose bonatuurlike’ het nie. Ons religieuse fanatisme met sy fatalisme as die eindproduk, is wat die geldmag betref, ons achilles heel.

Kom ons veronderstel die sosiale en ekonomiese orde word herstel soos wat byvoorbeeld in 1939 gebeur het in Duitsland, en daar word besluit om vir regstelling en vergoeding, hierdie geldmag aan te kla vir skending van menseregte op grond van hul doelstellings; dan hou ek voor, dat die hipotese van ‘n ‘antieke geestelike sameswering’ of ‘bonatuurlike raadsplan’ nooit as te nimmer in enige geregshof op die klagstaat sal kan staan nie. Is daar ooit ‘n uitgewysde geval waar die duiwel in die hof as prokureur verskyn het vir iemand wat vir Satanisme aangekla word?

Hierdie geldmag is deur die bank Jode, en dit is nie ‘n verdigsel nie, ek sal dit staaf met onweerlegbare feite. Hoe figureer hierdie verskynsel in die storie. Eerstens het die Jode die sterkste moontlike regverdiging vir enige mag vergryp of hebsug wat daar teen hulle gehou kan word. Hulle maak in hul afsonderlike geloof daarop aanspraak dat hulle die uitverkore volk van God is, en dat wêreldmag hul geboortereg is.

Daarbenewens glo die meeste van die westerse bevolking ook dat dit so is. Dit skep verder by hulle die aanspraak, dat hulle aan die hand van God, die alleen regeerders van die wêreld moet wees. Die Jode het dan die geloof wat alle ander mense uitsluit, en net vir hulle bedoel is. Hierdie geloof sien op alle nie Jode neer en verklaar dat alle nie Jode van ‘n baie laer stand in die skepping is.

Tweedens is die Jode van die vroegste tye af dwarsdeur die geskiedenis en dwarsdeur die wêreld vervolg, verwerp en verdryf, en dit het hulle bymekaar gejaag om ‘n ongeëwenaarde eenheid te vorm, met ‘n natuurlike en ingewortelde drang van vergelding en oorheersing.

Derdens het hulle, met hierdie oorheersing drang en die strewe na Sionisme – die doel om die wêreld te regeer vanuit Jerusalem as hoofkantoor en vanuit die gebied wat vandag bekendstaan as die Staat Israel.

Hierdie is die politieke en geskiedkundige werklikhede wat in perspektief gesien moet word om ‘n geheelbeeld te kan vorm van die werksaamhede van die geldmag. En hier is die feite:

Die oorgrote meerderheid Jode onderskryf die Talmud. Dit is hulle geloofformulier en vervang en skaf die Ou Testament geheel en al af. Dit is die mees rassistiese, haat gerigte, en Godlasterende boek in die hele wêreld. Die Talmud verklaar dat alle nie Jode “Goyim” is en gelykstaande aan diere is.

“Wat ‘n Jood van ‘n ‘goy’ steel mag hy hou” (Sanhedrin 57a)

“Jode mag slenterslae gebruik om ‘n ‘goy’ te mislei” (Babba Kamma 113a)

“Alle kinders van die ‘goyim’ is diere” (Yebamoth 98a)

“Die ‘goyim’ is nie menslik nie. Hulle is diere” (Baba Mezia 114b)

“When it comes to a gentile in peace times, one may harm him indirectly, for instance, by removing a ladder after he had fallen into a crevice” (Shulkan Arukh, Yoreh De ‘ah, 158 – slegs te vinde in die Hebreeuse uitgawe.) Die leser kan bietjie dink watse slaankrag hierdie vers die Jode gee...

“’Yashu’ (neerhalende verwysing na Jesus) is in die hel en hy word gekook in menslike drek” (Gittin 57a)

Benewens hierdie, en ‘n legio ander verwerplike verse wat aangehaal kan word is daar die “Kol Nidre” gebed van die Jode. Net voor die Yom Kippur eenmaal ‘n jaar plaasvind, kom die Jode in die sinagoge bymekaar en resiteer (neurie) hulle die Kol Nidre gebed drie maal tussen sonsopkoms en sonsondergang. Die rede vir die ‘drie maal’ is om seker te maak dat almal wat die diens bywoon deel daaraan kan he. Met die resitasie van die Kol Nidre erken hulle dat hulle in die komende jaar onder eed gaan lieg en iemand gaan bedrieg, daardeur word die genoemde oortredings vooraf vir die hele komende jaar vergewe en verskoon.

Een van die mees senior Rabbi’s in Israel, Rabbi Dov Lior, is onlangs gearresteer omdat hy geweier het om voor die hof in Israel te verskyn om te verduidelik waarom hy sy amptelike goedkeuring die boek “Torat Hamlech”, gegee het, waarin die doodmaak van nie-Jode geregverdig word op grond van die Joodse geloof. Die boek is deur Rabbi Yitzshak Shapira geskryf. Hy is ook aangehou en oor die inhoud van die boek ondervra. Hulle is natuurlik na ‘n kort skynondersoek vrygelaat. Rabbi Lior het verduidelik dat die Torah bokant die wet verhef is en dat dit onaanvaarbaar is as ‘n Rabbi ondersoek word as gevolg van publikasies oor iets wat verband het met wat in die Torah geskryf staan. Daar is toe deur Knesset lede van die Nasionale Verenigde Party, Shas en Agudath Israel, ‘n memorandum by die Israelse regering ingehandig met die versoek dat ‘n “Dov Lior” wet ingebring word, wat immuniteit aam rabbi’s gee vir enige iets wat hulle sou kwytraak met betrekking op “The Torah of Israel”

Teen hierdie agtergrond, en met hierdie oordrewe eiegeregtige geloofbeskouing as dryfveer, Het die woekerende Jood sy tentakels soos 'n kankernetwerk na die "goyim" se lewensorgane versprei.

Sionisme is eintlik Joodse Nasionalisme. Daar is niks perse verkeerd wanneer enige entiteit ‘n nasionale strewe het nie, en dit is die Jode se volste reg, maar dan moet dit nie nagestreef word ten koste van en met flagrante miskenning van die res van die wêreld se mense nie, en moet wêreld oorheersing nie die agenda wees soos dit tereg is nie. Die grootste menseregteskending word deur die Jode gepleeg om hierdie strewe van hulle te verwesenlik.

Die bewerings dat meeste van die geheime organisasies deel uitmaak van die geldmag, is ‘n gedeeltelike waarheid, en om die koppeling daarmee uit te lig verg ‘n intense studie van al die intriges wat daarmee gepaard gaan. Dit op sigself trek die aandag af van die tasbare werklikhede, want mens word verstrengel in verskillende hipoteses. Wat die Jode wel doen om hierdie Sionistiese strewe na te jaag is om organisasies wat potensiële krag en werkinge openbaar te infiltreer en later te beheer. Die vrymesselary is een voorbeeld. Op grondvlak en inisieel is daar niks met die Vrymesselaars verkeerd nie en doen hulle baie goeie dinge in die gemeenskap, soos byvoorbeeld op die gebied van welsyn. Wanneer mens egter hoër as die derde graad gaan, dan geskied dit op grond van spesiale uitnodiging, en soos jy hoër opgaan word daar gesif en gekeur na gelang van hoe jy aanpas by die meer geheime doelstellings waarby die Jodedom kan baat. Daar is byvoorbeeld gewone Afrikaners wat al 33ste graad Vrymesselaars was. Langenhofen was ‘n Vrymesselaar, die mans in Koningshuis van Engeland is almal, Mozart was, ens ens ens. Baie belangrike en hoogaangeskrewe persone in die professionele wêreld word Vrymesselaars, suiwer op grond daarvan dat dit ‘n tipe mode is in daardie geledere en dat daar uit die aard van die insluiting in daardie kliek voordele te trek is; nie soseer omdat hulle deel uitmaak van ‘n sameswering nie. Mozart se liggaam is dan as niksbeduidende in die strate uitgegooi en niemand weet waar hy begrawe is nie. Daar is ‘n bose konnotasie aan die Vrymesselaars gekoppel omdat dit vir die kerk destyds ‘n bedreiging was en die rituele as boos uitgemaak is net soos met dans en rook. Dit help nie eens om te praat van die Illuminati nie. As ek die woord Illuminati in ‘n gesprek hoor, dan weet ek die persoon wat dit noem is ‘n blougat, en het nog ‘n lang pad om te loop terug na die werklikhede van die dag – daar word oordrewe gekonsentreer op die ‘raaiselagtigheid’ in die ‘geheime’ van die geheime organisasies dat die werklikhede wat aangespreek kan word misgekyk word. As die Duiwel dan iewers heen moet ry, blaas doodeenvoudig sy wiele af, of weier om hom van brandstof te verskaf.

Die perspektief waarvan ek praat is ‘n perspektief waar ons moet kyk na die huidige opset van die geldmag. Hoe sien hulle vandag daar uit, wie is hulle, wat doen hulle, hoe gaan hulle te werk. Net vlugtig die ‘praktiese’ en ‘geskiedkundige’ aspekte wat tot die werklike bestaan van die geldmag gelei het. Hierdie geldmag, swelg in die onkunde aangaande hul identiteit en werksaamhede. Hulle ‘kapitaliseer’ op die vryheid wat apatie hulle bied. Hulle vertak hul wortels in die milieu wat ‘n traak my nie agtige benadering hul nog verder gee. Hulle weet baie goed dat iemand wat traak my nie agtig is, meermale ‘n lafhartigheid daarmee verskans – die ‘ideale gasheer’ vir die alles verdoemende parasitisme van hul bestaan.

Uit die normale gang van die mensdom met die behoeftes wat ontstaan en ontwikkel het soos wat gemeenskappe gevorm het, het die metodes van handel dryf uit die aard van die saak moes aanpas by omstandighede. Dit het uiteindelik na ‘n lang geskiedenis by die beheer en beskikbaarstelling van geld uitgekom. Die ontstaan van banke was ‘n produk van die menslike ontwikkeling en onvermydelik. Dit is wat uiteindelik met die banke gedoen is wat ter sprake is met die geldmag. Wat aanvanklik ‘n ‘behoefte kommoditeit’ was is later misbruik deur mense en groepe wat die behoeftes manipuleer het sodat nie die handel nie, maar private gewin tot voordeel van ‘n spesifieke groep geskied.

In 1694 was die regering van Koning William van Engeland in die knyp. Ene William Patterson (‘n lewendige mens, nie ‘n gees nie) het ‘n plan gemaak en ‘n kartel van ryk besigheidsmanne bymekaar gemaak en hulle leen toe 1,2 miljoen pond Sterling aan die koning teen 8% rente op twee voorwaardes. Dat hy hulle ‘n oktrooi gee dat hulle bekend sou staan as “The Bank of Engand” en dat hy hulle die alleenreg gee om banknote uit te reik tot die volste strekking van hul kapitale mag. Uiteindelik het die Joodse goudsmid Mayer Amschel Bauer en ‘twaalf ander Jode’ ‘n 25 punt plan uitgewerk om die geld en die ekonomie te beheer en uiteindelik beheer gekry oor genoemde Bank of England. U sien, hier kom die dryfkrag en regverdiging in wat ek geskets het. Bauer het sy naam verander na Rothschild. Van hier af het hy sy magte uitgebrei. Baron Nathan Mayer Rothschild het die volgende gesê wat vir ons wys waarheen hulle op pad was:

“I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man that controls Britains money supply controls the British Empire, and I control the British Money supply.”

Rothschild het sy vyf seuns toe na die stede van Europa gestuur om takke van die Rotschild Bank te stig: Amschel het in Frankfurt gebly en het daar oorgeneem; Salomon het na Wene in Oostenryk gegaan en daar ook ‘n leier in die Oostenryks Hongaarse sakeryk geword; Nathan Mayer het na Engeland gegaan waar hy die Bank of England oorgeneem het; Carl het na Napels gegaan, waar hy as gevolg van sy bankwese die magtigste man in Italië geword het; en James Jacob het na Parys gegaan waar hy die sentrale bank gestig het.

Dit mag miskien vir die leser ietwat oorbodig wees, maar insiggewend, en dog nodig sodat mens kan weet hoe die mense daardie tyd gewerk het, en waarna hulle onder andere kyk in hul woekertogte:

Oubaas Natan Rothschild was was letterlik ‘n waarnemer van die slag van Waterloo, toe die Hertog van Wellington vir Napoleon verslaan het. Hy het geweet dat indien hierdie informasie reg ‘hanteer word’ – volgens die 25 punt plan van die twaalf Jode wat in Frankfurt bymekaargekom het – dit vir hom ‘n fortuin in die sak sou bring. Hy het geweet dat die nuus oor Napoleon se nederlaag 'n ruk sou neem om Engeland te bereik omdat dit stormweer op die Engelse Kanaal was, waarop hy ‘n bootsman ‘n goeie bedrag geld betaal het om hom in die stormweer oor die Engelse Kanaal te neem. Toe hy sodoende met die eerstehandse maar onbekende inligting in Londen arriveer het hy ‘gemaak paniekerig’, sy sekuriteite en aandele begin verkoop. Die ander beleggers het uit die aard van die saak gedink dat hy dit doen omdat Napoleon die oorlog gewen het, en het ewe naarstigtelik hul aandele begin verkoop. Wat die ander beleggers nie geweet het nie, is dat Rothschild se vooraf ingeligte agente besig was om al die aandele op te raap. In een enkele dag Maandag 19 Junie 1815, het Rothschild meer as een miljoen Pond gemaak, inderdaad ‘n fortuin vir daardie tyd.

So het hulle hul magte verbreed en versterk volgens die raadsplan waarop hulle besluit het. In Amerika het die geldmag egter ietwat weerstand ervaar weens die patriotiese gees en insig wat die Amerikaanse leiers openbaar het. Thomas Jefferson het daarin geslaag om die sentrale bank in 1791 te laat vou deur daarop te wys dat dit nie in ooreenstemming met die Amerikaanse Konstitusie was nie, waarop die geldmag in teëwerking vir die sluiting van die ‘Bank of North America’, ‘n oktrooi gekry het vir die ‘Bank of the United States’ wat in Februarie 1791 ingestel is. Hierdie bank is geoktrooieer vir 20 jaar. Kort voordat hierdie oktrooi sou verval, het presidensiële kandidaat Andrew Jackson , ‘n baie sterk veldtog geloods om te stop dat die oktrooi hernu word. Hy het homself duidelik in die openbaar uitgespreek teen die geldmag:

“You are a den of vipers. I intend to wipe you out, and by the Eternal God I will rout you out... If people only understood the rank injustice of the money and banking system, there would be a revolution...”

Die oktrooi het toe in 1836 verval, maar dit was nie die einde van die geldmag se beheer oor die Amerikaanse geldstelsel nie. Wat bitter min mense weet is dat die Amerikaanse Burgeroorlog – die oorlog tussen die Suide en die Noorde, waarin die Amerikaanse nasie in twee verdeel is en derduisende Christen Amerikaners gesneuwel het deur die “uitverkore volk” van God beplan is. Die oorlog het nie soseer oor die slawerny kwessie in die nasie opset gegaan nie. Die Rotschilds (wat groot belange in die slawehandel gehad het) het met hul “verdeel en regeer strategie” die oorlog orkestreer. The Bank of England het die noorde finansier terwyl hul Parys tak die Suide finansier het. As gevolg van hierdie onstabiele situasie het hulle, ten spyte van hewige teenkanting van President Lincoln daarin geslaag om in 1836, die National Banking Act deurgevoer te kry, wat privaat maatskappye die gesag gegee het om geld uit te reik...

In November 1913 het hierdie heilige aasvoëls van God bymekaargekom in die Jekyl Island Hunt Club op Jekyl Eiland in Georgia. Wat hulle daar gejag het was nie wild nie, maar die grootste prys van alle – die absolute en algehele beheer oor die geldstelsel van Amerika.

Die vergadering is bygewoon deur: Senator Nelson Aldrich (Nelson Rockefeller se oupa van moederskant); A. Piatt Andrew, ekonoom en assistent sekretaris van Die departement van Finansies; Frank Vanderlip, President van die Nasionale bank van New York; Henry P. Norton, President van Morgon’s Eerste Nasionale Bank van New York; Paul Moritz Warburg, ‘n Duitse Jood wat ‘n vennoot was in die New York bank van Kuhn, Loeb Co; en Bejamin Strong ‘n helper van J.P. Morgan.

Paul Warburg het die wetsontwerp wat hulle voorgestel het opgestel, en dit het bekend gestaan as die “Federal Reserve Act” van 1913. Hierdie akte is toe onder leiding van President Woodrow Wilson, wat kop in een mus met die Jode was, in die Amerikaanse Kongres goedgekeur en deurgevoer. Hierdeur het Amerika ‘n sentrale bank gekry en is die mense en die land onder totale finansiële diktatorskap gebring. President James Garfield het dit as volg saamgevat:

“Daar moet besef word dat wie ook al die geld volume van enige land beheer, die absolute meester van al die industrie en handel is”

Die Federale Reserwe Bank van Amerika skep geld uit niks vir die Amerikaanse regering om te leen, teen enorme rente natuurlik. Met ander woorde, dit is die skepping van nasionale skuld. Hierdie bank behoort vandag aan private bankiers en vier van die vyf wat die beherende aandele het is Jode, wat hulle beweegredes en werksaamhede baseer op geloof, doelstellings en beskouings wat ek aanvanklik uitgelig het.

Amerika was in 1938 as gevolg van hierdie sisteem bankrot. Dit het die Jode slegs 25 jaar geneem om Amerika bankrot te maak, hoeveel te meer nie ‘n ontwikkelende land nie? Die Amerikaanse mense betaal die Federale Reserwe Bank 300 biljoen dollar per jaar aan rente op die geld wat hulle uitreik. Amerika se nasionale skuld styg vanaf 12 Oktober 2004, omtrent 1.71 biljoen dollar elke dag. Kyk maar op die Amerikaanse dollar – dit se “Federal Reserve Note” – dit is ‘n instrument vir skuld. Daar is geen werklike geld in sirkulasie in Amerika nie.

Amerika dikteer vandag die wêreld politiek, en is oorhoeks betrokke in oorloë in en rondom die Midde Ooste – hoofsaaklik met die direkte vyande van Israel alleen. Die Christen geloof is geskiedkundig en fundamenteel die naaste aan die Midde Oosterse gelowe. Waarom is die weste dan in hierdie vyandskap met die Moslem wêreld wanneer ons inderdaad op ‘n goeie vreedsame vlak met hulle kan verkeer en daar wêreld vrede kan wees? Wat is aan die gang? Wat broei? Hierdie klein obskure Joodse nasietjie wat die grond van die Palestyne gesteel het, die Christus van die Weste nie net verwerp nie maar ook beledig, en op die koop toe sê, ons is diere. Hoe smokkel hulle so met ons koppe en beheer hulle die magtige Amerika om hulle verraderlike en bose planne vir hulle te bewerkstellig en uit te voer?

Ek dink elke mens soek aan die einde van die dag om sy lewe in vrede deur te bring. Om in kollektiewe en persoonlike verband vreedsaam en onverhinderd ‘n lewe te lei waar jy alles wat die lewe jou kan bied, ten volle benut en dit uitleef. Waar jy jou verdiende regte kan uitoefen en die grond en grondgebied waaraan jy behoort en dit wat daaruit kom, tot die verheffing van jouself en die veredeling van dit wat jy voortgebring het kan gebruik. Dit wat mens dan van die reg ontneem om voluit te lewe en homself te verwesenlik moet aangespreek word en identifiseer word vir presies wat dit in werklikheid is. Enige iets wat jou lewe opponeer moet ten volle identifiseer word anders is die weerstand wat jy daarteen bied, of kan bied, futloos. Soveel te meer dan, wanneer volkere van die wêreld in chaos gedompel word, en die aarde se rykdomme en stelsels beheer en manipuleer word deur ‘n identiteit wat slegs eie belang uitoefen en die van die res van die wêreld misken, minag en vertrap – Dit is die werk van die Geldmag.

In my volgende uitgawe sal ek wys hoe die Geldmag vandag daar uitsien – die kontemporêre wie is wie, van die geldmag – hoedat hulle die Amerikaanse kongres vandag beheer, Obama, die Amerikaanse President beheer, hoe hulle die media beheer, en hoe hulle wat ons betref, beheer oor Suid Afrika gekry het, en hoe hulle figureer in die Midde Oosterse krisis...

Selfs ou Biskop Desmond Tutu, ontvanger van die Nobel vredesprys toe hy in Boston ‘n toespraak gemaak het:

“But you know as well as I do that, somehow, the Israeli government is placed on a pedestal [in the US], and to criticize it is to be immediately dubbed anti-Semitic … People are scared in this country, to say wrong is wrong because the Jewish lobby is powerful -- very powerful.”

Ek baseer my opinie, op klinkklare feite. Ek glo aan die goue reël – Praat die waarheid en laat die mense besluit.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.