Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Ons Kom van Anderkant die Paradys – Van ‘n Ander Skepping

Wanneer daar gepraat word van ‘n ander skepping dan word daar nie soseer teen ‘n intelligente ontwerp gepraat nie, maar teen die onbuigbare, balhorige en domastrante dogmatiek wat deur die skepping in die Paradys voorgehou word. Dan word daar gepraat dat dit nie sin maak dat ‘n allesoorheersende en alomteenwoordige intelligentsia die oorsprong van sy doel sal verskans in beeldspraak, en so sy eie raadsplan in die voet skiet deur die wat Hy wil red, op ‘n dwaalspoor te plaas nie.

Buite die Paradys dilemma is daar duidelikheid wat gerugsteun word deur tasbare bewyse en getuienis. Ten minste genoegsaam om vir ons ‘n beter idee te gee. Ek dink nie dat toe die geskrifte saamgestel is en daar beweer is dat ‘n ronde duisend jaar vir God soos ‘n dag is, die sewe dae rondom die paradys, in ‘gedagte’ was nie. Dit help nie om verse soos pionne lukraak rond te skuif op hierdie dag en nag dambord van tyd om die werklikhede in skaakmat te plaas en ‘n menslike dogma koning te laat kraai nie. Lank voordat die skeppers van die dogmatiek gedink het aan die storie het die werklikhede reeds op hierdie aarde ‘gekastelleer’...

Ons kom van anderkant die Paradys. Daar is genoegsame bewyse van antieke gesofistikeerde kennis waarmee daar gewoeker en gebou is. En dit spreek nie daarvan dat ons oer oupas eers akkedisse en toe bobbejane was nie!

In 1891 vind Eugene Dubois in Indonesië twee fragmente. Hy vind ‘n dybeen en die dop van ‘n skedel meer as tien meter uitmekaar. Hieruit is die Pithhecanthropis – “Java Man” oftewel (Homo Erectus) opgebou. Maar wat min mense weet, is dat Dubois kort voor sy dood erken het dat die dybeen ‘n menslike en die skedeldop die van groterige ‘n aap was. Verskeie kundiges het buitendien uit die staanspoor gemeen dat die twee fragmente geen verwantskap met mekaar gehad het nie. Maar hierdie kwasi - vermiste skakel het sy Darwinistiese merk gemaak, omdat dit tot en met 1984 steeds in die New York museum van Natuurlike geskiedenis gepryk het as bewys dat ons ape as oupas gehad het.

Toe kom die “Piltdown Man” wat in 1910 in Engeland ontdek is en getuig ook vir Darwin om later onthul te word as bewys van ‘n gesofistikeerde bedrogspul. Self ou “Lucy”, die ‘kroon juweel’ van die Darwiniste wat in 1974 in Ethiopië gevind is, is sedertdien deur verskeie antropoloë as onafskeidbaar die van ‘n groot aap of afgestorwe bobbejaan identifiseer.

Ons word forseer om te glo dat die vele intrinsieke aspekte van die biologiese lewe soos bv die porieë van die menslike vel en in die pote van die ‘n tor, tot en met die kussinkies aan ‘n kameel se pote deur natuurlike seleksie teweeggebring is. Die beskouing dat daar ‘n ‘opset’ of ‘n ‘inherente doel’ agter die ontstaan van dinge is, pas nie in by die Darwinistiese teorie nie. Ons moet aanvaar dat ons uit die aap ontwikkel het, tot op ‘n stadium waar ons gestraf kan word vir sondes gepleeg as gevolg van ‘n private bewussyn wat onafhanklik kan dink en funksioneer. Waar dan, figureer die menslike brein met sy ingewikkelde kapasiteite in die Darwinisme? Darwinisme maak heeltemal staat op die aanname dat alle bestaan op die materiële gebaseer is en kan dus nie rekenskap vir die mees fundamentele menslike karaktertrek, die bewussyn, gee nie. Die bewussyn kan nooit verkry word uit natuurlike seleksie in ‘n ewekansige meganiese ontwikkeling nie – die kapasiteite van die menslike brein is baie meer verhewe as dit wat noodsaaklik is vir suiwere oorlewing.

Die konvensionele debat oor die oorsprong van die mens, soos wat ons dit in die media beleef, ignoreer die konsep van menslike en kosmiese oorspronge wat deur ‘n groot gedeelte van die wêreld se bevolking gedeel word, soos byvoorbeeld die van die mistieke Ooste. Selfs Einstein het sulke idees in hom omgedra omdat dit sy geloof in ‘n universele intelligensie onderskraag het. Meer onlangs het die Nobel Bekroonde fisikus Brian Josephson en andere, parallelle getrek tussen die Oosterse mistisisme en moderne fisika. Fritjof Capra harmoniseer in sy boek “The Tao of Physics”, die Vediese, Boeddhistiese en Taoïstiese filosofie met die subtiliteite van die kwantumteorie. Die Vedas om die waarheid te sê, hou die scenario voor wat soortgelyk is aan die elastiese uitsetting en inkrimping van die heelal soos dit in die moderne fisika uitgebeeld word – die groot ‘inaseming’ en ‘uitaseming’ van die skepping – die projeksie van die alomteenwoordige bewussyn – Brahman soos dit in die ander taal genoem word. Om bewus te wees van ‘n universele teenwoordigheid van ‘n bewussyn wat onafskeidbaar is van die identiteit en die skepping, word al meer ‘n aanvaarde gegewe in ‘n gebalanseerde kombinasie van die fisika, filosofie en religie.

‘n Ware wetenskaplike moet nie net die tasbare getuienis en bewyse bestudeer nie, maar moet ook die bewussyn bestudeer. Want sonder ‘n bestudering van die menslike bewussyn word die mees basiese kapasiteit van die mens – die vermoë om kreatief te kan dink – misken. Daar moet gedelf word in die innerlike subjektiewe wêreld, gedelf word in die gedeeltes wat die wetenskaplike establishment as ‘n verbode terrien beskou. Daar moet in onafhanklikheid van enige dogma gedelf word in die wese van die mens se eie bewussyn, net soos wat daar gedelf word in die materiële. Hierdie strewe moet die essensiële doel van beide die wetenskap en die religie wees. Daaruit kan kennis in die suiwerste vorm voortspruit soos wat die Latynse woord “sciere” (waaruit ‘science’ spruit) impliseer.

As ons dan sukkel om die intrinsieke menslike brein te trou met die evolusie teorie, en daar is genoegsame bewyse van beskawings wat bestaan het voor die sogenaamde skepping in die paradys, waar trou die drie gedagtes? My persoonlike mening is dat ‘n intelligente wese op ‘n stadium hier op die aarde geplaas is. Iets van buite af, iets wat nie deel uitgemaak het van die primitiewe worstelinge wat op sekere stadia op die aarde gedy het. Hoe dit presies inpas moet ons nog probeer bepaal, maar nie deur ons te verknog met dogmas wat ons bind aan ape wat mense word en Jode wie se oeroue seks vergrype ons noodlot bepaal nie!

Mens moet alles saamgooi en met al die getuienis tot jou beskikking ‘n legkaart saamstel wat inmekaar pas en dit dan trou met ‘n filosofie en of ‘n religie. Dit moet soos enige toneel ontrafel word aan die hand van die bewyse wat voor die hand liggend is. Soos in die geval van die waarskynlikhede wat swaar na ‘n kant toe figureer.

Piramide van die son Mexiko

Piramide van die son Mexiko

Daar is genoegsame getuienis van oeroue antieke kennis. Van antieke beskawings wat plotseling tot ‘n einde gekom het en skynbaar van die gesig van die aarde afgevee is as gevolg van kataklismes en natuurlike katastrofes. Daar is baie duidelike tekens dat gedeeltes van die aardoppervlak skielik verplaas is. Bewyse dat kontinente en gedeeltes van kontinente van posisie verander het. Hoe anders kan daar verduidelik word hoedat skierlik bevrore karkasse van mammoete, renosters en ander antieke diere in die ys van Siberië en noord Kanada gevind word en dat hulle mae ‘wonderbaarlik’ die reste van warm klimaat plante gevind is. Hoe het hierdie diere die warm klimaat kosse gevreet en in ‘n bestek van 24 uur (voordat die kos heeltemal uitgeskei kon word) verskuif na die ysgedeeltes waar hulle nie hoort nie? Dit is uit die aard van die saak beduidend dat die grond waarop hierdie diere gevreet het ‘skierlik’ duisende kilometer geskuif het na waar hulle gevind is. Dit strook ook dan met die antieke kaarte wat Antarktika aantoon ‘voordat’ dit met ys bedek was. Ons praat hier byvoorbeeld van die Piri Ri’is, Oronteus Finius en Mercator kaarte. Op hierdie kaarte is lengtegrade en kuslyne aangeteken – iets wat nie voor die agtiende eeu aangeteken is nie.

Anders as wat die dogmatici Darwiniste en predikante sou wou voorgee en verlang, word daar nou gevind dat antieke terreine soos byvoorbeeld in Bolivia, Peru en Egipte nooit opgerig kon gewees het deur die jagter, versamelaars wat daardie tyd kwansuis geleef het nie en aan wie die plekke gerieflik gekoppel word nie. Ek praat hier van die manjifieke stad Tiahuanaco in Bolivia wat deur die navorser Arthur Poznansky op 15,000 jaar oud beraam word. Kolossale rotsblokke is gesny tot toleransie van een vyfde van ‘n duim, om nie eens te praat van die feit dat hierdie blokke oor lang afstande vervoer is en dat dit op die kruine van Machu Picchu geplaas is! Hoe kon sogenaamde primitiewe mense hierdie dinge verrig wat spreek van vermoëns wat selfs die van vandag se ingenieurs oorskry.

Graham Hancock, die beroemde navorser /skrywer, en outeur van die veelbesproke “Fingerprints of the Gods” neem dit elders baie mooi saam: “My view, is that we are looking at a common influence that touched all of these places long before recorded history...” Hierdie man het sy lewe gewy aan die studie van hierdie verskynsel en hy praat met groot gesag op die gebied. Hy gaan verder en kom dan met die trefreël: “...a remote third party civilization – yet to be identified by historians...” Hierdie “derdeparty beskawing” wat nog ontdek moet word is die vermiste skakel wat verkeerd gesoek word. Dit is ‘vermis’ omdat die populêre denke nie in daardie rigting gerig is nie.

Hierdie vermiste of verlore beskawing se draad loop deur al die antieke monumente wat op hierdie aarde pryk. Monumente wat konnotasie gehad het met die buitenste ruim. Dieselfde beskawing se hand word oral by hierdie monumente gevind. Dieselfde mense wat die hoof Piramides van Egipte gebou het, het waarskynlik ook die Stonehenge in Engeland gebou. Opgrawings by die Stonehenge het van presies dieselfde krale daar gevind as wat by die piramides gevind is. Die etimologie (die studie van die oorsprong van woorde) postuleer dat daar ‘n prehistoriese Indo Europese Taal moes bestaan het, volgens die dieper ooreenkomste in die tale van die wêreld. Veral by die tale wat deur die Ariese ras gepraat word. Daardie ras wat in die meer kontemporêre antieke tyd die grootste beskawings opgerig en bedryf het. Kon dit dalk die taal wees van die prehistoriese beskawing waarvan Graham Hancock praat?

In die boek “Hamlets Mill: An Essay Investigating the Origins of Human Knowledge and its Transmission through Myth”, wat geskryf is deur MIT Professor van Wetenskappe Giorgio Santilla en Universiteit van Franfort Professor Hertha van Dershend, word daarop gewys hoe die antieke mitologie die prosessies van dag en nag weerspieël. Hulle verwys ook dan na die verskynsel van hierdie gemeenskaplike taal wat deur die dinge loop. Hulle verwys na die numeriese waardestelsel en die simboliek wat in die antieke mitologie vasgele is. Hierdie mitologie het sy ontstaan aan die begin van antikiteit. Maar insiggewend is dat Santilla en von Derschend daarop wys dat die antieke beskawings ‘n “gemeenskaplike” gesofistikeerde kennis en konnotasie gehad het met en van fisiese sterrekunde en meganismes. Die sterrekundige kennis waaroor die antieke beskawing beskik het kan slegs vandag geëwenaar word met die behulp van ons nuutste teleskope, satelliete, ruimtetuie en rekenaars!

Ons konnotasies is baie ver anderkant die Paradys en op plekke wat ons nooit bedink het nie. Ons durf nie vasgevang word in hierdie dogmas wat geestelikes en wetenskaplikes in eie belang saamgestel het, of waartoe hulle hulself deur ‘n eenrigting denke verbind het nie. Ons moet nie ons potensiaal laat kniehalter deur opportunistiese konkoksies nie – ons moet die draad kry en weer kontak maak, die kanale weer oopmaak dat die krag heen en weer kan vloei. As daardie antieke vermiste skakel op 'ander maniere' daardie tyd kon verrig wat hulle verrig het, hoeveel te meer nie kan ons met die tegnologie waaroor ons beskik nie? Tegnologie en gees moet harmoniseer, dan is die ruimte vir ons oop. God wil he ons moet geestelik en tegnologies tot by sy deur vorder, klop en dan vra waarheen nou?

Ons moet God se 'intellek' nie beledig deur die kaskenades wat in ‘n tropiese woud iewers in die Midde Ooste afgespeel het nie!


Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.