Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Vorster se ‘Komplekse’ Verraad

Deur: Waldor

Eintlik is hierdie artikel prematuur. Prematuur, omdat die kern wat hierin vervat word deel uitmaak van ‘n geheel wat breedvoerig en kategories bespreek behoort te word, want dit is “kompleks”. My vorige artikel: Wanneer die Witman die Witman Verraai, het betrekking.

In vermelde artikel wys ek daarop dat John Vorster die witman van Rhodesië op die mees kritieke stadium van hulle stryd teen terrorisme uitverkoop het deur ons militêre en ekonomiese ondersteuning te onttrek en ‘n primêre rol daarin gespeel het om Ian Smith, die eerste minister van Rhodesië te forseer om aan ‘n swart regering oor te gee. ‘n leser het my met kommentaar plegtig daarop gewys dat die situasie met Vorster se optrede rondom die destydse Rhodesiese kwessie meer “kompleks” is as die suiwere ‘verraad’ van Vorster waarna ek verwys het, en impliseer dat ekonomiese druk hom genoodsaak het om dit te doen omdat die oorlog teen terrorisme nie ekonomies “volhoubaar” was nie. Dat die ekonomie verder kunsmatig aan die gang gehou was, en dat een van die primêre implikasies van die grensoorlog, die effek was wat dit op die behoud van ons plase gehad het. Genoemde kommentaar kan geredelik gelees word onder Kommentaar by genoemde artikel. Die ‘komplekse’ aspekte waarna die leser verwys, laat ‘n paar vrae rondom my stellings in die lug hang, en ek is dus genoop om daarop te reaggeer.

Op die oppervlak dan... My artikel het gehandel oor die uitverkoop van Rhodesië toe hulp onttrek is. Op daardie spesifieke stadium was ons hoegenaamd nie in ‘n reeds uitgebreide grensoorlog betrokke wat al die punt bereik het waar Vorster ekonomies gedruk was nie. Dat Vorster miskien geswig het voor die ‘dreigemente’ van Amerika et al kan dalk waar wees. Maar nou, om te kom by die komplekse verraad van Vorster.

Wat kennis oor die “komplekse” aspekte rondom die politiek betref is daar duidelik ‘n wesenlike verskil tussen die politieke leiding wat die HNP by monde van Jaap Marais gekry het en die van andere, veral die rondom Vorster. Ek besef opnuut dat om onder die vlerk van Oom Jaap te kon wees, was kennisname van ‘ander’ komplekse aspekte... Baie meer kompleks as die fluktuasie en of kunsmatige verheffing van plaas pryse en gevolglike vergrype aan kapitale beskikbaarheid.

Eerstens was Verwoerd se beskouings en nalatenskap te kompleks vir Vorster. Vorster het ‘n geoliede staatsmasjien geërf. Suid Afrika het by die dood van Verwoerd ‘n ekonomiese groeikoers van sowat 6 persent per jaar gehad, teenoor ‘n inflasiekoers van minder as 2 persent per jaar. Die Afrikanervolk was verenig soos nooit tevore in die geskiedenis nie. Die beleid van afsonderlike ontwikkeling was besig om groot ingang by die nie blanke volke te vind. Die linkse politiek onder die Blankes was gereduseer tot een enkele LV in die Parlement. Die SA Kommunistiese Party was uitmekaar gejaag en buite aksie gestel. Daar was orde en vrede in die swart dorpe. Suid Afrika het die internasionale hofsaak oor Suidwes-Afrika teen Ethiopië en Liberië as die agente van die VSA gewen. Dr Verwoerd het duidelik te kenne gegee dat hy ‘n blanke bewind in Rhodesië noodsaaklik ag, en dit het ‘n stabiliserende uitwerking op die hele Suider Afrika gehad.

Teenoor hierdie Verwoerdiaanse maatstawwe van sukses staan die getuienis van die mislukking van die komplekse beleid en aksies van Vorster. Naas ‘n groeikoers van minus 1 persent per jaar, het die 1986 inflasiekoers in Suid Afrika op 17 tot 20 persent per jaar gestaan. Juis die tyd toe die grensoorlog op sy felste was... Die beleid van hervorming en wegbeweeg van diskriminasie het Suid Afrika erg gedestabiliseer, geen probleem verlig nie en rewolusionêre magte losgemaak wat die land byna onregeerbaar gemaak het sonder dat ‘n algemene noodtoestand verklaar word. Die linkse politiek het ‘n groot stoot vorentoe gekry omdat die Nasionale Party toe na regs begin veg het met die gevolg dat van ‘n enkele LV in 1966, die PFP die amptelike opposisie geword met 27 setels. Die verminderde druk op die SA Kommunistiese Party het meegebring dat hulle ‘n sentrale rol in die linkse politiek begin speel het en ook ‘n baie groot rol in die in die binnelandse onluste gespeel het. Daar het ‘n komplekse ‘domino’ effek plaasgevind. Soos ek in my betrokke artikel tereg van Vorster gesê het: “dat hy die konsekwensies van sy politieke dade nie kon beoordeel nie” het ‘n paar ‘komplekse’ aspekte impliseer wat ek verkeerdelik gedink het mense sou insien. Maar, dit is ‘n druppel in die komplekse Vorster emmer...

Baie kompleks is die vakuum wat Verwoerd in die Suid Afrikaanse politiek gelaat het. Kompleks rondom die geld magte wat toe vrye toegang tot die Suid Afrikaanse ekonomie gekry het. Deur die eksplisiete bemiddeling van Vorster het ekonome en magnate wat nie deur Verwoerd kon dring nie, toelating gekry tot ons ekonomiese slagaar. Die slagaar wat ons verdediging moes finansier en moes verhoed dat daar gewoeker word met die ‘plaas pryse’. Op 25 September 1965 verklaar Dr Verwoerd by Heidelberg: “Daar is ‘n wesenlike gevaar dat die Suid Afrikaanse geldmag sal saamsmelt met die geldmag wat vreemd aan Suid Afrika en sy volk is. Die land sal moet toesien dat die ontwikkelende geldmag trou bly aan die nasie en nie in botsing kom met die ideale en veiligheid van sy mense nie” Profetiese woorde, want dertien jaar later verklaar ‘n man uit daardie kringe, dr H. Adam in Desember 1978 dat Anglo American Corporation, en dus ook sy grootbaas Harry Frederick Oppenheimer, vandag in die koukus van die Nasionale Party gehoor word. (lees verder in my artikel ‘Sluipmoord op Verwoerd’ oor die Hoekverslag, ten opsigte van Anglo American en Vorster).

Vorster het met sy verkiesing as Eerste Minister in September 1966 plegtig onderneem om in dr Verword se voetspore te volg, maar twee jare later op 1 November 1968 gaan sit hy in die Rand Club in Johannesburg aan met die verteenwoordigers van die groot geldmag. Die Dagbreek koerant van Johannesburg het die geleentheid aangebied onder die opskrif: “Rand Club gee Vorster ‘n staande ovasie” en gesê dat Vorster op daardie dag geskiedenis gemaak het: Hy was die eerste Premier van die Nasionale Party wat ooit deur die as gas ‘uitgenooi’ is. My klem op die komplekse: ‘uitgenooi”

Mnr Vorster het met luitenante soos dr. Hilgard Muller, mnr. Pik Botha, en dr. Piet Koornhof om hom, die kanaal geword waarlangs die planne van die geldmag in die politiek ingedra is en konkrete beslag in beleidsformulering gekry het. Hy verklaar dan op 22 Augustus 1978 voor ‘n kongres van die Verbruikersraad in Pretoria: “Daar sal betekenisvolle veranderinge gemaak moet word as die afskaffing van ongelykheid in sosiale stelsel prioriteit moet geniet. Dit sal met materiële opofferinge deur die blankes gepaard moet gaan. Ek twyfel nie daaraan dat dit gedoen sal word nie”

“...Materiële opofferinge deur die blankes...” Een van hierdie opofferinge was ook kompleks gewees vir die Staatsbegroting en vir die invloed op ons binnelandse geldwaarde. Mnr. Oppenheimer en Kie was die grootste kampvegters vir die opheffing van die swartes se salarisse. Waarom, wat se belang sou hulle daarin kon hê dat daar ‘n landwye verhoging van swart salarisse plaasvind? Maklik, ‘n verhoging van die enorme koopkrag reguit na hulle wins koffers. En die implikasies vir die ekonomie? Inflasie! Kompleks, die staat druk skierlik baie meer geld om die nuwe salaris aanvraag te akkommodeer en die geld is in sirkulasie, maar die swart man werk nie harder nie, so die produksie styg nie. Nou is daar ‘n wanbalans tussen die bruto produk en die geld in sirkulasie en... die geldwaarde moet val.

Dr Verwoerd het die belange van sy volk te swaar op die hart gedra en was te eerlik in sy taak as beskermheer van sy volk. Sy onwrikbare leiers gestalte het stelling ingeneem tussen die persoonlike wins gejag van die magnate en ekonome en die gierigheid wat by die ‘swakker’ ministers en parlementslede gesluimer het. Gesluimer totdat Verwoerd verwyder is en Vorster die ‘konneksie’ bewerkstellig het waar eie gewin by die beskermhere die volk ekonomie beginne tap het... Op die tweede laaste koukusvergadering wat hy as Eerste Minister toegespreek het, het Dr Verwoerd sy parlementslede baie ernstig gewaarsku teen verstrengeling in die geldwêreld. Dr Verwoerd het verder gewaarsku dat maatskappye wat ministers direkteurskappe aanbied verskuilde agendas het. Hy het beklemtoon dat daar geen sprake van regeringsbegunstiging sou wees nie. Inteendeel, daar sal teen sulke maatskappye gediskrimineer word.

Na dr. Verwoerd se dood het die komplekse verstrengeling van die nasionale politici met die wêreld van die groot geld skerp toegeneem, veral by maatskappye wie se produkte onderhewig aan regeringsprysvasstellings was. Op 6 Junie 1971 het die Natalse Sondagkoerant, die Sunday Tribune aan die hand van inligting uit die aandeleregister van Trek Investments Limited, die beherende maatskappy van Trek Petroleum (Edms) Bpk., berig dat mnr Vorster en sewe van sy Ministers aansienlike aandeelhoudings in die Trek-maatskappy bekom het. Mnr Vorster self het op 1 Januarie 1969 altesaam 1000 aandele op sy naam geregistreer gehad. Die ander ministers was B.J Schoeman (Vervoer), F.W. Waring (Sport), dr. Hilgard Muller(Buitelandse Sake), S.L. Muller (Polisie), P.C. Pelser (Justisie). Die vraag kan tereg gestel word of dit eties korrek is dat ‘n Eerste Minister en Ministers, wat oor petrolprysverhogings moet besluit, aandeelhouers in ‘n maatskappy kan wees. Nodeloos om te sê Koerantberigte oor die vordering van Trek bevat voldoende getuienis van hoe die maatskappy se posisie met die jare verbeter het namate die petrol prys gestyg het.

Baie kompleks is die geval waar daar in die saak van dr. Rhoodie in die Hooggeregshof van Pretoria in November 1979 getuienis gelewer is oor ‘n sekere Jood, David Abramson se bedrywighede as front van die Regering. Die betrokke geheime projek waarby hy gemoeid was en wat gehandel het oor die regering se Joodse konneksie, het die kodenaam Projek Dawid gedra. Dit is baie betekenisvol dat adv. Johan Kriegler, SC, aan die hof gesê het dat die besonderhede van Projek Dawid so delikaat is dat dit nooit openbaar gemaak mag word nie! Daar het tog ietwat deurgeskemer: Abramson en ‘n afgestorwe sakeman, nog ‘n Jood mnr. Oscar Hurwitz het geld van die Regering ontvang wat hulle aangewend het om die welwillendheid van die Joodse gemeenskap in Suid Afrika en die buiteland te koop. Kompleks wanneer ons fondse om ons grense te beskerm beperk is en die Jood se gunste word gekoop. In 1979 het dit uit die Erasmus Kommissie van ondersoek na die inligtingskandaal aan die lig gekom dat Abramson ‘n belangrike front van die Regering was in verband met die uitvoering van sekere geheime projekte van die ou inligtingdepartement. Nadat die bom oor die inligtingskandaal ontplof het, het David Abramson die land verlaat...

National Fund Investments was die bestuurskomitee van die grootste onderlinge fonds in Suid Afrika, en bovermelde David Abramson was die besturende direkteur van die maatskappy! Toe dit in duie gestort het, het die klein beleggers in Suid Afrika na bewering sowat R400 miljoen verliese gely. Volgens die aandeleregister van die maatskappy het die volgende kabinetslede en gewese kabinetslede aandele in die maatskappy bekom. Mnr. B. J. Vorster (5000), dr. Nick Diedericks (1000), dr. C. P. Mulder (1000), mnr. S. L. Muller (1000), mnr. B. J. Schoeman (1000), mnr. P.C. Pelser (1000), mnr. J.J. Loots (1000), dr. P. G. J. Koornhof (1000).

Die uiters unieke eerste in die wêreld ontwikkeling van olie uit steenkool deur Suid Afrika was deur die Staat inisieer en dit is ook uiteraard deur die Staat finansier met die volk se belasting geld. ‘n Staat projek vir die land tot die land en sy mense. Hierdie uitstekende middel wat ons in ‘n posisie geplaas het waar ons onafhanklikheid versterk is, was van korte duur. Die Verwoerdlose regering het Sasol verkoop aan die geld magnate wat toe die prys van ons eie brandstof vir die volk ‘kompleks’ maak... en die Boere van my mede lesers is hierdeur erg benadeel.

Oor hierdie ‘sleepsels’ wat die Suid Afrikaanse politiek in die mees kritieke stadium van ons geskiedenis oorkruis het kan ek boekdele aanhaal, maar ek wil ruimte laat vir ‘n moontlik interessante reeks artikels wat lig werp op die ‘komplekse’ aspekte rondom die geldmag in Suid Afrika. Ek wil dus laastens verwys na Mnr R.W. (Tiny) Rowland, hoof van die Lonhro groep in Londen, wat belange dwarsdeur Afrika en in die Midde Ooste gehad het. Rowland het besluit dat dit nie bevorderlik vir hul geldbelange in Suid Afrika was indien daar vyandskap tussen Vorster en Kaunda van Zambië was nie, en dat daar ‘n einde aan gemaak moes word. Met die hulp van ‘n tussenganger, ‘n ‘sakeman’ van Suid Afrika wat op ‘n ‘goeie voet’ met Vorster verkeer het, het hy met die uitvoering van sy plan begin. Die sakeman sou Vorster bearbei en Rowlands sou met Kaunda werk. Net ‘n paar vertrouelinge van mnr Vorster het van die planne geweet. Selfs genl. H.J. van der Bergh, hoof van die Buro vir Staatsveiligheid, is eers op ‘n veel later tydstip by die plan betrek. In hierdie tyd het teleksboodskappe oor en weer tussen Londen en Kaapstad en Pretoria gevolg asook tussen Londen en Lusaka. Kodename is gebruik en diegene wat nie vertroud met die feite was nie sou moeilik agterkom wie almal betrokke was. Dit het selfs daartoe gelei dat ‘n dringende Suid Afrikaanse boodskapper na Parys gestuur is wat Suid Afrika se minister van Buitelandse sake wat op pad na ‘n sitting van die Verenigde Volke was moes voorkeer en versoek dat hy dringend in sy verhoudinge met die Zambiese afvaardiging welwillendheid moes openbaar. Die leier van die Zambiese afvaardiging het ‘n dergelike versoek ontvang. Mnr Vorster het daaropvolgend op 5 November 1974 sy gee-my-ses-maande-toespraak op Nigel gemaak. Dit is die toespraak wat pres. Kaunda twee dae later as “die stem van rede” bestempel het.

Wat minder bekend (kompleks) is, is dat mnr Vorster ‘n week of wat voor sy toespraak in die senaat ‘n besoek van Zambie se Mark Chona en Rowland se verteenwoordiger in Suid Afrika ontvang het. Dit is tydens hierdie ontmoeting dat die stem-van-rede-toespraak in die Senaat reggeskaaf is as voorspel tot die latere ontmoeting tussen Vorster en Kaunda in Augustus 1975 tydens die ‘Brugberaad’ by die Victoria-waterval – wat uiteindelik uitgeloop het op die komplekse verraad teen Rhodesië, en natuurlik ons eie mense.

My mede lesers se kommentaar verwys my daarna dat indien die grensoorlog sou aangaan, ons te veel van ons seuns sou verloor en selfs ons mense in die binneland. In verhouding tot die saak wat ons beveg het ter verdediging van ons land het ons bitter min sterftes gehad. Om die waarheid te sê, Vorster se verraad het Suid Afrika in so ‘n situasie laat beland dat daar dan nou meer mense op die plase en in die strate sterf as ooit op die grens!

In die vakuum wat Verwoerd se moord gelaat het, het die lafhartige Vorster verraad gepleeg, die bedrieglike P.W. Botha dit verder gevoer, en die papperd de Klerk dit afgerond...voorwaar kompleks, baie, baie kompleks. Ek stem met die kommentaar saam. Maar, daar is ‘n Nasionale Party en ‘n reënboognasie kompleks, teenoor ‘n kundige HNP ‘n kompleks.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.